Odločitve in mnenja komisijeSistemsko načelno mnenje glede ugotovljenih tveganj na področju šolstva
06.01.2015

Na podlagi prvega odstavka 11. člena in 8. alineje prvega odstavka 12. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – UPB2; ZIntPK), sprejema senat Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija) naslednje ...

-več...