Vpišite nekaj iskanih besed:

 • 476.  Komisija za preprečevanje korupcije (dalje komisija) je prejela vprašanje glede nasprotja interesov v primeru glasovanja na seji občinskega sveta, npr. ko je žena občinskega svetnika kandidatka za ravnatelja osnovne šole in občinski svet skladno s 53. a členom ZOFVI poda mnenje o kandidatih za ravnatelja. Kaj točno pomeni dikcija »glasovanje v okviru delovanja izvoljenih predstavniških teles na lokalnem nivoju«, kjer ne gre za nasprotje interesov, kot je to zapisano v sistemskem načelnem mnenju komisije glede dolžnosti izogibanja nasprotju interesov pri odločanju na svetih javnih zavodov in podobnih kolektivnih organov subjektov javnega sektorja, št. 06211-9/2012/24 z dne 3.7.2012.
 • 463. Ali se lahko postopek imenovanja za ravnatelja šole razveljavi, če je ugotovljeno, da je pri tem postopku prišlo do nasprotja interesov?
 • 464. Ali je vlogo predstavnikov sveta staršev šole in vlogo teh istih staršev v občinskem svetu mogoče razumeti kot nasprotje interesov (ko npr. dvakrat odločajo o izboru ravnatelja)?
 • 465.  Kako ravnati v primeru, ko se na razpis za delovno mesto na osnovni šoli, kjer opravljate funkcijo ravnateljice, prijavi dekle vašega sina?    
 • 466. Ali se mora občinski svetnik v izogib nasprotju interesov vzdržati razprave in glasovanja o proračunu, glede na to, da bo del teh sredstev namenjen javnemu komunalnemu podjetju, katerega direktor je?
 • 466. Ali je direktor občinske uprave lahko lastnik in direktor dveh podjetij?
 • 467.  Ali je z vidika določb ZIntPK kakorkoli sporno, če za določena zasebna gradbena dela izberete podjetje, ki je v preteklosti poslovalo z občino, kjer vaš mož opravlja funkcijo nepoklicnega župana?
 • 455. Sistemsko načelno mnenje komisije št. 06269-2/2012/1 z dne 3.7.2012 po vaši oceni ne daje jasnega odgovora glede primerov, ko odvetniška družba najprej sklene pooblastilno razmerje s subjektom javnega sektorja, kasneje pa še z njegovim predstojnikom in javnim uslužbencem, ki ju zastopa v njuni osebni zadevi. Iz mnenja komisije sicer izhaja, da pri oblikovanju takšnega razmerja ne gre za nasprotje interesov po ZIntPK, prav tako ni razvidno, da bi takšno razmerje predstavljalo kakršenkoli prekršek. Sprašujete, ali odvetniška družba, potem, ko že zastopa na primer občino v njenih zadevah, lahko prevzame še zastopanje župana in javnega uslužbenca te občine v njuni osebni zadevi?    
 • 458. Zanima vas, ali je z vidika določb ZIntPK oz. nasprotja interesov sporno, da je predsednik nadzornega odbora občine hkrati tudi zaposlen v zavodu, katerega ustanoviteljica je občina ter, ali bi se moral pri morebitnih nadzorih v zavodu zgolj izločiti iz postopka nadzora ali morebiti odstopiti iz funkcije predsednika nadzornega odbora?
 • 459. Prosite za pojasnilo glede izločitve člana nadzornega odbora občine pri pregledu poslovanja podjetja, ki ga je ustanovila občina in je v njeni 100 % lasti. Navajate, da je v podjetju zaposlena žena enega izmed članov nadzornega odbora. Za opravljanje dela ima navadno pogodbo o zaposlitvi in nima posebnih pooblastil ter v postopku nadzora ni udeležena. Zanima vas, ali se mora v tem primeru član nadzornega odbora (mož zaposlene v podjetju) iz postopka nadzora izločiti?
 • 460. Zanima vas, ali lahko članica (ali predsednica) nadzornega odbora občine, ki je hkrati tudi predsednica sveta javnega zavoda, katerega ustanoviteljica je občina, opravlja nadzor v tem javnem zavodu? Zanima vas tudi, kakšna je ureditev v primeru, ko ne gre za časovno prekrivanje funkcij in nadzora.
 • 461. Navajate da ste članica občinskega sveta. Občinski svet bo na seji odločal o imenovanju predstavnika občine v svet javnega zavoda. Ker je bil na Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja posredovan tudi predlog vaših svetniških kolegov, da za predstavnika predlagajo vas, vas zanima, ali se morate na seji OS (v kolikor Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja občinskemu svetu predlaga imenovanje vas) vzdržati glasovanja o takem sklepu, s katerim bi glasovali o svojem imenovanju oziroma, ali gre v takem primeru za morebitno nasprotje interesov?
 • 453. Navajate, da je Vlada Republike Slovenije v obravnavo v Državni zbor Republike Slovenije vložila Predlog Sklepa o soglasju k odtujitvi naložb Republike Slovenije. Predlog omenjenega sklepa bo obravnavan na redni seji Državnega zbora, pred tem pa mora o predlogu sklepa odločati oziroma ga mora obravnavati še pristojno delovno telo Državnega zbora. Gre za pomembno odločitev Državnega zbora o tem, ali se bodo pričeli postopki prodaje deležev RS v gospodarskih družbah, med katerimi sta tudi družbi A in B. Omenjeni družbi izpostavljate, ker ste njun manjšinjski lastnik (mali delničar) – v lasti imate namreč njune delnice. Glede na to, da boste kot poslanec in član odbora Državnega zbora v zakonodajnem postopku dvakrat soodločali o (ne)prodaji vas zanima, ali bi vaše sodelovanje pri odločanju pomenilo kakršno koli kršitev veljavne zakonodaje - predvsem določb o dolžnem izogibanju nasprotju interesov.
 • 446. Ali je sporno, da je župan na delovno mesto pravnice, ki je odšla na porodniški dopust, zaposlil hčerko občinskega svetnika?
 • 447. Generalni direktor ministrstva X bo kot ekspert sodeloval na mednarodni konferenci v tujini. Stroške prevoza bo krila ena izmed partnerskih organizacij (zasebni sektor), ki sodeluje na konferenci, stroške nastanitve pa organizator (vlada). Med predstavniki in soorganizatorji na konferenci bo tudi eden izmed upravičencev, ki je prejel sredstva iz strukturnih skladov, ki jih je podelilo ministrstvo v okviru direktorata, ki ga vodi generalni direktor. Ta upravičenec je organizatorjem konference predlagal, da povabijo direktorja kot mednarodnega eksperta, ki bi lahko pripomogel h kakovosti konference. Slednji pri tem ne bo dobil nobenega plačila, kriti bodo le prej omenjeni stroški potovanja in nastanitve. Generalni direktor bo na konferenci nastopil kot ekspert z določenega področja in ne kot predstavnik ministrstva, na konferenci pa bo nastopil v svojem prostem času in ne v okviru dejavnosti in delovnih nalog, ki jih izvaja na ministrstvu. Ali je navedeno ravnanje sporno z vidika določb ZIntPK?
 • 448. Ali lahko javni zavod posluje s članom sveta zavoda oziroma ali je tovrstna praksa v nasprotju z določbami ZIntPK?
