Odločitve in mnenja komisijeSistemsko pojasnilo o seznamu subjektov, s katerimi veljajo omejitve poslovanja po 35. členu ZIntPK
15.01.2014

Komisija za preprečevanje korupcije je na seji dne 19. decembra 2013 na podlagi 11. člena in 8. alineje prvega odstavka 12. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) sprejela sistemsko pojasnilo o seznamu subjektov, s katerimi veljajo omejitve poslovanja ...

-več...

Sistemsko pojasnilo o dolžnosti razkritja lastništva ponudnika, ki sklepa posel z organi ali organizacijami javnega sektorja
17.04.2012

Komisija za preprečevanje korupcije je na seji 12. aprila 2012 na podlagi prvega odstavka 11. člena in 8. alineje prvega odstavka 12. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) sprejela Sistemsko pojasnilo o dolžnosti razkritja lastništva ...

-več...

Sistemsko pojasnilo o protikorupcijski klavzuli po ZIntPK
17.04.2012

Komisija za preprečevanje korupcije je na seji 12. aprila 2012 na podlagi prvega odstavka 11. člena in 8. alineje prvega odstavka 12. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) sprejela Sistemsko pojasnilo o protikorupcijski klavzuli po ZIntPK. (Prvotno ...

-več...

Sistemsko pojasnilo o omejitvah oziroma prepovedi poslovanja po ZIntPK
17.04.2012

Komisija za preprečevanje korupcije je na seji 12. aprila 2012 na podlagi prvega odstavka 11. člena in 8. alineje prvega odstavka 12. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) sprejela Sistemsko pojasnilo o omejitvah oziroma prepovedi poslovanja po ...

-več...

Pojasnilo o načinu sporočanja seznamov oseb, odgovornih za javna naročila
22.12.2011

Na podlagi prvega odstavka 11. člena, 8. alineje prvega odstavka 12. člena ter prvega odstavka 80. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur.l. RS, št. 69/2011-UPB2, dalje ZIntPK) sprejema Komisija za preprečevanje korupcije (dalje komisija) naslednje ...

-več...

Sistemsko pojasnilo o nezdružljivosti funkcije z opravljanjem pridobitne dejavnosti in o prepovedi članstva in dejavnosti po ZIntPK
11.07.2011

Nezdružljivost funkcije funkcionarjev z opravljanjem pridobitne dejavnosti in prepoved članstva in dejavnosti, ki jo ZIntPK uveljavlja v nekoliko različnem obsegu za poklicne in nepoklicne funkcionarje, sodita med ukrepe za preprečevanje korupcije in preprečevanje nasprotja ...

-več...

Sistemsko pojasnilo o lobiranju
11.07.2011

S sprejemom ZIntPK leta 2010, ki vsebuje tudi določbe o nadzoru nad lobiranjem, je po dvajsetih letih samostojne države tudi to področje postalo predmet regulacije. Dvajsetletna odsotnost jasnejših pravil, predvsem pa nadzora na tem področju, je dejstvo, ki je - poleg ...

-več...

Pojasnilo za poklicne funkcionarje v zvezi z opravljanjem dodatne poklicne ali druge dejavnosti (26. člen ZIntPK)
06.06.2011

To pojasnilo Komisija sprejema zaradi poenotenja prakse pri izvajanju nove ureditve, ki jo je uveljavil Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 43/2011, v nadaljevanju: novela ZIntPK-B) glede omejitev in ...

-več...

Pojasnilo o obsegu omejitev poslovanja po spremembi 35. člena ZIntPK
19.04.2011

ZIntPK tudi po spremembi 35. člena ureja le omejitve oziroma prepoved poslovanja med naročniki in subjekti, v katerih je udeležen funkcionar naročnika ali njegov družinski član. Organi, ki sicer delujejo v sklopu javnega sektorja, vendar njihovi predstojniki oziroma ...

-več...

Pojasnilo v zvezi z uporabo prehodne določbe – tretjega odstavka 83. člena ZIntPK
19.04.2011

Določba tretjega odstavka 83. člena ZIntPK se nanaša le na posameznike, ki so na dan uveljavitve ZIntPK (to je 5.6.2010) opravljali funkcijo nepoklicnega župana ali podžupana in se ne razteza na posameznike, ki so ta status dobili šele na volitvah jeseni leta ...

-več...

Pojasnilo številka 140
03.02.2011

Ne gre za lobiranje v smislu 14. točke 4. člena ZIntPK, kadar organi javnih oblasti pri oblikovanju in pripravljanju predpisov ali drugih splošnih aktov, politik in ukrepov, te predstavljajo širši javnosti ali ciljnim skupinam s pozivom k sodelovanju ali ...

-več...

Pojasnilo številka 139
16.12.2010

Besedna zveza "lobiranje je delovanje lobistov, ki za interesne organizacije izvajajo nejavno vplivanje na odločanje […] o drugih zadevah […]" kot sestavni del definicije lobiranja po 14. točki 4. člena ZIntPK, zajema vse tiste primere oziroma ...

-več...

Pojasnilo številka 138
14.06.2010

Funkcija poklicnega in nepoklicnega župana in podžupana je nezdružljiva z opravljanjem nalog direktorjev javnih zavodov. Poklicni župan v smislu 1. odstavka 27. člena ZintPK ne sme opravljati dejavnosti zastopanja v javnih zavodih. Prepoved opravljanja dejavnosti zastopanja ...

-več...

Pojasnilo številka 136
05.05.2010

Situacija, v kateri sta v svet javnih zavodov (domov za starejše) imenovana kot predstavnika ustanovitelja javna uslužbenca Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, ki opravljata naloge direktorja direktorata za socialne zadeve oziroma vodje službe za ...

-več...

Pojasnilo številka 137
05.05.2010

Situacija, v kateri je predsednik nadzornega sveta državne loterije, d.d., hkrati tudi predsednik nacionalnega združenja socialnega varstva, član sveta fundacije invalidskih in humanitarnih organizacij, predsednik komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide v ...

-več...

Pojasnilo številka 135
01.04.2010

Okoliščine, v katerih javni uslužbenec, zaposlen v javnem zavodu, hkrati opravlja tudi naloge predsednika upravnega odbora tega zavoda, v katerega je bil imenovan kot predstavnik ustanovitelja, predstavljajo konflikt interesov v smislu 13. člena Kodeksa ravnanja javnih ...

-več...

Pojasnilo številka 134
11.01.2010

Centri za socialno delo, ki so javni zavodi, skladno z 28. členom ZPKor ne smejo poslovati s poslovnimi subjekti, v katerih je član poslovodnega organa ali imetnik poslovnega deleža, delnic oziroma drugih pravic, na podlagi katerih je udeležen pri upravljanju oziroma ...

-več...

