Vpišite nekaj iskanih besed:

 • 477. Ali sta predsednik in sekretar državnega sveta zavezanca za prijavo premoženjskega stanja? 
 • 476.  Komisija za preprečevanje korupcije (dalje komisija) je prejela vprašanje glede nasprotja interesov v primeru glasovanja na seji občinskega sveta, npr. ko je žena občinskega svetnika kandidatka za ravnatelja osnovne šole in občinski svet skladno s 53. a členom ZOFVI poda mnenje o kandidatih za ravnatelja. Kaj točno pomeni dikcija »glasovanje v okviru delovanja izvoljenih predstavniških teles na lokalnem nivoju«, kjer ne gre za nasprotje interesov, kot je to zapisano v sistemskem načelnem mnenju komisije glede dolžnosti izogibanja nasprotju interesov pri odločanju na svetih javnih zavodov in podobnih kolektivnih organov subjektov javnega sektorja, št. 06211-9/2012/24 z dne 3.7.2012.
 • 475. Kako mora ravnati organ ali organizacija javnega sektorja, če se pojavi sum, da je pri sklepanju pogodbe prišlo do koruptivnega ravnanja? Kaj je "ugotavljanje pogojev ničnosti" iz 3. odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK)?
 • 474: Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija) je prejela elektronsko sporočilo, v katerem občina navaja, da nov Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) v 4. odstavku 66. člena določa, da postopke za oddajo javnih naročil za potrebe ožjih delov občin (krajevne skupnosti), izvaja občina. S tem v zvezi občina sprašuje, ali lahko, glede na to, da občina samo izvaja postopek javnega naročanja, krajevna skupnost pa je tista, ki dejansko posluje z izvajalcem, krajevna skupnost še naprej posluje s tem izvajalcem, za katerega veljajo omejitve poslovanja do občine (in ne do krajevne skupnosti)? Ali je občina v tem primeru lahko sopodpisnik pogodbe (npr. pri tripartitni pogodbi: občina + izvajalec + krajevna skupnost)?
 • 473. Ali je funkcija občinskega svetnika združljiva s članstvom v svetu zavoda, katerega ustanoviteljica je občina?
 • 472. Ali je občinski svetnik lahko direktor doma starejših občanov v isti občini?
 • 471. Ali je občinski svetnik lahko direktor javnega komunalnega podjetja?
 • 470. Ali so v primeru, ko se na občinski Javni razpis za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja prijavi zunajzakonski partner funkcionarje te občine, vzpostavljene omejitve poslovanja? Funkcionar (občinski svetnik) ni v odboru, ki je pripravljal pravilnik, niti ni član komisije za dodelitev finančnih sredstev iz tega razpisa.
 • 469. Ali lahko občinski svetnik preko s.p. ali d.o.o. kandidira na občinskem razpisu za dodelitev državnih pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva?
 • 469. Kako iz seznama omejitev poslovanja odjaviti subjekt in občinskega svetnika, ki mu je prenehal mandat?
 • 468. Ali sme občina poslovati s podjetjem (s.p.), ki je v lasti brata občinskega svetnika? Poslovanje je bilo vzpostavljeno pred nastopom funkcije občinskega svetnika, tako da na te posle ni imel vpliva, niti ga nima sedaj.
 • 467. Žena občinskega svetnika je članica uredniškega odbora občinskega glasila. Za glasilo piše članke in ga lektorira, za opravljeno delo pa prejme nagrado, ki se izplača preko avtorske pogodbe. Ali gre za omejitve poslovanja?
 • 467.  Ali je z vidika določb ZIntPK kakorkoli sporno, če za določena zasebna gradbena dela izberete podjetje, ki je v preteklosti poslovalo z občino, kjer vaš mož opravlja funkcijo nepoklicnega župana?
 • 466. Ali je direktor občinske uprave lahko lastnik in direktor dveh podjetij?
 • 466. Ali se mora občinski svetnik v izogib nasprotju interesov vzdržati razprave in glasovanja o proračunu, glede na to, da bo del teh sredstev namenjen javnemu komunalnemu podjetju, katerega direktor je?
 • 465.  Kako ravnati v primeru, ko se na razpis za delovno mesto na osnovni šoli, kjer opravljate funkcijo ravnateljice, prijavi dekle vašega sina?    
 • 464. Ali je vlogo predstavnikov sveta staršev šole in vlogo teh istih staršev v občinskem svetu mogoče razumeti kot nasprotje interesov (ko npr. dvakrat odločajo o izboru ravnatelja)?
 • 463. Ali se lahko postopek imenovanja za ravnatelja šole razveljavi, če je ugotovljeno, da je pri tem postopku prišlo do nasprotja interesov?
 • 462. Sem: - član uprave SDH, - član uprave gospodarske družbe, v kateri ima država večinski delež, - član uprave gospodarske družbe, v kateri ima država prevladujoč vpliv. Ali moram po Zakonu o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 25/14) ponovno prijaviti premoženjsko stanje do 26. 8. 2014?  
 • 461. Navajate da ste članica občinskega sveta. Občinski svet bo na seji odločal o imenovanju predstavnika občine v svet javnega zavoda. Ker je bil na Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja posredovan tudi predlog vaših svetniških kolegov, da za predstavnika predlagajo vas, vas zanima, ali se morate na seji OS (v kolikor Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja občinskemu svetu predlaga imenovanje vas) vzdržati glasovanja o takem sklepu, s katerim bi glasovali o svojem imenovanju oziroma, ali gre v takem primeru za morebitno nasprotje interesov?
 • 460. Zanima vas, ali lahko članica (ali predsednica) nadzornega odbora občine, ki je hkrati tudi predsednica sveta javnega zavoda, katerega ustanoviteljica je občina, opravlja nadzor v tem javnem zavodu? Zanima vas tudi, kakšna je ureditev v primeru, ko ne gre za časovno prekrivanje funkcij in nadzora.
 • 459. Prosite za pojasnilo glede izločitve člana nadzornega odbora občine pri pregledu poslovanja podjetja, ki ga je ustanovila občina in je v njeni 100 % lasti. Navajate, da je v podjetju zaposlena žena enega izmed članov nadzornega odbora. Za opravljanje dela ima navadno pogodbo o zaposlitvi in nima posebnih pooblastil ter v postopku nadzora ni udeležena. Zanima vas, ali se mora v tem primeru član nadzornega odbora (mož zaposlene v podjetju) iz postopka nadzora izločiti?
 • 458. Zanima vas, ali je z vidika določb ZIntPK oz. nasprotja interesov sporno, da je predsednik nadzornega odbora občine hkrati tudi zaposlen v zavodu, katerega ustanoviteljica je občina ter, ali bi se moral pri morebitnih nadzorih v zavodu zgolj izločiti iz postopka nadzora ali morebiti odstopiti iz funkcije predsednika nadzornega odbora?
 • 457. Sprašujete, ali lahko Kmetijska zadruga, katere direktorica je občinska svetnica, ponuja blago in storitve Krajevnim skupnostim občine ter, če lahko posluje s Krajevnimi skupnostmi, kaj v omenjenem smislu pomeni dikcija 4. odstavka 35. člena ZIntPK »… ali če se posamezen posel sklene le z njegovim soglasjem…«.
 • 456. Sprašujete, ali se storjene kršitve 35. člena ZIntPK štejejo za korupcijo oziroma ali spadajo pod definicijo korupcije po 1. točki 4. člena ZIntPK, ter ali se smejo kršitve 35. člena ZIntPK imenovati koruptivna dejanja oziroma korupcija?
 • 455. Sistemsko načelno mnenje komisije št. 06269-2/2012/1 z dne 3.7.2012 po vaši oceni ne daje jasnega odgovora glede primerov, ko odvetniška družba najprej sklene pooblastilno razmerje s subjektom javnega sektorja, kasneje pa še z njegovim predstojnikom in javnim uslužbencem, ki ju zastopa v njuni osebni zadevi. Iz mnenja komisije sicer izhaja, da pri oblikovanju takšnega razmerja ne gre za nasprotje interesov po ZIntPK, prav tako ni razvidno, da bi takšno razmerje predstavljalo kakršenkoli prekršek. Sprašujete, ali odvetniška družba, potem, ko že zastopa na primer občino v njenih zadevah, lahko prevzame še zastopanje župana in javnega uslužbenca te občine v njuni osebni zadevi?    
 • 454. Ali je potrebno pred sklenitvijo aneksa k obstoječi pogodbi pridobiti izjavo o lastniški strukturi ponudnika, tudi če se aneks sklepa izključno zaradi spremenjene višine DDV?
 • 453. Navajate, da je Vlada Republike Slovenije v obravnavo v Državni zbor Republike Slovenije vložila Predlog Sklepa o soglasju k odtujitvi naložb Republike Slovenije. Predlog omenjenega sklepa bo obravnavan na redni seji Državnega zbora, pred tem pa mora o predlogu sklepa odločati oziroma ga mora obravnavati še pristojno delovno telo Državnega zbora. Gre za pomembno odločitev Državnega zbora o tem, ali se bodo pričeli postopki prodaje deležev RS v gospodarskih družbah, med katerimi sta tudi družbi A in B. Omenjeni družbi izpostavljate, ker ste njun manjšinjski lastnik (mali delničar) – v lasti imate namreč njune delnice. Glede na to, da boste kot poslanec in član odbora Državnega zbora v zakonodajnem postopku dvakrat soodločali o (ne)prodaji vas zanima, ali bi vaše sodelovanje pri odločanju pomenilo kakršno koli kršitev veljavne zakonodaje - predvsem določb o dolžnem izogibanju nasprotju interesov.
 • 452. Navajate, da je občina izvedla javno naročilo, na katerega se je prijavi javni zavod, katerega zakoniti zastopnik je občinski svetnik te občine. Dodajate, da v tem primeru obstajajo omejitve poslovanja po 35. členu Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (uradno prečiščeno besedilo) (ZIntPK-UPB2) (Uradni list RS, št. 69/11), dalje ZIntPK). S tem v zvezi vas zanima, kaj morate napisati v sklepu oziroma obrazložitvi slednjega – ali gre v tem primeru za izločitev, zavrnitev ali zavržbo.
 • 451. Navajate, da je občina zaprosila Ministrstvo za gospodarstvo, razvoj in tehnologijo za tolmačenje Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2A), katero je pojasnilo, da izvoljeni funkcionar ne sme biti član oziroma opravljati dejavnosti v organu upravljanja, nadzora ali zastopanja v RRA. Takšno mnenje ministrstva ste upoštevali in podali odstop kot mestni svetnik. Po posvetovanju s pravnimi strokovnjaki in po proučitvi Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije pa se vam pojavljajo dileme: izvoljeni ste bili na neposrednih, svobodnih lokalnih volitvah s strani občanov in po tej logiki bi vas morali občani tudi razrešiti; v zakonu ni izrecno navedeno kdo je funkcionar; ne razumete tretjega odstavka 29. člena, ki določa, da prejšnji odstavek ne velja za neposredno izvoljene funkcionarje. S tem v zvezi prosite za mnenje, ali ste ravnali prav, ko ste odstopili, saj menite, da je ena temeljnih pravic državljanov v demokratični družbi imeti možnost kandidirati in biti izvoljeni ter voliti.
 • 450. Navajate, da ste vsem občinskim funkcionarjem že posredovali po pošti obrazce za evidentiranje sprejetih daril, vendar ugotavljate, da jih nekateri niso izpolnili oziroma vrnili. Zanima vas, kako sedaj izpolniti obrazce, ki jih morate posredovati komisiji.
 • 449. Pri izvedbi javnega naročila ste izbrali najugodnejšega ponudnika, katerega zakonita zastopnica je žena vašega javnega uslužbenca. Ta javni uslužbenec je tudi oseba odgovorna za javna naročila, vendar pa v konkretnem javnem naročilu ni sodeloval. Ali je v navedenem primeru podano nasprotje interesov oz. kakšna druga omejitev?
 • 448. Ali lahko javni zavod posluje s članom sveta zavoda oziroma ali je tovrstna praksa v nasprotju z določbami ZIntPK?
 • 447. Generalni direktor ministrstva X bo kot ekspert sodeloval na mednarodni konferenci v tujini. Stroške prevoza bo krila ena izmed partnerskih organizacij (zasebni sektor), ki sodeluje na konferenci, stroške nastanitve pa organizator (vlada). Med predstavniki in soorganizatorji na konferenci bo tudi eden izmed upravičencev, ki je prejel sredstva iz strukturnih skladov, ki jih je podelilo ministrstvo v okviru direktorata, ki ga vodi generalni direktor. Ta upravičenec je organizatorjem konference predlagal, da povabijo direktorja kot mednarodnega eksperta, ki bi lahko pripomogel h kakovosti konference. Slednji pri tem ne bo dobil nobenega plačila, kriti bodo le prej omenjeni stroški potovanja in nastanitve. Generalni direktor bo na konferenci nastopil kot ekspert z določenega področja in ne kot predstavnik ministrstva, na konferenci pa bo nastopil v svojem prostem času in ne v okviru dejavnosti in delovnih nalog, ki jih izvaja na ministrstvu. Ali je navedeno ravnanje sporno z vidika določb ZIntPK?
 • 446. Ali je sporno, da je župan na delovno mesto pravnice, ki je odšla na porodniški dopust, zaposlil hčerko občinskega svetnika?
 • 445. Združenje X vsako leto organizira konferenco, katere se tradicionalno udeležujejo tudi zaposleni Agencije Y. Združenje X je Agenciji Y ponudilo oprostitev plačila kotizacije za njihove zaposlene (kotizacija za posameznega udeleženca znaša 350 EUR), Agencija pa bi po svojih notranjih kriterijih določila, kdo od njihovih zaposlenih bi se udeležil te konference. Ali se navedena oprostitev plačila kotizacij glede na določbe Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije šteje kot darilo in ali so kakšne omejitve za sprejem takšne oprostitve plačila?
 • 444. Ali je dovoljeno oz. sprejemljivo, da je predsednica nadzornega odbora občine hkrati tudi ožja sorodnica (žena) občinskega svetnika, ki je pred nekaj meseci celo nastopil mandat nepoklicnega podžupana v tej isti občini?
 • 443. Ali je z vidika določb ZIntPK sporno, če nevladna organizacija, ki je sofinancirana tudi iz proračuna RS, sklene najemno pogodbo za prostore, kjer izvaja storitve, s svojim delavcem, ki je lastnik teh prostorov in je tudi odgovorni nosilec programa oziroma storitev, ki jih izvaja?
 • 442. Ali sta funkciji podžupana in predsednika Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (dalje KMVVI) združljivi, glede na to, da so naloge KMVVI naslednje: občinskemu svetu predlaga kandidate za delovna telesa občinskega sveta in druga imenovanja, ki so v pristojnosti občinskega sveta; občinskemu svetu ali županu daje pobude oziroma predloge v zvezi s kadrovskimi vprašanji v občini; predlaga odločitev občinskega sveta v zvezi s plačami ter drugimi prejemki občinskih funkcionarjev; odloča o nezdružljivosti funkcij občinskih funkcionarjev; obravnava druga vprašanja, ki mu jih določi občinski svet.  
 • 441. Ali je dovoljeno, da je minister hkrati še 3% zaposlen na UL?  
 • 440. Ali je lahko nepoklicna podžupanja, ki je tudi svetnica v občinskem svetu, hkrati predstavnica uporabnikov v svetu zavoda knjižnice ter predsednica sveta zavoda knjižnice, katerega soustanoviteljica in sofinancer je občina? Ali je funkcija nepoklicne podžupanje združljiva z delom v krajevni skupnosti?
 • 439. Ali je direktor zdravstvenega doma lahko hkrati tudi član občinskega sveta v isti občini?
 • 438. Ali je funkcija podžupana združljiva s funkcijo predsednika prostovoljnega gasilskega društva, ki opravlja javno gasilsko službo in ga občina delno financira?
 • 437. Ali lahko poklicna podžupanja kandidira v svet zavetišča za zapuščene živali? Občina ni (so)ustanoviteljica zavetišča, ima pa občina s tem zavetiščem sklenjeno Pogodbo o izvajanju dejavnosti oskrbe in namestitve zapuščenih živali v zavetišču za leto 2013. Gre za pogodbo, ki se jo sklene na podlagi Zakona o zaščiti živali (27. člen) in Pravilnika o pogojih za zavetišče za zapuščene živali. Funkcija člana sveta zavetišča ni plačana funkcija – gre za prostovoljno dejavnost.
 • 436. Ali je funkcija predsednika Kulturnega društva združljiva z delovnim mestom svetovalca za investicije na občini?
 • 435. Ali lahko župan občine sklene pogodbo o donaciji samostojnemu podjetniku, katerega nosilec je družinski član občinske svetnice?
 • 434. Ali je dopustno, da je občina sklenila podjemno pogodbo z možem predsednice nadzornega odbora občine in da se je v občini zaposlilo ožjega sorodnika podžupana?
 • 433. Ali lahko javni zavod, ki je ustanovljen s strani občine in katerega delovanje 1/3 sofinancira občina, odda naročilo ponudniku, katerega oče je občinski svetnik?
 • 432. Ali se lahko občinski svetnik, ki je obenem tudi predsednik Komisije za kmetijstvo, prijavi na občinski razpis za dodelitev sredstev za kmetijske stroje ipd. ter taka sredstva tudi prejme?