 • 449. Pri izvedbi javnega naročila ste izbrali najugodnejšega ponudnika, katerega zakonita zastopnica je žena vašega javnega uslužbenca. Ta javni uslužbenec je tudi oseba odgovorna za javna naročila, vendar pa v konkretnem javnem naročilu ni sodeloval. Ali je v navedenem primeru podano nasprotje interesov oz. kakšna druga omejitev?
 • 426. Ali je sin občinske svetnice upravičen do subvencije iz programa spodbujanja drobnega gospodarstva?
 • 429. Kako naj se zadosti zahtevam Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije pri sprejemanju občinskega proračuna, glede na to, da je večina občinskih svetnikov hkrati tudi v funkciji predsednikov ali članov upravnih odborov v društvih, ki prejemajo denar iz proračuna? Glede na določbe ZIntPK bi se teoretično moral vsak občinski svetnik pri potrjevanju proračuna izločiti iz postopka, s čimer pa lahko pride do nesklepčnosti.
 • 432. Ali se lahko občinski svetnik, ki je obenem tudi predsednik Komisije za kmetijstvo, prijavi na občinski razpis za dodelitev sredstev za kmetijske stroje ipd. ter taka sredstva tudi prejme?
 • 434. Ali je dopustno, da je občina sklenila podjemno pogodbo z možem predsednice nadzornega odbora občine in da se je v občini zaposlilo ožjega sorodnika podžupana?
 • 443. Ali je z vidika določb ZIntPK sporno, če nevladna organizacija, ki je sofinancirana tudi iz proračuna RS, sklene najemno pogodbo za prostore, kjer izvaja storitve, s svojim delavcem, ki je lastnik teh prostorov in je tudi odgovorni nosilec programa oziroma storitev, ki jih izvaja?
 • 444. Ali je dovoljeno oz. sprejemljivo, da je predsednica nadzornega odbora občine hkrati tudi ožja sorodnica (žena) občinskega svetnika, ki je pred nekaj meseci celo nastopil mandat nepoklicnega podžupana v tej isti občini?
 • 414. Ali je sporno, da se v komisiji za spremljanje meril za financiranje programov in projektov, ki odloča o razdelitvi finančnih sredstev, pojavljajo odgovorne osebe društev in zveze, ki hkrati kandidirajo na razpisih za dodelitev teh sredstev?
 • 415. Nepridobitna organizacija, ustanovljena za določeno področje, ki ga pokriva tudi Inšpektorat X, organizira seminar, na katerega brezplačno vabi inšpektorje navedenega inšpektorata, ki nadzirajo področje, za katerega je seminar predviden. Udeležba je za ostale udeležence plačljiva. Na tem seminarju bi/bo aktivno nastopal tudi eden izmed inšpektorjev Inšpektorata X. Ali obstajajo z vidika določb ZIntPK kakršnikoli zadržki glede aktivnega sodelovanja inšpektorja Inšpektorata X in brezplačne udeležbe ostalih inšpektorjev na tem seminarju?  
 • 416. Ali lahko učitelj v srednji šoli v oddelku izobraževanja odraslih na izpitu ocenjuje svojega otroka?
 • 417. Ali gre v situaciji, ko oseba, ki kot javna uslužbenka na občinski upravi pokriva področje gasilstva, kandidira za mesto predsednice Gasilske zveze na tem istem krajevnem območju, za nasprotje interesov?
 • 418. Ali lahko v javnem zavodu opravlja počitniško delo (kot je npr. pomoč pri organizaciji in izvedbi poletnega festivala) družinski član javnega uslužbenca oziroma direktorja tega zavoda in, ali lahko javni zavod sklene avtorsko pogodbo z družinskim članom javnega uslužbenca oziroma direktorja tega zavoda za umetniški nastop na poletnem festivalu?
 • 419. Ali je lahko član občinskega sveta hkrati tudi predsednik društva (v isti občini), ki pripravlja določene dogodke, ki se financirajo iz občinskega proračuna?
 • 423. Predsednik nadzornega odbora občine je pričel z delom v odvetniški pisarni, ki občasno opravlja pravne storitve za občino. Ali lahko kljub temu še naprej opravlja funkcijo predsednika nadzornega odbora občine?
 • 410. Ali je sporno, če društvo, katerega predsednik je hkrati tudi član nadzornega odbora občine, pridobi finančna sredstva na občinskem razpisu?
 • 411. Investitorji nameravajo na lastne stroške preko zemljišč v njihovi lasti, deloma pa tudi po zemljišču v lasti občine X, zgraditi vodovod, ki bo omogočil priklop dveh stanovanjskih objektov na vodovodno omrežje. Po izvedbi se bo vodovod brezplačno prenesel v last občine. Ker je direktor ene izmed gospodarskih družb, ki je investitor, obenem tudi občinski svetnik te iste občine, vas zanima, ali lahko občina sklene služnostno pogodbo za vodovod z investitorji, v kateri bi se dogovorila obveznost brezplačnega prenosa vodovoda na občino. Komisijo obenem zaprošate še za mnenje o morebitnih tveganjih oziroma nasprotju interesov.
 • 412. Ali mora kandidat, ki je hkrati tudi član sveta javnega zavoda, odstopiti kot član sveta zavoda pred izvedbo postopka izbire kandidata (glasovanje o kandidatih, imenovanje), ali je dovolj, da o svoji kandidaturi pisno obvesti predsednika sveta zavoda in se izloči iz vseh postopkov izbire in imenovanja direktorja in kako postopati (v smislu obveščanja predstojnika), ko je kandidat za direktorja sam predsednik sveta zavoda – ali mora predsednik sveta zavoda v tem primeru o svoji kandidaturi pisno obvestiti člane sveta zavoda.
 • 407. Ali situacija, ko isti odvetnik hkrati zastopa župana (v zasebni zadevi) in občino, v kateri ta župan opravlja svojo funkcijo (v neki drugi zadevi), predstavlja nasprotje interesov ali to velja samo za primere, ko isti odvetnik zastopa občino in župana v isti zadevi. V kolikšem času se za tovrstne primere ugotavlja nasprotje interesov?  
 • 409. Ali je lahko ravnatelj OŠ član občinskega sveta in ali se lahko odpove pozivu OVK za imenovanje v občinski svet?
 • 406. Občina je objavila javni razpis za zasedbo prostega delovnega mesta direktorja javnega zavoda, na katerega ste se prijavili, saj izpolnjujete vse razpisne pogoje. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (dalje KMVVI) pa je ocenila, da ste v nasprotju interesov in je vašo vlogo izločila. Razlog za nasprotje interesov naj bi bil v tem, da ste lastnica nastanitvenega objekta s kavarno v tej občini in bi si lahko na tak način (kot direktorica) zase pridobivali korist – napotovanje gostov itd. Sprašujete, ali je takšno ravnanje KMVVI pravilno.
 • 400. Svet javnega zavoda je razpisal prosto delovno mesto direktorja. Začasna komisija je odpirala vloge kandidatov, pri čemer je bilo ugotovljeno, da se je na razpis prijavila tudi članica sveta javnega zavoda, ki zastopa interesno skupino ustanovitelja, ki ima večino v tem svetu. Kandidatka o svoji kandidaturi ni obvestila niti predsednice niti ostalih članov sveta zavoda. Ali lahko članica sveta zavoda, ki ima večinsko podporo v samem svetu, ki potrdi novega direktorja, kandidira za direktorico istega javnega zavoda? 