Pojasnilo številka 133
14.12.2009

Funkcija direktorja javnega komunalnega podjetja, imenovanega s strani lokalnih skupnosti, je skladno z 20. členom ZPKor nezdružljiva z dejavnostjo člana sveta osnovne šole, katere ustanoviteljica je ena od teh lokalnih skupnosti. Na podlagi 18. člena Zakona o ...

-več...

Pojasnilo številka 132
12.11.2009

Okoliščine, v katerih javni uslužbenec izvaja operativne pravne zadeve na področju investicij, pridobivanja nepremičnin, priprave načrtov pridobivanja stvarnega premoženja države in njegove sprememb, ob tem pa njegov zakonski partner kot samostojni podjetnik ...

-več...

Pojasnilo številka 130
24.09.2009

Poslovni subjekt, v katerem je funkcionar občine ali njegov družinski član imetnik poslovnega ali upravljavskega deleža v višini več kot 20%, ki kandidira za sredstva iz proračuna občine, v kateri funkcionar opravlja svojo funkcijo, ni upravičen do sredstev teh ...

-več...

Pojasnilo številka 131
24.09.2009

Funkciji člana občinskega sveta in direktorja javnega zavoda, katerega ustanoviteljica je občina, sta medsebojno združljivi. Na podlagi 18.člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, v nadaljevanju ZPKor) in 13.člena Poslovnika Komisije za ...

-več...

Pojasnilo številka 129
11.09.2009

Okoliščine, v katerih je bilo avtorsko delo predsednika strokovne komisije za mednarodno promocijo slovenskega leposlovja in znanstvene publicistike Agencije za knjigo RS izbrano za sofinanciranje na javnem razpisu za izbor projektov na področju knjige za leto 2009, ne ...

-več...

Pojasnilo številka 127
17.08.2009

Okoliščine, v katerih javni uslužbenec izvaja upravne in strokovne naloge na področju varstva nepremičnin in z njimi povezane premične in žive kulturne dediščine ter hkrati kot samostojni podjetnik opravlja naloge krajinskega arhitekturnega, urbanističnega ...

-več...

Pojasnilo številka 128
17.08.2009

Okoliščine, v katerih je direktor Javne agencije za knjigo RS podpisal odločbo o sofinanciranju tudi svojega avtorskega dela, zaradi videza, da bi njegov zasebni interes lahko vplival na nepristransko in objektivno izvajanje njegovih javnih nalog, predstavljajo ...

-več...

Pojasnilo številka 126
06.07.2009

Okoliščine, v katerih je svetovalec direktorja Istrabenz Gorenje inženiring, d.o.o., hkrati tudi predsednik nadzornega sveta ELES-a, predstavljajo nasprotje interesov na podlagi 41. člena v povezavi s 514. členom ZGD-1. Na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju ...

-več...

Pojasnilo številka 124
29.05.2009

Določbe III. in IV. Poglavja Zakona o preprečevanju korupcije veljajo za člane individualnih in kolektivnih poslovodnih organov v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije ali lokalnih skupnosti, ki jih neposredno imenujejo državni organi ali organi ...

-več...

Pojasnilo številka 125
29.05.2009

Okoliščine, v katerih je pomočnik generalne direktorice Zavoda RS za zaposlovanje na področju pravnih in splošnih zadev hkrati tudi solastnik in zastopnik odvetniške družbe, predstavljajo nasprotje interesov v smislu 13. člena Kodeksa ravnanja javnih ...

-več...

Pojasnilo številka 123
08.05.2009

Situacija, v kateri sta zakonska partnerja s statusom javnega uslužbenca v medsebojno nadrejenem oziroma podrejenem službenem položaju in eden od partnerjev opravlja strokovni nadzor nad delom drugega partnerja, lahko privede do konflikta interesov v smislu določb Kodeksa ...

-več...

Pojasnilo številka 122
23.04.2009

Delovanje člana občinskega sveta, ki je predsednik Odbora občinskega sveta za urejanje prostora in varstvo okolja ter hkrati nastopa kot zastopnik investitorja pri pripravi in izvedbi podrobnega prostorskega načrta občine, predstavlja konflikt interesov. Komisija za ...

-več...

Sprememba pojasnila številka 121
21.04.2009

Pojasnilo št. 121 z dne 7.4.2009 se spremeni tako, da se glasi: Naročnik Slovenske železnice d.o.o., Ljubljana, ki posluje po predpisih o javnih naročilih, v smislu 2. odstavka 28. člena ZPKor ne sme poslovati preko javnih naročil s poslovnim subjektom Gradivo ...

-več...

Pojasnilo številka 120
07.04.2009

Delovanje člana občinskega sveta, ki je tudi član občinskega Odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami in hkrati nastopa kot družbenik in predstavnik interesov zasebne družbe z gradbeno dejavnostjo, inženiringom in projektiranjem pri sprejemanju ...

-več...

Pojasnilo številka 121
07.04.2009

Naročnik Slovenske železnice d.o.o., Ljubljana, ki posluje po predpisih o javnih naročilih, v smislu 2. odstavka 28. člena ZPKor ne sme poslovati preko javnih naročil s poslovnima subjektoma Kohek d.o.o., Bakovci in Gradivo d.o.o., Gaj, Pragersko, v katerih je družinski ...

-več...

Pojasnilo številka 119
18.03.2009

Okoliščine, v katerih je generalni direktor direktorata za kmetijstvo na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano hkrati tudi lastnik in zastopnik gospodarske družbe, ki se ukvarja z informatiko na področju kmetijstva, predstavljajo konflikt interesov v smislu ...

-več...

Pojasnilo številka 118
14.01.2009

Članstvo v nadzornem odboru občine je v smislu 19. č, 30., 32. in 32. a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05, 60/07, v nadaljevanju ZLS) nezdružljivo s članstvom v Vaškem odboru in članstvom v Komisiji za področje zaščite, ...

-več...

Pojasnilo številka 117
04.09.2008

Prepoved poslovanja po 2. odstavku 28. člena ZPKor ne velja le med Univerzo v Mariboru in med poslovnim subjektom Probatus, d.o.o., Bresternica, katerega ustanovitelj in direktor je hkrati član upravnega odbora Univerze v Mariboru, temveč tudi med fakultetami (medicinsko in ...

-več...

Pojasnilo številka 116
14.05.2008

Delovanje člana občinskega sveta, ki je predsednik Odbora za ekologijo, komunalno in cestno gospodarstvo občine in hkrati (preko poslovnega subjekta, katerega zastopnik in lastnik je) tudi koordinator ter svetovalec pri izdelavi medobčinskega projekta na področju urejanja ...

-več...

