Odločitve in mnenja komisijePojasnilo številka 107
01.12.2006

Funkcija člana občinskega sveta je v smislu 21. člena ZPKor združljiva z delom tajnika krajevne skupnosti. Komisija za preprečevanje korupcije je na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, v nadaljevanju ZPKor) in 13. člena ...

-več...

Pojasnilo številka 105
17.11.2006

Funkcija poklicnega ali nepoklicnega župana občine ni združljiva s funkcijo člana organa upravljanja javnega zavoda ali nadzornega organa javnega podjetja, katerega ustanoviteljica je občina. Nezdružljivost ne obstaja v primeru, ko je poklicni župan v svet javnega zavoda ...

-več...

Pojasnilo številka 106
17.11.2006

Funkciji sodnika kot poklicnega funkcionarja in člana sveta krajevne skupnosti sta v smislu določb 19. in 20. člena ZPKor medsebojno združljivi. Komisija za preprečevanje korupcije je na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, ...

-več...

Pojasnilo številka 103
15.05.2006

Funkcija nepoklicnega župana občine Beltinci je v smislu 21. člena ZPKor nezdružljiva z opravljanjem dejavnosti zastopanja Zavoda za turizem in kulturo Beltinci, katerega ustanoviteljica je občina Beltinci, ker župan po svoji funkciji opravlja nadzor nad delom navedenega ...

-več...

Pojasnilo številka 104
15.05.2006

Opravljanje uradniških nalog vodenja občinskega Urada za okolje in prostor in hkratno opravljanje samostojne podjetniške dejavnosti s področja okolja in prostora, katere nosilec je vodja urada, predstavlja konflikt interesov v smislu 1. odstavka 100. člena ...

-več...

Pojasnilo številka 102
14.04.2006

Zdravstveni dom Ormož lahko v smislu 28. člena ZPKor preko javnih naročil brez omejitev posluje z gospodarsko družbo Invest Kooperacije, d.o.o., Ormož. Na podlagi18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, v nadaljevanju ZPKor) in 13. ...

-več...

Pojasnilo številka 101
04.04.2006

Med Komunalnim podjetjem Slovenske Konjice in gospodarsko družbo Eko, d.o.o., Slovenske Konjice, ni podana omejitev poslovanja prek javnih naročil, zaradi česar gospodarska družba Eko, d.o.o., v smislu 28. člena ZPKor lahko posluje s Komunalnim podjetjem Slovenske Konjice. ...

-več...

Pojasnilo številka 100
10.02.2006

Opravljanje funkcije vodenja finančnega sektorja v javnem zavodu Zdravstveni dom Trbovlje in hkratno opravljanje funkcije člana sveta javnega zavoda Zasavske lekarne Trbovlje kot predstavnika ustanovitelja ne predstavlja konflikta interesov. Na podlagi 18. člena Zakona o ...

-več...

Pojasnilo številka 99
02.02.2006

Direktorji javnih gospodarskih zavodov: JGZ "Pohorje" Mirna, JGZ "Rinka" Celje, JGZ "Emboplast" Koper, JGZ "Golovec" Ljubljana in JGZ "Kozjak" Maribor niso funkcionarji v smislu 2.odstavka 3.člena ZPKor. Na podlagi 18. člena ...

-več...

Pojasnilo številka 98
19.01.2006

Člani poslovodstva družbe Pošta Slovenije, d.o.o., in sicer generalni direktor, namestnik generalnega direktorja in član poslovodstva, nimajo statusa funkcionarjev v smislu 2.odstavka 3.člena ZPKor, zato zanje in za njihove družinske člane ne veljajo omejitve ...

-več...

Pojasnilo številka 97
09.01.2006

Župan, ki svojo funkcijo opravlja nepoklicno, sme v delovnem razmerju opravljati dejavnosti, namenjene pridobivanju dohodka, v kolikor ne gre za opravljanje dejavnosti upravljanja ali zastopanja v javnem zavodu, javnem podjetju, javnem skladu ali javni agenciji, v katerih po ...

-več...

Pojasnilo številka 96
09.01.2006

Proračunska sredstva občine, namenjena sofinanciranju izobraževanja občinskega svetnika, ki je hkrati lastnik oziroma solastnik poslovnega subjekta, nimajo značaja državnih pomoči v smislu 1. odstavka 30. člena ZPKor v povezavi s 3. členom Zakona o javnih financah ...

-več...