 • 431. Občinski svetnik je na občino naslovil vlogo za odkup dela zemljišča, ki v naravi predstavlja občinsko cesto. Ali bi sklenitev takšne prodajne pogodbe vzbudila sum koruptivnega ravnanja?
 • 430. Občina je določenemu podjetju podelila koncesijo za opravljanje zimske službe. Občani opažajo, da sedaj pluženje za to podjetje (koncesionarja) izvaja sin podžupana te občine, ki ima registrirano s.p., občasno pa tudi sam podžupan te občine. S sklenitvijo koncesijske pogodbe je občina naredila nekakšen »obvod« in se na ta način očitno poizkusila izogniti določbam ZIntPK. Pred tem je namreč občina sklenila pogodbo za pluženje lokalnih cest direktno s podjetjem v lasti sina podžupana, zaradi česar je komisija to ravnanje spoznala za koruptivno, pogodbo pa razglasila za nično. Ali opravljanje zimske službe s strani zgoraj navedenih oseb ustreza definiciji korupcije oz. pomeni koruptivno dejanje funkcionarjev občine?
 • 429. Kako naj se zadosti zahtevam Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije pri sprejemanju občinskega proračuna, glede na to, da je večina občinskih svetnikov hkrati tudi v funkciji predsednikov ali članov upravnih odborov v društvih, ki prejemajo denar iz proračuna? Glede na določbe ZIntPK bi se teoretično moral vsak občinski svetnik pri potrjevanju proračuna izločiti iz postopka, s čimer pa lahko pride do nesklepčnosti.
 • 428. Ali lahko občina preko študentskega servisa za dobo enega meseca zaposli hčerko člana občinskega sveta?
 • 427. Ali lahko član oziroma predsednik četrtne skupnosti poslovno sodeluje z občino?
 • 426. Ali je sin občinske svetnice upravičen do subvencije iz programa spodbujanja drobnega gospodarstva?
 • 425. Ali je funkcija poslanca združljiva s članstvom v nadzornem odboru občine?
 • 424. Na javni razpis občine za izbor javnih prireditev in dogodkov, ki jih bo občina sofinancirala v letu 2013, se je prijavil zavod, katerega direktorica je sestra občinskega svetnika. Ali je zaradi navedenega sorodstvenega razmerja kakorkoli sporno sofinanciranje javne prireditve oz. dogodka, ki ga bo organiziral dotični zavod in ali je občina v zvezi z navedenim dolžna komisiji posredovati kakršnokoli dokumentacijo?
 • 423. Predsednik nadzornega odbora občine je pričel z delom v odvetniški pisarni, ki občasno opravlja pravne storitve za občino. Ali lahko kljub temu še naprej opravlja funkcijo predsednika nadzornega odbora občine?
 • 422. Poklicni župan občine X je član skupščine določenega javnega podjetja, katerega ustanoviteljice so štiri občine. Javno podjetje ima naslednje organe – skupščino, direktorja, svet ustanoviteljev in nadzorni svet. V skladu z družbeno pogodbo, ima skupščina naslednje pristojnosti:sprejme in odloča o spremembah družbene pogodbe; odloča o statusnih spremembah javnega podjetja ter o prenehanju javnega podjetja; odloča o spremembah dejavnosti gospodarske javne službe; odloča o ukrepih za povečanje ali zmanjšanje osnovnega kapitala javnega podjetja; odloča o delitvi in prenehanju poslovnih deležev; potrjuje razvojne programe, letne programe in finančne načrte javnega podjetja; odloča o širitvi območja delovanja javnega podjetja; odloča o politiki in elementih oblikovanja cen; odloča o sprejetju letnega poročila, uporabi bilančnega dobička ter kritju zgub; odloča o imenovanju revizorjev; odloča o imenovanju predsednika skupščine; opravlja nadzor nad racionalnim poslovanjem javnega podjetja; preverja uspešnost z vidika realizacije ciljev javnega podjetja; sprejema splošne akte javnega podjetja, ki niso v pristojnosti direktorja in daje mnenje predlogom splošnih aktov, ki jih sprejmejo drugi organi družbe; odloča o drugih zadevah, za katere tako določa zakon, ta odlok ali družbena pogodba. Ali gre za nezdružljivi funkciji?  
 • 421. Na kakšen način se komisiji sporočajo podatki o prenehanju funkcije v povezavi z omejitvami poslovanja – ali naj to stori funkcionar sam (npr. z izjavo) ali naj to v njegovem imenu stori organ?
 • 420. Ali gre v primeru, ko občinski svetnik, ki je nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, dobavlja blago javnemu zavodu (vrtcu ali osnovni šoli), katerega ustanoviteljica je občina, za omejitve poslovanja?
 • 419. Ali je lahko član občinskega sveta hkrati tudi predsednik društva (v isti občini), ki pripravlja določene dogodke, ki se financirajo iz občinskega proračuna?
 • 418. Ali lahko v javnem zavodu opravlja počitniško delo (kot je npr. pomoč pri organizaciji in izvedbi poletnega festivala) družinski član javnega uslužbenca oziroma direktorja tega zavoda in, ali lahko javni zavod sklene avtorsko pogodbo z družinskim članom javnega uslužbenca oziroma direktorja tega zavoda za umetniški nastop na poletnem festivalu?
 • 417. Ali gre v situaciji, ko oseba, ki kot javna uslužbenka na občinski upravi pokriva področje gasilstva, kandidira za mesto predsednice Gasilske zveze na tem istem krajevnem območju, za nasprotje interesov?
 • 416. Ali lahko učitelj v srednji šoli v oddelku izobraževanja odraslih na izpitu ocenjuje svojega otroka?
 • 415. Nepridobitna organizacija, ustanovljena za določeno področje, ki ga pokriva tudi Inšpektorat X, organizira seminar, na katerega brezplačno vabi inšpektorje navedenega inšpektorata, ki nadzirajo področje, za katerega je seminar predviden. Udeležba je za ostale udeležence plačljiva. Na tem seminarju bi/bo aktivno nastopal tudi eden izmed inšpektorjev Inšpektorata X. Ali obstajajo z vidika določb ZIntPK kakršnikoli zadržki glede aktivnega sodelovanja inšpektorja Inšpektorata X in brezplačne udeležbe ostalih inšpektorjev na tem seminarju?  
 • 414. Ali je sporno, da se v komisiji za spremljanje meril za financiranje programov in projektov, ki odloča o razdelitvi finančnih sredstev, pojavljajo odgovorne osebe društev in zveze, ki hkrati kandidirajo na razpisih za dodelitev teh sredstev?
 • 413. Občina X je svojim občinskim funkcionarjem ob zaključku leta 2012 izročila priložnostno darilo – brisačo. Poleg tega jim je »kot pripomočka za delo« podarila še rokovnik in USB ključek. Vse troje skupaj preseže vrednost 25 EUR. Ali je to darilo – glede na to, da sta rokovnik in USB ključek bila mišljena kot sredstvo za delo in ne kot priložnostno darilo – potrebno vpisati v seznam daril, ki ga občina vodi skladno z 31. členom ZIntPK.  
 • 412. Ali mora kandidat, ki je hkrati tudi član sveta javnega zavoda, odstopiti kot član sveta zavoda pred izvedbo postopka izbire kandidata (glasovanje o kandidatih, imenovanje), ali je dovolj, da o svoji kandidaturi pisno obvesti predsednika sveta zavoda in se izloči iz vseh postopkov izbire in imenovanja direktorja in kako postopati (v smislu obveščanja predstojnika), ko je kandidat za direktorja sam predsednik sveta zavoda – ali mora predsednik sveta zavoda v tem primeru o svoji kandidaturi pisno obvestiti člane sveta zavoda.
 • 411. Investitorji nameravajo na lastne stroške preko zemljišč v njihovi lasti, deloma pa tudi po zemljišču v lasti občine X, zgraditi vodovod, ki bo omogočil priklop dveh stanovanjskih objektov na vodovodno omrežje. Po izvedbi se bo vodovod brezplačno prenesel v last občine. Ker je direktor ene izmed gospodarskih družb, ki je investitor, obenem tudi občinski svetnik te iste občine, vas zanima, ali lahko občina sklene služnostno pogodbo za vodovod z investitorji, v kateri bi se dogovorila obveznost brezplačnega prenosa vodovoda na občino. Komisijo obenem zaprošate še za mnenje o morebitnih tveganjih oziroma nasprotju interesov.
 • 410. Ali je sporno, če društvo, katerega predsednik je hkrati tudi član nadzornega odbora občine, pridobi finančna sredstva na občinskem razpisu?
 • 409. Ali je lahko ravnatelj OŠ član občinskega sveta in ali se lahko odpove pozivu OVK za imenovanje v občinski svet?
 • 408. Ali lahko predsednica nadzornega odbora občine, ki je hkrati tudi notarka, posluje z občino ter ali sta funkciji nezdružljivi?
 • 407. Ali situacija, ko isti odvetnik hkrati zastopa župana (v zasebni zadevi) in občino, v kateri ta župan opravlja svojo funkcijo (v neki drugi zadevi), predstavlja nasprotje interesov ali to velja samo za primere, ko isti odvetnik zastopa občino in župana v isti zadevi. V kolikšem času se za tovrstne primere ugotavlja nasprotje interesov?  
 • 406. Občina je objavila javni razpis za zasedbo prostega delovnega mesta direktorja javnega zavoda, na katerega ste se prijavili, saj izpolnjujete vse razpisne pogoje. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (dalje KMVVI) pa je ocenila, da ste v nasprotju interesov in je vašo vlogo izločila. Razlog za nasprotje interesov naj bi bil v tem, da ste lastnica nastanitvenega objekta s kavarno v tej občini in bi si lahko na tak način (kot direktorica) zase pridobivali korist – napotovanje gostov itd. Sprašujete, ali je takšno ravnanje KMVVI pravilno.
 • 405. Ali je z vidika določb ZIntPK kakorkoli sporno, če se na razpis javnega podjetja (podjetje A) prijavi podjetje (podjetje B), katerega direktor je član nadzornega sveta javnega podjetja (podjetja A); ali v primeru, da je podjetje A v določenem delu poslovanja neposredna konkurenca podjetju B, član nadzornega sveta ne more oz. ne sme biti udeležen pri soodločanju oz. pri razpravi glede tistih dejavnosti, ki se nanašajo na del, v katerem sta si podjetji v neposredni konkurenci; in, ali je sporno, če zavod, katerega direktor je predsednik nadzornega sveta javnega podjetja (podjetje A), od tega javnega podjetja dobavlja plin.  
 • 404. Ali je lahko žena učitelja na osnovni šoli predstavnica staršev v svetu staršev te iste osnovne šole?
 • 403. Ali gre v primeru, ko je učitelj, zaposlen na določeni osnovni šoli, obenem tudi predstavnik staršev v svetu zavoda, za nasprotje interesov in ali obstaja zakonska podlaga, ki bi prepovedovala tovrstno prakso?
 • 402. Ali gre v primeru, ko je član nadzornega odbora občine hkrati tudi hišnik oziroma skrbnik večnamenskega kulturnega centra, s katerim ima občina sklenjeno podjemno pogodbo, za nasprotje interesov?
 • 401. Urad za kulturo in mladino je pripravil in objavil razpis za sofinanciranje programov na področju mladine, na katerega se je prijavil kandidat, ki je kot vodjo projekta in strokovnega mentorja navedel zaposlenega na Uradu za kulturo in mladino. Slednji – po vaših navedbah – ne sodeluje v tem postopku, zanima pa vas, ali so v opisanem primeru podane okoliščine (nasprotje interesov ali druge omejitve po Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije), zaradi katerih bi bilo potrebno to vlogo izločiti iz nadaljnjega postopka. 
 • 400. Svet javnega zavoda je razpisal prosto delovno mesto direktorja. Začasna komisija je odpirala vloge kandidatov, pri čemer je bilo ugotovljeno, da se je na razpis prijavila tudi članica sveta javnega zavoda, ki zastopa interesno skupino ustanovitelja, ki ima večino v tem svetu. Kandidatka o svoji kandidaturi ni obvestila niti predsednice niti ostalih članov sveta zavoda. Ali lahko članica sveta zavoda, ki ima večinsko podporo v samem svetu, ki potrdi novega direktorja, kandidira za direktorico istega javnega zavoda? 
 • 399. Ali lahko občina odda javno naročilo podjetju, katerega nosilec podjema živi v zunajzakonski skupnosti s hčerko občinskega funkcionarja, vendar ne v istem gospodinjstvu s funkcionarjem?
 • 398. Ali je sporno, da občinski svetnik opravlja funkcijo direktorja zdravstvenega doma in je obenem imetnik koncesije za preglede v zavodu?
 • 397. Ali je lahko nepoklicni podžupan član sveta javnega zavoda in zaposlen kot vodja protokola v kabinetu župana?
 • 396. Prejeli smo vaš dopis, v katerem pojasnjujete, da ste bili s strani direktorice občinske uprave obveščeni, da je direktorica občinske uprave s 1.1.2012 registrirala lastno podjetje. Menite, da je dejavnost podjetja širša od obrazložitve, ki je v prilogi, zato komisijo naprošate za uradno tolmačenje, ali je o tem obvestila tudi komisijo. Sprašujete, ali morate o tem obvestiti Nadzorni odbor občine in ali je sploh dovoljeno registrirati podjetje uradniku, ki opravlja funkcijo direktorja. 
 • 395. Nogometni klub se financira iz občinskega proračuna. Predsednik nogometnega kluba je podžupan in občinski svetnik, računovodja pa član nadzornega odbora občine. Ali gre za nezdružljive funkcije oziroma nasprotje interesov?
 • 394. Ali je lahko direktor urada Vlade RS (ali agencije), katere ustanovitelj je Vlada RS, hkrati tudi član upravnega odbora ali predsednik zveze na področju športa?  
 • 393. Ali je zaposlitev na projektu pri delodajalcu – javnem zavodu nezdružljivo s članstvom (predstavništvo ustanovitelja) v svetu zavoda delodajalca ter v primeru ko oseba poda odstopno izjavo iz določene funkcije, od kdaj naprej ta učinkuje – z dnem podpisa odstopne izjave ali z dnem ugotovitve (potrditve odstopa) na seji organa. 
 • 392. Ali gre v primeru, ko direktor javnega zdravstvenega zavoda, ki je obenem tudi vodja finančno računovodske službe istega zavoda, med službenim časom preko svojega podjetja opravlja še svetovalno delo in revizije za druge javne zavode (direktor ima med drugim tudi licenco pooblaščenega državnega revizorja) za koruptivno ravnanje? Ali sta funkciji direktorja zavoda in vodje finančno računovodske službe nezdružljivi?
 • 391. Ali lahko krajevna skupnost posluje z d.o.o, katerega lastnik je predsednik krajevne skupnosti?
 • 390. Ali gre v primeru, ko je predsednik Sveta staršev OŠ obenem tudi član Sveta OŠ kot predstavnik ustanovitelja, za nasprotje interesov? Kako obravnavati svetnika občinskega sveta, ki nagovarja druge svetnike in izvaja pritisk nad njimi, da pridejo na sejo občinskega sveta uro kasneje zato, da prve točke seje ne bi bile potrjene?
 • 389. Sprašujete, ali vam lahko občina, kjer opravljate funkcijo občinskega svetnika, zavrne plačilo računa oziroma stroškov za uporabo in čiščenje vašega prostora, ki je bil uporabljen za volišče z razlogom, da obstajajo omejitve poslovanja. Pri tem izpostavljate, da gre za prostor v vaši hiši, katero ste podedovali od očeta in ki je že več kot 30 let določena za volišče za potrebe volitev.
 • 388.  Pristojni državni organ je v procesu pripravljanja novega koncepta imenovanja predstavnikov ustanovitelja v svete javnih zavodov, ki jih imenuje Vlada RS na predlog ministrstva. Med dosedanjimi pogoji, ki naj bi jih izpolnjevali kandidati, je bil tudi ta, da starši otrok, ki se izobražujejo v konkretnem zavodu, ne morejo biti predstavniki ustanovitelja v svetu tega javnega zavoda, ker naj bi šlo za nasprotje interesov. Ali je z vidika določb ZIntPK, ki se nanašajo na področje nasprotja interesov, utemeljeno pogojevati, da starši otrok, ki se izobražujejo v določenem javnem zavodu, ne morejo biti imenovani kot predstavniki ustanovitelja sveta zavoda. Menimo, da glede na pristojnosti sveta zavoda in njegovo sestavo tovrstno pogojevanje ni potrebno, saj predstavniki ustanovitelja javnega zavoda, ki so hkrati starši dijakov tega zavoda, niso v položaju ali funkciji, kjer bi bilo tveganje za nastanek nasprotja interesov izkazano v večji meri, kot je to pri članih sveta zavoda, ki so predstavniki staršev in dijakov.
