Vpišite nekaj iskanih besed:

 • 471. Ali je občinski svetnik lahko direktor javnega komunalnega podjetja?
 • 472. Ali je občinski svetnik lahko direktor doma starejših občanov v isti občini?
 • 473. Ali je funkcija občinskega svetnika združljiva s članstvom v svetu zavoda, katerega ustanoviteljica je občina?
 • 451. Navajate, da je občina zaprosila Ministrstvo za gospodarstvo, razvoj in tehnologijo za tolmačenje Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2A), katero je pojasnilo, da izvoljeni funkcionar ne sme biti član oziroma opravljati dejavnosti v organu upravljanja, nadzora ali zastopanja v RRA. Takšno mnenje ministrstva ste upoštevali in podali odstop kot mestni svetnik. Po posvetovanju s pravnimi strokovnjaki in po proučitvi Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije pa se vam pojavljajo dileme: izvoljeni ste bili na neposrednih, svobodnih lokalnih volitvah s strani občanov in po tej logiki bi vas morali občani tudi razrešiti; v zakonu ni izrecno navedeno kdo je funkcionar; ne razumete tretjega odstavka 29. člena, ki določa, da prejšnji odstavek ne velja za neposredno izvoljene funkcionarje. S tem v zvezi prosite za mnenje, ali ste ravnali prav, ko ste odstopili, saj menite, da je ena temeljnih pravic državljanov v demokratični družbi imeti možnost kandidirati in biti izvoljeni ter voliti.
 • 436. Ali je funkcija predsednika Kulturnega društva združljiva z delovnim mestom svetovalca za investicije na občini?
 • 437. Ali lahko poklicna podžupanja kandidira v svet zavetišča za zapuščene živali? Občina ni (so)ustanoviteljica zavetišča, ima pa občina s tem zavetiščem sklenjeno Pogodbo o izvajanju dejavnosti oskrbe in namestitve zapuščenih živali v zavetišču za leto 2013. Gre za pogodbo, ki se jo sklene na podlagi Zakona o zaščiti živali (27. člen) in Pravilnika o pogojih za zavetišče za zapuščene živali. Funkcija člana sveta zavetišča ni plačana funkcija – gre za prostovoljno dejavnost.
 • 438. Ali je funkcija podžupana združljiva s funkcijo predsednika prostovoljnega gasilskega društva, ki opravlja javno gasilsko službo in ga občina delno financira?
 • 439. Ali je direktor zdravstvenega doma lahko hkrati tudi član občinskega sveta v isti občini?
 • 440. Ali je lahko nepoklicna podžupanja, ki je tudi svetnica v občinskem svetu, hkrati predstavnica uporabnikov v svetu zavoda knjižnice ter predsednica sveta zavoda knjižnice, katerega soustanoviteljica in sofinancer je občina? Ali je funkcija nepoklicne podžupanje združljiva z delom v krajevni skupnosti?
 • 441. Ali je dovoljeno, da je minister hkrati še 3% zaposlen na UL?  
 • 442. Ali sta funkciji podžupana in predsednika Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (dalje KMVVI) združljivi, glede na to, da so naloge KMVVI naslednje: občinskemu svetu predlaga kandidate za delovna telesa občinskega sveta in druga imenovanja, ki so v pristojnosti občinskega sveta; občinskemu svetu ali županu daje pobude oziroma predloge v zvezi s kadrovskimi vprašanji v občini; predlaga odločitev občinskega sveta v zvezi s plačami ter drugimi prejemki občinskih funkcionarjev; odloča o nezdružljivosti funkcij občinskih funkcionarjev; obravnava druga vprašanja, ki mu jih določi občinski svet.  
 • 419. Ali je lahko član občinskega sveta hkrati tudi predsednik društva (v isti občini), ki pripravlja določene dogodke, ki se financirajo iz občinskega proračuna?
