Zakaj in kako prijaviti ?

Najpogosteje so koruptivna ravnanja storjena namenoma oziroma naklepno in torej ne gre za napako ali malomarnost.

Tudi druge kršitve iz pristojnosti komisije so pogosto storjene naklepno, z namenom pridobiti kakšno (nedovoljeno) korist, jo prikriti oziroma nezakonito vplivati na odločitev ali ravnanje drugega.

Zato vas pozivamo:

  • Kršitev prijavite, ker tudi vi želite ukrepati!
  • Kršitev prijavite, ker drugače pristojni organi ne bomo mogli ustrezno ukrepati zoper storilce!
  • Kršitev prijavite, ker bomo le z doslednim razkrivanjem tovrstnih primerov lahko ocenili, kako velik problem sploh predstavljajo!

 

Kaj naj vključim v prijavo in kako jo podam?

Prijava naj vsebuje konkretne navedbe o ravnanjih, za katera menite, da imajo znake korupcije, ali drugih kršitvah, v zvezi s katerimi podajate prijavo (nasprotje interesov, nezakonito ali neetično ravnanje, kršitve določb o protikorupcijski klavzuli, omejitve poslovanja, prepoved in omejitve prejemanja daril, dolžnost prijave premoženjskega stanja, kršitve v zvezi z lobiranjem in drugo). Predvsem je pomembno, da jasno opredelite, kdaj in kje se je zgodila domnevna kršitev, podate podatke o kršitelju ter navedete, ali ste do sedaj v tej povezavi že kakorkoli ukrepali (pritožba, tožba in drugo) ter kakšne so bile ugotovitve drugih pristojnih organov. Prav tako za lažjo obravnavo priložite fotokopije listin v zvezi z vašo prijavo.