Pojasnilo številka 115
13.03.2008

Funkcija poklicnega ali nepoklicnega župana v smislu 21. člena ZPKor ni nezdružljiva s članstvom v društvu kot pravni osebi zasebnega prava. Komisija za preprečevanje korupcije je na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. ...

-več...

Pojasnilo številka 111
30.01.2008

Kmetije in kmetijska gospodarstva v občini Sevnica, katerih nosilec je občinski funkcionar, iz občinskega proračuna lahko pridobivajo državno pomoč, namenjeno za predelavo in promocijo kmetijskih proizvodov ter prodajo kmetijskih pridelkov, ki se izvaja kot dopolnilna ...

-več...

Pojasnilo številka 112
30.01.2008

Ravnanje direktorice javnega zavoda Art center, Prosenjakovci, ki je oddala javno naročilo pravnega zastopanja javnega zavoda zakonskemu partnerju v brezplačno izvajanje, ne ustreza definiciji korupcije po 3. alinei 2. člena ZPKor. Komisija za preprečevanje korupcije je na ...

-več...

Pojasnilo številka 113
30.01.2008

Opravljanje nalog generalnega direktorja Direktorata za notranji trg na ministrstvu za gospodarstvo in hkratno upravljanje gospodarske družbe s področja trgovanja z naftnimi derivati predstavlja konflikt interesov v smislu 13. člena Kodeksa ravnanja javnih uslužbencev. ...

-več...

Pojasnilo številka 114
30.01.2008

Ravnanje uradnih oseb, ki so sodelovale pri podelitvi koncesije in izdaji dovoljenj investitorju za gradnjo Doma za stare Janeza Krstnika v Ljubljani, ne ustreza definiciji korupcije, določeni v 3.alinei 2. člena ZPKor. Komisija za preprečevanje korupcije je na podlagi 18. ...

-več...

Pojasnilo številka 110
21.12.2007

Funkcionarji v Uradu predsednika republike lahko poleg svoje funkcije opravljajo pedagoško, znanstveno, raziskovalno, umetniško, kulturno ali publicistično delo v smislu 2. odstavka 19. člena ZPKor. Komisija za preprečevanje korupcije je na podlagi 13. člena ...

-več...

Pojasnilo številka 109
08.11.2007

Univerza v Mariboru v smislu 2. odstavka 28. člena ZPKor ne sme poslovati preko javnih naročil z družbo Probatus, d.o.o., Bresternica, katere ustanovitelj in direktor je hkrati član upravnega odbora Univerze v Mariboru. Komisija za preprečevanje korupcije je na podlagi 18. ...

-več...

Pojasnilo številka 108
06.04.2007

V primeru nakupa medicinske oprema iz sredstev donacij in iz sredstev javnega zavoda - zdravstvenega doma se morajo vsa sredstva, namenjena nakupu, zbrati na računu zdravstvenega doma, ki izvrši nabavo medicinske opreme skladno z določili zakona o javnem naročanju. ...

-več...

Pojasnilo številka 107
01.12.2006

Funkcija člana občinskega sveta je v smislu 21. člena ZPKor združljiva z delom tajnika krajevne skupnosti. Komisija za preprečevanje korupcije je na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, v nadaljevanju ZPKor) in 13. člena ...

-več...

Pojasnilo številka 105
17.11.2006

Funkcija poklicnega ali nepoklicnega župana občine ni združljiva s funkcijo člana organa upravljanja javnega zavoda ali nadzornega organa javnega podjetja, katerega ustanoviteljica je občina. Nezdružljivost ne obstaja v primeru, ko je poklicni župan v svet javnega zavoda ...

-več...

Pojasnilo številka 106
17.11.2006

Funkciji sodnika kot poklicnega funkcionarja in člana sveta krajevne skupnosti sta v smislu določb 19. in 20. člena ZPKor medsebojno združljivi. Komisija za preprečevanje korupcije je na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, ...

-več...

Pojasnilo številka 103
15.05.2006

Funkcija nepoklicnega župana občine Beltinci je v smislu 21. člena ZPKor nezdružljiva z opravljanjem dejavnosti zastopanja Zavoda za turizem in kulturo Beltinci, katerega ustanoviteljica je občina Beltinci, ker župan po svoji funkciji opravlja nadzor nad delom navedenega ...

-več...

Pojasnilo številka 104
15.05.2006

Opravljanje uradniških nalog vodenja občinskega Urada za okolje in prostor in hkratno opravljanje samostojne podjetniške dejavnosti s področja okolja in prostora, katere nosilec je vodja urada, predstavlja konflikt interesov v smislu 1. odstavka 100. člena ...

-več...

Pojasnilo številka 102
14.04.2006

Zdravstveni dom Ormož lahko v smislu 28. člena ZPKor preko javnih naročil brez omejitev posluje z gospodarsko družbo Invest Kooperacije, d.o.o., Ormož. Na podlagi18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, v nadaljevanju ZPKor) in 13. ...

-več...

Pojasnilo številka 101
04.04.2006

Med Komunalnim podjetjem Slovenske Konjice in gospodarsko družbo Eko, d.o.o., Slovenske Konjice, ni podana omejitev poslovanja prek javnih naročil, zaradi česar gospodarska družba Eko, d.o.o., v smislu 28. člena ZPKor lahko posluje s Komunalnim podjetjem Slovenske Konjice. ...

-več...

Pojasnilo številka 100
10.02.2006

Opravljanje funkcije vodenja finančnega sektorja v javnem zavodu Zdravstveni dom Trbovlje in hkratno opravljanje funkcije člana sveta javnega zavoda Zasavske lekarne Trbovlje kot predstavnika ustanovitelja ne predstavlja konflikta interesov. Na podlagi 18. člena Zakona o ...

-več...

Pojasnilo številka 99
02.02.2006

Direktorji javnih gospodarskih zavodov: JGZ "Pohorje" Mirna, JGZ "Rinka" Celje, JGZ "Emboplast" Koper, JGZ "Golovec" Ljubljana in JGZ "Kozjak" Maribor niso funkcionarji v smislu 2.odstavka 3.člena ZPKor. Na podlagi 18. člena ...

-več...

Pojasnilo številka 98
19.01.2006

Člani poslovodstva družbe Pošta Slovenije, d.o.o., in sicer generalni direktor, namestnik generalnega direktorja in član poslovodstva, nimajo statusa funkcionarjev v smislu 2.odstavka 3.člena ZPKor, zato zanje in za njihove družinske člane ne veljajo omejitve ...

-več...

Pojasnilo številka 97
09.01.2006

Župan, ki svojo funkcijo opravlja nepoklicno, sme v delovnem razmerju opravljati dejavnosti, namenjene pridobivanju dohodka, v kolikor ne gre za opravljanje dejavnosti upravljanja ali zastopanja v javnem zavodu, javnem podjetju, javnem skladu ali javni agenciji, v katerih po ...

