Odločitve in mnenja komisijeNačelno mnenje številka 198
26.02.2010

Ravnanje uradnih oseb – članov sveta javnega zavoda, ki ne izvršijo predloga inšpekcijskih služb o ponovnem konstituiranju organa in o ponovitvi postopka imenovanja direktorja javnega zavoda, temveč dovolijo, da postopek imenovanja direktorja vodi organ, ...

-več...

Načelno mnenje številka 162
27.02.2009

Ravnanje uradnih oseb javne agencije, ki postopek za brezplačno dodelitev radijskih frekvenc izvedejo v nasprotju s predpisi in s tem drugemu omogočijo neupravičeno korist, ustreza definiciji korupcije po 3. alineji drugega člena ZPKor. Komisija za preprečevanje korupcije ...

-več...

Načelno mnenje številka 163
27.02.2009

Ravnanje uradnih oseb ministrstva, odgovornih za organiziranje in nadzor nad izvajanjem socialnega varstva, ki pri tem ravnajo v nasprotju s predpisi o socialnem varstvu in tako drugemu omogočijo neupravičeno korist, ustreza definiciji korupcije po 3. alineji drugega člena ...

-več...

Načelno mnenje številka 160
20.02.2009

Ravnanje agencije Republike Slovenije, ki pri dodeljevanju nepovratnih sredstev ne spoštuje razpisanih pogojev in kljub njihovemu neizpolnjevanju gospodarski družbi dodeli nepovratna sredstva, predstavlja kršitev dolžnega ravnanja in ustreza definiciji korupcije ...

-več...

Načelno mnenje številka 161
20.02.2009

Ravnanje uradne osebe v državnem organu, ki postopek javnega naročanja načrtuje in izvede v nasprotju s temeljnimi načeli javnega naročanja in upravljanja z zaupanimi javnimi finančnimi sredstvi in tako drugemu omogoči korist, ustreza definiciji korupcije po 3. alineji ...

-več...

Načelno mnenje številka 120
19.02.2008

Vrednost "naročil male vrednosti" iz 1. odstavka 28. člena ZPKor ustreza vrednostim javnih naročil, pri katerih je potrebno po 2. odstavku 24. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, v nadaljevanju ZJN-2) izvesti postopek z zbiranjem ...

-več...

Načelno mnenje številka 69
21.02.2007

Če direktor javnega zavoda, ki po 2.odstavku 3.člena ZPKor ni izenačen s funkcionarjem, dovoli, da javni zavod preko javnih naročil posluje s poslovnim subjektom, katerega zastopnik je sam ali pa njegov družinski član, pride do konflikta interesov v smislu 13. člena ...

-več...

Načelno mnenje številka 70
21.02.2007

Javni zavod, javno podjetje, javni sklad ali javna agencija, katerih ustanoviteljica je občina, lahko v smislu 28. člena ZPKor preko javnih naročil brez omejitev poslujejo s poslovnim subjektom, katerega imetnik poslovnega ali upravljavskega deleža je občinski funkcionar, ...

-več...

Načelno mnenje številka 71
21.02.2007

Ravnanje uradnih oseb Ministrstva za notranje zadeve - Policije, ki so izdale odločbo o ustanovitvi začasnega mejnega prehoda Pince brez zaračunavanja posebnih stroškov pobudniku ustanovitve, ne ustreza definiciji korupcije, določeni v 3.alinei 2. člena ZPKor. ...

-več...

Načelno mnenje številka 72
21.02.2007

Funkcija nepoklicnega župana je združljiva s funkcijo državnega sekretarja v Službi Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, v smislu 21. člena ZPKor in 37.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05-uradno prečiščeno ...

-več...

Načelno mnenje številka 63
01.02.2007

Omogočanje zdravstvenih storitev mimo pravil o čakalnih vrstah pacientov ("preskakovanje") v sistemu javnega zdravstva iz razlogov, ki niso medicinsko indicirani kot nujni, ustreza definiciji korupcije iz 3.alinee 2.člena ZPKor. Komisija za preprečevanje korupcije ...

-več...

Načelno mnenje številka 64
01.02.2007

Ravnanje odgovornih oseb v gospodarskih družbah, ki so v nasprotju s 25. členom Zakona o političnih strankah - uradno prečiščeno besedilo (ZPolS-UPB1) (Uradni list RS, št. 100/05), (v nadaljevanju: ZPolS) finančno podprle volilno kampanjo političnih strank ...

-več...

Načelno mnenje številka 65
01.02.2007

Opravljanje nalog člana nadzornega sveta javnega sklada in hkratno sodelovanje v projektu, ki je sofinanciran s sredstvi tega javnega sklada, povzroči konflikt interesov, če član nadzornega sveta sodeluje pri sprejemu odločitve o sofinanciranju projekta. Komisija za ...

-več...

Načelno mnenje številka 66
01.02.2007

Ravnanje uradnih oziroma odgovornih oseb v javnem sektorju, ki v nasprotju z dolžnim ravnanjem prejmejo od dejanskih ali bodočih poslovnih partnerjev plačilo nagrad, donacij, stroškov in podobne ugodnosti, kot tudi ravnanje odgovornih oseb v poslovnih subjektih, ki s ...

-več...

Načelno mnenje številka 67
01.02.2007

Ravnanje uradnih oseb Ministrstva za šolstvo in šport, ki so sodelovale v postopku poravnave z Nadškofijo Maribor glede odškodnine za nezmožnost uporabe objektov na Vrbanskem platoju v Mariboru, ne ustreza definiciji korupcije, določeni v 3.alinei ...

-več...

Načelno mnenje številka 68
01.02.2007

Funkcija člana občinskega sveta v smislu 37. b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05-uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZLS) in v povezavi z 31. členom ZPKor, ni nezdružljiva z delom gradbenega inšpektorja, če gradbeni ...

-več...

Načelno mnenje številka 34
02.02.2006

Hkratno opravljanje uradniških nalog predstojnika urada za okolje in prostor in opravljanje ali omogočanje opravljanja izvedbenih dejavnosti s področja okolja in prostora v gospodarski družbi, katere ustanovitelj ali soustanovitelj te družbe je predstojnik urada za ...

-več...

Načelno mnenje številka 35
02.02.2006

Hkratno opravljanje uradniških nalog svetovalca župana in enakih ali podobnih dejavnosti v gospodarski družbi, katere ustanovitelj in direktor te družbe je svetovalec župana, predstavlja konflikt interesov v smislu 100.člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list ...

-več...

Načelno mnenje številka 13
17.02.2005

Za dovolitev izjeme na podlagi petega odstavka 28. člena ZPKor je pristojna le Komisija za preprečevanje korupcije. Komisija za preprečevanje korupcije lahko na podlagi petega odstavka 28. člena dovoli le posamično izjemo od načelne prepovedi poslovanja po prvem odstavku ...

-več...