 • 387. Občina je objavila javno zbiranje ponudb za oddajo prostorov v najem in eden izmed ponudnikov (ponudnik, ki je ponudil najvišjo ceno najema) je politična stranka, katere predsednik je župan te občine, njen zakoniti zastopnik pa občinski svetnik. Za občino je relevanten 3. odstavek 35. člena ZIntPK, ki ureja t.i. pogojno omejitev poslovanja, iz katerega izhaja, da je pridobivanje sredstev oziroma posel, sklenjen na podlagi postopka, ki ne pomeni javnega naročanja ali katerekoli oblike javno–zasebnega partnerstva med občino in njenim funkcionarjem dovoljen, če je izpolnjen poseben pogoj – t.j. da so bile s strani funkcionarja dosledno spoštovane določbe o izogibanju nasprotju interesov v vseh fazah postopka ali posla. Prosimo za pojasnilo kako ravnati, saj ZIntPK ne vsebuje izrecnih določil o postopku izločitve funkcionarja ali o možnosti izdaje pooblastila drugi osebi.
 • 385. Ali lahko glede na določbe 35. člena ZIntPK občinski svetnik občine X ali zasebno podjetje (d.o.o.) njegovega družinskega člana (brata, ki je 100% družbenik in direktor tega podjetja) sklene pogodbo za opravo storitev z javnim zavodom, ki je zavezan k postopkom javnega naročanja in katerega 100% ustanovitelj je občina X.
 • 384. Gospodarska družba Y d.o.o. posluje na področju gradbenih del z občino. Eden od direktorjev in prokurist družbe Y d.o.o. g. A je brat podžupana občine. Po podatkih iz Supervizorja je podjetje poslovalo tudi z občino, kar naj bi bilo v neskladju z zakonom. Komisijo prosite za mnenje, ali gre v navedenem primeru za kršitev zakonodaje.
 • 383. Član občinskega sveta občine je zaposlen v družbi X d.o.o. V družbi ni udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik niti ni udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu. Zanima vas, ali lahko navedena družba po predhodno zakonito izvedenem načinu izbire, nastopa kot gradbeni nadzornik pri investicijah, ki jih vodi občina.
 • 382. Ali je v skladu z določbami ZIntPK izplačilo sredstev iz občinskega proračuna, če se sredstva izplačujejo iz proračuna osebi, ki je član delovnega telesa občinskega sveta. Gre za subvencije, ki jih na podlagi javnega razpisa dodeljuje posebna komisija, ki jo imenuje župan. Ta oseba ni član posebne komisije in tudi ni član občinskega sveta, je pa predsednik sveta Krajevne skupnosti kot ožjega dela občine, ki je pravna oseba.
 • 381. Župan občine je hkrati 50% lastnik trgovine, ki je pogorela, škoda pa se ocenjuje na 200.000 EUR. V občini je praksa, da ob elementarni ali naravni nesreči občina pomaga z delom sredstev iz občinskih rezerv. Komisijo prosite za mnenje, kaj lahko storite v primeru, ko je oškodovanec po elementarni nesreči istočasno župan, da ne bi kršili Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije.
 • 380. Pred časom ste na občino prejeli vlogo solastnikov večstanovanjskega objekta za odkup 31m2 zemljišča, na katerem se nahajajo parkirni prostori. Med solastniki objekta je v določenem deležu tudi žena župana. Zanima vas, ali občina oziroma župan, kot zakoniti zastopnik občine, lahko sklene posel (proda zemljišče), z omenjenimi solastniki večstanovanjskega objekta.
 • 379. Ali lahko uradnik, ki je redno zaposlen na občini, opravlja razna dela za isto občino tudi preko svojega podjetja oziroma podjema?
 • 378. Občina je kot investitor sklenila pogodbo o izvajanju nadzora z gospodarsko družbo, ta pa je za izvedbo nadzora nad investicijo določila osebo, ki je zaposlena v tej družbi in je hkrati tudi član občinskega sveta. Navedena oseba nima lastniškega deleža v družbi in tudi ni zastopnik družbe, s katero je občina sklenila pogodbo. Komisijo sprašujete, ali občinski svetnik lahko opravlja nadzor kot zaposleni v družbi, ki je sklenila pogodbo z investitorjem.
 • 377. Ali je občinski svetnik lahko nadzorni organ na gradbeni investiciji, ki jo je odobril občinski svet, investitor pa je občina.
 • 376. Ali med družinske člane po 7. točki 4. člena ZIntPK, za katere veljajo omejitve poslovanja, sodijo zakonec, otroci, posvojenci, starši, posvojitelji, bratje, sestre, če te osebe živijo s posameznikom v skupnem gospodinjstvu ali v zunajzakonski skupnosti. Navajate primer, ko je vaša sestra (sestra župana) predsednica društva. Sprašujete, ali kot župan lahko podpišete pogodbo o sofinanciranju društva, glede na to, da se je društvo prijavilo na občinski razpis in jim je komisija dodelila določena sredstva. Ali gre v tem primeru za ožjega družinskega člana, glede na to, da sestra ne živi v skupnem gospodinjstvu, temveč živi na drugi lokaciji v svojem gospodinjstvu. - Turistično društvo (v nadaljevanju TD) gradi prizidek k turističnemu domu, ki bo namenjen za manjšo dvorano in muzejsko dejavnost društva. Predsednik TD je tudi občinski svetnik. To društvo prosi občino za 25.000 EUR za financiranje projekta. To financiranje naj bi se izvedlo iz proračuna za leto 2012. Sprašujete ali lahko občina nakaže sredstva temu društvu za dograditev objekta. - Navedeno Turistično društvo se je tudi prijavilo na razpis za delovanje društev v občini. Predsednik društva, ki je hkrati tudi občinski svetnik je tudi član komisije, ki je odločala o točkovanju in razdelitvi razpoložljivih sredstev. Iz komisije se ni izločil, ko se je odločalo o društvu, katerega predsednik je. Sprašujete, ali se lahko z navedenim društvom podpiše pogodba o sofinanciranju društva.  
 • 375. Ali lahko občina posluje z javnim zavodom, katerega direktor je bivši občinski svetnik. Poleg tega vas zanima tudi ali omejitev poslovanja iz 35. člena ZIntPK velja samo za krajevne skupnosti, ki imajo lastno pravno subjektiviteto in v katerih je občinski funkcionar član sveta ožjega dela občine ali pa se posamezen posel lahko sklene le z njegovim soglasjem ali omejitev poslovanja velja za vse krajevne skupnosti pri poslovanju s subjekti iz seznama po 35. členu ZIntPK.
 • 374. Ali lahko občina sklene pogodbo s sinom občinskega svetnika, ki opravlja geodetske storitve in je najcenejši ponudnik. Navajate tudi, da svetnik nima nobenega vpliva na razpis in sinovo poslovanje z vami.
 • 373. Krajevna skupnost (KS) ima v lasti otroško igrišče. V finančnem planu ima rezervirana sredstva za vzdrževanje tega igrišča. Zanima vas, ali lahko predsednik KS sklene pogodbo o delu za vzdrževanje igrišča, katere vrednost znaša 400 EUR. Svet KS bo sprejel sklep o sklenitvi pogodbe, podpisnik pogodbe za KS pa bi bil podpredsednik.
 • 372. Občinski svetnik preko svojega podjetja izdaja časopis, kjer ima več občin v regiji možnost zakupa ene strani. Časopis je brezplačnik in razposlan v vsa gospodinjstva v občini. Komisijo sprašujete, ali gre za korupcijo, če je med temi občinami, ki zakupijo prostor, tudi občina, v kateri je ta oseba občinski svetnik in ali to pomeni, da se edino ena občina ne more predstavljati v brezplačniku zaradi njihovega enega občinskega svetnika.
 • 371. Opisujete naloge, organiziranost in organe upravljanja zadruge X. Naloge predsednika zadruge je doslej opravljal nepoklicni župan ene izmed občin ustanoviteljic, ki je funkcijo predsednika zadruge opravljal nepridobitno, brez honorarja in brez sejnin. Zadrugo so ustanovili z namenom vodenja aktivnosti, ki so potrebne za uspešno realizacijo Lokalne razvojne strategije in zaradi pogojev črpanja sredstev. Ključne naloge predsednika zadruge so sklic in vodenje sej predsedstva, občnega zbora in upravnega odbora ter skupaj z ostalimi organi sodeluje pri pripravi dokumentov zadruge. Zadrugo zastopa predsednik oz. po potrebi podpredsednik. Zadruga ni izvajalec javne službe, niti nosilec javnega pooblastila. Ustanovljena je zato, da vodi razvoj podeželja kot je zapisan v Lokalni razvojni strategiji in upravlja s sredstvi za ta namen. Komisijo prosite za pojasnilo, ali sme nepoklicni župan z vidika ZIntPK in glede na značilnosti zadruge za razvoj podeželja opravljati funkcijo predsednika te zadruge (nezdružljivost funkcij, omejitev poslovanja, nasprotje interesov).  
 • 370. Ali lahko občinski svetnik da ponudbo za koordinatorstvo v okviru medobčinskega projekta v znesku 19.900,00 EUR + DDV (skupna cena za 5 občin) oziroma ali lahko občina kot ena izmed naročnikov sklene pogodbo s svojim funkcionarjem, upoštevajoč, da gre za storitev pod mejno vrednostjo po ZJN-2.
 • 369. Ali lahko društvo kandidira na javnem razpisu občine za dodelitev finančnih sredstev, če je član upravnega odbora društva občinski svetnik občine?
 • 368. Ali lahko občinski svet zaradi odstopa občinskega svetnika na njegovo mesto imenuje drugega občinskega svetnika, katerega žena je samostojna podjetnica, ki ima sklenjeno pogodbo o poslovnem sodelovanju s podjetjem, katerega solastnik je tudi občina.
 • 367. Ali obstajajo kakršnekoli ovire, da bi občina s podjetjem, v katerem je neposredno udeležen svetnik vaše občine, sklenila pogodbo o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja, na osnovi katere bi nepremičnina, ki je zemljiškoknjižno last občine, prešla v last tega podjetja.
 • 366. Zanima vas, ali gre za omejitve poslovanja pri občinskem svetniku, ki ima tudi svoj podjem in je zastopnik za podjetje, pri katerem občina naroča in kupuje pisarniški material. Zanima vas tudi, kako je v primeru, da material pri njemu fizično naročite, račun pa izda podjetje, katerega zastopnik je občinski svetnik.
 • 365. Ste župan in z ženo sta solastnika posesti, do katere ste z lastnimi sredstvi zgradili asfaltni cestni priključek v vrednosti cca. 50.000,00 EUR. V nadaljevanju sprašujete, ali bi bila odobritev občine za delno povrnitev stroškov zakonsko čista.
 • 364. Župan želi pred izvedbo postopka oddaje poslovnega prostora v najem, na spletni strani objaviti poziv, s katerim bi občane ali druge osebe pozvali, da predstavijo ideje, katere dejavnosti bi lahko umestili v poslovni prostor. V primeru, da bi prejeli za občino ustrezno idejo, bi jo uvrstili v merila pri postopku izbire najugodnejšega ponudnika. Ker pa bi ideje lahko posredovali tudi potencialni ponudniki vas zanima, ali je takšno ravnanje dopustno in na kaj je potrebno biti pozoren, da ne bi ravnali koruptivno.
 • 363. Kako je z začasno prepovedjo poslovanja po prenehanju funkcije po 36. členu ZIntPK v povezavi z drugim odstavkom 35. člena ZIntPK in sicer ali velja prepoved poslovanja z bivšim funkcionarjem, kot fizično osebo tudi v določenem obdobju po prenehanju funkcije?
 • 362. Ali se omejitev poslovanja nanaša na vse posle dobave blaga, storitev in gradenj ali samo na posle, ki presegajo mejne vrednosti 10. 000 evrov oziroma 20. 000 evrov, ki spadajo v javna naročila po ZJN-2?
 • 361. Predsednik nadzornega odbora občine je hkrati tudi samostojni podjetnik. Občina namerava izpeljati postopek oddaje strehe v najem s postopkom zbiranja ponudb z namenom postavitve sončnih elektrarn na strehi OŠ. Komisijo sprašujete, ali je sporno, če se kot ponudnik prijavi predsednik nadzornega sveta občine s svojim s.p.?
 • 360. Ste član občinskega sveta in lastnik družbe X d.o.o.. Družba X d.o.o. ima sklenjeno pogodbo s petimi občinami, med drugim tudi z občino, katere član je omenjeni občinski svetnik. Komisijo sprašujete: - ali lahko sklenete aneks k pogodbi z občino in - ali lahko sklenete aneks z upravljavcem v občini, javnim podjetjem. Zanima vas tudi, ali ste dolžni prijaviti komisiji svoje premoženjsko stanje, če sodelujete v kateri komisiji za izbor izvajalcev.  
 • 359. Ali lahko občinski svetnik kot samostojni podjetnik opravlja dela za občino?
 • 358. Oseba A je član nadzornega odbora občine, oseba B je njegova hčerka in hkrati lastnica in direktorica podjetja, ki želi poslovati preko javnega naročila z občino. Prav tako je oseba C zet člana nadzornega odbora, ki ima svoj s.p. in želi poslovati z občino. Komisijo sprašujete, ali smeta osebi B in C, ki sta v sorodstvenem razmerju s članom nadzornega odbora in ne živita z njim v skupnem gospodinjstvu, poslovati z občino.
 • 357. G. A je prenehal mandat v občinskem svetu. V seznamu poslovnih subjektov, s katerimi občina ne sme poslovati, je tudi njegov s.p. Komisijo sprašujete, ali je g. A dolžan sam obvestiti komisijo o prenehanju funkcije in izbrisu poslovnega subjekta ali to stori občina.
 • 356. Vse svoje funkcionarje ste pozvali k poročanju glede omejitev poslovanja. Ker vam do 1.7.2011 niso oddali zahtevanih podatkov, ste jih ponovno pozvali. Kljub ponovnemu pozivu nekateri ne želijo posredovati zahtevanega obrazca. Komisijo sprašujete, kako postopati v tem primeru.
 • 355. Zaposleni ste v družbi X d.o.o. in niste poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik, niti niste neposredno ali prek drugih pravnih oseb v več kot 5% udeleženi pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu. V nadaljevanju navajate, da ste predsednik društva. To društvo pa je skupaj še z drugimi društvi ustanovitelj družbe B. Vaša žena je zaposlena v gospodarski družbi D v lasti občine. Poleg redne službe opravlja še funkcijo predsednice nadzornega sveta javnega zavoda E. Funkcijo je prevzela na podlagi imenovanja občinskega sveta. Glede na navedeno v nadaljevanju sprašujete, kakšno izjavo morate posredovati občini, v kateri opravljate funkcijo občinskega svetnika.
 • 354. Kako naj občinski svetniki navedejo subjekte, v katerih so na primer njihovi bratje, sestre, starši in otroci, s katerimi ne živijo v skupnem gospodinjstvu in živijo v tujini ali pa z njimi nimajo stikov, v razmerju iz prvega odstavka 35. člena ZIntPK? V zvezi z navedenim prav tako sprašujete, ali je možno pojem družinski član razlagati samo za osebe, ki s funkcionarjem živijo v skupnem gospodinjstvu. V nadaljevanju dopisa navajate, da prvi odstavek 35. člena ZIntPK določa, da »organ, ki je dolžan voditi postopek javnega naročanja skladno s predpisi, ki ureja javno naročanje…«. Glede na navedeno sprašujete ali to pomeni, da prepoved omejitev poslovanja ne velja za javna naročila pod pragom do katerega se ZJN-2 ne uporablja, oziroma pod pragom 10.000 EUR, ko ni potrebno pridobiti izjave od ponudnika, skladno s šestim odstavkom 14. člena ZIntPK.
 • 353. Ugotavljate, da sta podžupan in njegov sin s tem, ko sta opravljala storitve za občino, kršila 35. člen Zakona o integriteti in preprečevanju korupcija korupcije. Komisijo sprašujete, kakšne sankcije sledijo.
 • 352. Ali lahko funkcionarjev sin, ki vodi odvetniško družbo, z občino sklene dogovor, da bo zanjo izvedel postopek javnega naročanja?
 • 351. Sin podžupana in občasno tudi sam podžupan opravlja za občino storitve. Komisijo sprašujete, ali je to zakonito in kako se tukaj izvaja nadzor nad učinkovito rabo sredstev.
 • 350. Kot poslanec in občinski svetnik ste zavezanec v skladu s 35. členom ZIntPK za poročanje subjektov, za katere veljajo omejitve poslovanja. V nadaljevanju navajate, da ste v preteklosti komisiji prijavili podjetje O d.o.o., ki je v lasti vaše žene. Po ženini upokojitvi je podjetje v stanju mirovanja, formalni direktor podjetja pa je sin, ki je pa redno zaposlen pri drugem delodajalcu. Glede na navedeno vas zanima, ali ste omenjeno podjetje dolžni prijaviti v skladu z ZIntPK.
 • 349. Ali lahko člani komisij oziroma njihovih družinskih članov (komisija ima nalogo razdelitve sredstev iz proračuna društvom, ki se prijavijo na razpis), ki so hkrati tudi člani društev, ki so se na ta razpis prijavila, kandidirajo oz. pridobivajo sredstva iz tega razpisa?
 • 348. Katere podatke je potrebno pridobiti od funkcionarja za poročanje podatkov o omejitvah poslovanja?
