Vpišite nekaj iskanih besed:

 • 474: Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija) je prejela elektronsko sporočilo, v katerem občina navaja, da nov Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) v 4. odstavku 66. člena določa, da postopke za oddajo javnih naročil za potrebe ožjih delov občin (krajevne skupnosti), izvaja občina. S tem v zvezi občina sprašuje, ali lahko, glede na to, da občina samo izvaja postopek javnega naročanja, krajevna skupnost pa je tista, ki dejansko posluje z izvajalcem, krajevna skupnost še naprej posluje s tem izvajalcem, za katerega veljajo omejitve poslovanja do občine (in ne do krajevne skupnosti)? Ali je občina v tem primeru lahko sopodpisnik pogodbe (npr. pri tripartitni pogodbi: občina + izvajalec + krajevna skupnost)?
 • 467. Žena občinskega svetnika je članica uredniškega odbora občinskega glasila. Za glasilo piše članke in ga lektorira, za opravljeno delo pa prejme nagrado, ki se izplača preko avtorske pogodbe. Ali gre za omejitve poslovanja?
 • 468. Ali sme občina poslovati s podjetjem (s.p.), ki je v lasti brata občinskega svetnika? Poslovanje je bilo vzpostavljeno pred nastopom funkcije občinskega svetnika, tako da na te posle ni imel vpliva, niti ga nima sedaj.
 • 469. Kako iz seznama omejitev poslovanja odjaviti subjekt in občinskega svetnika, ki mu je prenehal mandat?
 • 469. Ali lahko občinski svetnik preko s.p. ali d.o.o. kandidira na občinskem razpisu za dodelitev državnih pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva?
 • 470. Ali so v primeru, ko se na občinski Javni razpis za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja prijavi zunajzakonski partner funkcionarje te občine, vzpostavljene omejitve poslovanja? Funkcionar (občinski svetnik) ni v odboru, ki je pripravljal pravilnik, niti ni član komisije za dodelitev finančnih sredstev iz tega razpisa.
 • 456. Sprašujete, ali se storjene kršitve 35. člena ZIntPK štejejo za korupcijo oziroma ali spadajo pod definicijo korupcije po 1. točki 4. člena ZIntPK, ter ali se smejo kršitve 35. člena ZIntPK imenovati koruptivna dejanja oziroma korupcija?
 • 457. Sprašujete, ali lahko Kmetijska zadruga, katere direktorica je občinska svetnica, ponuja blago in storitve Krajevnim skupnostim občine ter, če lahko posluje s Krajevnimi skupnostmi, kaj v omenjenem smislu pomeni dikcija 4. odstavka 35. člena ZIntPK »… ali če se posamezen posel sklene le z njegovim soglasjem…«.
 • 452. Navajate, da je občina izvedla javno naročilo, na katerega se je prijavi javni zavod, katerega zakoniti zastopnik je občinski svetnik te občine. Dodajate, da v tem primeru obstajajo omejitve poslovanja po 35. členu Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (uradno prečiščeno besedilo) (ZIntPK-UPB2) (Uradni list RS, št. 69/11), dalje ZIntPK). S tem v zvezi vas zanima, kaj morate napisati v sklepu oziroma obrazložitvi slednjega – ali gre v tem primeru za izločitev, zavrnitev ali zavržbo.
 • 448. Ali lahko javni zavod posluje s članom sveta zavoda oziroma ali je tovrstna praksa v nasprotju z določbami ZIntPK?
 • 426. Ali je sin občinske svetnice upravičen do subvencije iz programa spodbujanja drobnega gospodarstva?
 • 427. Ali lahko član oziroma predsednik četrtne skupnosti poslovno sodeluje z občino?
 • 428. Ali lahko občina preko študentskega servisa za dobo enega meseca zaposli hčerko člana občinskega sveta?
 • 429. Kako naj se zadosti zahtevam Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije pri sprejemanju občinskega proračuna, glede na to, da je večina občinskih svetnikov hkrati tudi v funkciji predsednikov ali članov upravnih odborov v društvih, ki prejemajo denar iz proračuna? Glede na določbe ZIntPK bi se teoretično moral vsak občinski svetnik pri potrjevanju proračuna izločiti iz postopka, s čimer pa lahko pride do nesklepčnosti.
 • 430. Občina je določenemu podjetju podelila koncesijo za opravljanje zimske službe. Občani opažajo, da sedaj pluženje za to podjetje (koncesionarja) izvaja sin podžupana te občine, ki ima registrirano s.p., občasno pa tudi sam podžupan te občine. S sklenitvijo koncesijske pogodbe je občina naredila nekakšen »obvod« in se na ta način očitno poizkusila izogniti določbam ZIntPK. Pred tem je namreč občina sklenila pogodbo za pluženje lokalnih cest direktno s podjetjem v lasti sina podžupana, zaradi česar je komisija to ravnanje spoznala za koruptivno, pogodbo pa razglasila za nično. Ali opravljanje zimske službe s strani zgoraj navedenih oseb ustreza definiciji korupcije oz. pomeni koruptivno dejanje funkcionarjev občine?
 • 431. Občinski svetnik je na občino naslovil vlogo za odkup dela zemljišča, ki v naravi predstavlja občinsko cesto. Ali bi sklenitev takšne prodajne pogodbe vzbudila sum koruptivnega ravnanja?
 • 432. Ali se lahko občinski svetnik, ki je obenem tudi predsednik Komisije za kmetijstvo, prijavi na občinski razpis za dodelitev sredstev za kmetijske stroje ipd. ter taka sredstva tudi prejme?
