Odločitve in mnenja komisijePojasnilo številka 29
31.05.2005

Sredstva, namenjena za spodbujanje investicij v malih, srednjih in velikih podjetjih ter sredstva za spodbujanje investicij v razvoj človeških virov v podjetjih, ki jih dodeljuje Agencija Republike Slovenije za regionalni razvoj na podlagi postopkov, predpisanih s ...

-več...

Pojasnilo številka 41
31.05.2005

Do državnih pomoči v smislu 30. člena ZPKor niso upravičeni poslovni subjekti, v katerih je občinski svetnik ali njegov družinski član imetnik poslovnega deleža v višini več kot 20%. Med te poslovne subjekte štejejo tudi samostojni podjetniki. Komisija za ...

-več...

Pojasnilo številka 42
31.05.2005

Sredstva subvencij države ali občine na področju kmetijstva, kot so subvencije za osemenjevanje govejih plemenic ter za kurativo in zdravljenje, ki štejejo med državne pomoči, lahko pridobivajo le kmetije in kmetijska gospodarstva, ostali poslovni subjekti iz 28. ...

-več...

Pojasnilo številka 43
31.05.2005

Poslovni subjekt, katerega lastnik je občinski svetnik, lahko odda poslovne prostore v najem javnemu zavodu. Komisija za preprečevanje korupcije je na podlagi 18.člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni lisi RS, št.2/04, v nadaljevanju ZPKor) in 13.člena ...

-več...

Pojasnilo številka 44
31.05.2005

Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija) na podlagi 5.odstavka 28.člena ZPKor lahko dovoli naročnikom, ki poslujejo po predpisih o javnih naročilih, poslovanje prek javnih naročil z gospodarsko družbo, v kateri je občinski svetnik imetnik poslovnega ...

-več...

Pojasnilo številka 45
31.05.2005

Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju Komisija) je v smislu 5. odstavka 28. člena ZPKor pristojna, da dovoli naročnikom, ki poslujejo po predpisih o javnih naročilih, poslovanje s poslovnimi subjekti iz 1. odstavka 28. člena, če ugotovi, da funkcionar ne more ...

-več...

Pojasnilo številka 46
31.05.2005

V primerih subvencij v okviru aktivne politike zaposlovanja, namenjenih konkretnim brezposelnim osebam, ne gre za državno pomoč v smislu 30. člena ZPKor, saj je dejanski prejemnik pomoči brezposelna oseba in ne pravni subjekt iz 28. člena ZPKor. Na podlagi 18. člena Zakona ...

-več...

Pojasnilo številka 36
24.05.2005

Občina kot naročnik brez dovoljenja Komisije za preprečevanje korupcije ne sme poslovati prek javnih naročil s samostojnim odvetnikom kot poslovnim subjektom, ki je hkrati tudi občinski svetnik, če posamično ali mesečno naročilo presega 833.000 tolarjev za njegove ...

-več...

Pojasnilo številka 37
24.05.2005

Omejitve poslovanja v smislu 1.odstavka 28.člena ZPKor med naročniki, ki poslujejo po predpisih o javnih naročilih in poslovnim subjektom Ecoenergetika, d.o.o., ne veljajo za podelitev koncesije za dimnikarske storitve in za izkop gramoza, zaradi česar so pogodbe, sklenjene ...

-več...

Pojasnilo številka 38
24.05.2005

Občinski svetniki so funkcionarji samoupravnih lokalnih skupnosti v smislu 1.alinee 2.člena ZPKor v zvezi z 34.a členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.72/93, 6/94, 57/94, 14/95, 20/95, 73/95, 9/96, 44/96, 51/02, 108/03- ZLS), zato zanje veljajo ...

-več...

Pojasnilo številka 39
24.05.2005

Omejitve poslovanja iz prvega odstavka 28. člena ZPKor veljajo le, če so izpolnjeni vsi zakonski pogoji, med drugim tudi poslovanje prek javnih naročil. Na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, v nadaljevanju: ZPKor) in 13. ...

-več...

Pojasnilo številka 40
24.05.2005

Omejitve poslovanja iz prvega odstavka 28. člena ZPKor veljajo le, če so izpolnjeni vsi zakonski pogoji, med drugim tudi poslovanje prek javnih naročil. Na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, v nadaljevanju: ZPKor) in 13. ...

-več...

Pojasnilo številka 30
17.05.2005

Do državnih pomoči niso upravičeni poslovni subjekti iz 1., 2. in 3.odstavka 28.člena ZPKor, pri čemer višina denarne pomoči ni pomembna. Med poslovne subjekte, ki niso upravičeni do državnih pomoči, ne štejejo kmetije in kmetijska gospodarstva. Komisija ...

-več...

Pojasnilo številka 31
17.05.2005

Samostojni podjetnik kot poslovni subjekt, ki je občinski svetnik, ne sme brez dovoljenja Komisije za preprečevanje korupcije poslovati prek javnih naročil z občino kot naročnikom, če posamično ali mesečno naročilo za gradnjo presega 1.666.000 tolarjev, za blago in ...

-več...

Pojasnilo številka 32
17.05.2005

Do državnih pomoči niso upravičeni poslovni subjekti iz 1., 2. in 3.odstavka 28.člena ZPKor, med katere štejejo poslovni subjekti, v katerih je funkcionar oziroma njegov družinski član posredno ali neposredno imetnik poslovnega deleža, delnic oziroma drugih ...

-več...

Pojasnilo številka 33
17.05.2005

Sredstva države oziroma občine, namenjena sofinanciranju programov avdiovizualne produkcije na področju medijev štejejo med državne pomoči v smislu 3.člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99), 2.člena Zakona o spremljanju državnih pomoči ...

-več...

Pojasnilo številka 34
17.05.2005

Sredstva države oziroma občine, namenjena sofinanciranju programov ali projektov poslovnih subjektov na področju družbenih dejavnosti štejejo med državne pomoči, do katerih poslovni subjekti iz 1., 2. in 3.odstavka 28.člena ZPKor v nobenem primeru niso upravičeni ...

-več...

Pojasnilo številka 35
17.05.2005

Občina kot naročnik po predpisih o javnih naročilih lahko posluje prek javnih naročil s samostojnim podjetnikom, ki je na seznamu poslovnih subjektov na podlagi 1.odstavka 28.člena ZPKor, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 43/05, v primeru naročil male vrednosti, ...

-več...

Pojasnilo številka 28
09.05.2005

Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju Komisija) lahko na podlagi 5.odstavka 28.člena ZPKor dovoli naročnikom, ki poslujejo po predpisih o javnih naročilih, poslovanje prek javnih naročil z gospodarsko družbo, če ugotovi, da občinski svetnik kot funkcionar ...

-več...