 • 347. Dolgoletni lastnik zemljišča v poslovno-industrijski coni je podjetje, katerega lastnik je član občinskega sveta. Občina želi zaradi širitve industrijske cone to zemljišče zamenjati z drugim zemljiščem, primernejšim za stanovanjsko gradnjo v razmerju 1:1 in z navedenim subjektom skleniti menjalno pogodbo. Glede na dejstvo, da je lastnik zemljišča, ki je predmet menjave, podjetje člana občinskega sveta, komisijo sprašujete ali iz tega naslova izhajajo v smislu ZIntPK kakršnekoli ovire za sklenitev menjalne pogodbe.
 • 346. Direktor podjetja X d.o.o. in hkrati član občinskega sveta občine, pri kateri želi pridobiti podjetje koncesijsko pogodbo za izvajanje občinske gospodarske javne službe, pri čemer se izvajanje občinske javne gospodarske službe ne bo financiralo iz občinskega proračuna. Zanima vas, ali se navedeno podjetje lahko prijavi in sklene koncesijsko pogodbo, ali se morate pri dodeljevanju koncesije izločiti iz kakšne faze odločanja.
 • 345. Ali lahko občinski funkcionar z računom prodaja blago občini (reprezentanca), kjer je zaposlen, in samostojnim podjetnikom in pravnim osebam, ki v isti občini sodelujejo v postopkih javnih naročil.
 • 344. Ali se člani nadzornega odbora občine tudi štejejo za funkcionarje in ali je treba tudi za njih poročati podatke o subjektih, s katerimi veljajo omejitve poslovanja do vašega organa?
 • 343. Ste redno zaposlen učitelj športne vzgoje v osnovni šoli in hkrati tudi predsednik in odgovorni član športnega društva, ki se ukvarja z vzgojo in izobraževanjem otrok in mladine na športnem področju. Zanima vas, ali lahko to športno društvo sodeluje z vašo matično šolo, oziroma ali lahko društvo organizira dan dejavnosti (športni dan) na vaši matični šoli. Društvo svoje storitve zaračuna šoli po tržni ceni.
 • 342. Na javni razpis se je prijavil tudi funkcionar občine in v zvezi s tem sprašujete, ali omejitve poslovanja po 35. členu Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije še vedno veljajo.
 • 341. Občina je objavila razpis za dodeljevanje subvencij, na katerega se je prijavila tudi žena člana občinskega sveta občine in v zvezi s tem sprašujete ali glede na 35. člen Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije lahko nadaljujete z obravnavanjem vloge, ali skladno s tem členom velja prepoved poslovanja za funkcionarje in njihove družinske člane.
 • 340. Ste organ skupne občinske uprave več občin. Kot tak ste proračunski uporabnik občinskega proračuna sedežne občine. Med drugim opravljate tudi naloge upravljanja z vstopno izstopnimi mesti, kar ima podlago v občinskih splošnih aktih. Na tem področju je bilo že v preteklosti potrebno sodelovanje določenih poslovnih subjektov. Med njimi tudi svetnik sedežne občine in svetnik druge občine. Gre za dva samostojna podjetnika, ki sta v preteklih letih na tem področju že sodelovala, le da je takrat z vstopno izstopnimi mesti upravljal javni zavod, katerega ustanovitelj je sedežna občina. Zanima vas, ali smete s samostojnim podjetnikom svetnikom v sedežni občini oziroma s svetnikom v drugi občini skleniti pogodbe: - o prodaji dovolilnic za uporabo vstopno izstopnih mest; - o vzdrževanju vstopno izstopnih mest; - o vzdrževanju določenega vstopno izstopnega mesta.  
 • 339.
 • 338. Občina je objavila razpis za odgovornega urednika javnega glasila občine, po katerem odgovorni urednik delo opravlja kot zunanji sodelavec občine. Po odloku o javnem glasilu odgovornega urednika imenuje župan na predlog programskega sveta. Ker obstaja možnost, da se na razpis prijavi tudi brat direktorja občinske uprave, sprašujete ali glede na predhodno navedeno sorodstveno razmerje obstajajo kakršnekoli zakonske omejitve, po katerih brat direktorja občinske uprave ne bi smel biti imenovan za odgovornega urednika javnega glasila občine.
 • 337. Občina vodi postopek podelitve koncesije za opravljanje zdravstvene službe na področju zobozdravstvenega varstva odraslih. A je predsednik krajevne skupnosti ter hkrati tudi zakoniti zastopnik in lastnik podjetja X d.o.o., ki tudi kandidira za podelitev zgoraj navedene koncesije. Iz pravnih aktov, ki urejajo delovanje občine in krajevne skupnosti izhaja, da je krajevna skupnost sicer ožji del občine, ki pa ima status samostojne pravne osebe. Krajevna skupnost v pravnem prometu samostojno nastopa kot naročnik blaga in storitev ter samostojno sklepa pravne posle. Glede na navedeno in ob upoštevanju določb 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ki ureja institut omejitve poslovanja, ste mnenja, da za občino in A ne velja prepoved poslovanja in zato lahko podjetje X enakovredno sodeluje v postopku podeljevanja koncesije na področju zobozdravstvenega varstva odraslih. Zanima vas, ali velja med navedenima pravnima subjektoma omejitev poslovanja oziroma kakršnakoli druga omejitev za morebitno podelitev koncesije družbi X. A je bil kot predstavnik soustanoviteljice občine imenovan za člana v Svet zavoda, s strani občinskega sveta občine. Nalogo predstavnika občine opravlja na prostovoljni bazi. Ne glede na dejstvo, da ne obstaja zakonska podlaga, ki bi določala, da je potrebno v postopku pridobiti mnenje zavoda, se v praksi v postopku podelitve koncesije mnenja pridobivajo. V kolikor bi torej občina iskala mnenje zavoda pred podelitvijo koncesije, ste mnenja, da se mora v postopku, po katerem bi bilo mnenje izdano, občina zaradi konflikta interesov v vsakem primeru izločiti iz sodelovanja in odločanja v takšnem postopku. Ker bi se morala občina po vašem mnenju v vsakem primeru izločiti iz obravnave ali odločanja, menite tudi, da stališče direktorja, ki meni da pozitivnega soglasja oziroma mnenja družbi X d.o.o. ne bo izdal, v kolikor bo njen zakoniti zastopnik takrat še član sveta zavoda, ni pravilno, zato prosite za mnenje ali je vaše stališče z vidika zakonodaje pravilno oziroma ali obstaja kakšna druga omejitev za sodelovanje A v zgoraj navedenih situacijah.
 • 336. Mestna občina je dne 26.7.2010 sklenila pogodbo z društvom v zvezi z upravljanjem prostorov, namenjenih izvajanju kulturne dejavnosti. To društvo je, skladno z določilom pogodbe, da lahko za prostore sklepa najemne in druge pogodbe s pisnim soglasjem mestne občine, nadalje v oktobru 2010 sklenilo pogodbo z zasebnim zavodom, h kateri je mestna občina dala soglasje (ni pa mestna občina pogodbena stranka), po katerem je ta zavod prevzel del obveznosti, ki jih društvo samo ni moglo izvajati. Društvo je v letošnjem letu prenehalo obstajati, zaradi česar je prenehala veljati tudi pogodba z zavodom. Ker je interes mestne občine vsekakor ohranitev kulturne dejavnosti v navedenih prostorih in ker je zasebni zavod v te prostore vnesel svojo opremo, je želela mestna občina z zavodom skleniti novo pogodbo in urediti pogodbeno razmerje, po katerem bi celotno obveznost po prvotni pogodbi z društvom prenesli na zavod. Direktor zavoda je sin funkcionarke-svetnice v Svetu mestne občine. Svet mestne občine o zadevi ni odločal (posamični program je sprejel župan), niti niso prostori kakorkoli financirani iz proračuna (o katerem bi npr. svetnica lahko glasovala), niti do sedaj svetnica ni sodelovala v katerikoli fazi postopka, skratka dosledno so bila upoštevana določila ZIntPK. Ali lahko mestna občina sklene kakršnokoli pogodbo z zavodom, katerega direktor je sin funkcionarke, v kolikor so upoštevana določila o dolžnem izogibanju nasprotju interesov?
 • 335. V lanskem letu ste prejeli različna mnenja glede 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Pravite, da razumete, da omejitev poslovanja velja v primerih javnega naročanja, ste pa imeli malce drugačno interpretacijo glede javnih razpisov za društva. Mnenja ste bili, da je lahko predsednik društva, ki kot zakoniti zastopnik podpiše in odda vlogo za javni razpis za delovanje društva, tudi mestni svetnik, saj ni vpleten v faze odločanja o sklenitvi in izvedbi postopka. Imate nekaj primerov, kjer sta svetnika tudi predsednika društva oziroma krajevnih organizacij tega društva, ki sta v imenu društva podala vlogo za sofinanciranje delovanja tovrstnih organizacij. Ker ste ravnali po tolmačenju, da v takšnih primerih ni sporno, da je svetnik tudi zakoniti zastopnik društva, ste zadeve odobrili oziroma jih niste opozorili, da bi se morali v društvu o tem pogovoriti in na novo izvoliti predsednike, v primeru, da bi še želeli kandidirati za sredstva. Sprašujete ali imate pravo tolmačenje 35. člena glede situacije svetnikov in njihovih funkcij kot predsedniki društev, če se prijavljajo na razpise za katere v fazah odločanja niso vpleteni.
 • 334. Mestna občina je ustanoviteljica in 100% lastnica družbe X d.o.o.. Funkcijo poslovodenja v družbi opravlja mestni svetnik, za katerega ni podana nezdružljivost opravljanja funkcije. Na seznamu omejitev poslovanja, ki je objavljen na spletni strani komisije, je med družbami, s katerimi ima mestna občina absolutno prepoved poslovanja po 35. členu Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, tudi X d.o.o.. Ob zapisanem, se vam postavlja vprašanje kako/zakaj, na seznamu absolutne prepovedi poslovanja ni še katerega drugega javno pravnega subjekta (npr. javni zavod), katerega ustanoviteljica in financerka je prav tako mestna občina in v katerem je poslovodja/ravnatelj prav tako občinski funkcionar (mestni svetnik). Ali za javne zavode veljajo druga določila in je dovoljeno pogojno sodelovanje.
 • 333. Imate podjetje. ki ga je ustanovil tast, ki je sedaj v vaši občini župan. Takoj, ko je nastopil funkcijo ste odprli novo podjetje. Že vrsto let imate stranke kot so osnovne šole, vrtci in podobno, ki jim prodajate svoje blago in storitve. Zanima vas, ali gre za korupcijo, saj vam tast, ko dajete ponudbe za nove stroje noče podpisati, ker naj bi se to smatralo za korupcijo.
 • 332. Ali lahko zakonski partner uslužbenke občinske uprave na uradniškem delovnem mestu opravlja storitve za občino v kateri je uslužbenka zaposlena? Ali je lahko občinski funkcionar (član občinskega sveta) zaposlen v občinski upravi? Ali lahko član občinskega sveta kot samostojni podjetnik opravlja storitve za občino? Ali lahko občinski svetnik, ki je zaposlen pri s.p. opravlja dela za občino?  
 • 331. Določena oseba x je predsednik KS, kateremu bo v postopku nadomestitve člana občinskega sveta potrjen mandat za člana OS, torej bo postal občinski funkcionar. KS je samostojna pravna oseba. X je stopil v pogodbeno razmerje (najem prostora v lasti KS) kot fizična oseba na eni strani in KS na drugi strani. X se je izločil iz postopka odločanja pri postopku oddaje v najem (sicer sklenjena neposredna najemna pogodba na podlagi Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Uradni list RS, št. 84/07). Podpisnik najemne pogodbe na strani KS je bil podpredsednik KS. Najemno razmerje je bilo sklenjeno za obdobje treh let in poteče konec oktobra 2013. Naše vprašanje se glasi, ali je dopustno oz. ali se bo morala najemna pogodba med osebo x, ki bo postala občinski funkcionar, prekiniti po nastopu funkcije občinskega svetnika? Ali se smiselno uporabi določba zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (4. odst. 83. člen), da obstoječe pogodbe ostanejo v veljavi do poteka veljavnosti pogodbe?
 • 330. Mestni svetnik je solastnik poslovne stavbe, v kateri je drug solastnik občini ponudil oddajo poslovnega prostora v najem (na stavbi ni vzpostavljena etažna lastnina). Poslovni prostor je namenjen pisarniški dejavnosti in bi bil primeren za delovanje ene izmed svetniških skupin. Funkcionar je solastnik omenjene stavbe v deležu cca. 14%. Poleg tega imate še eno podobno zadevo, in sicer dve veljavni najemni pogodbi z družbo oziroma stranko, katerih zastopnika sta mestna svetnika, zato vas zanima splošno mnenje, ali 35. člen ZIntPK prepoveduje tudi sklepanje pogodb po obligacijskem zakoniku (najemne pogodbe).
 • 329. Kaj storiti v primeru javnega naročila, kjer ponudnik nastopa s podizvajalcem (že v ponudbi), za katerega ste ugotovili, da velja omejitev poslovanja? Po vaši oceni je ponudba v skladu z ZJN-2 popolna in je ne morete izločiti iz razlogov po ZJN-2, prav tako pa ni mogoča sklenitev pogodbe s ponudnikom, saj velja prepoved poslovanja s podizvajalcem (po ZIntPK).  
 • 328. Občina ima namen v letošnjem letu prodajati dve manjši nepremičnini in sicer bo v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin zbirala ponudbe. Zanima vas, ali lahko kot ponudnik (torej morebitni kasnejši kupec, v kolikor bo njegova ponudba najugodnejša) v tem postopku sodeluje tudi (sedanji) občinski svetnik? Ali bi bila s sklenitvijo prodajne pogodbe v tem primeru kršena določila 36. člena ZIntPK? Sami menite, da se prepoved poslovanja nanaša bolj na postopke javnih naročil, ne pa tudi na postopke, ki se peljejo na osnovi Zakona o stvarnem premoženju in torej svetnik v teh postopkih lahko kandidira za nakup nepremičnine.
 • 327. Ali zadostuje, da direktor gospodarske družbe, ki je bil pred nastopom funkcije direktorja član občinskega sveta, pooblasti drugega delavca, da podpisuje vso dokumentacijo z občino še dve leti po prenehanju funkcije občinskega svetnika? Ali mora določiti prokurista, ker pooblastilo ne zadostuje?
 • 326. Kje bi lahko v veljavni zakonodaji našli določilo, da na javnem naročilu za področje zdravstva ne morejo sodelovati in biti v primeru najugodnejše popolne ponudbe tudi izbrane takšne pravne osebe (npr. d.o.o. in s.p.-ji), katerih lastniki oz. solastniki so: a) osebe, ki so sicer redno zaposlene pri naročniku javnega naročila b) osebe, ki so bližnji sorodniki redno zaposlenih oseb pri naročniku javnega naročila? Primer: naročnik javnega naročila ima v kadrovski službi redno zaposleno osebo, ki je hkrati tudi 50% lastnik d.o.o.-ja, ki je na javnem razpisu ponudil najugodnejšo ponudbo. Smemo izbrati takšno ponudbo ali ne?  
 • 325. Na mestni občini ste v okviru izvajanja javnega razpisa naleteli na vprašanje uporabe določbe o omejitvi poslovanja (35. in 36. člen ZIntPK). Na javni razpis, ki ga izvajate vsako leto v okviru določb Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo, se je prijavilo društvo, katerega odgovorna oseba je bivši mestni svetnik (mandat je svetniku potekel jeseni 2010). Komisija za odpiranje vlog je vlogo do pridobitve mnenja Komisije za preprečevanje korupcije zadržala v smislu odločanja o zavrženju oz. pozivu k dopolnitvi vloge, zato komisijo prosite za urgentno obravnavo in mnenje, ali lahko in pod kakšnimi pogoji, vlogo obravnavate v nadaljnjem postopku javnega razpisa. V zvezi s tem podajate še naslednje obrazložitve: Prejšnja leta je bila predsednica društva druga oseba, za katero ni veljala omejitev poslovanja, do spremembe odgovorne osebe je prišlo v letošnjem letu; Postopek javnega razpisa je dvostopenjski: vloge, prispela na javni razpis, najprej odpre komisija za odpiranje vlog, ki preveri pravočasnost, popolnost vloge ter presodi, ali je vlogo vložila upravičena oseba. Po zaključenem odpiranju vlog se vloge, ki niso izločene iz nadaljnjega postopka preda v obravnavo neodvisni strokovni komisiji, ki je sestavljena iz strokovnjakov na področju kulture in ki presoja kvaliteto prijavljenih programov glede na merila in kriterije v javnem razpisu. V zvezi z navedenim vas zanima, ali je s stališča namena zakona in določbe 35. in 36. člena ZIntPK možen naslednji postopek: Komisija za odpiranje vlog pozove vlagatelja, da skladno z določbami ZIntPK iz celotne prijavne dokumentacije umakne ime odgovorne osebe (t.j. bivšega mestnega svetnika) in imenuje osebo, ki bo vlagatelja zastopala namesto odgovorne osebe v postopku predmetnega javnega razpisa. Komisija za odpiranje vlog preda strokovni komisiji dopolnjeno vlogo, v kateri je namesto odgovorne osebe prijavitelja navedena oseba, ki bo zastopala društvo za potrebe javnega razpisa. Na tak način strokovna komisija, ki bo odločala o prijavah in predlagala županu odločitev o sofinanciranju programov, ne bo prišla v stik z imenom bivšega mestnega svetnika. Morebitni podpisnik pogodbe o sofinanciranju bi bil v takšnem primeru pooblaščenec društva.  
