Odločitve in mnenja komisijePojasnilo o načinu sporočanja seznamov oseb, odgovornih za javna naročila
22.12.2011

Na podlagi prvega odstavka 11. člena, 8. alineje prvega odstavka 12. člena ter prvega odstavka 80. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur.l. RS, št. 69/2011-UPB2, dalje ZIntPK) sprejema Komisija za preprečevanje korupcije (dalje komisija) naslednje ...

-več...

Sistemsko pojasnilo o nezdružljivosti funkcije z opravljanjem pridobitne dejavnosti in o prepovedi članstva in dejavnosti po ZIntPK
11.07.2011

Nezdružljivost funkcije funkcionarjev z opravljanjem pridobitne dejavnosti in prepoved članstva in dejavnosti, ki jo ZIntPK uveljavlja v nekoliko različnem obsegu za poklicne in nepoklicne funkcionarje, sodita med ukrepe za preprečevanje korupcije in preprečevanje nasprotja ...

-več...

Sistemsko pojasnilo o lobiranju
11.07.2011

S sprejemom ZIntPK leta 2010, ki vsebuje tudi določbe o nadzoru nad lobiranjem, je po dvajsetih letih samostojne države tudi to področje postalo predmet regulacije. Dvajsetletna odsotnost jasnejših pravil, predvsem pa nadzora na tem področju, je dejstvo, ki je - poleg ...

-več...

Pojasnilo za poklicne funkcionarje v zvezi z opravljanjem dodatne poklicne ali druge dejavnosti (26. člen ZIntPK)
06.06.2011

To pojasnilo Komisija sprejema zaradi poenotenja prakse pri izvajanju nove ureditve, ki jo je uveljavil Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 43/2011, v nadaljevanju: novela ZIntPK-B) glede omejitev in ...

-več...

Pojasnilo o obsegu omejitev poslovanja po spremembi 35. člena ZIntPK
19.04.2011

ZIntPK tudi po spremembi 35. člena ureja le omejitve oziroma prepoved poslovanja med naročniki in subjekti, v katerih je udeležen funkcionar naročnika ali njegov družinski član. Organi, ki sicer delujejo v sklopu javnega sektorja, vendar njihovi predstojniki oziroma ...

-več...

Pojasnilo v zvezi z uporabo prehodne določbe – tretjega odstavka 83. člena ZIntPK
19.04.2011

Določba tretjega odstavka 83. člena ZIntPK se nanaša le na posameznike, ki so na dan uveljavitve ZIntPK (to je 5.6.2010) opravljali funkcijo nepoklicnega župana ali podžupana in se ne razteza na posameznike, ki so ta status dobili šele na volitvah jeseni leta ...

-več...

Pojasnilo številka 140
03.02.2011

Ne gre za lobiranje v smislu 14. točke 4. člena ZIntPK, kadar organi javnih oblasti pri oblikovanju in pripravljanju predpisov ali drugih splošnih aktov, politik in ukrepov, te predstavljajo širši javnosti ali ciljnim skupinam s pozivom k sodelovanju ali ...

-več...