-več...

Pojasnilo številka 96
09.01.2006

Proračunska sredstva občine, namenjena sofinanciranju izobraževanja občinskega svetnika, ki je hkrati lastnik oziroma solastnik poslovnega subjekta, nimajo značaja državnih pomoči v smislu 1. odstavka 30. člena ZPKor v povezavi s 3. členom Zakona o javnih financah ...

-več...

Pojasnilo številka 94
22.12.2005

Pogodba o oddaji javnega naročila za oranje snega na občinskih cestah je veljavna, če vrednost mesečnega naročila ne presega vrednosti 833.000 tolarjev, v nasprotnem primeru je pogodba v smislu 4. odstavka 28. člena ZPKor nična. Dovoljenje za oddajo javnega naročila ...

-več...

Pojasnilo številka 95
22.12.2005

Komisija za preprečevanje korupcije ni pristojna za razlago zakonodaje s področja davkov in postopkov razlastitev nepremičnin. Na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, v nadaljevanju ZPKor) in 13. člena Poslovnika Komisije za ...

-več...

Pojasnilo številka 89
25.11.2005

Funkciji člana občinskega sveta in direktorja javnega zavoda ali javnega podjetja, katerih ustanoviteljica je občina, sta medsebojno združljivi. Na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04) in 13. člena Poslovnika Komisije za ...

-več...

Pojasnilo številka 90
25.11.2005

Komisija za preprečevanje korupcije ni pristojna za dajanje pojasnil o financiranju društev. Na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, v nadaljevanju ZPKor) in 13. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije ...

-več...

Pojasnilo številka 91
25.11.2005

Funkcija nepoklicnega podžupana in opravljanje dejavnosti zastopanja gospodarske družbe sta medsebojno združljivi v smislu 21. člena ZPKor. Oddaja stvarnega premoženja občine v najem ne šteje med javna naročila po predpisih o javnih naročilih, zato zanjo ne ...

-več...

Pojasnilo številka 92
25.11.2005

Komisija za preprečevanje korupcije ni pristojna za presojo skladnosti sklepov Vlade Republike Slovenije s predpisi. Na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, v nadaljevanju ZPKor) in 13. člena Poslovnika Komisije za ...

-več...

Pojasnilo številka 93
25.11.2005

Funkcija nepoklicnega župana občine je združljiva s funkcijo direktorja javnega zavoda ali člana organa upravljanja javnega zavoda, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija in s funkcijo člana nadzornega organa javnega podjetja, katerega ustanoviteljica je občina, v ...

-več...

Pojasnilo številka 88
17.11.2005

Župan občine, ki funkcijo opravlja poklicno, v smislu 1.odstavka 20.člena ZPKor ne sme hkrati opravljati funkcije predsednika upravnega odbora kmetijsko gospodarske zadruge. Na podlagi 18.člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, v ...

-več...

Pojasnilo številka 87
28.10.2005

Za člana delovnega telesa občinskega sveta, ki nima statusa funkcionarja, ne veljajo določbe ZPKor, temveč določila Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 do 72/05, v nadaljevanju ZLS), ki jih Komisija za preprečevanje korupcije, v kolikor niso v ...

-več...

Pojasnilo številka 83
18.10.2005

Sredstva občinskega proračuna, namenjena odpiranju novih delovnih mest, izdelavi projektne dokumentacije in kritju stroškov investicijskih programov, predstavljajo državno pomoč v smislu 30. člena ZPKor v povezavi s 3. členom Zakona o javnih financah (Uradni list ...

-več...

Pojasnilo številka 84
18.10.2005

Javno podjetje Komunala Novo mesto v smislu 2. odstavka 28. člena ZPKor ne sme poslovati prek javnih naročil z Zavarovalnico Tilia, d.d. Novo mesto, katere predsednik uprave je hkrati član nadzornega sveta javnega podjetja Komunala Novo mesto. Komisija za preprečevanje ...

-več...

Pojasnilo številka 86
18.10.2005

Funkcionarjevi otroci, starši in druge osebe štejejo med družinske člane funkcionarja v smislu 2. alinee 2. člena ZPKor le, če živijo s funkcionarjem v skupnem gospodinjstvu. V primeru, da navedene osebe živijo na istem naslovu kot funkcionar, lahko v ...

-več...

Pojasnilo številka 85
18.10.2005

Župan, ki poklicno opravlja svojo funkcijo, ne sme samostojno ali v delovnem razmerju opravljati druge dejavnosti, namenjene pridobivanju dohodka, v smislu 1. odstavka 19. člena ZPKor. V smislu 1. odstavka 28. člena ZPKor občina lahko posluje prek javnih naročil s ...

-več...

Pojasnilo številka 81
04.10.2005

Občina lahko posluje prek javnih naročil s poslovnim subjektom, ki je na seznamu poslovnih subjektov po 1.odstavku 28. člena ZPKor, brez omejitev, v primeru naročil male vrednosti, če je ocenjena vrednost posamičnega ali mesečnega naročila manjša od ene ...

-več...

Pojasnilo številka 82
04.10.2005

Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta je sejnina za udeležbo na seji, ki nima značaja plače, zato se ukrep znižanja plače, določen v 3. odstavku 39. člena ZPKor, ne more uporabiti proti nepoklicnemu občinskemu funkcionarju. Na podlagi 18.člena Zakona ...

-več...

Pojasnilo številka 80
22.09.2005

Omejitve poslovanja prek javnih naročil s poslovnimi subjekti, v katerih je funkcionar ali njegov družinski član imetnik poslovnega ali upravljavskega deleža preko 20%, se v smislu 28. člena nanašajo na naročnike, ki poslujejo po predpisih o javnih ...

-več...

Pojasnilo številka 77
13.09.2005

Omejitev poslovanja po 1. odstavku 28. člena ZPKor med naročniki, ki poslujejo po predpisih o javnih naročilih in poslovnimi subjekti, v katerih je funkcionar imetnik poslovnega ali upravljavskega deleža preko 20%, ne velja v primeru naročila male vrednosti, če je ocenjena ...

-več...

Pojasnilo številka 78
13.09.2005

Funkciji nepoklicnega podžupana občine in ravnatelja javnega zavoda, katerega ustanoviteljica je občina, sta medsebojno združljivi le v primeru, da med podžupanove naloge ne spada nadzor nad delom javnih zavodov. Na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije ...

-več...

Pojasnilo številka 79
13.09.2005

Gospodarska družba Perenič svetovanje d.o.o., Ljubljana ne šteje več med poslovne subjekte, za katere veljajo omejitve poslovanja po 1. odstavku 28. člena ZPKor, zaradi česar lahko pridobiva državno pomoč v smislu 30. člena ZPKor. Na podlagi 18. člena Zakona o ...

-več...

