Ugotovitve o konkretnem primeru v zadevi kršitve integritete župana Občine Log - Dragomer

Na podlagi prvega odstavka 11. člena in petega odstavka 13. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju: ZIntPK) senat Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija) sprejema naslednje

UGOTOVITVE O KONKRETNEM PRIMERU

Ravnanje Mirana Stanovnika, župana Občine Log – Dragomer, pri posredovanju podatkov v postopku izdaje dovoljenja komisije za opravljanje dejavnosti samostojnega podjetnika po 26. členu ZIntPK, ko je:
(1) komisiji zamolčal vodenje oddaje Survivor ter druge relevantne podatke (časovno obremenitev, koriščenje izrednega plačanega in neplačanega dopusta, nepredložitev pogodbe, s katero je že razpolagal, ter zamolčanje dejstva, da dejavnost že opravlja);
(2) poslovni subjekt, s.p., odprl pred izdajo dovoljenja komisije po 26. členu ZIntPK ter zaradi navedenega bil od 7. 4. 2016 do izdaje dovoljenja komisije, dne 23. 6. 2016 v nezdružljivosti funkcij (kršitev 1. odstavka 27. člena ZIntPK);
(3) v času od 15. 4. 2016 do 3. 6. 2016 opravljal pridobitno dejavnost vodenja oddaje Survivor, ne da bi za opravljanje dejavnosti prejel dovoljenje komisije (kršitev 4. odstavka 26. člena ZIntPK);

predstavlja kršitev integritete, kot jo opredeljuje 3. točka 4. člena ZIntPK.