Sodelovanje z drugimi organi

Sodelovanje z drugimi organi

Sodelovanje komisije z drugimi državnimi organi poteka po treh vzporednih poteh:

Odstopi zadev v presojo drugim organom

Kadar prejete prijave vsebujejo sum kršitev, za obravnavo katerih komisija ni pristojna, jih odstopi v nadaljnje reševanje pristojnim organom (na primer policiji, državnemu tožilstvu, inšpektoratom …) z zaprosilom, da jo obvestijo o svojih ugotovitvah oziroma ukrepih. Če iz ugotovitev drugih organov izhaja, da bi obravnavano ravnanje lahko predstavljalo sum korupcije ali drugih kršitev iz pristojnosti komisije, slednja nadaljuje z obravnavo zadeve.

Dolžnost sodelovanja drugih institucij in organizacij s komisijo

Organizacije javnega prava (državni organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil ter druge pravne osebe) in zasebnega prava so dolžne sodelovati s komisijo, ko ta pri opravljanju svojih zakonskih nalog potrebuje določene podatke, s katerimi razpolagajo. Podatke morajo komisiji posredovati v roku, ki jim ga določi, ne glede na določbe drugih zakonov.

Sodelovanje v predkazenskih postopkih

Komisija v skladu z Uredbo o sodelovanju državnega tožilstva, policije in drugih pristojnih državnih organov in institucij pri odkrivanju in pregonu storilcev kaznivih dejanj ter delovanju specializiranih in skupnih preiskovalnih skupin (Uradni list RS, št. 83/2010) sodeluje s pristojnim državnim tožilcem, ki usmerja predkazenski postopek in oceni, da je tovrstno usmerjeno sodelovanje komisije potrebno zaradi odkritja kaznivega dejanja ali storilca.