Pojasnilo številka 76
10.09.2005

Občinski svetnik, ki je nepoklicni funkcionar, lahko opravlja poklicno dejavnost, namenjeno pridobivanju dohodka, kot samostojni podjetnik. Občinski svetnik, ki kot samostojni podjetnik nastopa v vlogi pooblaščenca investitorjev, ne sme brez dovoljenja Komisije v ...

-več...

Pojasnilo številka 75
26.08.2005

Za denarne transakcije ter z njimi povezana dejanja, ki so se izvajala med fizično osebo in tujo družbo v času od 29.01.2002 do 29.01.2004, ni mogoče uporabiti definicije korupcije iz 3. alinee 2. člena Zakona o preprečevanju korupcije, ker je navedeni zakon pričel ...

-več...

Pojasnilo številka 72
08.08.2005

Funkcija poklicnega župana občine ni združljiva s funkcijo člana oziroma predsednika upravnega odbora zadruge. Funkcija nepoklicnega župana občine ni nezdružljiva s funkcijo člana oziroma predsednika upravnega odbora zadruge. Na podlagi 18. člena Zakona o ...

-več...

Pojasnilo številka 73
08.08.2005

Izplačevanje plačil za pogrebne govore podžupanu Občine Starše, ki funkcijo opravlja nepoklicno, ni v nasprotju z določili 21. ali 28. člena Zakona o preprečevanju korupcije. Na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, ...

-več...

Pojasnilo številka 74
08.08.2005

Poslovanje Knjižnice Pavla Golie iz Trebnjega s poslovnim subjektom Vrtnarstvo Cvelbar, Stanislav Cvelbar, s.p., v višini 100.000 SIT na leto, predstavlja naročilo male vrednosti, za katero ne velja omejitev po 28. členu ZPKor. Na podlagi 18. člena Zakona o ...

-več...

Pojasnilo številka 70
03.08.2005

Omejitev poslovanja po 1. odstavku 28. člena ZPKor ne velja za naročila male vrednosti, če je ocenjena vrednost posamičnega ali mesečnega naročila manjša od ene dvanajstine vrednosti, določene v zakonu o izvrševanju državnega proračuna, ki znaša ...

-več...

Pojasnilo številka 71
03.08.2005

Občinski svetnik je kot fizična oseba lahko prejemnik denarnih pomoči, ki jih občina namenja za pomoč študentom pri izvajanju dodatnih študijskih programov. Na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, v ...

-več...

Pojasnilo številka 67
15.07.2005

Pojasnila, ki jih sprejema Komisija v smislu 18.člena ZPKor, so povezana z vsebino zakona in imajo naravo pojasnjevalnega akta, namenjenega izvajanju posameznih določb ZPKor. Na pojasnila se je možno sklicevati pri uporabi ZPKor v zadevah z enakim dejanskim stanom, kot je ...

-več...

Pojasnilo številka 68
15.07.2005

Pogodba, sklenjena med Ministrstvom za javno upravo in podjetjem Vabo, Paradiž Boštjan s.p., predstavlja naročilo male vrednosti in je po določbah 1. odstavka 28. člena ZPKor veljavna, zaradi česar se poslovno sodelovanje lahko nadaljuje do izteka pogodbe. Komisija ...

-več...

Pojasnilo številka 69
15.07.2005

Donacije, ki jih pridobiva proračunski uporabnik v obliki denarnih sredstev, so dopustne, v kolikor se z njimi postopa skladno s 43. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.79/99, 124/00, 79/01, 30/02) in 33. – 46. členom Pravilnika o postopkih za ...

-več...

Pojasnilo številka 62
06.07.2005

Omejitev poslovanja prek javnih naročil po 1. odstavku 28. člena ZPKor velja za javne naročnike, ne glede na njihov sedež in za vse poslovne subjekte, v katerih je funkcionar imetnik poslovnega deleža več kot 20%. Komisija za preprečevanje korupcije v smislu 5. odstavka ...

-več...

Pojasnilo številka 63
06.07.2005

Naročniki, ki poslujejo po predpisih o javnih naročilih, ne smejo brez dovoljenja Komisije v smislu 5. odstavka 28. člena ZPKor poslovati preko javnih naročil s poslovnima subjektoma Vasa 90, d.o.o., in Ambulanta splošne medicine Peternelj, d.o.o., ki sta na seznamu ...

-več...

Pojasnilo številka 64
06.07.2005

Sredstva subvencij države ali občine na področju veterinarskih uslug, kot so subvencije za osemenjevanje krav, ki štejejo med državne pomoči, lahko pridobivajo le kmetije in kmetijska gospodarstva, ostali poslovni subjekti iz 28. člena ZPKor pa v smislu 30. člena ...

-več...

Pojasnilo številka 65
06.07.2005

Občinski svetnik, ki je nepoklicni funkcionar, lahko opravlja samostojno ali v delovnem razmerju poklicno ali drugo dejavnost, namenjeno pridobivanju dohodka. Občina kot javni naročnik, lahko posluje s samostojnim podjetnikom ali gospodarsko družbo, v katerem je funkcionar ...

-več...

Pojasnilo številka 66
06.07.2005

Naročila male vrednosti, katerih vrednost posamičnega ali mesečnega naročila je manjša od ene dvanajstine vrednosti, določene v zakonu o izvrševanju državnega proračuna, so izvzeta iz omejitev poslovanja po 1. odstavku 28. člena ZPKor in zanje ni potrebno ...

-več...

Pojasnilo številka 56
22.06.2005

Direktor Javne agencije je v smislu 2. odstavka 3. člena ZPKor po statusu izenačen s funkcionarji in se zanj uporabljajo določbe tretjega in četrtega poglavja ter prehodne in končne določbe ZPKor, za Javno agencijo pa velja obveznost predložitve seznama oseb s podatki o ...

-več...

Pojasnilo številka 57
22.06.2005

Naročnik, ki posluje po predpisih o javnih naročilih, nima zakonske podlage za izločitev ponudnika iz postopka oddaje javnega naročila zgolj zato, ker gre za poslovni subjekt, s katerim naročniki iz 28.člena ZPKor ne smejo poslovati brez dovoljenja Komisije. V smislu 5. ...

-več...

Pojasnilo številka 58
22.06.2005

Omejitev poslovanja po 1. odstavku 28. člena ZPKor ne velja za naročila male vrednosti, če je ocenjena vrednost posamičnega ali mesečnega naročila manjša od ene dvanajstine vrednosti, določene v zakonu o izvrševanju državnega proračuna. Ena dvanajstina ...

-več...

Pojasnilo številka 59
22.06.2005

Okrajno sodišče v Lendavi lahko sklene pogodbo o najemu že zgrajenih poslovnih prostorov s poslovnim subjektom Hinco Lendava, d.o.o., ki je na seznamu poslovnih subjektov po 1. odstavku 28. člena ZPKor. Na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni ...