 • 401. Urad za kulturo in mladino je pripravil in objavil razpis za sofinanciranje programov na področju mladine, na katerega se je prijavil kandidat, ki je kot vodjo projekta in strokovnega mentorja navedel zaposlenega na Uradu za kulturo in mladino. Slednji – po vaših navedbah – ne sodeluje v tem postopku, zanima pa vas, ali so v opisanem primeru podane okoliščine (nasprotje interesov ali druge omejitve po Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije), zaradi katerih bi bilo potrebno to vlogo izločiti iz nadaljnjega postopka. 
 • 402. Ali gre v primeru, ko je član nadzornega odbora občine hkrati tudi hišnik oziroma skrbnik večnamenskega kulturnega centra, s katerim ima občina sklenjeno podjemno pogodbo, za nasprotje interesov?
 • 403. Ali gre v primeru, ko je učitelj, zaposlen na določeni osnovni šoli, obenem tudi predstavnik staršev v svetu zavoda, za nasprotje interesov in ali obstaja zakonska podlaga, ki bi prepovedovala tovrstno prakso?
 • 404. Ali je lahko žena učitelja na osnovni šoli predstavnica staršev v svetu staršev te iste osnovne šole?
 • 405. Ali je z vidika določb ZIntPK kakorkoli sporno, če se na razpis javnega podjetja (podjetje A) prijavi podjetje (podjetje B), katerega direktor je član nadzornega sveta javnega podjetja (podjetja A); ali v primeru, da je podjetje A v določenem delu poslovanja neposredna konkurenca podjetju B, član nadzornega sveta ne more oz. ne sme biti udeležen pri soodločanju oz. pri razpravi glede tistih dejavnosti, ki se nanašajo na del, v katerem sta si podjetji v neposredni konkurenci; in, ali je sporno, če zavod, katerega direktor je predsednik nadzornega sveta javnega podjetja (podjetje A), od tega javnega podjetja dobavlja plin.  
 • 390. Ali gre v primeru, ko je predsednik Sveta staršev OŠ obenem tudi član Sveta OŠ kot predstavnik ustanovitelja, za nasprotje interesov? Kako obravnavati svetnika občinskega sveta, ki nagovarja druge svetnike in izvaja pritisk nad njimi, da pridejo na sejo občinskega sveta uro kasneje zato, da prve točke seje ne bi bile potrjene?
 • 387. Občina je objavila javno zbiranje ponudb za oddajo prostorov v najem in eden izmed ponudnikov (ponudnik, ki je ponudil najvišjo ceno najema) je politična stranka, katere predsednik je župan te občine, njen zakoniti zastopnik pa občinski svetnik. Za občino je relevanten 3. odstavek 35. člena ZIntPK, ki ureja t.i. pogojno omejitev poslovanja, iz katerega izhaja, da je pridobivanje sredstev oziroma posel, sklenjen na podlagi postopka, ki ne pomeni javnega naročanja ali katerekoli oblike javno–zasebnega partnerstva med občino in njenim funkcionarjem dovoljen, če je izpolnjen poseben pogoj – t.j. da so bile s strani funkcionarja dosledno spoštovane določbe o izogibanju nasprotju interesov v vseh fazah postopka ali posla. Prosimo za pojasnilo kako ravnati, saj ZIntPK ne vsebuje izrecnih določil o postopku izločitve funkcionarja ali o možnosti izdaje pooblastila drugi osebi.
 • 388.  Pristojni državni organ je v procesu pripravljanja novega koncepta imenovanja predstavnikov ustanovitelja v svete javnih zavodov, ki jih imenuje Vlada RS na predlog ministrstva. Med dosedanjimi pogoji, ki naj bi jih izpolnjevali kandidati, je bil tudi ta, da starši otrok, ki se izobražujejo v konkretnem zavodu, ne morejo biti predstavniki ustanovitelja v svetu tega javnega zavoda, ker naj bi šlo za nasprotje interesov. Ali je z vidika določb ZIntPK, ki se nanašajo na področje nasprotja interesov, utemeljeno pogojevati, da starši otrok, ki se izobražujejo v določenem javnem zavodu, ne morejo biti imenovani kot predstavniki ustanovitelja sveta zavoda. Menimo, da glede na pristojnosti sveta zavoda in njegovo sestavo tovrstno pogojevanje ni potrebno, saj predstavniki ustanovitelja javnega zavoda, ki so hkrati starši dijakov tega zavoda, niso v položaju ali funkciji, kjer bi bilo tveganje za nastanek nasprotja interesov izkazano v večji meri, kot je to pri članih sveta zavoda, ki so predstavniki staršev in dijakov.
 • 234. Poslanka, ki je sicer zdravnica in bo tudi opravljala petinsko delo, ima že dalj časa (nekaj let) podjetje - javni zavod, ki ne posluje in tudi nikoli ni. Odprla ga je, ker je upala na podelitev koncesije, ki je nikoli ni dobila. Ali mora poslanka javni zavod zapreti, da ne bi prišlo do konflikta interesov oziroma ali lahko podjetje miruje?
 • 235. Član Sveta Nacionalne agencije RS za kakovost v visokem šolstvu (v nadaljevanju: agencija), ki je najvišji organ odločanja agencije, je ustanovil dopolnilni s.p. za opravljanje iste dejavnosti kot agencija (kakovost in s tem povezani postopki kot tudi drugo svetovanje). Ali obstaja nasprotje interesov, če ista oseba opravlja obe dejavnosti? V zvezi s tem navajate, da se oseba pri vseh zadevah, kjer poslovno sodeluje z vlagateljem oziroma stranko v postopku na agenciji, izloči iz obravnave na Svetu agencije in ne vpliva na odločitve ostalih članov organa. Razen tega še navajate, da do dejavnosti omenjenega s.p. še ni prišlo, je pa bila poslana ena ponudba stranki, kjer pa ni prišlo do realizacije. Komisijo prosite za mnenje, kako ravnati v takem primeru.  
 • 236. Pojavlja se vam vprašanje v zvezi s članstvom v različnih komisijah, ki so posvetovalni organ župana pri delitvi proračunskih sredstev. Sprašujete, ali Komisijo za šport, ki jo imenuje župan, sestavljajo tudi člani športnih društev, ki se prijavljajo na razpis za dodelitev sofinanciranja, glede na peti odstavek 218. člena Pravilnika o izvrševanju proračuna in tretji odstavek 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ki določata prepoved članstva zaradi kolizije interesov oziroma izločitev iz odločanja. Komisijo sprašujete za mnenje o sestavi Komisije za šport.
 • 237. Socialna zbornica v skladu s Pravilnikom o načrtovanju, spremljanju in izvajanju supervizije strokovnega dela na področju socialnega varstva izdaja licence za supervizorje. Socialna zbornica je pred leti že izvajala strokovno izobraževanje za supervizorje, ki ga je kasneje predala v izvajanje fakulteti za socialno delo zaradi očitka, da je nehigienično, da zbornica podeljuje supervizorjem licence in jih hkrati izobražuje. Ali lahko Socialna zbornica pripravi in izvaja izobraževanje skupaj s tujimi predavatelji za supervizorje v svojem izobraževalnem centru kot izvajalka programa, čeprav izdaja licence za supervizorje, ali je bolje, da program izvaja druga organizacija?