 • 324. Občina podeli koncesijo za izvajanje zobozdravstvene dejavnosti nekomu, ki je zobni tehnik a ima registriran d.o.o. za zobozdravstveno dejavnost. Ta oseba je hkrati predsednik krajevne skupnosti ter s strani občine postavljen, da sedi v svetu zavoda zdravstvenega doma sosednje občine. Zanima vas, ali je tu kaj spornega.
 • 323. Javni zavod je objavil javno naročilo. Ob odpiranju ponudb ste ugotovili, da je popolno ponudbo med drugimi ponudniki oddal tudi ponudnik, v katerem je posredno preko dveh gospodarskih družb udeležen pri kapitalu eden izmed članov strokovnega (programskega) sveta javnega zavoda. Iz dopisa izhajajo tudi pristojnosti programskega sveta javnega zavoda, ki je strokovni organ zavoda in je pristojen, da daje soglasje k merilom, kriterijem ter metodologiji za izbor kulturnih programov in projektov, daje soglasje k letnemu programu dela in finančnemu načrtu, daje strokovne in druge pobude in predloge v zvezi z umetniškimi in kulturnimi programi, daje mnenje k imenovanju direktorja zavoda in opravlja druge naloge po Odloku o ustanovitvi javnega zavoda. Komisijo sprašujete, ali lahko posredniška lastniška udeležba enega izmed članov programskega sveta zavoda glede na pristojnosti programskega sveta, predstavlja omejitev poslovanja z navedenim ponudnikom, če bi bil kot najugodnejši izbran v postopku javnega naročanja.  
 • 322. Navajate, da je občina s strani društva A prejela ponudbo za nakup petih knjig. Zastopnik navedenega društva je član občinskega sveta g. X. Ponudbo za odkup teh knjig je občini podala tajnica navedenega društva, sicer hči g. X. Gre za manjšo vrednost in sicer 63 EUR za pet knjig. Zanima vas, ali občina od navedenega društva lahko odkupi te knjige? Navajate tudi, da je občina prejela vlogo za finančno pomoč in sicer za nakup novega štedilnika na trda goriva, s strani žene zgoraj navedenega člana. V pojasnitev navajate še, da v občini nimate veljavnega pravilnika o dodeljevanju tovrstnih pomoči in torej nimate v naprej določenih kriterijev za dodelitev take pomoči. Zanima vas torej: Ali občina lahko ženi oziroma družini občinskega svetnika pomaga pri nakupu štedilnika in ali bi bila taka pomoč dovoljena v primeru, da ima občina veljavni pravilnik o dodeljevanju tovrstnih pomoči.  
 • 321. Ali so člani nadzornega odbora občine lahko hkrati tudi člani sveta zavoda osnovne šole (svet šole)?
 • 320. Ali je lahko direktor javnega podjetja, ki je v lasti več občin hkrati občinski svetnik? Poudarjate, da so ob spremembah ustanovitvenih aktov ukinili nadzorni svet v javnem podjetju in za nadzor nad podjetjem zadolžili skupščino. Predstavnika občine v skupščino imenuje občinski svet.
 • 319. Več občin, Območna obrtna zbornica in Gospodarska zbornica so ustanovile PODJETJE X d.o.o., ki ni nosilec javnega pooblastila in ne izvajalec javne službe. Ali lahko nepoklicna podžupanja ene od občin, ki je ena izmed ustanoviteljic podjetja, nastopi funkcijo direktorice tega podjetja?
 • 318. Ali je lahko nepoklicni podžupan občine imenovan v Svet zavoda osnovne šole?
 • 317. Ali je lahko nepoklicni župan ali podžupan občine član skupščine ali nadzornega sveta gospodarske družbe (d.o.o.), v katero bo občina v obliki stvarnega vložka vložila stanovanja v njeni lasti in v kateri bo razmerje deležev med družbenikoma 50% občina in 50% kapitalska gospodarska družba? Ob tem pojasnjujete, da je gospodarska družba, na katero se nanaša vprašanje, oseba zasebnega prava, ki ne bo nosilec javnega pooblastila niti ne bo izvajalec javne službe, hkrati pa tudi navajate, da je občina s predmetnim subjektom ustanoviteljsko, lastniško oziroma nadzorstveno oziroma finančno povezana, pri čemer nepoklicni župan ali podžupan po svoji funkciji ne bo opravljal neposrednega nadzora nad delom družbe. V primeru, da župan ali podžupan ne sme biti član skupščine ali nadzornega sveta, kdo imenuje predstavnika ustanovitelja (občine) v skupščino in nadzorni svet, ali je to župan ali je to v pristojnosti občinskega sveta? Kdo imenuje predstavnika ustanovitelja v skupščino javnega podjetja (župan ali občinski svet)? Ali je sprejemljiva opcija, da občinski svet v odloku opredeli, da župan ustanoviteljice imenuje s sklepom enega predstavnika, s čimer občinski svet pooblastilo za imenovanje prenese na župana?  
 • 316. Ali lahko nepoklicno županjo, Svet javnega zavoda v soglasju z ustanoviteljem, imenuje za direktorico javnega zavoda? Ali lahko funkcijo nepoklicne županje opravlja še naprej ali mora podati odstopno izjavo oziroma zahtevo za razrešitev?
 • 315. Minister je prejel vabilo za predavanje na fakulteti. Za predavanje bo prejel plačilo, ki pa bi ga doniral. Ali lahko minister kot funkcionar prejme plačilo za predavanje, ki bi ga nato doniral?
 • 314. Podžupan občine je hkrati član sveta zavoda, katerega soustanoviteljica je občina. Zavod je bil ustanovljen kot zasebni zavod po Zakonu o zavodih in ne opravlja javne službe niti nima javnih pooblastil. Zakonitost delovanja tega zavoda je pregledalo Računsko sodišče in ugotovilo, da je občina z ustanovitvijo zasebnega zavoda kršila 2. odstavek 1. člena Zakona o zavodih in občini naložilo uskladitev dejavnosti zasebnega zavoda z Zakonom o zavodih. Ali je ugotovljena kršitev zakonodaje pri ustanovitvi tega zavoda, relevantna okoliščina za ugotovitev združljivosti funkcije podžupana s članstvom v organu upravljanja zavoda?
 • 313. Kdaj dejansko nastopi v skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije nezdružljivost funkcije poslanca v državnem zboru in funkcije župana občine? Ali je to takrat, ko je župan dejansko izvoljen kot poslanec oziroma, ko vloži kandidaturo?
 • 312. Ste lastnik zasebnega podjetja, v katerem ste tudi zaposleni, hkrati pa ste tudi član občinskega sveta in član nadzornega sveta javnega komunalnega podjetja, katerega lastnik je matična občina. Pred časom ste se prijavili na delovno mesto direktorja javnega komunalnega podjetja in prišli v ožji izbor, vendar pogodbe o zaposlitvi še niste sklenili. Ker ste v komunalnem podjetju član nadzornega sveta, kar je nezdružljivo s funkcijo direktorja, nameravate iz članstva nadzornega sveta odstopiti po podpisu pogodbe o zaposlitvi. Komisiji naslavljate naslednja vprašanja: Ali je res, da lahko nastopite delo direktorja šele 6 mesecev po odstopu iz funkcije člana nadzornega sveta, ali je delo direktorja javnega komunalnega podjetja združljivo z mestom občinskega svetnika in ali lahko v zasebnem podjetju, kjer ne gre za konkurenčno dejavnost zadržite mesto direktorja brez delovnega razmerja?  
 • 311. Ali je lahko sekretar zveze hkrati tudi predsednik druge zveze ali organizacije?
 • 310. Ali je lahko direktor javnega zavoda, ustanovljenega s strani občine z namenom pomoči socialno ogroženim tudi družbenik oziroma ustanovitelj podjetja (d.o.o.), ki ima osnovno dejavnost nastanitev starejših in invalidnih oseb oziroma ali gre v tem primeru za konflikt interesov?
 • 309. Navajate, da bi za poveljnika civilne zaščite želeli imenovati občinskega svetnika. S prejšnjim poveljnikom civilne zaščite ste imeli za opravljanje te funkcije sklenjeno podjemno pogodbo, kjer je bil določen znesek za plačilo pripravljenosti, intervencij in povračilo materialnih stroškov. Tokrat bi pravico do plačila uredili z dopolnitvijo Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles in članov drugih občinskih organov, po katerem naj bi poveljniku civilne zaščite pripadalo nadomestilo v višini 10% plače poklicnega župana, za vsako intervencijo nad 4 ure pa še dodatno 15% od nadomestila. Glede na določbe Zakona o lokalni samoupravi, ki govori o nezdružljivosti funkcije občinskega funkcionarja z delom v občinski upravi. Ali je opravljanje funkcije poveljnika civilne zaščite in funkcije občinskega svetnika nezdružljivo?  
 • 308. Ali je članica občinskega sveta lahko tudi direktorica javnega zavoda? Navedeni zavod je proračunski uporabnik in kot članica občinskega sveta lahko vpliva na obseg sredstev namenjenih zavodu.
 • 307. Zavod, katerega soustanoviteljica je občina in v katerem ste kot nepoklicni podžupan član organa upravljanja, je oseba zasebnega prava oziroma zasebni zavod, ki ni nosilec javnega pooblastila in ni izvajalec javne službe. Ali sta navedeni funkciji medsebojno združljivi?
 • 306. Ali je lahko poklicni župan občine v družbi z omejeno odgovornostjo, v kateri ima tudi večinski delež, član skupščine te družbe z omejeno odgovornostjo? Katere pristojnosti ima Nadzorni odbor občine glede opravljanja nadzora nad zakonitostjo in pravilnostjo poslovanja organov upravljanja v družbi z omejeno odgovornostjo?
 • 305. Ali je član obrtne zadruge lahko tudi član nadzornega odbora občine oziroma ali je to nezdružljivo?
 • 304. Ali je funkcija predsednika Državnega zbora RS združljiva s funkcijo člana občinskega sveta?
 • 303. Ali poslanec Državnega zbora lahko opravlja neplačano funkcijo predsednika zbornice?
 • 302. Zaposleni ste kot uradnik v upravni enoti. Na županskih volitvah bi želeli kandidirati za župana občine z območja krajevne pristojnosti druge upravne enote. Ali gre za nezdružljivost funkcij?
 • 301. Izpostavljate vprašanje v zvezi z nezdružljivostjo funkcije nepoklicnega podžupana in navajate, da je nepoklicni podžupan občine hkrati član sveta zasebnega zavoda, v katerem je občina manjšinski lastnik. Dejavnost zasebnega zavoda so trgovanje z lastnimi nepremičninami, oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin v najem, posredništvo v prometu z nepremičninami, organizacija izvedbe stavbnih projektov, gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb. Komisijo prosite za mnenje v zvezi s 27. členom ZIntPK.
 • 300. Svetnik je poveljnik civilne zaščite v občini, poveljnik gasilskega društva, poveljnik gasilske zveze in regijski poveljnik. Zaposlen je na gasilski zvezi, ki jo občina v celoti financira iz proračuna. Polovico plače dobi kot poveljnik civilne zaščite, polovico iz naslova gasilske zveze. Ali s tem krši prepoved članstva in dejavnosti (27. člen)? Občina je na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo oddala del javne kulturne infrastrukture v upravljanje javnemu zavodu. Ali je občina dolžna ugotavljati, kateremu izvajalcu bo javni zavod naložil izvajanje določenih nalog oziroma ali v tem primeru še veljajo omejitve poslovanja po 35. členu ZIntPK? Javni zavod se namreč za izvajanje določenih nalog dogovarja s svetnikom vaše občine, oziroma z njegovo družbo.  
 • 299. Ali je možno, da nepoklicni podžupan opravlja funkcijo predsednika sveta zavoda, katerega edini ustanovitelj in financer je občina?
 • 298. Ste poklicni župan, ki bi rad imel sončno elektrarno. Za to morate imeti najmanj s.p., ki bi izstavljal račune družbi, ki kupuje električno energijo. Menite, da kot župan pri prodaji elektrike ne morete imeti pri kupcih nikakršnega vpliva. Menite, da ste s tem lahko vzor ostalim, kljub temu, da se investicija povrne v približno 12 letih. Menite, da če je poklicni župan lahko kmet, ki je prejemnik subvencij, bi lahko tudi vi opravljali dejavnost, ki ne more vplivati na poslovanje z občino. V občini ste imeli razpis za razdelitev sredstev društvom. Med 16 prijavljenimi so tri društva, kjer so trije predsedniki društev občinski svetniki in tri društva, kjer so predsedniki bivši svetniki. Od konca mandata pa še nista potekli dve leti. Zanima vas, ali lahko podpišete pogodbe o sofinanciranju dejavnosti s predsedniki društev, ki so bivši svetniki in ni poteklo še dve leti od poteka mandata.  
 • 297. Občina je sprejela Pravilnik za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa. Po pravilniku je komisija za vodenje javnega razpisa, ki odloča o razdelitvi sredstev, sestavljena iz petih članov in sicer: enega člana občinske uprave, enega člana zainteresirane javnosti, dveh predstavnikov športnih društev in enega predstavnika občinskega sveta. Komisijo sprašujete, ali se morata predstavnika športnih društev izločiti pri razdelitvi sredstev za vsa športna društva ali le za društva, katerih člana sta. Zanima vas tudi, ali je član komisije za vodenje javnega razpisa, ki je hkrati član občinskega sveta, lahko tudi član športnega društva ali predsednik društva.
 • 296. Ali je dovoljeno, da je: - član (predsednik nadzornega odbora) občine sočasno predsednik društva, ki kandidira oziroma pridobiva sredstva iz javnega razpisa za sofinanciranje programov športa v občini, - občinski svetnik občine X sočasno predsednik društva ter direktor zavoda v sosednji občini, ki pridobiva sredstva iz javnega razpisa za financiranje programov športa v občini X?  
 • 295. V Svetu zavoda, katerega ustanoviteljica je občina, je kot član sveta imenovan nepoklicni podžupan. Ali gre po ZIntPK za nezdružljivost funkcije? Podžupan, ki je bil imenovan v svet zavoda, katerega ustanoviteljica je občina, je sodeloval v postopku izbire direktorja zavoda. Ali ima to dejstvo vpliv na sam postopek izbire kandidata? Ali je lahko direktorica zavoda žena župana občine, ki je ustanoviteljica zavoda? Ali gre za nezdružljivost, za nasprotje interesov?  
 • 294. Ali je lahko član nadzornega odbora v mestni občini hkrati tudi direktor družbe z omejeno odgovornostjo, v kateri ima ta mestna občina večinski lastniški delež?
 • 293. Navajate, da ste nedavno ugotovili, da je bil eden od članov vašega nadzornega odbora občine imenovan za predsednika enega od športnih društev (kluba), ki je uporabnik sredstev iz občinskega proračuna (sredstva se klubu dodelijo na podlagi izvedenega javnega razpisa), zato se vam je zastavilo vprašanje, ali je opravljanje omenjene funkcije združljivo s članstvom v omenjenem nadzornem odboru občine. Glede na določbo tretjega odstavka 32. a člena Zakona o lokalni samoupravi ste mnenja, da izvajanje poslovodske funkcije v društvu, ki je uporabnik občinskih proračunskih sredstev, ni združljivo s članstvom v nadzornem odboru občine. Prav tako prosite za pojasnilo glede morebitne nezdružljivosti opravljanja funkcije člana nadzornega odbora občine s funkcijo podpredsednika politične stranke. Vse politične stranke, ki so zastopane v občinskem svetu, so sicer prejemniki sredstev iz občinskega proračuna na podlagi sprejetega sklepa občinskega sveta, slednji pa temelji na določbah Zakona o političnih strankah. Menite, da v tem primeru ne gre za nezdružljivost omenjenih funkcij, upoštevajoč ustavno pravico posameznika do združevanja.
 • 292. Sklad je bil ustanovljen s posebnim zakonom in ne sodi med javne sklade. Na osnovi tega zakona, delo Sklada nadzoruje nadzorni odbor, ki ima predsednika in devet članov, ki jih imenuje in razrešuje Državni zbor RS. Eden izmed članov, ki jih je imenoval Državni zbor na seji leta 2010, je bil letos marca na nadomestnih volitvah izvoljen za župana občine. Komisijo prosite za tolmačenje, ali gre v primeru opravljanja funkcije poklicnega župana in člana nadzornega odbora Sklada za nezdružljivost po 27. členu Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije.
 • 291. Ali je funkcija direktorja občinske uprave in funkcija v.d. direktorja javnega zavoda v isti občini na podlagi obstoječe zakonodaje združljiva. Ob imenovanju in kasneje nastopu mandata direktorja občinske uprave je bila ista oseba še vedno na poziciji direktorja javnega zavoda, hkrati pa razpis za zasedbo prostega delovnega mesta direktorja javnega zavoda sploh še ni izšel. Ob tem je dejstvo tudi, da je ista oseba, ki izvršuje tako funkcijo direktorja občinske uprave, kot tudi v.d. direktorja javnega zavoda, istočasno še občinski svetnik v tej isti občini.
