Odločitve in mnenja komisijePojasnilo številka 119
18.03.2009

Okoliščine, v katerih je generalni direktor direktorata za kmetijstvo na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano hkrati tudi lastnik in zastopnik gospodarske družbe, ki se ukvarja z informatiko na področju kmetijstva, predstavljajo konflikt interesov v smislu ...

-več...

Pojasnilo številka 115
13.03.2008

Funkcija poklicnega ali nepoklicnega župana v smislu 21. člena ZPKor ni nezdružljiva s članstvom v društvu kot pravni osebi zasebnega prava. Komisija za preprečevanje korupcije je na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. ...

-več...

Pojasnilo številka 15
22.03.2005

Funkciji sodnika kot poklicnega funkcionarja in člana nadzornega sveta javnega podjetja sta medsebojno nezdružljivi. Nezdružljivost velja tudi v primeru, ko sodnika v nadzorni svet javnega podjetja kot svojega predstavnika izvoli oziroma imenuje organ lokalne skupnosti. Na ...

-več...

Pojasnilo številka 16
22.03.2005

Funkciji člana občinskega sveta in direktorja javnega zavoda, katerega ustanoviteljica je občina, sta medsebojno združljivi. Član občinskega sveta kot nepoklicni funkcionar lahko opravlja delo tajnika športne zveze. ZPKor) in 13. člena Poslovnika Komisije za ...

-več...

Pojasnilo številka 17
22.03.2005

Funkciji poklicnega župana in članstvo v skupščini javnega podjetja, katerega ustanoviteljice so občine, sta medsebojno združljivi. Funkciji nepoklicnega župana občine in članstvo v skupščini javnega podjetja sta medsebojno združljivi le, če ima javno ...

-več...

Pojasnilo številka 18
22.03.2005

Občina in drugi naročniki, ki poslujejo po predpisih o javnih naročilih, brez dovoljenja Komisije za preprečevanje korupcije ne smejo poslovati prek javnih naročil z gospodarsko družbo, katere 100% lastnica je občinska svetnica, razen v primeru naročila male vrednosti, ...

-več...

Pojasnilo številka 19
22.03.2005

Zadruga šteje med poslovne subjekte, za katere velja omejitev poslovanja prek javnih naročil v smislu 1. odstavka 28. člena Zakona o preprečevanju korupcije, če je občinski svetnik kot funkcionar v njej imetnik poslovnega deleža, na podlagi katerega je udeležen pri ...

-več...

Pojasnilo številka 20
22.03.2005

Komisija za preprečevanje korupcije ni pooblaščena za razlago Zakona o javnih uslužbencih. Na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, v nadaljevanju ZPKor) in 13. členom Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije ...

-več...

Pojasnilo številka 10
09.03.2005

Članstvo v nadzornem odboru občine in članstvo v svetu javnega zavoda, katerega ustanoviteljica je občina, je medsebojno združljivo. Funkciji člana občinskega sveta in člana sveta javnega zavoda ali javnega podjetja, katerih ustanoviteljica je občina, sta medsebojno ...

-več...

Pojasnilo številka 11
09.03.2005

Omejitev poslovanja prek javnih naročil v smislu 28. člena Zakona o preprečevanju korupcije ne velja za direktorja javnega zavoda, ki ga je imenoval svet javnega zavoda, kar se smiselno uporablja tudi za njegove družinske člane. Na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju ...

-več...

Pojasnilo številka 12
09.03.2005

Določbe tretjega in četrtega poglavja ter prehodne in končne določbe Zakona o preprečevanju korupcije veljajo za člane individualnih ali kolektivnih poslovodnih organov v javnih zavodih, javnih podjetjih, javnih skladih, javnih agencijah in gospodarskih družbah v ...

-več...

Pojasnilo številka 13
09.03.2005

Komisija za preprečevanje korupcije ni pooblaščena za odločanje o tem, kateri poslovni subjekt je upravičen do državne pomoči. Na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, v nadaljevanju ZPKor) in 13. člena Poslovnika ...

-več...

Pojasnilo številka 14
09.03.2005

Omejitev poslovanja po 1. odstavku 28. člena Zakona o preprečevanju korupcije ne velja za naročila male vrednosti, če je ocenjena vrednost posamičnega ali mesečnega naročila manjša od ene dvanajstine vrednosti, določene v zakonu o izvrševanju državnega ...

-več...