 • 238. Navajate postopek spremljanja situacije oziroma možnosti za nastanek nasprotja interesov pri članu nadzornega sveta in v zvezi s tem obvezno izločitev člana iz postopka odločanja na nadzornem svetu, navajate pravila, po katerih je dolžan ravnati vsak član oziroma predsednik nadzornega sveta, da deluje v dobro družbe in ne v lastnem interesu ali interesu tretjih. Vsak član nadzornega sveta je dolžan vseskozi spremljati ali obstoji nasprotje interesov in ko ugotovi, da obstaja ali bi lahko obstajalo nasprotje interesov, o tem obvesti nadzorni svet ali vsaj predsednika. Predsednik obvestilo zavede v zapisniku o poteku seje. Kolikor član nadzornega sveta meni, da obstoji nasprotje interesov, se mora iz glasovanja izločiti, o čemer se izločitev zavede v zapisniku. V zvezi z navedenim postopkom komisijo prosite za stališča v zvezi z naslednjimi vprašanji: - Član nadzornega sveta (predsednik) izjavi uradno na zapisnik, da ima konflikt interesov in ga tudi razločno pojasni. Ali je s tem izpolnjena njegova zakonska dolžnost pisne obvestitve predsednika nadzornega sveta (v nadaljevanju NS). Ali je morda v primeru predsednika NS potrebno poslati zapisnik še komisiji? - Član NS (predsednik) se v primeru iz točke 1 dodatno še sam izloči iz glasovanja v tej zadevi. Ali je po taki samoopredelitvi in izločitvi potrebna še naknadna presoja predsednika NS kot predstojnika, glede na to, da je bil konflikt interesov z izločitvijo odpravljen. Ali je v primeru predsednika NS, ki se sam izloči, sploh treba poslati zapisnik naknadno še komisiji?  
 • 239. Občinski svetnik je v deležu 16,6667% udeležen v družbi X d.o.o., ki je podzakupnik (dejanski uporabnik) občinske stavbe. Ali se mora svetnik izločiti iz odločanja o proračunu, v katerem se na določeni proračunski postavki zagotavlja sredstva za adaptacijo te občinske stavbe?
 • 240. Opisujete postopek brezplačne oddaje prostorov javnega zavoda x. V dopisu navajate, da so bile v komisiji za oddajo prostorov javnega zavoda x tudi osebe, ki so zaposlene v organizaciji y, ki se je prijavila na razpis. Ti člani komisije so se izločili pri točkovanju lastne organizacije, medtem, ko so sodelovali pri točkovanju drugih prijavljenih. Prav tako so ti člani komisije sodelovali v nadaljnjem postopku, ko so odločali o velikosti prostorov, ki se bodo dodelili posameznemu prijavitelju in se niso izločili pri določanju velikosti za svojo organizacijo. Organizacija y je na razpisu prejela največ točk, dodeljenih jim je bilo tudi največ prostorov. Po vašem mnenju je v tem primeru prišlo do nasprotja interesov, zato prosite za mnenje komisije.
 • 241. Opisujete situacijo, v katero ste zašli kot višji svetovalec v občini in hkrati kot predsednik prostovoljnega društva. Kot javni uslužbenec občine opravljate delovne naloge na področju javne gasilske službe, hkrati pa ste tudi predsednik prostovoljnega društva, ki sodi med društva, ki jih občina sofinancira. Občina je v tej zadevi pripravila pogodbo, ki jo sklepa z gasilsko zvezo in prostovoljnimi gasilskimi društvi (35), med katerimi je tudi to gasilsko društvo. Kot javni uslužbenec ste določeni za skrbnika navedene pogodbe in tudi sopodpisnik pogodbe s strani prostovoljnega društva. Iz 12. člena priložene pogodbe izhaja, da so za izvajanje pogodbe odgovorni na strani občine skrbnik pogodbe, na strani gasilske zveze njen predsednik, na strani društev pa predsedniki društev. V imenu občine imate kot njegov pooblaščeni predstavnik pravico nadzora nad opravljanjem lokalne javne gasilske službe in nad namensko porabo sredstev, pridobljenih iz proračuna občine. V pravni službi občine so mnenja, da ta pogodba povzroča nasprotje interesov, saj ste kot uradna oseba skrbnik pogodbe na eni strani in predsednik društva, ki izvaja obvezno lokalno javno gasilsko službo na drugi strani. Komisijo prosite za mnenje o morebitnem nasprotju interesov in kako postopati v tem primeru.
 • 242. Ali se lahko občinski svetnik zaposli kot vzdrževalec? Ali so pri zaposlovanju na strani delodajalca občin kakšne omejitve, če gre samo za občinskega svetnika?
 • 243. Opisujete postopek izvedbe statusnih sprememb samostojnega javnega zavoda (vrtec). Občina je v postopku izvedbe statusne spremembe javnega zavoda sprejela sklep, da se enota vrtca združi v Javni vzgojno-izobraževalni zavod OŠ X, druga enota vrtca pa v Javni vzgojno-izobraževalni zavod OŠ Y. V občinskem svetu občine je članica tudi ravnateljica Osnovne šole (OŠ) Y, ki s priključitvijo vrtca pridobi 5 oddelkov in s tem bi pridobila pomočnico ravnateljice in dodatna proračunska sredstva za vrtec in šolo. O sprejemu sklepa o priključitvi vrtca k OŠ Y je glasovala tudi občinska svetnica, ki je ravnateljica OŠ Y kljub temu, da so nekateri svetniki menili, da ne bi smela glasovati o sklepu, s katerim pridobi OŠ, ki jo vodi in ona sama korist. Komisijo sprašujete, ali ravnateljica OŠ Y lahko glasuje o sklepu in ali je sklep veljaven. Po vašem mnenju gre za konflikt interesov.
 • 244. X inšpektor, zaposlen na x inšpektoratu, pristojen za x področja dobi anonimno prijavo. Pri branju prijave ugotovi, da bo zaradi kršitve zakona zoper odgovorno osebo (zavezanca v postopku, stranko po ZUP) uveden postopek o prekršku. Razen tega inšpektor ugotovi, da odgovorno osebo zavezanca oz. kršitelja v postopku osebno pozna. Prav tako ugotovi, da osebno pozna tudi oškodovano osebo, ter da ima s to osebo sklenjeno pogodbo. Zanima vas, ali se v navedenem primeru inšpektorja izloči iz postopka, - x inšpektor v skladu s 15. členom Zakona o inšpekcijskem nadzoru (ZIN) opravlja znanstveno in pedagoško delo za delodajalca na področju, na katerem opravlja inšpekcijski nadzor. To delo opravlja izven delovnega časa in za to delo ne prejema plačila. Glede na to, da je ZIntPK spremenil definicijo zasebnega interesa uradne osebe, ki poleg premoženjske koristi tudi nepremoženjska korist in da so lahko problematični tudi osebni stiki s potencialnimi zavezanci v inšpekcijskih postopkih, vas zanima, ali je 15. člen ZIN sploh še veljaven.  