 • 422. Poklicni župan občine X je član skupščine določenega javnega podjetja, katerega ustanoviteljice so štiri občine. Javno podjetje ima naslednje organe – skupščino, direktorja, svet ustanoviteljev in nadzorni svet. V skladu z družbeno pogodbo, ima skupščina naslednje pristojnosti:sprejme in odloča o spremembah družbene pogodbe; odloča o statusnih spremembah javnega podjetja ter o prenehanju javnega podjetja; odloča o spremembah dejavnosti gospodarske javne službe; odloča o ukrepih za povečanje ali zmanjšanje osnovnega kapitala javnega podjetja; odloča o delitvi in prenehanju poslovnih deležev; potrjuje razvojne programe, letne programe in finančne načrte javnega podjetja; odloča o širitvi območja delovanja javnega podjetja; odloča o politiki in elementih oblikovanja cen; odloča o sprejetju letnega poročila, uporabi bilančnega dobička ter kritju zgub; odloča o imenovanju revizorjev; odloča o imenovanju predsednika skupščine; opravlja nadzor nad racionalnim poslovanjem javnega podjetja; preverja uspešnost z vidika realizacije ciljev javnega podjetja; sprejema splošne akte javnega podjetja, ki niso v pristojnosti direktorja in daje mnenje predlogom splošnih aktov, ki jih sprejmejo drugi organi družbe; odloča o drugih zadevah, za katere tako določa zakon, ta odlok ali družbena pogodba. Ali gre za nezdružljivi funkciji?  
 • 423. Predsednik nadzornega odbora občine je pričel z delom v odvetniški pisarni, ki občasno opravlja pravne storitve za občino. Ali lahko kljub temu še naprej opravlja funkcijo predsednika nadzornega odbora občine?
 • 425. Ali je funkcija poslanca združljiva s članstvom v nadzornem odboru občine?
 • 408. Ali lahko predsednica nadzornega odbora občine, ki je hkrati tudi notarka, posluje z občino ter ali sta funkciji nezdružljivi?
 • 409. Ali je lahko ravnatelj OŠ član občinskega sveta in ali se lahko odpove pozivu OVK za imenovanje v občinski svet?
 • 393. Ali je zaposlitev na projektu pri delodajalcu – javnem zavodu nezdružljivo s članstvom (predstavništvo ustanovitelja) v svetu zavoda delodajalca ter v primeru ko oseba poda odstopno izjavo iz določene funkcije, od kdaj naprej ta učinkuje – z dnem podpisa odstopne izjave ali z dnem ugotovitve (potrditve odstopa) na seji organa. 
 • 394. Ali je lahko direktor urada Vlade RS (ali agencije), katere ustanovitelj je Vlada RS, hkrati tudi član upravnega odbora ali predsednik zveze na področju športa?  
 • 395. Nogometni klub se financira iz občinskega proračuna. Predsednik nogometnega kluba je podžupan in občinski svetnik, računovodja pa član nadzornega odbora občine. Ali gre za nezdružljive funkcije oziroma nasprotje interesov?
 • 396. Prejeli smo vaš dopis, v katerem pojasnjujete, da ste bili s strani direktorice občinske uprave obveščeni, da je direktorica občinske uprave s 1.1.2012 registrirala lastno podjetje. Menite, da je dejavnost podjetja širša od obrazložitve, ki je v prilogi, zato komisijo naprošate za uradno tolmačenje, ali je o tem obvestila tudi komisijo. Sprašujete, ali morate o tem obvestiti Nadzorni odbor občine in ali je sploh dovoljeno registrirati podjetje uradniku, ki opravlja funkcijo direktorja. 
 • 397. Ali je lahko nepoklicni podžupan član sveta javnega zavoda in zaposlen kot vodja protokola v kabinetu župana?
 • 398. Ali je sporno, da občinski svetnik opravlja funkcijo direktorja zdravstvenega doma in je obenem imetnik koncesije za preglede v zavodu?
 • 392. Ali gre v primeru, ko direktor javnega zdravstvenega zavoda, ki je obenem tudi vodja finančno računovodske službe istega zavoda, med službenim časom preko svojega podjetja opravlja še svetovalno delo in revizije za druge javne zavode (direktor ima med drugim tudi licenco pooblaščenega državnega revizorja) za koruptivno ravnanje? Ali sta funkciji direktorja zavoda in vodje finančno računovodske službe nezdružljivi?
 • 73.   Ali lahko županja opravlja dela in naloge, ki so v pristojnosti direktorja občinske uprave; ali je prenos odločanja na I. in II. stopnji po Zakonu o splošnem upravnem postopku s pooblastilom županje na pravnika zakonit; in, ali je funkcija podžupanje združljiva s članstvom v Krajevni skupnosti.
 • 285. Ali lahko nepoklicni podžupan kandidira za direktorja javnega sklada za podporo malega gospodarstva?
 • 286. Ali je lahko predsednik nadzornega odbora občine ožji družinski član (sin) lastnice in direktorice podjetja, ki opravlja koncesijsko storitev vzdrževanja in urejanja pokopališč ter pogrebnih storitev?
 • 287. Ali je funkcija nepoklicnega podžupana in člana občinskega sveta združljiva s članstvom v nadzornem svetu družbe X d.d., v katerem ima občina 8,4 % delež delnic?
