Odločitve in mnenja komisijePojasnilo o načinu sporočanja seznamov oseb, odgovornih za javna naročila
22.12.2011

Na podlagi prvega odstavka 11. člena, 8. alineje prvega odstavka 12. člena ter prvega odstavka 80. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur.l. RS, št. 69/2011-UPB2, dalje ZIntPK) sprejema Komisija za preprečevanje korupcije (dalje komisija) naslednje ...

-več...

Pojasnilo številka 139
16.12.2010

Besedna zveza "lobiranje je delovanje lobistov, ki za interesne organizacije izvajajo nejavno vplivanje na odločanje […] o drugih zadevah […]" kot sestavni del definicije lobiranja po 14. točki 4. člena ZIntPK, zajema vse tiste primere oziroma ...

-več...

Pojasnilo številka 133
14.12.2009

Funkcija direktorja javnega komunalnega podjetja, imenovanega s strani lokalnih skupnosti, je skladno z 20. členom ZPKor nezdružljiva z dejavnostjo člana sveta osnovne šole, katere ustanoviteljica je ena od teh lokalnih skupnosti. Na podlagi 18. člena Zakona o ...

-več...

Pojasnilo številka 110
21.12.2007

Funkcionarji v Uradu predsednika republike lahko poleg svoje funkcije opravljajo pedagoško, znanstveno, raziskovalno, umetniško, kulturno ali publicistično delo v smislu 2. odstavka 19. člena ZPKor. Komisija za preprečevanje korupcije je na podlagi 13. člena ...

-več...

Pojasnilo številka 107
01.12.2006

Funkcija člana občinskega sveta je v smislu 21. člena ZPKor združljiva z delom tajnika krajevne skupnosti. Komisija za preprečevanje korupcije je na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, v nadaljevanju ZPKor) in 13. člena ...

-več...

Pojasnilo številka 94
22.12.2005

Pogodba o oddaji javnega naročila za oranje snega na občinskih cestah je veljavna, če vrednost mesečnega naročila ne presega vrednosti 833.000 tolarjev, v nasprotnem primeru je pogodba v smislu 4. odstavka 28. člena ZPKor nična. Dovoljenje za oddajo javnega naročila ...

-več...

Pojasnilo številka 95
22.12.2005

Komisija za preprečevanje korupcije ni pristojna za razlago zakonodaje s področja davkov in postopkov razlastitev nepremičnin. Na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, v nadaljevanju ZPKor) in 13. člena Poslovnika Komisije za ...

-več...