 • 290. Navajate, da morajo občine v skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja ustanoviti razvojne svete. Občine Koroške regije ste to že naredile, morajo pa vse občine predlagati v svet po enega voljenega občinskega funkcionarja. Regionalna razvojna agencija, zaradi poznavanja področja in tesnega sodelovanja z občino predlaga, da se imenuje župana. Zanima vas, ali je ta funkcija župana združljiva s funkcijo člana razvojnega sveta. Poleg tega še navajate, da Razvojni svet ni pravna oseba.
 • 289. Navajate, da je funkcija občinskega svetnika v skladu z zakonodajo združljiva s funkcijo v svetu javnega zavoda (izhajajoč iz Tabele prikazov nezdružljivosti). Občina je prejela predlog za imenovanje svetnice v svet zavoda. Svetnica je hkrati koncesionarka in ima sedež v istem zavodu. Zanima vas, ali je navedena funkcija kljub temu, da je svetnica koncesionarka, združljiva in ali gre za nasprotje interesov v skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije.
 • 288. Kako ravna Komisija za preprečevanje korupcije, če ugotovi znake koruptivnega ravnanja v primeru nezdružljivosti funkcij, kot na primer, če je občinski svetnik predsednik kakšnega društva, ki se financira tudi iz občinskega proračuna?
 • 287. Ali je funkcija nepoklicnega podžupana in člana občinskega sveta združljiva s članstvom v nadzornem svetu družbe X d.d., v katerem ima občina 8,4 % delež delnic?
 • 286. Ali je lahko predsednik nadzornega odbora občine ožji družinski član (sin) lastnice in direktorice podjetja, ki opravlja koncesijsko storitev vzdrževanja in urejanja pokopališč ter pogrebnih storitev?
 • 285. Ali lahko nepoklicni podžupan kandidira za direktorja javnega sklada za podporo malega gospodarstva?
 • 284. Zaposleni ste kot svetovalka v strokovnem združenju na področju socialnega varstva, kjer delate na javnem pooblastilu. V sklopu javnega pooblastila pripravljate gradivo za komisijo, ki izdaja licence supervizorjem. Strokovno združenje ne izvaja supervizije, temveč spremlja izvajanje supervizije ter izdaja in odvzema licence supervizorjem. Izvajate supervizijo kot dopolnilno dejavnost poleg svojega rednega dela svetovalke-uradnice v različnih organizacijah na področju socialnega varstva in delate preko avtorske pogodbe in to v času vašega dopusta. Ali ste zaradi te dopolnilne dejavnosti v navskrižju interesov s svojim rednim delom in ali lahko odprete za to dejavnost s.p.?  
 • 283. Ste lastnik družbe z omejeno odgovornostjo, v kateri niste direktor in nimate nikakršnih pooblastil za odločanje. Družba se ukvarja z dejavnostjo, katero nadzirate po nadzorstveni pravici, saj ste zaposleni v organu državne uprave. Ali gre v danem primeru za nasprotje interesov oziroma bi morali kot lastnik družbe odstopiti?
 • 282. Oseba, ki je zaposlena na upravni enoti na oddelku, ki izdaja gradbena dovoljenja, ima partnerico, ki ima projektantsko podjetje. Sumite, da ji posredno pomaga in ima zaradi tega prednost pred ostalimi konkurenčnimi podjetji.
 • 281. Član občinskega sveta je hkrati predsednik nadzornega sveta javnega podjetja, zaposlen pa je na Zavarovalnici x in je vodja enote. Javno podjetje ima pri omenjeni zavarovalnici zavarovane vse svoje objekte. Ali gre v tem primeru za konflikt interesov? Član občinskega sveta bo kandidiral na nadomestnih volitvah za župana občine. Občina ima tudi nekaj objektov zavarovanih pri Zavarovalnici x. -Ali gre tudi v tem primeru za konflikt interesov, če bo kandidat izvoljen za župana.  
 • 280. Državljanka RS z zaključenim štiriletnim programom prijavila na prosto delovno mesto v javnem zavodu. Po uspešno opravljenih testih in razgovoru se je uvrstila v najožji izbor kandidatov, na delovno mesto pa ni bila sprejeta. Sprejeta je bila kandidatka, hčerka članice sveta javnega zavoda, ki ima zaključeno izobrazbo po triletnem univerzitetnem bolonjskem programu. Ali je takšno ravnanje, ko starši, člani sveta javnega zavoda, namestijo svojega otroka na delovno mesto javnega zavoda zakonito? V omenjenem primeru se vzbuja dvom v ustreznost ocenjevanja kandidatke in njeno dejansko znanje.  
 • 279. V skupščino javnega podjetja je imenovan član, katerega ožji sorodnik (brat) s svojim gradbenim podjetjem kot pogodbeni izvajalec pogosto sodeluje v poslih javnega podjetja. Ali je navedeno dejansko stanje skladno z določili ZIntPK? Če ni, kako ukrepati.
 • 278. Ali gre za nasprotje interesov, če oseba opravlja geodetsko dejavnost (s.p.) in je zaposlena kot občinski urbanist?
 • 277. Ali gre za nasprotje interesov, če pri javnem naročilu, kot predsednik strokovne komisije sodeluje oseba (javni uslužbenec), ki pri izbranemu ponudniku (visokošolski zavod) opravlja doktorski študij in disertacijo, kot skrbnik okvirnega sporazuma pri ponudniku pa je naveden njegov mentor za opravo doktorske naloge? Javni uslužbenec drugače ni kakorkoli povezan s ponudnikom in z njim poslovno ne sodeluje, razen tega, da pri njem opravlja doktorski študij.
 • 276. V občini je zaposlena javna uslužbenka, ki izvaja javna naročila. Trenutno pripravlja javno naročilo. Javna uslužbenka je lastnica manjšega števila delnic v vrednosti 1000 do 1200 EUR enega izmed podjetij, ki se bo prijavilo za izvajalca navedenega javnega naročila. Ali je lahko javna uslužbenka v primeru, da se to podjetje prijavi na javni natečaj, članica strokovne komisije za oddajo javnega naročila? Ali je lahko skrbnik pogodbe v primeru, da je podjetje izbrano za izvajalca? Ali gre v tem primeru za nasprotje interesov?  
 • 275. Član nadzornega sveta javnega podjetja, ki zagotavlja plinovod svojim občanom, je hkrati tudi samostojni podjetnik posameznik, ki ima registrirano dejavnost na področju proizvodnje električne energije, inštalacije električnih napeljav in naprav. Ali je takšna oseba v konfliktu interesov v smislu Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije? Samostojni podjetnik v okviru svoje registrirne dejavnosti lahko ponuja tudi dobavo električne energije preko javnega podjetja, v katerem je ta oseba v nadzorni funkciji.
 • 274. Ali gre v primeru, ko je zakonec občinske svetnice član nadzornega odbora občine za nasprotje interesov?
 • 273. Po prevzemu vodenja javnega zavoda ste kot v.d. direktorja javnega zavoda ugotovili, da je hči sedanjega v.d. ravnatelja v vašem zavodu kot zunanja revizorka zaposlena v revizijski hiši, ki že nekaj let opravlja notranjo revizijo vašega zavoda s tem, da hči v.d. ravnatelja ne opravlja nobene revizije za vaš zavod. Komisijo sprašujete, ali gre v tem primeru za nasprotje interesov v smislu 12. točke 4. člena ZIntPK.
 • 272. Ali je lahko vodja organizacijske enote v javnem zavodu (vrtec) član sveta zavoda. Vodje enot imenuje ravnatelj zavoda, svet zavoda pa imenuje ravnatelja. Če želijo vodje enot ohraniti svoj položaj, bodo morali glasovati za izvolitev ravnatelja, četudi mnenje vzgojiteljskega zbora temu nasprotuje. Ali je sindikalni zaupnik lahko član sveta zavoda, ali je lahko predsednik sveta zavoda ali pa gre tudi tu za nasprotje interesov?
 • 271. Stanovanjski sklad mestne občine je v objavil Program sofinanciranja izgradnje neprofitnih najemnih stanovanj za obdobje 2011 in 2012. Na objavljeni razpis sta prispeli dve popolni vlogi, in sicer sta ju poslali podjetji X d.o.o. in Y d.o.o. V nadaljevanju sprašujete, ali lahko predsednik nadzornega sveta javnega sklada obravnava in odloča o sklepanju pogodb o sofinanciranju neprofitne stanovanjske gradnje, pri kateri sodeluje družba X d.o.o., v kateri je g. B lastnik družbe, hkrati pa je g. B tudi 50% lastnik družbe Z d.o.o., v kateri je predsednik nadzornega sveta javnega sklada zaposlen, kot direktor družbe.
 • 270. S strani skupščine vašega podjetja ste kot uprava prejeli zahtevek, da preverite, ali je član nadzornega sveta vašega podjetja v nasprotju interesov. V dopisu navajate, da je imelo vaše javno podjetje (družba z omejeno odgovornostjo, katere lastnice so tri občine) hčerinsko podjetje. Občine so pred leti hčerinsko podjetje prodale skupaj z zaposlenimi in utečenimi posli. Hčerinskemu podjetju po tej pogodbi mesečno pripada 20% cene ravnanja s komunalnimi odpadki, katero plačujejo občani, saj podjetje za vas izvaja različne aktivnosti, kot so: storitve zbirnega centra, kompostiranje, tehtanje, prevzem kosovnih odpadkov, itd. V nadaljevanju navajate, da je član nadzornega sveta v vašem podjetju sedaj direktor že prodanega hčerinskega podjetja. Zanima vas, ali lahko prej navedeno situacijo povezujete z očitanjem kršitve prepovedi konkurence po 41. členu ZGD-1 in tretjim poglavjem Kodeksa upravljanja javnih delniških družb. Prav tako vas zanima, ali lahko prej navedeno povezujete z vašim podjetjem ne glede na to, da ste družba z omejeno odgovornostjo in ne delniška družba.
 • 269. V občini x je postala direktorica novo ustanovljenega javnega zavoda županova žena. Javni zavod je v 100% lasti občine. Zanima vas, ali gre v takem primeru za nasprotje interesov.
 • 268. Žena predsednika nadzornega sveta družbe Y d.d., ki je bila direktorica gospodarske družbe X d.o.o, se s svojim projektom pojavlja kot potencialni neposredni konkurent družbe Y d.d. Po mnenju župana obstoji v tem primeru utemeljen sum, da bi za zasebne interese lahko zlorabili notranje informacije o delu in poslovanju Y, na kar bi moral opozoriti že sam predsednik nadzornega sveta. Župan meni, da je prišlo do nastanka nasprotja interesov, čeprav žena predsednika nadzornega sveta ni več zakonita zastopnica družbe X d.o.o., ki konkurira družbi Y d.d. Zaradi navedenega je predsednika nadzornega sveta pozval, da odstopi s funkcije predsednika in člana nadzornega sveta. Komisijo prosi, da ugotovi, ali v konkretnem primeru gre za nasprotje interesov.
 • 267. Ali je zaposlovanje ožjih družinskih članov vodstvenih delavcev v javnem zavodu koruptivno dejanje?
 • 266. Po Pravilniku o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa sta v razpisni komisiji dva člana športnih društev, ki se prijavljajo na razpis in član občinskega sveta, ki je hkrati tudi član društva. Glede na to, da član razpisne komisije ob pripravi razpisa ne ve, ali se bo društvo prijavilo na razpis, Komisijo sprašujete v kateri fazi postopka se je dolžan član občinskega sveta izločiti iz postopka razdelitve sredstev, za ostala dva člana društev pa sprašujete ali se mora član razpisne komisije izločiti iz postopka pri dodeljevanju sredstev za vsa društva ali le za društva katerega člana sta. V kolikor bi se morala izločiti iz dodeljevanja sredstev za vsa društva, bi razpisna komisija postala nesklepčna. Opozarjate še na težave pri komisiji za sofinanciranje kmetijstva, ki ima 5 članov, ki niso funkcionarji, so se pa trije od članov komisije oziroma njihovi družinski člani prijavili na razpis za dodelitev sredstev. Tudi tukaj je vprašanje izločitve članov komisije iz postopka dodeljevanja sredstev zanje ali izločitve iz celotnega postopka dodelitve sredstev vsem prijavljenim kandidatom.  
 • 265. Uradnik, pooblaščen za vodenje postopkov za odmero nadomestila za uzurpacijo prostora, je izvajal kot zapriseženi cenilec cenitve nepremičnin za fizične in pravne osebe in v skladu s 100. členom ZJU ni seznanil svojega predstojnika. Komisijo sprašujete, ali obstaja verjetnost, da pri uradnih dejanjih uradne osebe obstaja nasprotje interesov in če, kako postopati.
 • 264. Navajate, da je občina sprejela Pravilnik za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa. Po pravilniku je komisija za vodenje javnega razpisa, ki odloča o razdelitvi sredstev, sestavljena iz petih članov in sicer: enega člana občinske uprave, enega člana zainteresirane javnosti, dveh predstavnikov športnih društev in enega predstavnika občinskega sveta. Komisijo sprašujete, ali se morata predstavnika športnih društev izločiti pri razdelitvi sredstev za vsa športna društva ali le za društva, katerih člana sta. Zanima vas tudi, ali je član komisije za vodenje javnega razpisa, ki je hkrati član občinskega sveta, lahko tudi član športnega društva ali predsednik društva.
 • 263. Ste javno podjetje, kjer kot predsednik nadzornega sveta družbe nastopa oseba, ki je hkrati tudi poslovodja (direktor) zavarovalnice, pri kateri ima javno podjetje zavarovano premoženje (avtomobilsko in splošno odgovornost). Letna vrednost zavarovalne premije je nad 10.000 evrov. V nadaljevanju vas zanima, ali je morebitna funkcija člana (predsednika) nadzornega sveta, ki je hkrati tudi direktor zavarovalnice, po ZIntPK v kakršnemkoli smislu nezdružljiva oziroma ali ima lahko podjetje zaradi tega premoženje zavarovano pri tej zavarovalnici.
 • 262. Prosite za tolmačenje v zadevi predlaganja kandidatov za člane Komisije za imenovanje predavateljev v višjem strokovnem šolstvu. Navajate, da imate dilemo glede na 35. člen ZVSI, ki kot edini pogoj od kandidatov zahteva, da so predavatelji, med katere sodijo tudi vodstveni delavci, ravnatelji in direktorji. Sporno se vam zdi, da bi vodstveni delavci ene inštitucije odločali o kadrovanju druge. Po vašem mnenju gre za konflikt interesov, zato se v omenjeno Komisijo ne bi smelo predlagati vodstvenih delavcev. komisijo prosite za pravno mnenje.
 • 261. Občinski uradnik, zaposlen na področju občinskih investicij, samostojni podjetnik, v okviru dopolnilne dejavnosti opravlja gradbeni nadzor nad investicijami. Komisijo sprašujete, ali lahko ta občinski uradnik sklene pogodbo z občino za izvajanje storitev gradbenega nadzora nad občinsko investicijo, ki jo bo izvajal izven delovnega časa, da ne bi nastalo nasprotje interesov. Pri tem poudarjate, da izvajanje gradbenega nadzora ni v opisu del in nalog uradnika.
 • 260. Ali lahko v javnem zavodu zaposlijo očeta predsednika sveta zavoda. Hčerka je torej predsednica sveta zavoda, oče pa bi bil zaposlen v tem javnem zavodu. Zanima vas, ali je to v skladu z zakonom.
 • 259. Prošnja za pridobitev pojasnila o izključevanju pri odločanju v občinskem svetu. Občina mora obnoviti preko kmetije vašega sina dotrajano in zelo prometno frekventno občinsko cesto. Sedanja cesta, zgrajena že v letu 1974, do sedaj ni bila odmerjena in zemljišče, po kateri poteka, je v celoti last sinove kmetije. Sedanja trasa poteka preko dvorišča sinove kmetije in mu zaradi okoliščin, ki so razvidne iz priloge, onemogoča normalno izvajanje kmetijske dejavnosti. Zaradi tega sin občini ponuja v odstop brezplačno zemljišče za obvozni del ceste mimo dvorišča kmetije zadaj za gospodarskimi objekti. Iz kopije, ki je priložena temu dopisu, izhaja, da načrt, ki ga je naročila občina, potrjuje tehnično možno izvedbo obvoznice in 20% večje stroške izvedbe postavitve ceste napram poteku le te čez sinovo dvorišče. Pravite še, da vam določeni kolegi svetniki iz občinskega sveta očitajo favoriziranje samega sebe v tej problematiki in vam pojasnjujejo, da ne vi ne vaš sin ne moreta postavljati zgoraj omenjene zahteve na občino zaradi vašega statusa občinskega svetnika.