-več...

Pojasnilo številka 60
22.06.2005

Pogodbe oziroma aneksi k pogodbam o oddaji javnega naročila, ki so bile sklenjene pred uveljavitvijo ZPKor, to je pred 30.1.2004, ostanejo v veljavi, ne glede na omejitve poslovanja po 28. člena ZPKor. Omejitve poslovanja po 1. odstavku 28. člena ZPKor ne veljajo v primeru ...

-več...

Pojasnilo številka 61
22.06.2005

Višje in visokošolsko središče Sežana kot naročnik, ki posluje po predpisih o javnih naročilih, ne sme brez dovoljenje Komisije v smislu 5. odstavka 28. člena ZPKor poslovati prek javnih naročil s poslovnim subjektom, ki je na seznamu poslovnih ...

-več...

Pojasnilo številka 47
14.06.2005

Naročila male vrednosti, pri katerih je vrednost posamičnega ali mesečnega naročila manjša od ene dvanajstine vrednosti, določene z zakonom o izvrševanju državnega proračuna, kar predstavlja 833.000 tolarjev za naročanje blaga in storitev ter 1.666.000 ...

-več...

Pojasnilo številka 48
14.06.2005

Prodaja stvarnega premoženja občine ne šteje med javna naročila po predpisih o javnih naročilih, zato zanjo ne veljajo omejitve v smislu 28. člena ZPKor. Na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št.2/04, v nadaljevanju ZPKor) in ...

-več...

Pojasnilo številka 49
14.06.2005

Javno podjetje ne sme poslovati prek javnih naročil v smislu 2. odstavka 28. člena ZPKor z gospodarsko družbo, katere direktor je hkrati predsednik nadzornega sveta javnega podjetja. Komisija za preprečevanje korupcije je na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju ...

-več...

Pojasnilo številka 50
14.06.2005

Omejitve poslovanja, določene v 28. členu ZPKor med naročniki, ki poslujejo po predpisih o javnih naročilih in poslovnimi subjekti, ki so na seznamu poslovnih subjektov po 1., 2. in 3. odstavku 28. člena, ne veljajo za zdravstvene storitve, ki se izvajajo na podlagi ...

-več...

Pojasnilo številka 51
14.06.2005

Omejitev poslovanja po 1. odstavku 28. člena ZPKor med naročniki, ki poslujejo po predpisih o javnih naročilih in poslovnimi subjekti, v katerih je funkcionar oziroma njegov družinski član imetnik poslovnega deleža nad 20% velja za poslovanje prek javnih naročil. Izjema ...

-več...

Pojasnilo številka 52
14.06.2005

Občina ne sme brez dovoljenja Komisije v smislu 5. odstavka 28. člena ZPKor poslovati z gospodarsko družbo Stanovanjska d.o.o., Postojna, čeprav opravlja občinski svetnik, ki je imetnik poslovnega deleža te družbe, funkcijo v drugi občini. Občina je na podlagi 1. ...

-več...

Pojasnilo številka 53
14.06.2005

Gospodarski subjekti, opredeljeni v prvem odstavku 28. člena ZPKor, niso upravičeni do državnih pomoči. Edina izjema so pomoči v zvezi z odpravo posledic, povzročenih z naravnimi nesrečami ali izrednimi dogodki. Poslovanje naročnikov, ki poslujejo po predpisih o javnih ...

-več...

Pojasnilo številka 54
14.06.2005

1.odstavek 28. člena ZPKor omejuje poslovanje prek javnih naročil med naročniki, ki poslujejo po predpisih o javnih naročilih in poslovnimi subjekti, v katerih je funkcionar oziroma njegov družinski član posredno ali neposredno imetnik poslovnega deleža, delnic ali drugih ...

-več...

Pojasnilo številka 55
14.06.2005

Za naročila male vrednosti, ki so po 1. odstavku 28. člena ZPKor izvzeta iz omejitve poslovanja velja, da je najvišja vrednost posamičnega ali mesečnega naročila v primerih oddaje blaga ali storitev po Zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za ...

-več...

Pojasnilo številka 29
31.05.2005

Sredstva, namenjena za spodbujanje investicij v malih, srednjih in velikih podjetjih ter sredstva za spodbujanje investicij v razvoj človeških virov v podjetjih, ki jih dodeljuje Agencija Republike Slovenije za regionalni razvoj na podlagi postopkov, predpisanih s ...

-več...

Pojasnilo številka 41
31.05.2005

Do državnih pomoči v smislu 30. člena ZPKor niso upravičeni poslovni subjekti, v katerih je občinski svetnik ali njegov družinski član imetnik poslovnega deleža v višini več kot 20%. Med te poslovne subjekte štejejo tudi samostojni podjetniki. Komisija za ...

-več...

Pojasnilo številka 42
31.05.2005

Sredstva subvencij države ali občine na področju kmetijstva, kot so subvencije za osemenjevanje govejih plemenic ter za kurativo in zdravljenje, ki štejejo med državne pomoči, lahko pridobivajo le kmetije in kmetijska gospodarstva, ostali poslovni subjekti iz 28. ...

-več...

Pojasnilo številka 43
31.05.2005

Poslovni subjekt, katerega lastnik je občinski svetnik, lahko odda poslovne prostore v najem javnemu zavodu. Komisija za preprečevanje korupcije je na podlagi 18.člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni lisi RS, št.2/04, v nadaljevanju ZPKor) in 13.člena ...

-več...

Pojasnilo številka 44
31.05.2005

Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija) na podlagi 5.odstavka 28.člena ZPKor lahko dovoli naročnikom, ki poslujejo po predpisih o javnih naročilih, poslovanje prek javnih naročil z gospodarsko družbo, v kateri je občinski svetnik imetnik poslovnega ...

-več...

Pojasnilo številka 45
31.05.2005

Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju Komisija) je v smislu 5. odstavka 28. člena ZPKor pristojna, da dovoli naročnikom, ki poslujejo po predpisih o javnih naročilih, poslovanje s poslovnimi subjekti iz 1. odstavka 28. člena, če ugotovi, da funkcionar ne more ...

-več...

Pojasnilo številka 46
31.05.2005

V primerih subvencij v okviru aktivne politike zaposlovanja, namenjenih konkretnim brezposelnim osebam, ne gre za državno pomoč v smislu 30. člena ZPKor, saj je dejanski prejemnik pomoči brezposelna oseba in ne pravni subjekt iz 28. člena ZPKor. Na podlagi 18. člena Zakona ...

-več...