 • 288. Kako ravna Komisija za preprečevanje korupcije, če ugotovi znake koruptivnega ravnanja v primeru nezdružljivosti funkcij, kot na primer, če je občinski svetnik predsednik kakšnega društva, ki se financira tudi iz občinskega proračuna?
 • 289. Navajate, da je funkcija občinskega svetnika v skladu z zakonodajo združljiva s funkcijo v svetu javnega zavoda (izhajajoč iz Tabele prikazov nezdružljivosti). Občina je prejela predlog za imenovanje svetnice v svet zavoda. Svetnica je hkrati koncesionarka in ima sedež v istem zavodu. Zanima vas, ali je navedena funkcija kljub temu, da je svetnica koncesionarka, združljiva in ali gre za nasprotje interesov v skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije.
 • 290. Navajate, da morajo občine v skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja ustanoviti razvojne svete. Občine Koroške regije ste to že naredile, morajo pa vse občine predlagati v svet po enega voljenega občinskega funkcionarja. Regionalna razvojna agencija, zaradi poznavanja področja in tesnega sodelovanja z občino predlaga, da se imenuje župana. Zanima vas, ali je ta funkcija župana združljiva s funkcijo člana razvojnega sveta. Poleg tega še navajate, da Razvojni svet ni pravna oseba.
 • 291. Ali je funkcija direktorja občinske uprave in funkcija v.d. direktorja javnega zavoda v isti občini na podlagi obstoječe zakonodaje združljiva. Ob imenovanju in kasneje nastopu mandata direktorja občinske uprave je bila ista oseba še vedno na poziciji direktorja javnega zavoda, hkrati pa razpis za zasedbo prostega delovnega mesta direktorja javnega zavoda sploh še ni izšel. Ob tem je dejstvo tudi, da je ista oseba, ki izvršuje tako funkcijo direktorja občinske uprave, kot tudi v.d. direktorja javnega zavoda, istočasno še občinski svetnik v tej isti občini.
 • 292. Sklad je bil ustanovljen s posebnim zakonom in ne sodi med javne sklade. Na osnovi tega zakona, delo Sklada nadzoruje nadzorni odbor, ki ima predsednika in devet članov, ki jih imenuje in razrešuje Državni zbor RS. Eden izmed članov, ki jih je imenoval Državni zbor na seji leta 2010, je bil letos marca na nadomestnih volitvah izvoljen za župana občine. Komisijo prosite za tolmačenje, ali gre v primeru opravljanja funkcije poklicnega župana in člana nadzornega odbora Sklada za nezdružljivost po 27. členu Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije.
 • 293. Navajate, da ste nedavno ugotovili, da je bil eden od članov vašega nadzornega odbora občine imenovan za predsednika enega od športnih društev (kluba), ki je uporabnik sredstev iz občinskega proračuna (sredstva se klubu dodelijo na podlagi izvedenega javnega razpisa), zato se vam je zastavilo vprašanje, ali je opravljanje omenjene funkcije združljivo s članstvom v omenjenem nadzornem odboru občine. Glede na določbo tretjega odstavka 32. a člena Zakona o lokalni samoupravi ste mnenja, da izvajanje poslovodske funkcije v društvu, ki je uporabnik občinskih proračunskih sredstev, ni združljivo s članstvom v nadzornem odboru občine. Prav tako prosite za pojasnilo glede morebitne nezdružljivosti opravljanja funkcije člana nadzornega odbora občine s funkcijo podpredsednika politične stranke. Vse politične stranke, ki so zastopane v občinskem svetu, so sicer prejemniki sredstev iz občinskega proračuna na podlagi sprejetega sklepa občinskega sveta, slednji pa temelji na določbah Zakona o političnih strankah. Menite, da v tem primeru ne gre za nezdružljivost omenjenih funkcij, upoštevajoč ustavno pravico posameznika do združevanja.
 • 294. Ali je lahko član nadzornega odbora v mestni občini hkrati tudi direktor družbe z omejeno odgovornostjo, v kateri ima ta mestna občina večinski lastniški delež?
 • 295. V Svetu zavoda, katerega ustanoviteljica je občina, je kot član sveta imenovan nepoklicni podžupan. Ali gre po ZIntPK za nezdružljivost funkcije? Podžupan, ki je bil imenovan v svet zavoda, katerega ustanoviteljica je občina, je sodeloval v postopku izbire direktorja zavoda. Ali ima to dejstvo vpliv na sam postopek izbire kandidata? Ali je lahko direktorica zavoda žena župana občine, ki je ustanoviteljica zavoda? Ali gre za nezdružljivost, za nasprotje interesov?  