 • 245. Opozarjate na situacijo, v kateri se nahaja nepoklicni župan, ki je zaposlen kot javni uslužbenec v zavodu. Iz dopisa izhaja, da je področje dela uslužbenca župana v zavodu v razmerju do županovanja sporno in lahko ustvarja nelojalno konkurenco. Kot zaposleni v zavodu opravlja naloge implementacije programa razvoja podeželja, svetovanja pri pridobivanju razvojnih sredstev. Navedene naloge naj bi bile skregane s položajem župana, ki v primeru, da občina potrebuje dokumente za namen kandidiranja na razpisih, lahko pride do nelojalne konkurence, ker zavod, v katerem je zaposlen župan, pridobi naročilo za izdelavo dokumentacije na podlagi odločitve župana. Tako župan s svojim vplivom lahko odločilno vpliva na odločitev o dodelitvi poslov preko njega osebno ali na zavodu, kjer je zaposlen.
 • 246. Zaposleni v javnem zavodu ima popoldanski s.p., katerega dejavnost je tudi pisanje in izdaja knjig. Knjigo, ki jo je zaposleni napisal in izdal, bi sedaj želel prodati javnemu zavodu, v katerem je zaposlen. Ali gre v tem primeru za nasprotje interesov?
 • 247. Prosite za mnenje glede sklepanja najemnih ali podnajemnih pogodb za prostore poslanskih pisarn v primerih, ko je lastnik oziroma najemnik prostorov politična stranka, in glede sklepanja podjemnih pogodb za strokovno-administrativno pomoč v poslanski pisarni v takih primerih, oboje z vidika določb Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (dalje ZIntPK).
 • 248. Občina je v skladu z javnim razpisom občine sklenila pogodbo z izvajalcem X s.p. Izvajalec si je za podizvajalca izbral Y s.p. moža zaposlene v občini, ki je razporejena na uradniško delovno mesto višji svetovalec župana za proračun in finance. Po podpisu pogodbe z glavnim izvajalcem del Z d.o.o. za izvajanje nadzora, se je župan odločil, da zaradi svoje odgovornosti in racionalnosti porabe sredstev in ker v občinski upravi ni ustreznega kadra s področja strojnih instalacij, izvede zbiranje ponudb za izbiro svetovalca kot strokovnjaka s področja strojnih instalacij pri gradnji. Kot najugodnejšega z vsemi strokovnimi referencami je izbral Y s.p., ki je mož zaposlene v občinski upravi. Glede na navedeno želite jasen odgovor ali ste z izbiro svetovalca kršili zakonodajo oziroma ali gre za konflikt interesov.
 • 249. Ali lahko kandidatka kot članica sveta zavoda (sicer predstavnica zaposlenih) glasuje o izbiri in imenovanju same sebe?
 • 250. Ali lahko poslovni subjekt (s.p.), ki ima ustanovljeno izven zakonsko skupnost s partnerico, ki je zaposlena na občinski upravi občine - naročnika in ne sodeluje, je pa zaposlena v financah kot skrbnik proračuna, v postopku zbiranja ponudb pa tudi sicer ne v nobenem postopku s predmetnimi javnimi naročili, sodeluje v postopku zbiranja ponudb evidenčnih javnih naročil? - Ali lahko poslovni subjekt (s.p.), ki ima ustanovljeno izven zakonsko skupnost s partnerico, ki je zaposlena na občinski upravi občine - soustanoviteljice javnega komunalnega podjetja, sodeluje v postopku zbiranja ponudb javnega komunalnega podjetja, ki postopek vodi samostojno?  
 • 251. Kako je opredeljen ZIntPK do situacije, da neko podjetje občasno donira ali sponzorira športno društvo, katerega član je nekdo, ki se službeno ukvarja z izvajanjem postopkov javnih naročil? Kakšni pogoji morajo biti izpolnjeni oziroma kako je treba ravnati v takih primerih?
 • 252. Ali gre za nasprotje interesov v smislu določbe 37. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ko javni uslužbenec (računovodja) zaposlen na občini, opravlja delo preko svojega poslovnega subjekta (računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti) za poslovni subjekt, ki je izvajalec določenih storitev v občini, hkrati pa javni uslužbenec sodeluje v postopkih javnega naročanja, ki odloča o sklenitvi in izvedbi posla omenjenega izvajalca?
 • 253. Navajate, da želite s Komisijo za preprečevanje korupcije uskladiti vaše stališče v zvezi z obsegom omejitve nasprotja interesov člana sveta javnega zavoda - kandidata za ravnatelja/direktorja v postopku imenovanja ravnatelja/direktorja javnega zavoda. Vaše dosedanje mnenje je bilo, da se mora v skladu z določbo 37. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije član sveta, ki namerava kandidirati za ravnatelja/direktorja zavoda, izločiti iz vseh faz postopka, ki ga izvaja svet zavoda, in sicer od trenutka, ko se je odločil, da se bo prijavil oziroma najkasneje od trenutka, ko se dejansko tudi prijavi oziroma kandidira na razpisano delovno mesto in o tem obvestiti svet zavoda, ki tako lahko kot organ skrbi za dosledno izogibanje nasprotju interesov v tem postopku. Izločitev pa po vaši oceni ne velja za fazo glasovanja članov sveta o kandidatih za ravnatelja/direktorja, saj menite, da bi za izločitev iz glasovanja člana sveta, ki je hkrati kandidat za ravnatelja/direktorja javnega zavoda, morala biti izrecna podlaga bodisi v področni zakonodaji, ki ureja postopke imenovanja poslovodnih organov v osebah javnega prava ali pa v ZIntPK, vendar takih rešitev, kolikor veste, ne vsebuje noben zakon. Zanima vas, ali se član sveta zavoda, ki kandidira na delovno mesto ravnatelja/direktorja, mora izločiti tudi iz glasovanja o ravnatelju/direktorju, če je sam kandidat, zaradi dolžnosti izogibanja nasprotju interesov, v skladu s citirano določbo ZIntPK.
 • 254. Navajate, da bodo pri pripravi javnega razpisa in razpisne dokumentacije za primarno kmetijsko pridelavo ter kmetijsko predelavo sodelovali nekateri kmetijski svetovalci, zaposleni na različnih enotah v kmetijsko gozdarskih zadrugah. Ti kmetijski svetovalci, ki bodo svetovali pri pripravi razpisa in razpisne dokumentacije, pa bodo potem v okviru zadruge, v kateri delajo, svetovali kmetom pri prijavljanju na razpis. Zanima vas, ali gre pri tem za nasprotje interesov. Dodatno ste pojasnili, da je nosilec razpisa vaš regionalni sklad, kmetijski svetovalci, zaposleni na različnih enotah kmetijsko gozdarskih zadrug, pa bodo v postopku sodelovali kot strokovnjaki iz različnih področij. V praksi bodo po objavi javnega razpisa na svojih enotah kmetijsko gozdarskih zadrug pomagali kmetom pri pripravi dokumentacije, potrebne za prijavo na razpis vašega sklada.
