Postopek obravnave prijave

Postopek obravnave na komisiji se lahko začne na podlagi prijave, ki jo pošlje prijavitelj; na lastno pobudo komisije, ko ta zazna neko kršitev (iz medijev, pri obravnavi kakšne druge prijave in podobno) in zaradi vsebine oceni, da jo je treba obravnavati; na podlagi zahtevka organa organizacije ali fizične osebe.    

1. FAZA – PREDHODNI PREIZKUS PRIJAVE

Komisija najprej ugotovi, ali v navedbah iz prijave izhaja sum korupcije ali druge kršitve iz pristojnosti komisije:

 • če prijava ne vsebuje suma koruptivnega ravnanja oziroma drugih kršitev, se zadeva takoj zaključi s sklepom predsednika komisije. Če je za obravnavo prijavljenih kršitev pristojen drug organ, se opravi odstop prijave, v nasprotnem primeru pa se prijavo arhivira in o zaključku zadeve obvesti prijavitelja.
 • če je sum korupcije oziroma drugih kršitev razviden, gre prijava v nadaljnjo obravnavo.

 

2. FAZA – REŠEVANJE PRIJAVE

V primeru, ko iz prijave izhaja sum korupcije ali drugih kršitev v pristojnosti komisije, se prične reševanje prijave. V tej fazi komisija pridobiva dodatne informacije od oseb javnega in zasebnega sektorja ter vzpostavi sodelovanje z drugimi pristojnimi organi. ZIntPK določa, da morajo državni organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil ter druge pravne osebe javnega in zasebnega prava komisiji na njeno obrazloženo zahtevo, ne glede na določbe drugih zakonov in ne glede na obliko podatkov, v določenem roku brezplačno posredovati vse podatke (tudi osebne) in dokumente, ki so potrebni za opravljanje zakonskih nalog komisije. Če je naslovnik zahteve komisije Banka Slovenije, izmenjava podatkov poteka skladno s pravom Evropske unije, ki ureja izmenjavo nadzornih in statističnih informacij ter varovanje poklicne skrivnosti, ter z določbami predpisov, ki glede navedenih vsebin zavezujejo Banko Slovenije.

Faza reševanja prijave je zaključena s pripravo osnutka odločitve komisije.

3. FAZA – SEJA KOMISIJE IN ZAKLJUČEK ZADEVE

Osnutek odločitve komisija obravnava na seji, pri čemer so odločitve komisije odvisne od vsebine zaključkov pri reševanju zadeve. Tako lahko komisija zadevo zaključi na več načinov:

 • izda načelno mnenje, ugotovitve o konkretnem primeru, mnenje, stališče ali pojasnilo;

 To stori v primerih, kadar iz ugotovitev reševanja prijave izhaja, da je sum koruptivnega ravnanja oziroma drugih kršitev v pristojnosti komisije (nasprotje interesov, nezdružljivost funkcij, kršitve omejitev poslovanja in drugo) potrjen. Komisija z izdanim dokumentom pove, da obravnavano ravnanje sodi med koruptivna ravnanja oziroma predstavlja drugo kršitev v pristojnosti komisije.

 • odstopi v reševanje pristojnemu organu (odstop prijave);

 To stori, kadar reševanje prijave pokaže, da v obravnavanem primeru ne gre za koruptivno ravnanje, pač pa za kršitve iz pristojnosti drugih organov.

 • zaključi zadevo z arhiviranjem;

 Če zaključki reševanja prijave ne potrdijo suma koruptivnega ravnanja ali drugih kršitev v pristojnosti komisije, kot tudi ne kakršnihkoli drugih kršitev izven njenih pristojnosti, komisija sprejme odločitev o zaključku zadeve z arhiviranjem.

4. FAZA – OBJAVA DOKUMENTOV KOMISIJE V JAVNOSTI

Kadar komisija na seji sprejme načelno mnenje ali drug dokument o ugotovljenem koruptivnem ravnanju, le-tega objavi v javnosti. V primeru, da gre za načelno mnenje ali ugotovitve o konkretnem primeru, pa ZIntPK narekuje naslednji postopek:

 • komisija najprej osnutek načelnega mnenja pošlje osebi, ki je kršitev, na podlagi katere je načelno mnenje ali ugotovitve konkretnega primera nastalo, izvedla,
 • osebo hkrati zaprosi, da v roku 7 dni odgovori na osnutek mnenja,
 • na seji obravnava odgovor,
 • načelno mnenje ali ugotovitve konkretnega primera izda ter ju skupaj z odgovorom obravnavane osebe predstavi javnosti,
 • komisija načelna mnenja in ugotovitve o konkretnem primeru skupaj z odgovorom obravnavane osebe predstavi javnosti z objavo na svoji spletni strani in na drug primeren način. Če bi javna objava ugotovitev komisije ogrozila interese predkazenskega, kazenskega ali drugega nadzornega ali sodnega postopka, se komisija o terminu in vsebini javne objave predhodno posvetuje s pristojnim organom;
 • kadar se ugotovitve nanašajo na funkcionarja, uradnika na položaju, javnega uslužbenca ali poslovodno osebo, komisija ugotovitve pošlje predstojniku organa oziroma organu, ki je pristojen za neposredno izvajanje nadzora nad delovanjem obravnavane osebe ali za njeno imenovanje in razrešitev. Ta mora v roku 30 dni oceniti škodljive posledice za ugled funkcije oziroma položaja ter ugled organa oziroma subjekta, v katerem obravnavana oseba deluje, uvesti nadzorne in disciplinske postopke in sprejeti ustrezne ukrepe skladno z zakonom, kodeksi ravnanja in načrtom integritete in o izvedenih ukrepih obvesti komisijo;
 • v načelnih mnenjih in ugotovitvah komisija lahko obdeluje osebne podatke posameznika, in sicer ime, priimek, funkcijo, položaj in zaposlitev.
   

SHEMA POSTOPKA OBRAVNAVE PREJETE PRIJAVE