 • 296. Ali je dovoljeno, da je: - član (predsednik nadzornega odbora) občine sočasno predsednik društva, ki kandidira oziroma pridobiva sredstva iz javnega razpisa za sofinanciranje programov športa v občini, - občinski svetnik občine X sočasno predsednik društva ter direktor zavoda v sosednji občini, ki pridobiva sredstva iz javnega razpisa za financiranje programov športa v občini X?  
 • 297. Občina je sprejela Pravilnik za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa. Po pravilniku je komisija za vodenje javnega razpisa, ki odloča o razdelitvi sredstev, sestavljena iz petih članov in sicer: enega člana občinske uprave, enega člana zainteresirane javnosti, dveh predstavnikov športnih društev in enega predstavnika občinskega sveta. Komisijo sprašujete, ali se morata predstavnika športnih društev izločiti pri razdelitvi sredstev za vsa športna društva ali le za društva, katerih člana sta. Zanima vas tudi, ali je član komisije za vodenje javnega razpisa, ki je hkrati član občinskega sveta, lahko tudi član športnega društva ali predsednik društva.
 • 298. Ste poklicni župan, ki bi rad imel sončno elektrarno. Za to morate imeti najmanj s.p., ki bi izstavljal račune družbi, ki kupuje električno energijo. Menite, da kot župan pri prodaji elektrike ne morete imeti pri kupcih nikakršnega vpliva. Menite, da ste s tem lahko vzor ostalim, kljub temu, da se investicija povrne v približno 12 letih. Menite, da če je poklicni župan lahko kmet, ki je prejemnik subvencij, bi lahko tudi vi opravljali dejavnost, ki ne more vplivati na poslovanje z občino. V občini ste imeli razpis za razdelitev sredstev društvom. Med 16 prijavljenimi so tri društva, kjer so trije predsedniki društev občinski svetniki in tri društva, kjer so predsedniki bivši svetniki. Od konca mandata pa še nista potekli dve leti. Zanima vas, ali lahko podpišete pogodbe o sofinanciranju dejavnosti s predsedniki društev, ki so bivši svetniki in ni poteklo še dve leti od poteka mandata.  
 • 299. Ali je možno, da nepoklicni podžupan opravlja funkcijo predsednika sveta zavoda, katerega edini ustanovitelj in financer je občina?
 • 300. Svetnik je poveljnik civilne zaščite v občini, poveljnik gasilskega društva, poveljnik gasilske zveze in regijski poveljnik. Zaposlen je na gasilski zvezi, ki jo občina v celoti financira iz proračuna. Polovico plače dobi kot poveljnik civilne zaščite, polovico iz naslova gasilske zveze. Ali s tem krši prepoved članstva in dejavnosti (27. člen)? Občina je na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo oddala del javne kulturne infrastrukture v upravljanje javnemu zavodu. Ali je občina dolžna ugotavljati, kateremu izvajalcu bo javni zavod naložil izvajanje določenih nalog oziroma ali v tem primeru še veljajo omejitve poslovanja po 35. členu ZIntPK? Javni zavod se namreč za izvajanje določenih nalog dogovarja s svetnikom vaše občine, oziroma z njegovo družbo.  
 • 301. Izpostavljate vprašanje v zvezi z nezdružljivostjo funkcije nepoklicnega podžupana in navajate, da je nepoklicni podžupan občine hkrati član sveta zasebnega zavoda, v katerem je občina manjšinski lastnik. Dejavnost zasebnega zavoda so trgovanje z lastnimi nepremičninami, oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin v najem, posredništvo v prometu z nepremičninami, organizacija izvedbe stavbnih projektov, gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb. Komisijo prosite za mnenje v zvezi s 27. členom ZIntPK.
 • 302. Zaposleni ste kot uradnik v upravni enoti. Na županskih volitvah bi želeli kandidirati za župana občine z območja krajevne pristojnosti druge upravne enote. Ali gre za nezdružljivost funkcij?
 • 303. Ali poslanec Državnega zbora lahko opravlja neplačano funkcijo predsednika zbornice?
 • 304. Ali je funkcija predsednika Državnega zbora RS združljiva s funkcijo člana občinskega sveta?
 • 305. Ali je član obrtne zadruge lahko tudi član nadzornega odbora občine oziroma ali je to nezdružljivo?