 • 255. Eden izmed članov občinskega sveta je zaposlen v javnem zdravstvenem zavodu, katerega ustanoviteljica je Občina X (poleg še treh manjših občin). Občinski svet je na zadnji seji sprejel sklep, da se ta član imenuje v Svet zavoda, kot predstavnik ustanoviteljice – Občine X. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda v 10. členu določa, da ima svet zavoda 9 članov, od tega so trije predstavniki Občine X, ostale tri občine imajo vsaka po enega predstavnika, delavci dva predstavnika in uporabniki enega predstavnika. V zvezi z navedenim vas zanima, ali je imenovanje člana občinskega sveta, kot predstavnika ustanoviteljice v svet zavoda, kjer je hkrati tudi zaposlen in bil lahko bil v svet izvoljen tudi kot predstavnik delavcev, v nasprotju z določbami ZIntPK. Navedeni član bi namreč kot delavec zavoda lahko zastopal in imel popolnoma drugačne interese, kot jih ima občina ustanoviteljica, katere predstavnik bi naj bil po sklepu občinskega sveta. - Prav tako je v Občinskem svetu Občine član občinskega sveta, ki je hkrati predsednik občinskega društva, ki se na podlagi javnih razpisov financira tudi iz sredstev proračuna. Na zadnji seji je ta član sveta predlagal sprejetje sklepa, da se športnim društvom predčasno, torej pred izvedbo javnega razpisa zagotovijo sredstva v višini 40% glede na realizacijo preteklega leta. Takšen sklep je po vašem mnenju nezakonit, že ob upoštevanju predpisov s področja izvrševanja proračuna, prav tako pa se vam postavlja vprašanje, ali ni navedeno v nasprotju z določbami 35. člena ZIntPK. Zanima vas tudi, ali gre v takšnih primerih za nasprotje interesov med opravljanjem funkcije in predsedovanjem društvu ter kako naj županja oziroma predsedujoči, ki vodi sejo občinskega sveta, v takih primerih ravna.  
 • 256. Izveden je bil razpis za dodelitev sredstev za obnovljive vire energije, na katerem je s svojim projektom kandidirala in bila izbrana pravna oseba (javna agencija), ki bo izvedla javno naročilo za dodelitev sredstev za obnovljive vire. Solastnik podjetja, ki bo predvidoma oddal ponudbo na javno naročilo, ki ga izvaja ta pravna oseba (naročilo je v fazi oddajanja ponudb), je bivši direktor naročnika in je bil direktor tudi v času, ko je naročnik kandidiral in bil izbran na razpisu vaše službe. Zanima vas, ali gre za nasprotje interesov in če da, kako to preprečiti.
 • 257. Želite kratko pojasnilo drugega odstavka 37. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Zanima vas del v katerem se govori, da uradna oseba ne sme uporabiti svoje funkcije zato, da bi sebi ali komu drugemu uresničila kakšen nedovoljen zasebni interes.  
 • 258. Navajate, da morate v skladu z odlokom o ustanovitvi javnega zavoda v vašem zavodu imenovati nov svet zavoda, ker dosedanjim članom sveta zavoda poteče mandat. Ena izmed članic sveta zavoda, ki naj bi jo imenovala občina, je zdravnica zasebnica, ki opravlja zdravstveno dejavnost na sedežu zavoda. Zasebnica je vaša poslovna partnerica, ki vam plačuje mesečne funkcionalne stroške, najemnino, laboratorijske storitve, ki jih vaš laboratorij opravlja zanjo,…zavod pa njej plačuje za njeno delo v vaši urgentni službi in dežurni službi. Glede na to, da ste tako poslovno »prepleteni« komisijo sprašujete, ali je zdravnica zasebnica lahko članica sveta zavoda, saj je nenazadnje tako lahko voljena tudi za predsednico sveta zavoda, glede na to, da je svet zavoda najvišji organ upravljanja. Ali je v tem primeru zagotovljena neodvisnost, nepristranskost in ali je to sploh združljivo, da je zdravnik koncesionar predsednik sveta zavoda. Ali gre v tem primeru za nasprotje interesov med svetom zavoda in zdravniki koncesionarji? Dodatno ste pojasnili, da je zdravnica zasebnica, ki opravlja zdravstveno dejavnost na sedežu zavoda tudi članica občinskega sveta.
 • 259. Prošnja za pridobitev pojasnila o izključevanju pri odločanju v občinskem svetu. Občina mora obnoviti preko kmetije vašega sina dotrajano in zelo prometno frekventno občinsko cesto. Sedanja cesta, zgrajena že v letu 1974, do sedaj ni bila odmerjena in zemljišče, po kateri poteka, je v celoti last sinove kmetije. Sedanja trasa poteka preko dvorišča sinove kmetije in mu zaradi okoliščin, ki so razvidne iz priloge, onemogoča normalno izvajanje kmetijske dejavnosti. Zaradi tega sin občini ponuja v odstop brezplačno zemljišče za obvozni del ceste mimo dvorišča kmetije zadaj za gospodarskimi objekti. Iz kopije, ki je priložena temu dopisu, izhaja, da načrt, ki ga je naročila občina, potrjuje tehnično možno izvedbo obvoznice in 20% večje stroške izvedbe postavitve ceste napram poteku le te čez sinovo dvorišče. Pravite še, da vam določeni kolegi svetniki iz občinskega sveta očitajo favoriziranje samega sebe v tej problematiki in vam pojasnjujejo, da ne vi ne vaš sin ne moreta postavljati zgoraj omenjene zahteve na občino zaradi vašega statusa občinskega svetnika.
 • 260. Ali lahko v javnem zavodu zaposlijo očeta predsednika sveta zavoda. Hčerka je torej predsednica sveta zavoda, oče pa bi bil zaposlen v tem javnem zavodu. Zanima vas, ali je to v skladu z zakonom.
 • 261. Občinski uradnik, zaposlen na področju občinskih investicij, samostojni podjetnik, v okviru dopolnilne dejavnosti opravlja gradbeni nadzor nad investicijami. Komisijo sprašujete, ali lahko ta občinski uradnik sklene pogodbo z občino za izvajanje storitev gradbenega nadzora nad občinsko investicijo, ki jo bo izvajal izven delovnega časa, da ne bi nastalo nasprotje interesov. Pri tem poudarjate, da izvajanje gradbenega nadzora ni v opisu del in nalog uradnika.
 • 262. Prosite za tolmačenje v zadevi predlaganja kandidatov za člane Komisije za imenovanje predavateljev v višjem strokovnem šolstvu. Navajate, da imate dilemo glede na 35. člen ZVSI, ki kot edini pogoj od kandidatov zahteva, da so predavatelji, med katere sodijo tudi vodstveni delavci, ravnatelji in direktorji. Sporno se vam zdi, da bi vodstveni delavci ene inštitucije odločali o kadrovanju druge. Po vašem mnenju gre za konflikt interesov, zato se v omenjeno Komisijo ne bi smelo predlagati vodstvenih delavcev. komisijo prosite za pravno mnenje.
 • 263. Ste javno podjetje, kjer kot predsednik nadzornega sveta družbe nastopa oseba, ki je hkrati tudi poslovodja (direktor) zavarovalnice, pri kateri ima javno podjetje zavarovano premoženje (avtomobilsko in splošno odgovornost). Letna vrednost zavarovalne premije je nad 10.000 evrov. V nadaljevanju vas zanima, ali je morebitna funkcija člana (predsednika) nadzornega sveta, ki je hkrati tudi direktor zavarovalnice, po ZIntPK v kakršnemkoli smislu nezdružljiva oziroma ali ima lahko podjetje zaradi tega premoženje zavarovano pri tej zavarovalnici.