Pojasnilo številka 36
24.05.2005

Občina kot naročnik brez dovoljenja Komisije za preprečevanje korupcije ne sme poslovati prek javnih naročil s samostojnim odvetnikom kot poslovnim subjektom, ki je hkrati tudi občinski svetnik, če posamično ali mesečno naročilo presega 833.000 tolarjev za njegove ...

-več...

Pojasnilo številka 37
24.05.2005

Omejitve poslovanja v smislu 1.odstavka 28.člena ZPKor med naročniki, ki poslujejo po predpisih o javnih naročilih in poslovnim subjektom Ecoenergetika, d.o.o., ne veljajo za podelitev koncesije za dimnikarske storitve in za izkop gramoza, zaradi česar so pogodbe, sklenjene ...

-več...

Pojasnilo številka 38
24.05.2005

Občinski svetniki so funkcionarji samoupravnih lokalnih skupnosti v smislu 1.alinee 2.člena ZPKor v zvezi z 34.a členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.72/93, 6/94, 57/94, 14/95, 20/95, 73/95, 9/96, 44/96, 51/02, 108/03- ZLS), zato zanje veljajo ...

-več...

Pojasnilo številka 39
24.05.2005

Omejitve poslovanja iz prvega odstavka 28. člena ZPKor veljajo le, če so izpolnjeni vsi zakonski pogoji, med drugim tudi poslovanje prek javnih naročil. Na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, v nadaljevanju: ZPKor) in 13. ...

-več...

Pojasnilo številka 40
24.05.2005

Omejitve poslovanja iz prvega odstavka 28. člena ZPKor veljajo le, če so izpolnjeni vsi zakonski pogoji, med drugim tudi poslovanje prek javnih naročil. Na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, v nadaljevanju: ZPKor) in 13. ...

-več...

Pojasnilo številka 30
17.05.2005

Do državnih pomoči niso upravičeni poslovni subjekti iz 1., 2. in 3.odstavka 28.člena ZPKor, pri čemer višina denarne pomoči ni pomembna. Med poslovne subjekte, ki niso upravičeni do državnih pomoči, ne štejejo kmetije in kmetijska gospodarstva. Komisija ...

-več...

Pojasnilo številka 31
17.05.2005

Samostojni podjetnik kot poslovni subjekt, ki je občinski svetnik, ne sme brez dovoljenja Komisije za preprečevanje korupcije poslovati prek javnih naročil z občino kot naročnikom, če posamično ali mesečno naročilo za gradnjo presega 1.666.000 tolarjev, za blago in ...

-več...

Pojasnilo številka 32
17.05.2005

Do državnih pomoči niso upravičeni poslovni subjekti iz 1., 2. in 3.odstavka 28.člena ZPKor, med katere štejejo poslovni subjekti, v katerih je funkcionar oziroma njegov družinski član posredno ali neposredno imetnik poslovnega deleža, delnic oziroma drugih ...

-več...

Pojasnilo številka 33
17.05.2005

Sredstva države oziroma občine, namenjena sofinanciranju programov avdiovizualne produkcije na področju medijev štejejo med državne pomoči v smislu 3.člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99), 2.člena Zakona o spremljanju državnih pomoči ...

-več...

Pojasnilo številka 34
17.05.2005

Sredstva države oziroma občine, namenjena sofinanciranju programov ali projektov poslovnih subjektov na področju družbenih dejavnosti štejejo med državne pomoči, do katerih poslovni subjekti iz 1., 2. in 3.odstavka 28.člena ZPKor v nobenem primeru niso upravičeni ...

-več...

Pojasnilo številka 35
17.05.2005

Občina kot naročnik po predpisih o javnih naročilih lahko posluje prek javnih naročil s samostojnim podjetnikom, ki je na seznamu poslovnih subjektov na podlagi 1.odstavka 28.člena ZPKor, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 43/05, v primeru naročil male vrednosti, ...

-več...

Pojasnilo številka 28
09.05.2005

Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju Komisija) lahko na podlagi 5.odstavka 28.člena ZPKor dovoli naročnikom, ki poslujejo po predpisih o javnih naročilih, poslovanje prek javnih naročil z gospodarsko družbo, če ugotovi, da občinski svetnik kot funkcionar ...

-več...

Pojasnilo številka 25
26.04.2005

Javno komunalno podjetje Žalec kot naročnik po predpisih o javnih naročilih brez dovoljenja Komisije za preprečevanje korupcije preko javnih naročil ne sme poslovati z gospodarsko družbo Decen,d.o.o., če je župan imetnik poslovnega deleža, delnic ali drugih pravic, na ...

-več...

Pojasnilo številka 26
26.04.2005

Omejitev poslovanja prek javnih naročil v smislu 1.odstavka 28.člena ZPKor med naročnikom, ki posluje po predpisih o javnih naročilih in poslovnim subjektom je podana v primeru, da je župan ali njegov družinski član v gospodarski družbi imetnik poslovnega deleža, delnic ...

-več...

Pojasnilo številka 27
26.04.2005

Gospodarska družba Inženiring Biro d.o.o., Maribor, v kateri ima član občinskega sveta poslovni delež, ki je manjši od 20%, lahko posluje prek javnih naročil z naročniki, ki poslujejo po predpisih o javnih naročilih v smislu 1.odstavka 28.člena ZPKor, četudi je ...

-več...

Pojasnilo številka 24
14.04.2005

Občina in drugi naročniki, ki poslujejo po predpisih o javnih naročilih, brez dovoljenja Komisije za preprečevanje korupcije ne smejo poslovati prek javnih naročil s poslovnim subjektom, katerega 100% lastnik je občinski svetnik, razen v primeru naročila male vrednosti, ...

-več...

Pojasnilo številka 21
05.04.2005

Funkciji nepoklicnega podžupana in direktorja javnega podjetja sta medsebojno združljivi le v primeru, da med podžupanove naloge ne sodi nadzor nad delom tega javnega podjetja. Na podlagi 18. člena zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št.2/04, v ...

-več...

Pojasnilo številka 22
05.04.2005

Določbe tretjega in četrtega poglavja ter prehodne in končne določbe Zakona o preprečevanju korupcije se na podlagi 2. odstavka 3. člena uporabljajo za direktorja Javnega gospodarskega zavoda Protokolarne storitve Republike Slovenije, za zavod pa velja obveznost ...

-več...

Pojasnilo številka 23
05.04.2005

Izjava poslovnega subjekta - ponudnika v postopku javnega naročanja, iz katere je razvidno, da v tem poslovnem subjektu funkcionar oziroma njegov družinski član ni udeležen kot posredni ali neposredni imetnik poslovnega deleža, delnic oziroma drugih pravic v višini ...

-več...

Pojasnilo številka 15
22.03.2005

Funkciji sodnika kot poklicnega funkcionarja in člana nadzornega sveta javnega podjetja sta medsebojno nezdružljivi. Nezdružljivost velja tudi v primeru, ko sodnika v nadzorni svet javnega podjetja kot svojega predstavnika izvoli oziroma imenuje organ lokalne skupnosti. Na ...