 • 306. Ali je lahko poklicni župan občine v družbi z omejeno odgovornostjo, v kateri ima tudi večinski delež, član skupščine te družbe z omejeno odgovornostjo? Katere pristojnosti ima Nadzorni odbor občine glede opravljanja nadzora nad zakonitostjo in pravilnostjo poslovanja organov upravljanja v družbi z omejeno odgovornostjo?
 • 307. Zavod, katerega soustanoviteljica je občina in v katerem ste kot nepoklicni podžupan član organa upravljanja, je oseba zasebnega prava oziroma zasebni zavod, ki ni nosilec javnega pooblastila in ni izvajalec javne službe. Ali sta navedeni funkciji medsebojno združljivi?
 • 308. Ali je članica občinskega sveta lahko tudi direktorica javnega zavoda? Navedeni zavod je proračunski uporabnik in kot članica občinskega sveta lahko vpliva na obseg sredstev namenjenih zavodu.
 • 309. Navajate, da bi za poveljnika civilne zaščite želeli imenovati občinskega svetnika. S prejšnjim poveljnikom civilne zaščite ste imeli za opravljanje te funkcije sklenjeno podjemno pogodbo, kjer je bil določen znesek za plačilo pripravljenosti, intervencij in povračilo materialnih stroškov. Tokrat bi pravico do plačila uredili z dopolnitvijo Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles in članov drugih občinskih organov, po katerem naj bi poveljniku civilne zaščite pripadalo nadomestilo v višini 10% plače poklicnega župana, za vsako intervencijo nad 4 ure pa še dodatno 15% od nadomestila. Glede na določbe Zakona o lokalni samoupravi, ki govori o nezdružljivosti funkcije občinskega funkcionarja z delom v občinski upravi. Ali je opravljanje funkcije poveljnika civilne zaščite in funkcije občinskega svetnika nezdružljivo?  
 • 310. Ali je lahko direktor javnega zavoda, ustanovljenega s strani občine z namenom pomoči socialno ogroženim tudi družbenik oziroma ustanovitelj podjetja (d.o.o.), ki ima osnovno dejavnost nastanitev starejših in invalidnih oseb oziroma ali gre v tem primeru za konflikt interesov?
 • 311. Ali je lahko sekretar zveze hkrati tudi predsednik druge zveze ali organizacije?
 • 312. Ste lastnik zasebnega podjetja, v katerem ste tudi zaposleni, hkrati pa ste tudi član občinskega sveta in član nadzornega sveta javnega komunalnega podjetja, katerega lastnik je matična občina. Pred časom ste se prijavili na delovno mesto direktorja javnega komunalnega podjetja in prišli v ožji izbor, vendar pogodbe o zaposlitvi še niste sklenili. Ker ste v komunalnem podjetju član nadzornega sveta, kar je nezdružljivo s funkcijo direktorja, nameravate iz članstva nadzornega sveta odstopiti po podpisu pogodbe o zaposlitvi. Komisiji naslavljate naslednja vprašanja: Ali je res, da lahko nastopite delo direktorja šele 6 mesecev po odstopu iz funkcije člana nadzornega sveta, ali je delo direktorja javnega komunalnega podjetja združljivo z mestom občinskega svetnika in ali lahko v zasebnem podjetju, kjer ne gre za konkurenčno dejavnost zadržite mesto direktorja brez delovnega razmerja?  
 • 313. Kdaj dejansko nastopi v skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije nezdružljivost funkcije poslanca v državnem zboru in funkcije župana občine? Ali je to takrat, ko je župan dejansko izvoljen kot poslanec oziroma, ko vloži kandidaturo?
 • 314. Podžupan občine je hkrati član sveta zavoda, katerega soustanoviteljica je občina. Zavod je bil ustanovljen kot zasebni zavod po Zakonu o zavodih in ne opravlja javne službe niti nima javnih pooblastil. Zakonitost delovanja tega zavoda je pregledalo Računsko sodišče in ugotovilo, da je občina z ustanovitvijo zasebnega zavoda kršila 2. odstavek 1. člena Zakona o zavodih in občini naložilo uskladitev dejavnosti zasebnega zavoda z Zakonom o zavodih. Ali je ugotovljena kršitev zakonodaje pri ustanovitvi tega zavoda, relevantna okoliščina za ugotovitev združljivosti funkcije podžupana s članstvom v organu upravljanja zavoda?
 • 315. Minister je prejel vabilo za predavanje na fakulteti. Za predavanje bo prejel plačilo, ki pa bi ga doniral. Ali lahko minister kot funkcionar prejme plačilo za predavanje, ki bi ga nato doniral?