 • 258. Navajate, da morate v skladu z odlokom o ustanovitvi javnega zavoda v vašem zavodu imenovati nov svet zavoda, ker dosedanjim članom sveta zavoda poteče mandat. Ena izmed članic sveta zavoda, ki naj bi jo imenovala občina, je zdravnica zasebnica, ki opravlja zdravstveno dejavnost na sedežu zavoda. Zasebnica je vaša poslovna partnerica, ki vam plačuje mesečne funkcionalne stroške, najemnino, laboratorijske storitve, ki jih vaš laboratorij opravlja zanjo,…zavod pa njej plačuje za njeno delo v vaši urgentni službi in dežurni službi. Glede na to, da ste tako poslovno »prepleteni« komisijo sprašujete, ali je zdravnica zasebnica lahko članica sveta zavoda, saj je nenazadnje tako lahko voljena tudi za predsednico sveta zavoda, glede na to, da je svet zavoda najvišji organ upravljanja. Ali je v tem primeru zagotovljena neodvisnost, nepristranskost in ali je to sploh združljivo, da je zdravnik koncesionar predsednik sveta zavoda. Ali gre v tem primeru za nasprotje interesov med svetom zavoda in zdravniki koncesionarji? Dodatno ste pojasnili, da je zdravnica zasebnica, ki opravlja zdravstveno dejavnost na sedežu zavoda tudi članica občinskega sveta.
 • 257. Želite kratko pojasnilo drugega odstavka 37. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Zanima vas del v katerem se govori, da uradna oseba ne sme uporabiti svoje funkcije zato, da bi sebi ali komu drugemu uresničila kakšen nedovoljen zasebni interes.  
 • 256. Izveden je bil razpis za dodelitev sredstev za obnovljive vire energije, na katerem je s svojim projektom kandidirala in bila izbrana pravna oseba (javna agencija), ki bo izvedla javno naročilo za dodelitev sredstev za obnovljive vire. Solastnik podjetja, ki bo predvidoma oddal ponudbo na javno naročilo, ki ga izvaja ta pravna oseba (naročilo je v fazi oddajanja ponudb), je bivši direktor naročnika in je bil direktor tudi v času, ko je naročnik kandidiral in bil izbran na razpisu vaše službe. Zanima vas, ali gre za nasprotje interesov in če da, kako to preprečiti.
 • 255. Eden izmed članov občinskega sveta je zaposlen v javnem zdravstvenem zavodu, katerega ustanoviteljica je Občina X (poleg še treh manjših občin). Občinski svet je na zadnji seji sprejel sklep, da se ta član imenuje v Svet zavoda, kot predstavnik ustanoviteljice – Občine X. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda v 10. členu določa, da ima svet zavoda 9 članov, od tega so trije predstavniki Občine X, ostale tri občine imajo vsaka po enega predstavnika, delavci dva predstavnika in uporabniki enega predstavnika. V zvezi z navedenim vas zanima, ali je imenovanje člana občinskega sveta, kot predstavnika ustanoviteljice v svet zavoda, kjer je hkrati tudi zaposlen in bil lahko bil v svet izvoljen tudi kot predstavnik delavcev, v nasprotju z določbami ZIntPK. Navedeni član bi namreč kot delavec zavoda lahko zastopal in imel popolnoma drugačne interese, kot jih ima občina ustanoviteljica, katere predstavnik bi naj bil po sklepu občinskega sveta. - Prav tako je v Občinskem svetu Občine član občinskega sveta, ki je hkrati predsednik občinskega društva, ki se na podlagi javnih razpisov financira tudi iz sredstev proračuna. Na zadnji seji je ta član sveta predlagal sprejetje sklepa, da se športnim društvom predčasno, torej pred izvedbo javnega razpisa zagotovijo sredstva v višini 40% glede na realizacijo preteklega leta. Takšen sklep je po vašem mnenju nezakonit, že ob upoštevanju predpisov s področja izvrševanja proračuna, prav tako pa se vam postavlja vprašanje, ali ni navedeno v nasprotju z določbami 35. člena ZIntPK. Zanima vas tudi, ali gre v takšnih primerih za nasprotje interesov med opravljanjem funkcije in predsedovanjem društvu ter kako naj županja oziroma predsedujoči, ki vodi sejo občinskega sveta, v takih primerih ravna.  
 • 254. Navajate, da bodo pri pripravi javnega razpisa in razpisne dokumentacije za primarno kmetijsko pridelavo ter kmetijsko predelavo sodelovali nekateri kmetijski svetovalci, zaposleni na različnih enotah v kmetijsko gozdarskih zadrugah. Ti kmetijski svetovalci, ki bodo svetovali pri pripravi razpisa in razpisne dokumentacije, pa bodo potem v okviru zadruge, v kateri delajo, svetovali kmetom pri prijavljanju na razpis. Zanima vas, ali gre pri tem za nasprotje interesov. Dodatno ste pojasnili, da je nosilec razpisa vaš regionalni sklad, kmetijski svetovalci, zaposleni na različnih enotah kmetijsko gozdarskih zadrug, pa bodo v postopku sodelovali kot strokovnjaki iz različnih področij. V praksi bodo po objavi javnega razpisa na svojih enotah kmetijsko gozdarskih zadrug pomagali kmetom pri pripravi dokumentacije, potrebne za prijavo na razpis vašega sklada.
 • 253. Navajate, da želite s Komisijo za preprečevanje korupcije uskladiti vaše stališče v zvezi z obsegom omejitve nasprotja interesov člana sveta javnega zavoda - kandidata za ravnatelja/direktorja v postopku imenovanja ravnatelja/direktorja javnega zavoda. Vaše dosedanje mnenje je bilo, da se mora v skladu z določbo 37. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije član sveta, ki namerava kandidirati za ravnatelja/direktorja zavoda, izločiti iz vseh faz postopka, ki ga izvaja svet zavoda, in sicer od trenutka, ko se je odločil, da se bo prijavil oziroma najkasneje od trenutka, ko se dejansko tudi prijavi oziroma kandidira na razpisano delovno mesto in o tem obvestiti svet zavoda, ki tako lahko kot organ skrbi za dosledno izogibanje nasprotju interesov v tem postopku. Izločitev pa po vaši oceni ne velja za fazo glasovanja članov sveta o kandidatih za ravnatelja/direktorja, saj menite, da bi za izločitev iz glasovanja člana sveta, ki je hkrati kandidat za ravnatelja/direktorja javnega zavoda, morala biti izrecna podlaga bodisi v področni zakonodaji, ki ureja postopke imenovanja poslovodnih organov v osebah javnega prava ali pa v ZIntPK, vendar takih rešitev, kolikor veste, ne vsebuje noben zakon. Zanima vas, ali se član sveta zavoda, ki kandidira na delovno mesto ravnatelja/direktorja, mora izločiti tudi iz glasovanja o ravnatelju/direktorju, če je sam kandidat, zaradi dolžnosti izogibanja nasprotju interesov, v skladu s citirano določbo ZIntPK.
 • 252. Ali gre za nasprotje interesov v smislu določbe 37. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ko javni uslužbenec (računovodja) zaposlen na občini, opravlja delo preko svojega poslovnega subjekta (računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti) za poslovni subjekt, ki je izvajalec določenih storitev v občini, hkrati pa javni uslužbenec sodeluje v postopkih javnega naročanja, ki odloča o sklenitvi in izvedbi posla omenjenega izvajalca?
 • 251. Kako je opredeljen ZIntPK do situacije, da neko podjetje občasno donira ali sponzorira športno društvo, katerega član je nekdo, ki se službeno ukvarja z izvajanjem postopkov javnih naročil? Kakšni pogoji morajo biti izpolnjeni oziroma kako je treba ravnati v takih primerih?
 • 250. Ali lahko poslovni subjekt (s.p.), ki ima ustanovljeno izven zakonsko skupnost s partnerico, ki je zaposlena na občinski upravi občine - naročnika in ne sodeluje, je pa zaposlena v financah kot skrbnik proračuna, v postopku zbiranja ponudb pa tudi sicer ne v nobenem postopku s predmetnimi javnimi naročili, sodeluje v postopku zbiranja ponudb evidenčnih javnih naročil? - Ali lahko poslovni subjekt (s.p.), ki ima ustanovljeno izven zakonsko skupnost s partnerico, ki je zaposlena na občinski upravi občine - soustanoviteljice javnega komunalnega podjetja, sodeluje v postopku zbiranja ponudb javnega komunalnega podjetja, ki postopek vodi samostojno?  
 • 249. Ali lahko kandidatka kot članica sveta zavoda (sicer predstavnica zaposlenih) glasuje o izbiri in imenovanju same sebe?
 • 248. Občina je v skladu z javnim razpisom občine sklenila pogodbo z izvajalcem X s.p. Izvajalec si je za podizvajalca izbral Y s.p. moža zaposlene v občini, ki je razporejena na uradniško delovno mesto višji svetovalec župana za proračun in finance. Po podpisu pogodbe z glavnim izvajalcem del Z d.o.o. za izvajanje nadzora, se je župan odločil, da zaradi svoje odgovornosti in racionalnosti porabe sredstev in ker v občinski upravi ni ustreznega kadra s področja strojnih instalacij, izvede zbiranje ponudb za izbiro svetovalca kot strokovnjaka s področja strojnih instalacij pri gradnji. Kot najugodnejšega z vsemi strokovnimi referencami je izbral Y s.p., ki je mož zaposlene v občinski upravi. Glede na navedeno želite jasen odgovor ali ste z izbiro svetovalca kršili zakonodajo oziroma ali gre za konflikt interesov.
 • 247. Prosite za mnenje glede sklepanja najemnih ali podnajemnih pogodb za prostore poslanskih pisarn v primerih, ko je lastnik oziroma najemnik prostorov politična stranka, in glede sklepanja podjemnih pogodb za strokovno-administrativno pomoč v poslanski pisarni v takih primerih, oboje z vidika določb Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (dalje ZIntPK).
 • 246. Zaposleni v javnem zavodu ima popoldanski s.p., katerega dejavnost je tudi pisanje in izdaja knjig. Knjigo, ki jo je zaposleni napisal in izdal, bi sedaj želel prodati javnemu zavodu, v katerem je zaposlen. Ali gre v tem primeru za nasprotje interesov?
 • 245. Opozarjate na situacijo, v kateri se nahaja nepoklicni župan, ki je zaposlen kot javni uslužbenec v zavodu. Iz dopisa izhaja, da je področje dela uslužbenca župana v zavodu v razmerju do županovanja sporno in lahko ustvarja nelojalno konkurenco. Kot zaposleni v zavodu opravlja naloge implementacije programa razvoja podeželja, svetovanja pri pridobivanju razvojnih sredstev. Navedene naloge naj bi bile skregane s položajem župana, ki v primeru, da občina potrebuje dokumente za namen kandidiranja na razpisih, lahko pride do nelojalne konkurence, ker zavod, v katerem je zaposlen župan, pridobi naročilo za izdelavo dokumentacije na podlagi odločitve župana. Tako župan s svojim vplivom lahko odločilno vpliva na odločitev o dodelitvi poslov preko njega osebno ali na zavodu, kjer je zaposlen.
 • 244. X inšpektor, zaposlen na x inšpektoratu, pristojen za x področja dobi anonimno prijavo. Pri branju prijave ugotovi, da bo zaradi kršitve zakona zoper odgovorno osebo (zavezanca v postopku, stranko po ZUP) uveden postopek o prekršku. Razen tega inšpektor ugotovi, da odgovorno osebo zavezanca oz. kršitelja v postopku osebno pozna. Prav tako ugotovi, da osebno pozna tudi oškodovano osebo, ter da ima s to osebo sklenjeno pogodbo. Zanima vas, ali se v navedenem primeru inšpektorja izloči iz postopka, - x inšpektor v skladu s 15. členom Zakona o inšpekcijskem nadzoru (ZIN) opravlja znanstveno in pedagoško delo za delodajalca na področju, na katerem opravlja inšpekcijski nadzor. To delo opravlja izven delovnega časa in za to delo ne prejema plačila. Glede na to, da je ZIntPK spremenil definicijo zasebnega interesa uradne osebe, ki poleg premoženjske koristi tudi nepremoženjska korist in da so lahko problematični tudi osebni stiki s potencialnimi zavezanci v inšpekcijskih postopkih, vas zanima, ali je 15. člen ZIN sploh še veljaven.  
 • 243. Opisujete postopek izvedbe statusnih sprememb samostojnega javnega zavoda (vrtec). Občina je v postopku izvedbe statusne spremembe javnega zavoda sprejela sklep, da se enota vrtca združi v Javni vzgojno-izobraževalni zavod OŠ X, druga enota vrtca pa v Javni vzgojno-izobraževalni zavod OŠ Y. V občinskem svetu občine je članica tudi ravnateljica Osnovne šole (OŠ) Y, ki s priključitvijo vrtca pridobi 5 oddelkov in s tem bi pridobila pomočnico ravnateljice in dodatna proračunska sredstva za vrtec in šolo. O sprejemu sklepa o priključitvi vrtca k OŠ Y je glasovala tudi občinska svetnica, ki je ravnateljica OŠ Y kljub temu, da so nekateri svetniki menili, da ne bi smela glasovati o sklepu, s katerim pridobi OŠ, ki jo vodi in ona sama korist. Komisijo sprašujete, ali ravnateljica OŠ Y lahko glasuje o sklepu in ali je sklep veljaven. Po vašem mnenju gre za konflikt interesov.
 • 242. Ali se lahko občinski svetnik zaposli kot vzdrževalec? Ali so pri zaposlovanju na strani delodajalca občin kakšne omejitve, če gre samo za občinskega svetnika?
 • 241. Opisujete situacijo, v katero ste zašli kot višji svetovalec v občini in hkrati kot predsednik prostovoljnega društva. Kot javni uslužbenec občine opravljate delovne naloge na področju javne gasilske službe, hkrati pa ste tudi predsednik prostovoljnega društva, ki sodi med društva, ki jih občina sofinancira. Občina je v tej zadevi pripravila pogodbo, ki jo sklepa z gasilsko zvezo in prostovoljnimi gasilskimi društvi (35), med katerimi je tudi to gasilsko društvo. Kot javni uslužbenec ste določeni za skrbnika navedene pogodbe in tudi sopodpisnik pogodbe s strani prostovoljnega društva. Iz 12. člena priložene pogodbe izhaja, da so za izvajanje pogodbe odgovorni na strani občine skrbnik pogodbe, na strani gasilske zveze njen predsednik, na strani društev pa predsedniki društev. V imenu občine imate kot njegov pooblaščeni predstavnik pravico nadzora nad opravljanjem lokalne javne gasilske službe in nad namensko porabo sredstev, pridobljenih iz proračuna občine. V pravni službi občine so mnenja, da ta pogodba povzroča nasprotje interesov, saj ste kot uradna oseba skrbnik pogodbe na eni strani in predsednik društva, ki izvaja obvezno lokalno javno gasilsko službo na drugi strani. Komisijo prosite za mnenje o morebitnem nasprotju interesov in kako postopati v tem primeru.
 • 240. Opisujete postopek brezplačne oddaje prostorov javnega zavoda x. V dopisu navajate, da so bile v komisiji za oddajo prostorov javnega zavoda x tudi osebe, ki so zaposlene v organizaciji y, ki se je prijavila na razpis. Ti člani komisije so se izločili pri točkovanju lastne organizacije, medtem, ko so sodelovali pri točkovanju drugih prijavljenih. Prav tako so ti člani komisije sodelovali v nadaljnjem postopku, ko so odločali o velikosti prostorov, ki se bodo dodelili posameznemu prijavitelju in se niso izločili pri določanju velikosti za svojo organizacijo. Organizacija y je na razpisu prejela največ točk, dodeljenih jim je bilo tudi največ prostorov. Po vašem mnenju je v tem primeru prišlo do nasprotja interesov, zato prosite za mnenje komisije.
 • 239. Občinski svetnik je v deležu 16,6667% udeležen v družbi X d.o.o., ki je podzakupnik (dejanski uporabnik) občinske stavbe. Ali se mora svetnik izločiti iz odločanja o proračunu, v katerem se na določeni proračunski postavki zagotavlja sredstva za adaptacijo te občinske stavbe?
 • 238. Navajate postopek spremljanja situacije oziroma možnosti za nastanek nasprotja interesov pri članu nadzornega sveta in v zvezi s tem obvezno izločitev člana iz postopka odločanja na nadzornem svetu, navajate pravila, po katerih je dolžan ravnati vsak član oziroma predsednik nadzornega sveta, da deluje v dobro družbe in ne v lastnem interesu ali interesu tretjih. Vsak član nadzornega sveta je dolžan vseskozi spremljati ali obstoji nasprotje interesov in ko ugotovi, da obstaja ali bi lahko obstajalo nasprotje interesov, o tem obvesti nadzorni svet ali vsaj predsednika. Predsednik obvestilo zavede v zapisniku o poteku seje. Kolikor član nadzornega sveta meni, da obstoji nasprotje interesov, se mora iz glasovanja izločiti, o čemer se izločitev zavede v zapisniku. V zvezi z navedenim postopkom komisijo prosite za stališča v zvezi z naslednjimi vprašanji: - Član nadzornega sveta (predsednik) izjavi uradno na zapisnik, da ima konflikt interesov in ga tudi razločno pojasni. Ali je s tem izpolnjena njegova zakonska dolžnost pisne obvestitve predsednika nadzornega sveta (v nadaljevanju NS). Ali je morda v primeru predsednika NS potrebno poslati zapisnik še komisiji? - Član NS (predsednik) se v primeru iz točke 1 dodatno še sam izloči iz glasovanja v tej zadevi. Ali je po taki samoopredelitvi in izločitvi potrebna še naknadna presoja predsednika NS kot predstojnika, glede na to, da je bil konflikt interesov z izločitvijo odpravljen. Ali je v primeru predsednika NS, ki se sam izloči, sploh treba poslati zapisnik naknadno še komisiji?  
