Odločitve in mnenja komisijePojasnilo številka 132
12.11.2009

Okoliščine, v katerih javni uslužbenec izvaja operativne pravne zadeve na področju investicij, pridobivanja nepremičnin, priprave načrtov pridobivanja stvarnega premoženja države in njegove sprememb, ob tem pa njegov zakonski partner kot samostojni podjetnik ...

-več...

Pojasnilo številka 109
08.11.2007

Univerza v Mariboru v smislu 2. odstavka 28. člena ZPKor ne sme poslovati preko javnih naročil z družbo Probatus, d.o.o., Bresternica, katere ustanovitelj in direktor je hkrati član upravnega odbora Univerze v Mariboru. Komisija za preprečevanje korupcije je na podlagi 18. ...

-več...

Pojasnilo številka 105
17.11.2006

Funkcija poklicnega ali nepoklicnega župana občine ni združljiva s funkcijo člana organa upravljanja javnega zavoda ali nadzornega organa javnega podjetja, katerega ustanoviteljica je občina. Nezdružljivost ne obstaja v primeru, ko je poklicni župan v svet javnega zavoda ...

-več...

Pojasnilo številka 106
17.11.2006

Funkciji sodnika kot poklicnega funkcionarja in člana sveta krajevne skupnosti sta v smislu določb 19. in 20. člena ZPKor medsebojno združljivi. Komisija za preprečevanje korupcije je na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, ...

-več...

Pojasnilo številka 89
25.11.2005

Funkciji člana občinskega sveta in direktorja javnega zavoda ali javnega podjetja, katerih ustanoviteljica je občina, sta medsebojno združljivi. Na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04) in 13. člena Poslovnika Komisije za ...

-več...

Pojasnilo številka 90
25.11.2005

Komisija za preprečevanje korupcije ni pristojna za dajanje pojasnil o financiranju društev. Na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, v nadaljevanju ZPKor) in 13. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije ...

-več...

Pojasnilo številka 91
25.11.2005

Funkcija nepoklicnega podžupana in opravljanje dejavnosti zastopanja gospodarske družbe sta medsebojno združljivi v smislu 21. člena ZPKor. Oddaja stvarnega premoženja občine v najem ne šteje med javna naročila po predpisih o javnih naročilih, zato zanjo ne ...

-več...

Pojasnilo številka 92
25.11.2005

Komisija za preprečevanje korupcije ni pristojna za presojo skladnosti sklepov Vlade Republike Slovenije s predpisi. Na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, v nadaljevanju ZPKor) in 13. člena Poslovnika Komisije za ...

-več...

Pojasnilo številka 93
25.11.2005

Funkcija nepoklicnega župana občine je združljiva s funkcijo direktorja javnega zavoda ali člana organa upravljanja javnega zavoda, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija in s funkcijo člana nadzornega organa javnega podjetja, katerega ustanoviteljica je občina, v ...

-več...

Pojasnilo številka 88
17.11.2005

Župan občine, ki funkcijo opravlja poklicno, v smislu 1.odstavka 20.člena ZPKor ne sme hkrati opravljati funkcije predsednika upravnega odbora kmetijsko gospodarske zadruge. Na podlagi 18.člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, v ...

-več...