 • 264. Navajate, da je občina sprejela Pravilnik za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa. Po pravilniku je komisija za vodenje javnega razpisa, ki odloča o razdelitvi sredstev, sestavljena iz petih članov in sicer: enega člana občinske uprave, enega člana zainteresirane javnosti, dveh predstavnikov športnih društev in enega predstavnika občinskega sveta. Komisijo sprašujete, ali se morata predstavnika športnih društev izločiti pri razdelitvi sredstev za vsa športna društva ali le za društva, katerih člana sta. Zanima vas tudi, ali je član komisije za vodenje javnega razpisa, ki je hkrati član občinskega sveta, lahko tudi član športnega društva ali predsednik društva.
 • 265. Uradnik, pooblaščen za vodenje postopkov za odmero nadomestila za uzurpacijo prostora, je izvajal kot zapriseženi cenilec cenitve nepremičnin za fizične in pravne osebe in v skladu s 100. členom ZJU ni seznanil svojega predstojnika. Komisijo sprašujete, ali obstaja verjetnost, da pri uradnih dejanjih uradne osebe obstaja nasprotje interesov in če, kako postopati.
 • 266. Po Pravilniku o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa sta v razpisni komisiji dva člana športnih društev, ki se prijavljajo na razpis in član občinskega sveta, ki je hkrati tudi član društva. Glede na to, da član razpisne komisije ob pripravi razpisa ne ve, ali se bo društvo prijavilo na razpis, Komisijo sprašujete v kateri fazi postopka se je dolžan član občinskega sveta izločiti iz postopka razdelitve sredstev, za ostala dva člana društev pa sprašujete ali se mora član razpisne komisije izločiti iz postopka pri dodeljevanju sredstev za vsa društva ali le za društva katerega člana sta. V kolikor bi se morala izločiti iz dodeljevanja sredstev za vsa društva, bi razpisna komisija postala nesklepčna. Opozarjate še na težave pri komisiji za sofinanciranje kmetijstva, ki ima 5 članov, ki niso funkcionarji, so se pa trije od članov komisije oziroma njihovi družinski člani prijavili na razpis za dodelitev sredstev. Tudi tukaj je vprašanje izločitve članov komisije iz postopka dodeljevanja sredstev zanje ali izločitve iz celotnega postopka dodelitve sredstev vsem prijavljenim kandidatom.  
 • 267. Ali je zaposlovanje ožjih družinskih članov vodstvenih delavcev v javnem zavodu koruptivno dejanje?
 • 268. Žena predsednika nadzornega sveta družbe Y d.d., ki je bila direktorica gospodarske družbe X d.o.o, se s svojim projektom pojavlja kot potencialni neposredni konkurent družbe Y d.d. Po mnenju župana obstoji v tem primeru utemeljen sum, da bi za zasebne interese lahko zlorabili notranje informacije o delu in poslovanju Y, na kar bi moral opozoriti že sam predsednik nadzornega sveta. Župan meni, da je prišlo do nastanka nasprotja interesov, čeprav žena predsednika nadzornega sveta ni več zakonita zastopnica družbe X d.o.o., ki konkurira družbi Y d.d. Zaradi navedenega je predsednika nadzornega sveta pozval, da odstopi s funkcije predsednika in člana nadzornega sveta. Komisijo prosi, da ugotovi, ali v konkretnem primeru gre za nasprotje interesov.
 • 269. V občini x je postala direktorica novo ustanovljenega javnega zavoda županova žena. Javni zavod je v 100% lasti občine. Zanima vas, ali gre v takem primeru za nasprotje interesov.
 • 270. S strani skupščine vašega podjetja ste kot uprava prejeli zahtevek, da preverite, ali je član nadzornega sveta vašega podjetja v nasprotju interesov. V dopisu navajate, da je imelo vaše javno podjetje (družba z omejeno odgovornostjo, katere lastnice so tri občine) hčerinsko podjetje. Občine so pred leti hčerinsko podjetje prodale skupaj z zaposlenimi in utečenimi posli. Hčerinskemu podjetju po tej pogodbi mesečno pripada 20% cene ravnanja s komunalnimi odpadki, katero plačujejo občani, saj podjetje za vas izvaja različne aktivnosti, kot so: storitve zbirnega centra, kompostiranje, tehtanje, prevzem kosovnih odpadkov, itd. V nadaljevanju navajate, da je član nadzornega sveta v vašem podjetju sedaj direktor že prodanega hčerinskega podjetja. Zanima vas, ali lahko prej navedeno situacijo povezujete z očitanjem kršitve prepovedi konkurence po 41. členu ZGD-1 in tretjim poglavjem Kodeksa upravljanja javnih delniških družb. Prav tako vas zanima, ali lahko prej navedeno povezujete z vašim podjetjem ne glede na to, da ste družba z omejeno odgovornostjo in ne delniška družba.
 • 271. Stanovanjski sklad mestne občine je v objavil Program sofinanciranja izgradnje neprofitnih najemnih stanovanj za obdobje 2011 in 2012. Na objavljeni razpis sta prispeli dve popolni vlogi, in sicer sta ju poslali podjetji X d.o.o. in Y d.o.o. V nadaljevanju sprašujete, ali lahko predsednik nadzornega sveta javnega sklada obravnava in odloča o sklepanju pogodb o sofinanciranju neprofitne stanovanjske gradnje, pri kateri sodeluje družba X d.o.o., v kateri je g. B lastnik družbe, hkrati pa je g. B tudi 50% lastnik družbe Z d.o.o., v kateri je predsednik nadzornega sveta javnega sklada zaposlen, kot direktor družbe.
 • 272. Ali je lahko vodja organizacijske enote v javnem zavodu (vrtec) član sveta zavoda. Vodje enot imenuje ravnatelj zavoda, svet zavoda pa imenuje ravnatelja. Če želijo vodje enot ohraniti svoj položaj, bodo morali glasovati za izvolitev ravnatelja, četudi mnenje vzgojiteljskega zbora temu nasprotuje. Ali je sindikalni zaupnik lahko član sveta zavoda, ali je lahko predsednik sveta zavoda ali pa gre tudi tu za nasprotje interesov?
 • 273. Po prevzemu vodenja javnega zavoda ste kot v.d. direktorja javnega zavoda ugotovili, da je hči sedanjega v.d. ravnatelja v vašem zavodu kot zunanja revizorka zaposlena v revizijski hiši, ki že nekaj let opravlja notranjo revizijo vašega zavoda s tem, da hči v.d. ravnatelja ne opravlja nobene revizije za vaš zavod. Komisijo sprašujete, ali gre v tem primeru za nasprotje interesov v smislu 12. točke 4. člena ZIntPK.
 • 274. Ali gre v primeru, ko je zakonec občinske svetnice član nadzornega odbora občine za nasprotje interesov?
 • 275. Član nadzornega sveta javnega podjetja, ki zagotavlja plinovod svojim občanom, je hkrati tudi samostojni podjetnik posameznik, ki ima registrirano dejavnost na področju proizvodnje električne energije, inštalacije električnih napeljav in naprav. Ali je takšna oseba v konfliktu interesov v smislu Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije? Samostojni podjetnik v okviru svoje registrirne dejavnosti lahko ponuja tudi dobavo električne energije preko javnega podjetja, v katerem je ta oseba v nadzorni funkciji.