 • 316. Ali lahko nepoklicno županjo, Svet javnega zavoda v soglasju z ustanoviteljem, imenuje za direktorico javnega zavoda? Ali lahko funkcijo nepoklicne županje opravlja še naprej ali mora podati odstopno izjavo oziroma zahtevo za razrešitev?
 • 317. Ali je lahko nepoklicni župan ali podžupan občine član skupščine ali nadzornega sveta gospodarske družbe (d.o.o.), v katero bo občina v obliki stvarnega vložka vložila stanovanja v njeni lasti in v kateri bo razmerje deležev med družbenikoma 50% občina in 50% kapitalska gospodarska družba? Ob tem pojasnjujete, da je gospodarska družba, na katero se nanaša vprašanje, oseba zasebnega prava, ki ne bo nosilec javnega pooblastila niti ne bo izvajalec javne službe, hkrati pa tudi navajate, da je občina s predmetnim subjektom ustanoviteljsko, lastniško oziroma nadzorstveno oziroma finančno povezana, pri čemer nepoklicni župan ali podžupan po svoji funkciji ne bo opravljal neposrednega nadzora nad delom družbe. V primeru, da župan ali podžupan ne sme biti član skupščine ali nadzornega sveta, kdo imenuje predstavnika ustanovitelja (občine) v skupščino in nadzorni svet, ali je to župan ali je to v pristojnosti občinskega sveta? Kdo imenuje predstavnika ustanovitelja v skupščino javnega podjetja (župan ali občinski svet)? Ali je sprejemljiva opcija, da občinski svet v odloku opredeli, da župan ustanoviteljice imenuje s sklepom enega predstavnika, s čimer občinski svet pooblastilo za imenovanje prenese na župana?  
 • 318. Ali je lahko nepoklicni podžupan občine imenovan v Svet zavoda osnovne šole?
 • 319. Več občin, Območna obrtna zbornica in Gospodarska zbornica so ustanovile PODJETJE X d.o.o., ki ni nosilec javnega pooblastila in ne izvajalec javne službe. Ali lahko nepoklicna podžupanja ene od občin, ki je ena izmed ustanoviteljic podjetja, nastopi funkcijo direktorice tega podjetja?
 • 320. Ali je lahko direktor javnega podjetja, ki je v lasti več občin hkrati občinski svetnik? Poudarjate, da so ob spremembah ustanovitvenih aktov ukinili nadzorni svet v javnem podjetju in za nadzor nad podjetjem zadolžili skupščino. Predstavnika občine v skupščino imenuje občinski svet.
 • 321. Ali so člani nadzornega odbora občine lahko hkrati tudi člani sveta zavoda osnovne šole (svet šole)?
 • 2. Ali gre v primeru, da je predsednik nadzornega odbora občine hkrati tudi predsednik društva, ki od občine prejema proračunska sredstva na podlagi prijave na razpis, za nezdružljivost funkcij oziroma ali je mogoče, da ostane še naprej predsednik nadzornega odbora in predsednik društva in se izloči v primeru nadzora koriščenja občinskih sredstev v društvu.
 • 3. Ali je lahko podžupan, ki je hkrati tudi občinski svetnik, član sveta območne izpostave Javnega sklada RS?
 • 5. Ali je lahko poslanec Državnega zbora hkrati tudi član sveta javnega zavoda?
 • 10. Ali je župan kot poklicni funkcionar lahko član sveta zasebnega zavoda (kot predstavnik zainteresirane javnosti)? Občina ni ustanoviteljica tega zasebnega zavoda.
 • 11. Ali je lahko član nadzornega odbora občine hkrati tudi član skupščine javnega podjetja, katerega občina je tudi ustanoviteljica.
 • 13. Ali je funkcija državnega sekretarja združljiva s funkcijo nepoklicnega župana? Ali je funkcija uradnika na položaju združljiva s funkcijo nepoklicnega podžupana? Ali je funkcija vodje kabineta predsednika vlade združljiva s funkcijo nepoklicnega podžupana?  
 • 35. Občina je z nekaterimi sosednjimi občinami ustanoviteljica javnega podjetja X d.o.o. Po ustanovitvenem odloku ima družba poleg uprave oziroma direktorja, skupščino in nadzorni svet, ki naj bi prevzel upravljavsko in nadzorno funkcijo. V 9. členu Odloka je določba, po kateri na skupščini izvršuje ustanoviteljske pravice župan oziroma oseba, ki jo on pooblasti. Nadalje odlok določa, da skupščina zagotavlja nadzor nad poslovanjem družbe in imenuje direktorja družbe, kljub temu, da je v istem členu določeno, da skupščina izvaja le ustanoviteljske pravice, ne pa tudi upravljavskih in nadzorstvenih. Glede na to, da ste v fazi prilagoditve družbene pogodbe spremenjenim določbam Odloka, komisijo prosite za mnenje ali so določbe Odloka glede nalog skupščine družbe zakonite.
