Odločitve in mnenja komisijeNačelno mnenje številka 214
14.06.2010

Ravnanje odgovornih oseb naročnika po Zakonu o javnem naročanju, ki v nasprotju z določbami tega zakona iz postopka javnega naročanja ne izločijo ponudnikove nepopolne ponudbe in mu s tem omogočijo korist, ustreza definiciji korupcije po tretji alineji 2. člena ZPKor. Na ...

-več...

Načelno mnenje številka 215
14.06.2010

Ravnanje župana občine, ki javnemu uslužbencu, ki ima pri opravljanju nalog v občinski upravi dostop do informacij, ki niso javno dostopne, ne prepove opravljanja detektivske dejavnosti, predstavlja kršitev dolžnega ravnanja, ki omogoča pridobitev pričakovane ...

-več...

Načelno mnenje številka 216
14.06.2010

Ravnanje uradne osebe občine, ki za pridobitev nepremičnega premoženja ne pridobi dveh cenitev sodno zapriseženih cenilcev, kot je to določeno v statutu občine, kar omogoča pridobitev koristi lastniku zemljišča, ustreza definiciji korupcije po 3. alineji 2. člena ...

-več...

Načelno mnenje številka 217
14.06.2010

Ravnanje odgovorne osebe zasebnega podjetja - koncesionarja, ki v nasprotju s predpisi prenese del opravljanja storitev, ki so predmet koncesijske pogodbe, na druga zasebna podjetja in jim s tem omogoči opravljanje dimnikarskih storitev brez koncesije, ustreza definiciji ...

-več...

Načelno mnenje številka 218
14.06.2010

Ravnanje uradne osebe – občinskega redarja, ki na kraju prekrška ugotovi kršitev Zakona o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1) ter za storjeni prekršek izda obvestilo o prekršku in v skladu z občinskim odlokom odredi lisičenje, kasneje pa se po ...

-več...

Načelno mnenje številka 171
09.06.2009

Ravnanje članov komisije za izredni interni strokovni nadzor, ki napačno ocenijo posamezne postopke pri zdravljenju pacienta in s tem omogočijo posameznim zdravnikom ali zdravstvenim zavodom, da se izognejo ugotavljanju odgovornosti, ustreza definiciji korupcije po 3. alineji ...

-več...

Načelno mnenje številka 172
09.06.2009

Ravnanje uradnih oseb v izobraževalni ustanovi, ki ob seznanitvi z razlogi za sum ponareditve pisnega izpita vedoma opustijo dolžno ukrepanje in prijavo pristojnim organom, je kršitev dolžnega ravnanja, s katero te osebe storilcem ponarejanja omogočijo, da se izognejo ...

-več...

Načelno mnenje številka 135
19.06.2008

Udeležba predstavnikov občine kot javnega partnerja na ogledih objektov in naprav, ki so del sodelovanja v javno-zasebnem partnerstvu in jih financira zasebni partner na podlagi pogodbe o vzpostavitvi javno-zasebnega partnerstva, ne ustreza definiciji korupcije v smislu 3. ...

-več...

Načelno mnenje številka 136
19.06.2008

Ravnanje uradne osebe občine, ki s premoženjem občine upravlja v nasprotju z načelom gospodarnosti in enakopravnosti, zaradi česar drugemu nastane neupravičena korist, ustreza definiciji korupcije po 3. alineji 2. člena ZPKor. Komisija za preprečevanje korupcije je na ...

-več...

Načelno mnenje številka 89
21.06.2007

Poslovni subjekt, v katerem je funkcionar občine ali njegov družinski član imetnik poslovnega ali upravljavskega deleža v višini več kot 20%, je upravičen do sredstev državne pomoči iz državnega proračuna ali proračuna občin, z izjemo občine, v kateri ...

-več...

Načelno mnenje številka 88
06.06.2007

Ravnanje uradnih oseb ministrstva, ki z zasebno pravno osebo sklenejo sodno poravnavo glede terjatev, za katere pravni temelj ne obstaja, ustreza definiciji korupcije, določeni v 3.alineji 2. člena ZPKor. Na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije ( Uradni list ...

-več...

Načelno mnenje številka 42
14.06.2006

Opravljanje nalog inšpekcijskega nadzora in izvajanje pedagoškega dela za drugega delodajalca na področju, na katerem se opravljajo naloge inšpekcijskega nadzora, ne predstavlja korupcije v smislu 3. alinee 2. člena ZPKor, lahko pa predstavlja nasprotje ...

-več...

Načelno mnenje številka 21
22.06.2005

Ravnanje ministra, ki je pri prehodu državne meje domnevno kršil določila Zakona o nadzoru državne meje, ne predstavlja korupcijskega ravnanja opredeljenega z definicijo "korupcije" po Zakonu o preprečevanju korupcije. Komisija za preprečevanje korupcije, ( ...

-več...

Načelno mnenje številka 20
14.06.2005

Na podlagi določb ZPKor subjektov, s katerimi naročniki iz 28. člena ZPKor ne smejo poslovati, iz tega razloga ni moč izključiti iz postopka oddaje javnega naročila. Komisija za preprečevanje korupcije, je na podlagi 18.člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni ...

-več...