 • 276. V občini je zaposlena javna uslužbenka, ki izvaja javna naročila. Trenutno pripravlja javno naročilo. Javna uslužbenka je lastnica manjšega števila delnic v vrednosti 1000 do 1200 EUR enega izmed podjetij, ki se bo prijavilo za izvajalca navedenega javnega naročila. Ali je lahko javna uslužbenka v primeru, da se to podjetje prijavi na javni natečaj, članica strokovne komisije za oddajo javnega naročila? Ali je lahko skrbnik pogodbe v primeru, da je podjetje izbrano za izvajalca? Ali gre v tem primeru za nasprotje interesov?  
 • 277. Ali gre za nasprotje interesov, če pri javnem naročilu, kot predsednik strokovne komisije sodeluje oseba (javni uslužbenec), ki pri izbranemu ponudniku (visokošolski zavod) opravlja doktorski študij in disertacijo, kot skrbnik okvirnega sporazuma pri ponudniku pa je naveden njegov mentor za opravo doktorske naloge? Javni uslužbenec drugače ni kakorkoli povezan s ponudnikom in z njim poslovno ne sodeluje, razen tega, da pri njem opravlja doktorski študij.
 • 278. Ali gre za nasprotje interesov, če oseba opravlja geodetsko dejavnost (s.p.) in je zaposlena kot občinski urbanist?
 • 279. V skupščino javnega podjetja je imenovan član, katerega ožji sorodnik (brat) s svojim gradbenim podjetjem kot pogodbeni izvajalec pogosto sodeluje v poslih javnega podjetja. Ali je navedeno dejansko stanje skladno z določili ZIntPK? Če ni, kako ukrepati.
 • 280. Državljanka RS z zaključenim štiriletnim programom prijavila na prosto delovno mesto v javnem zavodu. Po uspešno opravljenih testih in razgovoru se je uvrstila v najožji izbor kandidatov, na delovno mesto pa ni bila sprejeta. Sprejeta je bila kandidatka, hčerka članice sveta javnega zavoda, ki ima zaključeno izobrazbo po triletnem univerzitetnem bolonjskem programu. Ali je takšno ravnanje, ko starši, člani sveta javnega zavoda, namestijo svojega otroka na delovno mesto javnega zavoda zakonito? V omenjenem primeru se vzbuja dvom v ustreznost ocenjevanja kandidatke in njeno dejansko znanje.  
 • 281. Član občinskega sveta je hkrati predsednik nadzornega sveta javnega podjetja, zaposlen pa je na Zavarovalnici x in je vodja enote. Javno podjetje ima pri omenjeni zavarovalnici zavarovane vse svoje objekte. Ali gre v tem primeru za konflikt interesov? Član občinskega sveta bo kandidiral na nadomestnih volitvah za župana občine. Občina ima tudi nekaj objektov zavarovanih pri Zavarovalnici x. -Ali gre tudi v tem primeru za konflikt interesov, če bo kandidat izvoljen za župana.  
 • 282. Oseba, ki je zaposlena na upravni enoti na oddelku, ki izdaja gradbena dovoljenja, ima partnerico, ki ima projektantsko podjetje. Sumite, da ji posredno pomaga in ima zaradi tega prednost pred ostalimi konkurenčnimi podjetji.
 • 283. Ste lastnik družbe z omejeno odgovornostjo, v kateri niste direktor in nimate nikakršnih pooblastil za odločanje. Družba se ukvarja z dejavnostjo, katero nadzirate po nadzorstveni pravici, saj ste zaposleni v organu državne uprave. Ali gre v danem primeru za nasprotje interesov oziroma bi morali kot lastnik družbe odstopiti?
 • 284. Zaposleni ste kot svetovalka v strokovnem združenju na področju socialnega varstva, kjer delate na javnem pooblastilu. V sklopu javnega pooblastila pripravljate gradivo za komisijo, ki izdaja licence supervizorjem. Strokovno združenje ne izvaja supervizije, temveč spremlja izvajanje supervizije ter izdaja in odvzema licence supervizorjem. Izvajate supervizijo kot dopolnilno dejavnost poleg svojega rednega dela svetovalke-uradnice v različnih organizacijah na področju socialnega varstva in delate preko avtorske pogodbe in to v času vašega dopusta. Ali ste zaradi te dopolnilne dejavnosti v navskrižju interesov s svojim rednim delom in ali lahko odprete za to dejavnost s.p.?  
 • 46. Svet šole je s tajnim glasovanjem izpeljal izbiro kandidata za delovno mesto ravnatelja, za katerega je glasoval tudi član sveta šole kot predstavnik staršev, ki je bil tudi sam kandidat za ravnatelja. Kot predsednica sveta šole, ki ste opozorili kandidata na izločitev iz glasovanja o samem sebi, ste prejeli odgovor, da je takšno glasovanje zakonito in z njim ni nič narobe. Ker je bilo glasovanje tajno, ni bilo možno ugotoviti, kako je kdo glasoval. Glede na to, da morate pridobiti še mnenje MŠŠ in na naslednji seji izpeljati imenovanje, prosite komisijo za mnenje, kako ravnati v navedenem primeru, ali je potrebno kandidata odstraniti iz obravnave, ali ponoviti razpis, ali le glasovanje. Hkrati sprašujete, kakšna je odgovornost predsednice in članov sveta in ali ima kandidat pravico do vpogleda v dokumentacijo, ki se nanaša na postopek.
 • 66. Člani občinskega sveta so predsednik gasilske zveze, predsednik prostovoljnega gasilskega društva in poveljnik občinskega poveljstva. Predsednik prostovoljnega gasilskega društva je občinskemu svetu pri sprejemu rebalansa proračuna z amandmajem predlagal nabavo novega gasilskega vozila za gasilsko društvo, katerega predsednik je. V tem primeru gre za dodelitev sredstev občinskega proračuna (investicijski transfer) za nabavo gasilskega vozila. Hkrati navajate, da so člani občinskega sveta tudi člani in predsedniki posameznih drugih društev, ki prejemajo sredstva iz občinskega proračuna za izvajanje investicij društva. komisijo sprašujete: - ali bi se iz glasovanja o amandmaju za nabavo gasilskega vozila moral izločiti član občinskega sveta, ki je hkrati predsednik istega gasilskega društva. Isto vprašanje velja, ko gre za dodelitev investicijskih sredstev gasilskim društvom, ki se društvom dodeljuje kot investicijski transfer. Ali bi se moral izločiti ali bi smel glasovati o proračunu kot celoti, - ali bi se morala v tem primeru ob glasovanju o amandmaju izločiti tudi ostala člana občinskega sveta (predsednik občinskega poveljstva in predsednik gasilske zveze), - ali v primeru, ko bi se moral občinski svetnik izločiti iz glasovanja sprejemanja proračuna, sploh lahko vloži amandma za dodatna sredstva društvu, katerega član je, - ali se mora iz glasovanja o sprejemu proračuna, v katerem so namenjena investicijska sredstva za društvo izločiti tudi občinski svetnik, ki je član društva, ki se mu namenja sredstva.