 • 36. Ali je lahko svetnik v občinski upravi tudi član kluba, predsednik kluba?
 • 44. Navajate, da namerava sodnica opraviti predavanje o novostih zakona za profesionalne uporabnike. Predavanje naj bi izvajala preko podjetja X d.o.o., katerega direktor je sodničin mož. V dopisu navajate, da se vam je zastavilo vprašanje, ali je morebiti tako opravljanje dejavnosti v neskladju z določbami Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ne glede na to, da gre za pedagoško dejavnost, ki ne bi ovirala sodničinega dela in je v smislu 42. člena Zakona o sodniški službi dovoljena.
 • 55. Ali je funkcija direktorja javnega podjetja v smislu ZIntPK združljiva s funkcijo člana občinskega sveta?
 • 56. Ali je lahko občinski svetnik hkrati tudi pomočnik ravnatelja v osnovni šoli, ki jo sofinancira občina, v kateri svetnik opravlja svojo funkcijo?
 • 60. Prosite za pojasnilo v zvezi s pojmi ustanoviteljskih pravic in upravljavskih upravičenj. Komisijo sprašujete, kaj sodi pod pojem upravljavskih upravičenj in kaj pod pojem ustanoviteljskih pravic s poudarkom na javnem podjetju-d.o.o., da bo možno opredeliti naloge in pristojnosti skupnega organa. Dilema je še posebej vezana na imenovanje in razrešitev direktorja javnega podjetja, če javno podjetje nima nadzornega sveta in se je pojavila zaradi prenehanja veljavnosti 27. člena ZGJS, ki ga je črtal ZUKN.
 • 67. Sprašujete za mnenje o združljivosti funkcije člana občinskega sveta s funkcijo predsednika krajevne skupnosti.
 • 72. Ali je dopustno skleniti pogodbe o zaposlitvi na strokovno – tehnično delovno mesto v občinski upravi z osebo, ki je hkrati član občinskega sveta.
 • 75. Menite, da bi poslanca, ki je hkrati tudi predsednik sindikata na podlagi prvega odstavka 27. člena in drugega odstavka 28. člena ZIntPK moral organ Sindikata razrešiti. Zanima vas ali 30-dnevni rok iz drugega odstavka 28. člena ZIntPK začne teči z dnem potrditve mandata in ali zadostuje razrešitev na občnem zboru.
 • 84. Pojasnjujete, da vaša članica sveta šole opravlja nepoklicno funkcijo podžupanje že od pred 5.6.2010, to je na dan uveljavitve ZIntPK, kar bi pomenilo, da je lahko članica sveta šole do preteka mandata ravnatelja javnega zavoda. Status podžupanje je pridobila tudi po lokalnih volitvah jeseni 2010, ko je bil že ZIntPK uveljavljen, kar pa pomeni, da bi bilo potrebno izvesti postopek za izvolitev nadomestnega člana javnega zavoda. Ker se pri vas začne s 1.3.2012 postopek imenovanja ravnatelja sprašujete ali postopek lahko verodostojno izpeljete tako, da gospa podžupanja ostaja članica sveto šole do preteka mandata ravnatelja javnega zavoda ali je potrebno izvesti postopek za izvolitev nadomestnega člana.  
 • 85. Izpostavljate dileme v zvezi z interpretacijo 27. člena ZIntPK v povezavi z zastopanjem lokalnih skupnosti v gospodarskih družbah, v katerih imajo te svoje deleže, po katerem je podana nezdružljivost funkcije občinskih funkcionarjev s članstvom v organih upravljanja, nadzora in zastopanja gospodarskih družb. V dopisu navajate, da sta se v občinah pojavili dve rešitvi, ki po vašem mnenju predstavljata obid zakona kot tudi odločbe US št. U-I-230/10-16 z dne 23.6.2011 in sistemskega pojasnila Komisije. Prva rešitev je ustanavljanje nadzornih svetov v d.o.o., ki pa nimajo ključnih pristojnosti, predvidenih za nadzorni svet, skladno z ZGD-1. Tako nimajo pristojnosti imenovanja in odpoklica direktorja, vrednotenja dela direktorja, potrjevanja letnega poročila, določanja cen za občinske gospodarske javne službe, temveč so te pristojnosti še vedno na skupščinah, ali se te pristojnosti podvajajo pri skupščini in nadzornem svetu in sta oba pristojna za nadzor. Sprašujete, ali ne pomeni takšna rešitev kršitev Odločbe Ustavnega sodišča in Sistemskega pojasnila Komisije. Druga rešitev je, da občinski svet za pooblaščenca na skupščinah imenuje kar župana, ki je pooblaščenec občinskega sveta in ne nastopa kot župan, temveč kot pooblaščenec občinskega sveta. Sprašujete, ali je tak župan v kršitvi 27. člena ZIntPK.  