-več...

Pojasnilo številka 16
22.03.2005

Funkciji člana občinskega sveta in direktorja javnega zavoda, katerega ustanoviteljica je občina, sta medsebojno združljivi. Član občinskega sveta kot nepoklicni funkcionar lahko opravlja delo tajnika športne zveze. ZPKor) in 13. člena Poslovnika Komisije za ...

-več...

Pojasnilo številka 17
22.03.2005

Funkciji poklicnega župana in članstvo v skupščini javnega podjetja, katerega ustanoviteljice so občine, sta medsebojno združljivi. Funkciji nepoklicnega župana občine in članstvo v skupščini javnega podjetja sta medsebojno združljivi le, če ima javno ...

-več...

Pojasnilo številka 18
22.03.2005

Občina in drugi naročniki, ki poslujejo po predpisih o javnih naročilih, brez dovoljenja Komisije za preprečevanje korupcije ne smejo poslovati prek javnih naročil z gospodarsko družbo, katere 100% lastnica je občinska svetnica, razen v primeru naročila male vrednosti, ...

-več...

Pojasnilo številka 19
22.03.2005

Zadruga šteje med poslovne subjekte, za katere velja omejitev poslovanja prek javnih naročil v smislu 1. odstavka 28. člena Zakona o preprečevanju korupcije, če je občinski svetnik kot funkcionar v njej imetnik poslovnega deleža, na podlagi katerega je udeležen pri ...

-več...

Pojasnilo številka 20
22.03.2005

Komisija za preprečevanje korupcije ni pooblaščena za razlago Zakona o javnih uslužbencih. Na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, v nadaljevanju ZPKor) in 13. členom Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije ...

-več...

Pojasnilo številka 10
09.03.2005

Članstvo v nadzornem odboru občine in članstvo v svetu javnega zavoda, katerega ustanoviteljica je občina, je medsebojno združljivo. Funkciji člana občinskega sveta in člana sveta javnega zavoda ali javnega podjetja, katerih ustanoviteljica je občina, sta medsebojno ...

-več...

Pojasnilo številka 11
09.03.2005

Omejitev poslovanja prek javnih naročil v smislu 28. člena Zakona o preprečevanju korupcije ne velja za direktorja javnega zavoda, ki ga je imenoval svet javnega zavoda, kar se smiselno uporablja tudi za njegove družinske člane. Na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju ...

-več...

Pojasnilo številka 12
09.03.2005

Določbe tretjega in četrtega poglavja ter prehodne in končne določbe Zakona o preprečevanju korupcije veljajo za člane individualnih ali kolektivnih poslovodnih organov v javnih zavodih, javnih podjetjih, javnih skladih, javnih agencijah in gospodarskih družbah v ...

-več...

Pojasnilo številka 13
09.03.2005

Komisija za preprečevanje korupcije ni pooblaščena za odločanje o tem, kateri poslovni subjekt je upravičen do državne pomoči. Na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, v nadaljevanju ZPKor) in 13. člena Poslovnika ...

-več...

Pojasnilo številka 14
09.03.2005

Omejitev poslovanja po 1. odstavku 28. člena Zakona o preprečevanju korupcije ne velja za naročila male vrednosti, če je ocenjena vrednost posamičnega ali mesečnega naročila manjša od ene dvanajstine vrednosti, določene v zakonu o izvrševanju državnega ...

-več...

Pojasnilo številka 6
17.02.2005

Komisija za preprečevanje korupcije lahko na podlagi petega odstavka 28. člena ZPKor dovoli le posamično izjemo od načelne prepovedi poslovanja po prvem odstavku 28. člena ZPKor. Le Komisija za preprečevanje korupcije lahko na podlagi petega odstavka 28. člena izjemoma ...

-več...

Pojasnilo številka 7
17.02.2005

Funkciji koncesionarja in člana v svetu javnega zdravstvenega zavoda kot predstavnika ustanovitelja - občine, sta medsebojno nezdružljivi, če se javna zdravstvena služba opravlja na območju zdravstvenega zavoda, katerega član sveta je koncesionar. Na podlagi 18. člena ...

-več...

Pojasnilo številka 8
17.02.2005

Gospodarska družba, katere lastnica je zakonska partnerka občinskega svetnika, ni upravičena do državnih pomoči v smislu 1. odstavka 30. člena Zakona o preprečevanju korupcije. Društvo, katerega predsednik je občinski svetnik, lahko pridobiva za svoje delovanje ...

-več...

Pojasnilo številka 9
17.02.2005

Samostojni podjetnik kot poslovni subjekt, v katerem je družinski član občinskega svetnika imetnik poslovnega deleža oziroma drugih pravic,na podlagi katerih je udeležen pri upravljanju oziroma kapitalu v višini več kot 20%, ne sme poslovati prek javnih naročil z ...

-več...

Pojasnilo številka 3
10.02.2005

Pogoja pri omejitvi poslovanja, navedena v alineah 2.odstavka 28.člena Zakona o preprečevanju korupcije (v nadaljevanju: ZPKor), ki se glasita: član poslovodnega organa, imetnik poslovnega deleža, delnic oziroma drugih pravic, na podlagi katerih je udeležen pri ...

-več...

Pojasnilo številka 4
10.02.2005

Članstvo v nadzornem odboru občine in članstvo v svetu javnega zavoda, katerega ustanoviteljica je občina, je medsebojno združljivo. Funkciji člana občinskega sveta in direktorja javnega zavoda, katerega ustanoviteljica je občina, sta medsebojno združljivi. Funkciji ...

-več...

Pojasnilo številka 5
10.02.2005

Funkciji nepoklicnega podžupana ali občinskega svetnika in direktorja gospodarske družbe sta medsebojno združljivi. Gospodarska družba, v kateri je občinski funkcionar njen direktor, lahko posluje prek javnih naročil z občino, če funkcionar oziroma njegov družinski ...

-več...

Pojasnilo številka 1
12.01.2005

Gospodarska družba, v kateri je podžupan občine samo njen direktor in ne tudi imetnik poslovnega deleža, delnic oziroma drugih pravic, na podlagi katerih je udeležen pri upravljanju oziroma kapitalu te gospodarske družbe v višini več kot 20%, lahko posluje prek ...

-več...

Pojasnilo številka 2
12.01.2005

Občina lahko sklene Pogodbo o oglaševanju z lokalno radijsko postajo v primeru, ko je zakonska partnerka direktorja radia in imetnika poslovnega deleža, delnic oziroma drugih pravic, na podlagi katerih je udeležen pri upravljanju oziroma kapitalu lokalnega radia v ...

-več...