 • 237. Socialna zbornica v skladu s Pravilnikom o načrtovanju, spremljanju in izvajanju supervizije strokovnega dela na področju socialnega varstva izdaja licence za supervizorje. Socialna zbornica je pred leti že izvajala strokovno izobraževanje za supervizorje, ki ga je kasneje predala v izvajanje fakulteti za socialno delo zaradi očitka, da je nehigienično, da zbornica podeljuje supervizorjem licence in jih hkrati izobražuje. Ali lahko Socialna zbornica pripravi in izvaja izobraževanje skupaj s tujimi predavatelji za supervizorje v svojem izobraževalnem centru kot izvajalka programa, čeprav izdaja licence za supervizorje, ali je bolje, da program izvaja druga organizacija?
 • 236. Pojavlja se vam vprašanje v zvezi s članstvom v različnih komisijah, ki so posvetovalni organ župana pri delitvi proračunskih sredstev. Sprašujete, ali Komisijo za šport, ki jo imenuje župan, sestavljajo tudi člani športnih društev, ki se prijavljajo na razpis za dodelitev sofinanciranja, glede na peti odstavek 218. člena Pravilnika o izvrševanju proračuna in tretji odstavek 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ki določata prepoved članstva zaradi kolizije interesov oziroma izločitev iz odločanja. Komisijo sprašujete za mnenje o sestavi Komisije za šport.
 • 235. Član Sveta Nacionalne agencije RS za kakovost v visokem šolstvu (v nadaljevanju: agencija), ki je najvišji organ odločanja agencije, je ustanovil dopolnilni s.p. za opravljanje iste dejavnosti kot agencija (kakovost in s tem povezani postopki kot tudi drugo svetovanje). Ali obstaja nasprotje interesov, če ista oseba opravlja obe dejavnosti? V zvezi s tem navajate, da se oseba pri vseh zadevah, kjer poslovno sodeluje z vlagateljem oziroma stranko v postopku na agenciji, izloči iz obravnave na Svetu agencije in ne vpliva na odločitve ostalih članov organa. Razen tega še navajate, da do dejavnosti omenjenega s.p. še ni prišlo, je pa bila poslana ena ponudba stranki, kjer pa ni prišlo do realizacije. Komisijo prosite za mnenje, kako ravnati v takem primeru.  
 • 234. Poslanka, ki je sicer zdravnica in bo tudi opravljala petinsko delo, ima že dalj časa (nekaj let) podjetje - javni zavod, ki ne posluje in tudi nikoli ni. Odprla ga je, ker je upala na podelitev koncesije, ki je nikoli ni dobila. Ali mora poslanka javni zavod zapreti, da ne bi prišlo do konflikta interesov oziroma ali lahko podjetje miruje?
 • 233. Kdaj gre za darilo, kdaj za donacijo in kdaj za sponzorstvo in ali lahko v vrtcu prejem vsega trojega zabeležite na isti seznam daril? Kako postaviti ločnico med darilom in donacijo, kdaj je potrebno sestaviti donatorsko pogodbo in kdaj ne in kaj storiti v primeru donatorstva, če samo ena stranka knjiži donacijo? Ali nagrade pri npr. likovnih tečajih sodijo med darila oziroma ali je dovolj, da nagrade, prejete na natečajih, vpišete v seznam daril ali pa so potrebni še nadaljnji postopki?  
 • 232. Ali kot darila funkcionarju štejejo tudi stroški v okviru reprezentance (npr. pogostitev funkcionarja) in zanje veljajo enake omejitve ter sankcije kot za sprejem daril po ZIntPK?
 • 231. V kakšnem odnosu sta Pravilnik o omejitvah in dolžnostih funkcionarjev v zvezi s sprejemanjem daril in Uredba o omejitvah in dolžnostih javnih uslužbencev v zvezi s sprejemanjem daril, oziroma kako naj lokalne oblasti postopajo, da bodo zadovoljile zahteve obeh veljavnih pravnih aktov?
 • 230. V zavodu ste se srečali s primerom, ko ste po pošti prejeli bankovec za 100 EUR, kot zahvalo za dobro opravljeno storitev. V zvezi s tem želite pojasnilo, ali ste v konkretnem primeru ravnali pravilno, oziroma kako ravnati v takem primeru. - Zanima vas tudi, kako je v primeru, ko kot organ v preteklem letu ne prejmete nobenega darila, in ali je potrebno Komisiji posredovati prazen seznam, kljub temu, da prejetih daril ni bilo.  
 • 229. V 3. členu Zakona o preprečevanju korupcije je bilo določeno, da se določbe glede prepovedi in omejitve sprejemanja daril uporabljajo tudi za člane individualnih in kolektivnih poslovodnih organov v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije ali lokalne skupnosti. Ali prepoved in omejitve sprejemanja daril še veljajo za člane individualnih in kolektivnih poslovodnih organov v gospodarskih družbah v večinski lasti RS ali lokalni skupnosti ali ne?
 • 228. Predložili ste pisno opozorilo delodajalca glede izpolnjevanja obveznosti in možnosti odpovedi pogodbe o zaposlitvi v primeru ponovne kršitve zaradi nedovoljenega sprejema darila delavke, učiteljice na osnovni šoli s strani staršev učenca. V opozorilu je navedeno, da je delavka ravnala neskladno z ZIntPK in načrtom integritete. Zanima vas, ali ste res kršili ZIntPK v delu, ki se naša na sprejemanje daril javnih uslužbencev.
 • 227. Funkcionarji v Uradu predsednika Republike Slovenije (v nadaljevanju: UPRS) ob obiskih dobijo tudi protokolarna darila, ki se (če postanejo last RS) hranijo v UPRS. Trenutno ste v fazi dogovarjanja z Muzejem novejše zgodovine, da bi jim predali darila, ki jih je v svojem mandatu prejel pokojni dr. Drnovšek (vi primernih prostorov za hrambo ali razstavo nimate). Vendar v Muzeju pravijo, da oni eksponatov (daril) ne smejo več jemati v hrambo, temveč jih prevzamejo zgolj in samo, če se na njih prenese tudi lastninska pravica na teh darilih. Zanima vas, kako na Komisiji tolmačimo prvi odstavek 6. člena Pravilnika o načinu razpolaganja z darili in ali še velja. Ali je razpolaganje s temi darili na način iz tega člena dopusten ("način razpolaganja določi predstojnik"...) oziroma kaj to v praksi pomeni?
 • 226. Na vas so se obrnili starši otrok ene izmed slovenskih osnovnih šol. Njihovi otroci bi želeli svoji razredničarki pred odhodom na porodniški dopust izročiti darilo kot zahvalo za njeno delo. Otroci nameravajo zbrati okoli 60 EUR in razredničarki v tej vrednosti kupiti in izročiti darilo. Ali obstajajo formalne ovire za izročitev tega darila zaradi protikorupcijske zakonodaje, oziroma ali je učiteljica dolžna takšno darilo kakorkoli prijaviti in kako to stori, v primeru, da je dolžna to storiti? Ali je kakršna koli razlika če je nakupljenih več daril v manjši vrednosti (npr. 3x po 20 EUR) oziroma, če je učiteljici izročen darilni bon?
 • 225. Kdo mora voditi seznam daril. Ali so to državni organi ali ves javni sektor?
 • 224. Do kdaj je potrebno Komisiji za preprečevanje korupcije oddati poročilo o prejetih in podarjenih darilih župana mestne občine?
 • 38. Ali je potrebno, da v primeru, ko hoče npr. nogometni klub vplivati na vsebino ali postopek sprejemanja predpisov in drugih splošnih aktov preko svetnika, ki je član občinskega sveta, ne sme direktno izvajati lobiranja, temveč mora za ta namen najeti lobista, da to opravi v njegovem imenu?
 • 223. Kako ravnati, ko ima naročnik že sklenjeno pogodbo in je že pridobil izjavo po šestem odstavku 14. člena ZIntPK ter izvede postopek javnega naročanja s pogajanji brez predhodne objave za dodatne nabave blaga ali storitev z istim dobaviteljem ali izvajalcem? Ali je potrebno pred podpisom aneksa ponovno pridobivati podatke ali zadostuje že pridobljena izjava, pridobljena pred podpisom osnovne pogodbe?
 • 222. Ali zadostite obveznosti, določeni v šestem odstavku 14. člena ZIntPK (izjava o lastniški strukturi), če podatke oziroma izjavo pridobi organ ali organizacija javnega sektorja pred podpisom krovnega okvirnega sporazuma in izjavo oziroma podatke posreduje vsem neposrednim naročnikom pri konkretnem naročilu?
 • 221. Ali smo, glede na to, da v našem javnem zavodu ni funkcionarja, za katerega bi veljale omejitve poslovanja, pred sklenitvijo pogodbe dolžni pridobiti izjavo o lastniški strukturi ponudnika?
 • 220. Ali je potrebno pred sklenitvijo pogodbe z izvajalcem del pridobiti tudi izjavo o lastniški strukturi podizvajalca in ali je potrebno izjavo od podizvajalca pridobiti tudi pred sklenitvijo aneksa k osnovni pogodbi o izvedbi gradbenih del, s katerim se nominira podizvajalca?
 • 219. Ali zadostite določbam 14. člena ZIntPK, če v pogodbo vnesete določilo, po katerem bo izbrani ponudnik posredoval zahtevane podatke o lastniški strukturi v osmih dneh od prejema vašega poziva?
 • 218. Ali je odgovor ponudnika na zahtevo po predložitvi izjave, v kateri predlaga, da si podatke pridobite iz javnih evidenc sami (kot to določa ZJN-2C), upravičen?
 • 217. Kaj storiti, če ponudnik ne želi posredovati izjave oziroma podatkov?
 • 216. Kdaj je potrebno pridobiti izjavo (časovno)?
 • 215. Kako dolgo je veljavna izjava oziroma podatki v njej?
 • 214. Kaj naj naročnik stori, če dobi kot izjavo o lastniški strukturi dokumente, ki vsebinsko niso ustrezni, in ali ima kakšne obveznosti glede vsebinske analize podatkov v izjavi?
 • 213. Ali je potrebno pred sklenitvijo pogodb, ki se ne financirajo iz sredstev proračuna RS (razpisi NATO, EU …), ampak se projekti financirajo skladno s pravili mednarodne organizacije, pridobiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom (izjava o lastniški strukturi)?
 • 212. Ali je potrebno v zvezi s pogodbami, ki so bile sklenjene po 4. 6. 2011, pridobiti izjavo oziroma podatke o lastniški strukturi za nazaj (za pogodbe, za katere je takšna izjava obvezna)?
 • 211. Ali je potrebno pridobiti izjavo o lastniški strukturi tudi v primeru, ko je ponudnik občina (občina A ponuja storitev občini B – najem gasilske opreme)?
 • 210. Ali je komisija pripravila/objavila obrazec izjave o lastniški strukturi?
 • 209. Ali je potrebno izjavo pridobiti tudi od subjektov kot je Republika Slovenija ali od občin, kadar so ti subjekti ponudniki?
 • 208. Kdo so zavezanci za pridobitev izjave o lastništvu?
 • 207. Kaj je namen dolžnosti razkritja lastništva ponudnika, ki sklepa posel s subjektom javnega sektorja?
 • 206. Kaj lahko storimo, če se tuji partner ne strinja z vključitvijo protikorupcijske klavzule v pogodbo ali če vključitev iz objektivnih razlogov ni možna ali primerna?
 • 205. Ali morajo pogodbe, katerih vrednost ob sklenitvi (še) ni znana, vsebovati protikorupcijsko klavzulo?
 • 204. Kako je s protikorupcijsko klavzulo v zvezi s podizvajalcem, ki opravi dela v vrednosti nad 10.000 evrov brez DDV?
 • 203. Kaj pomeni »ob upoštevanju posameznega primera« v drugem odstavku 14. člena ZIntPK?
 • 202. Ali je potrebno protikorupcijsko klavzulo vnesti tudi v pogodbe, ki jih organ ali organizacija javnega sektorja sklepa s subjekti, kateri ustanovitelj/lastnik je?
 • 201. Kaj je namen protikorupcijske klavzule?
 • 146. Kako je s prijavo lobističnih stikov poslancev Evropskega parlamenta, ko so v stiku s tujimi lobisti, glede na to, da po pravilih Evropskega parlamenta poslancem ni potrebno ničesar prijaviti.
 • 147. Ali je potrebno Komisiji prijaviti tudi kontakte z lobisti, ki jih ima poslanec Evropskega parlamenta v Bruslju in ali je potrebno prijaviti le stike z lobisti registriranimi v Republiki Sloveniji?
 • 145. Ali je potrebno protikorupcijsko klavzulo vključiti tudi v tipske pogodbe?
 • 144. Ali je potrebno protikorupcijsko klavzulo vnesti tudi v druge pogodbe, kot na primer zakupne, prodajne, menjalne pogodbe, o ustanovitvi služnosti, kreditne, posojilne in druge pogodbe?
 • 143. Ali ima (ne)povzemanje prvega odstavka 14. člena ZIntPK v pogodbah kakšen vpliv na možnost uveljavljanja ničnosti pogodb?
 • 142. Ali je potrebno uporabiti protikorupcijsko klavzulo tudi v pogodbah o vezanem depozitu med banko in organom ali organizacijo javnega sektorja?
 • 141. Ali je potrebno protikorupcijsko klavzulo vključevati tudi v tiste pogodbe, pri katerih je organizacija javnega sektorja izvajalec za naročnika iz zasebnega sektorja?
 • 140. Ali je potrebno pogodbam iz lanskega leta, katerih vrednost presega 10.000 evrov brez DDV, naknadno dodati protikorupcijsko klavzulo?
 • 139. Kakšen je tekst protikorupcijske klavzule v angleškem jeziku?
 • 138. Ali je izbrani ponudnik tudi prekrškovno odgovoren in oglobljen, če naročnik v pogodbo »pozabi« vnesti protikorupcijsko klavzulo?
 • 137. Ali je potrebno protikorupcijsko klavzulo vključiti tudi v avtorske in podjemne pogodbe?
 • 136. Ali je potrebno v pogodbo, s katero lokalna skupnost sofinancira izvajanje obvezne javne službe ali financira program dejavnosti javnega interesa, vnesti protikorupcijsko klavzulo?
 • 135. Ali je potrebno pogodbe, ki so bile sklenjene po uveljavitvi ZIntPK in so že izpolnjene, dopolniti z aneksi, ki vsebujejo protikorupcijsko klavzulo?
 • 134. Ali je potrebno protikorupcijsko klavzulo vnesti tudi v pogodbe, ki so bile sklenjene pred uveljavitvijo Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK)?
 • 133. Kdaj ne gre za lobiranje po Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije?
 • 132. Ali sta lahko poklicni podžupan ali vodja oddelka občinske uprave, ki pokriva področje s katerim se ukvarja javni zavod, kot predstavnika občine tudi člana v svetu javnega zavoda katerega ustanoviteljica je občina?
 • 131. Ali je lahko gospod XY, katerega žena je uslužbenka naše občine, član Nadzornega odbora naše občine?
 • 130. Ali je lahko predsednik nadzornega odbora občine oseba, ki je med mandatom nadzornika postala direktor občinske uprave sosednje občine s katero imate skupno javno komunalno podjetje in del skupne občinske uprave?
 • 129. Ali gre v primeru, ko občina sklene z županom ali pooblaščeno osebo pogodbo o opravljenem delu – gre za primer javne in svečane sklenitve zlate poroke, ki je v skladu s Pravilnikom občine županova protokolarna obveznost – za potrebe izplačila nadomestila oziroma nagrade, za omejitev poslovanja po ZIntPK.
 • 128. Ali lahko oseba (mož/žena), katerega partner je zaposlen v javnem sektorju (lokalni samoupravi) opravlja dela za dotično ustanovo? Kako je v primeru javnih razpisov, ali se lahko taka oseba prijavi na javni razpis?
 • 127. Ste občinski svetnik v občini, ki je ustanoviteljica zadruge A, član upravnega odbora v zadrugi A in nosilec osnovne ter dopolnilne dejavnosti na družinski kmetiji. Zadruga ima vzpostavljeno in delujočo trgovino z izdelki iz okoliških kmetij. Ker imate doma že trgovino z izdelki s kmetije, imate namen prevzeti trgovino od zadruge, ki išče prevzemnika za to tržno dejavnost. V zvezi z navedenim komisijo prosite za odgovor, ali kot občinski svetnik in član upravnega odbora zadruge lahko z zadrugo sklenete pogodbo o prevzemu izvajanja tržne dejavnosti oz. trgovine.
 • 126. Kaj naj storim, kot javni uslužbenec, ko sem v dvomu ali gre za lobiranje ali ne?
 • 125. Kaj pomeni besedna zveza »druge zadeve« v definiciji zakonskega pojma lobiranje ?
 • 124. Ali lobiranje zajema tudi zadeve izvedene po predpisih, ki urejajo javna naročila?
 • 123. Zakaj urediti lobiranje?
 • 122. Kaj so interesne organizacije?
 • 121. Kaj so dolžnosti lobirancev?
 • 120. Kdo je lobiranec?
 • 119. Katere so dolžnosti lobista?