 • 103. S strani Vlade RS ste bili imenovani za državnega sekretarja. V času imenovanja ste bili in ste še vedno 100-odstotni lastnik enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo ter njen zakoniti zastopnik (direktor) od časa njene ustanovitve. Poslovodno funkcijo ste v podjetju opravljali na podlagi poslovodstvene pogodbe, pred tem pa kot zaposlen. Danes funkcije ne opravljate odplačno, temveč zgolj kot zastopnik, saj družba ne more biti brez direktorja. Prav tako navajate, da je bilo dne xxx prekinjeno poslovno razmerje, v katerem je družba X d.o.o. še vedno poslovala kot izvajalec. Tako družba nima več obveznosti do naročnikov in de facto več ne posluje. Glede na omenjeno ugotavljate, da glede na to, da ste lastnik enoosebne družbe, med drugim veljajo omejitve poslovanja, opredeljene v 35. členu ZIntPK, ki se jih zavedate ter z vašega vidika niso problematične, saj ne samo, da družba ne posluje s subjekti, ki jih omenjeno določilo opredeljuje, družba prav tako de facto z dnem xxx sploh ne posluje kot izvajalec. Določilo, ki se vam v tem primeru pojavlja kot problematično, pa se dotika 27. člena ZIntPK, ki opredeljuje prepoved članstva in dejavnosti in pravi, da poklicni funkcionar ne more biti hkrati zastopnik gospodarske družbe. Intuitivno logičen in legitimen je namen določila - minimalizacija morebitnega navzkrižja interesov pri opravljanju funkcij. Vsebinsko gledano ste se znašli v situaciji, ko ste lastnik enoosebne družbe skladno z določili 35. člena ZIntPK, pri čemer pa kot njen zakoniti zastopnik (pa čeprav zastopstva ne opravljate na podlagi civilnopravnega odplačnega razmerja, prav tako družba de facto ne posluje) še nimate usklajenega razmerja z določili 27. člena ZIntPK. Skladno z opisanim prosite za mnenje glede zgoraj opisane zadeve z vidika kakršne koli morebitne druge poti kot bi bil prenos zastopstva na drugo osebo (prenos je sicer mogoč, ni pa to vsebinska rešitev, ki bi imela kakršne koli druge posledice kot povsem formalistično uskladitev dejanskega stanja z določili 27. člena ZIntPK).
 • 104. Navajate, da je v svetu zavoda kot predstavnik staršev tudi občinski svetnik (član večinske koalicije). Vprašanje se vam postavlja glede na drugi odstavek 27. člena zakona. Občina je namreč pomemben sofinancer delovanja zavoda, poslovanje pa kontrolira skozi občinski nadzorni odbor in notranjo revizijo, kar je bilo letos na zahtevo občinske koalicije oboje tudi opravljeno. Glede na to ima dejansko občina štiri predstavnike v svetu zavoda (namesto tri), starši pa samo dva (namesto tri). S tem je vpliv staršev na delovanje zavoda okrnjeno. Omenjeni svetnik želi tudi zasebno finančno poslovati z zavodom. Na javni predstavitvi programov za vodenje zavodov je nekako dal vedeti, da naj bi glasoval za tistega kandidata za ravnatelja, ki mu bo omogočil poslovanje. Je to dovoljeno?  
 • 130. Ali je lahko predsednik nadzornega odbora občine oseba, ki je med mandatom nadzornika postala direktor občinske uprave sosednje občine s katero imate skupno javno komunalno podjetje in del skupne občinske uprave?
 • 131. Ali je lahko gospod XY, katerega žena je uslužbenka naše občine, član Nadzornega odbora naše občine?
 • 132. Ali sta lahko poklicni podžupan ali vodja oddelka občinske uprave, ki pokriva področje s katerim se ukvarja javni zavod, kot predstavnika občine tudi člana v svetu javnega zavoda katerega ustanoviteljica je občina?