 • 433. Ali lahko javni zavod, ki je ustanovljen s strani občine in katerega delovanje 1/3 sofinancira občina, odda naročilo ponudniku, katerega oče je občinski svetnik?
 • 434. Ali je dopustno, da je občina sklenila podjemno pogodbo z možem predsednice nadzornega odbora občine in da se je v občini zaposlilo ožjega sorodnika podžupana?
 • 435. Ali lahko župan občine sklene pogodbo o donaciji samostojnemu podjetniku, katerega nosilec je družinski član občinske svetnice?
 • 418. Ali lahko v javnem zavodu opravlja počitniško delo (kot je npr. pomoč pri organizaciji in izvedbi poletnega festivala) družinski član javnega uslužbenca oziroma direktorja tega zavoda in, ali lahko javni zavod sklene avtorsko pogodbo z družinskim članom javnega uslužbenca oziroma direktorja tega zavoda za umetniški nastop na poletnem festivalu?
 • 420. Ali gre v primeru, ko občinski svetnik, ki je nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, dobavlja blago javnemu zavodu (vrtcu ali osnovni šoli), katerega ustanoviteljica je občina, za omejitve poslovanja?
 • 421. Na kakšen način se komisiji sporočajo podatki o prenehanju funkcije v povezavi z omejitvami poslovanja – ali naj to stori funkcionar sam (npr. z izjavo) ali naj to v njegovem imenu stori organ?
 • 424. Na javni razpis občine za izbor javnih prireditev in dogodkov, ki jih bo občina sofinancirala v letu 2013, se je prijavil zavod, katerega direktorica je sestra občinskega svetnika. Ali je zaradi navedenega sorodstvenega razmerja kakorkoli sporno sofinanciranje javne prireditve oz. dogodka, ki ga bo organiziral dotični zavod in ali je občina v zvezi z navedenim dolžna komisiji posredovati kakršnokoli dokumentacijo?
 • 411. Investitorji nameravajo na lastne stroške preko zemljišč v njihovi lasti, deloma pa tudi po zemljišču v lasti občine X, zgraditi vodovod, ki bo omogočil priklop dveh stanovanjskih objektov na vodovodno omrežje. Po izvedbi se bo vodovod brezplačno prenesel v last občine. Ker je direktor ene izmed gospodarskih družb, ki je investitor, obenem tudi občinski svetnik te iste občine, vas zanima, ali lahko občina sklene služnostno pogodbo za vodovod z investitorji, v kateri bi se dogovorila obveznost brezplačnega prenosa vodovoda na občino. Komisijo obenem zaprošate še za mnenje o morebitnih tveganjih oziroma nasprotju interesov.
 • 408. Ali lahko predsednica nadzornega odbora občine, ki je hkrati tudi notarka, posluje z občino ter ali sta funkciji nezdružljivi?
 • 399. Ali lahko občina odda javno naročilo podjetju, katerega nosilec podjema živi v zunajzakonski skupnosti s hčerko občinskega funkcionarja, vendar ne v istem gospodinjstvu s funkcionarjem?
 • 391. Ali lahko krajevna skupnost posluje z d.o.o, katerega lastnik je predsednik krajevne skupnosti?
 • 389. Sprašujete, ali vam lahko občina, kjer opravljate funkcijo občinskega svetnika, zavrne plačilo računa oziroma stroškov za uporabo in čiščenje vašega prostora, ki je bil uporabljen za volišče z razlogom, da obstajajo omejitve poslovanja. Pri tem izpostavljate, da gre za prostor v vaši hiši, katero ste podedovali od očeta in ki je že več kot 30 let določena za volišče za potrebe volitev.
 • 387. Občina je objavila javno zbiranje ponudb za oddajo prostorov v najem in eden izmed ponudnikov (ponudnik, ki je ponudil najvišjo ceno najema) je politična stranka, katere predsednik je župan te občine, njen zakoniti zastopnik pa občinski svetnik. Za občino je relevanten 3. odstavek 35. člena ZIntPK, ki ureja t.i. pogojno omejitev poslovanja, iz katerega izhaja, da je pridobivanje sredstev oziroma posel, sklenjen na podlagi postopka, ki ne pomeni javnega naročanja ali katerekoli oblike javno–zasebnega partnerstva med občino in njenim funkcionarjem dovoljen, če je izpolnjen poseben pogoj – t.j. da so bile s strani funkcionarja dosledno spoštovane določbe o izogibanju nasprotju interesov v vseh fazah postopka ali posla. Prosimo za pojasnilo kako ravnati, saj ZIntPK ne vsebuje izrecnih določil o postopku izločitve funkcionarja ali o možnosti izdaje pooblastila drugi osebi.
 • 322. Navajate, da je občina s strani društva A prejela ponudbo za nakup petih knjig. Zastopnik navedenega društva je član občinskega sveta g. X. Ponudbo za odkup teh knjig je občini podala tajnica navedenega društva, sicer hči g. X. Gre za manjšo vrednost in sicer 63 EUR za pet knjig. Zanima vas, ali občina od navedenega društva lahko odkupi te knjige? Navajate tudi, da je občina prejela vlogo za finančno pomoč in sicer za nakup novega štedilnika na trda goriva, s strani žene zgoraj navedenega člana. V pojasnitev navajate še, da v občini nimate veljavnega pravilnika o dodeljevanju tovrstnih pomoči in torej nimate v naprej določenih kriterijev za dodelitev take pomoči. Zanima vas torej: Ali občina lahko ženi oziroma družini občinskega svetnika pomaga pri nakupu štedilnika in ali bi bila taka pomoč dovoljena v primeru, da ima občina veljavni pravilnik o dodeljevanju tovrstnih pomoči.  
 • 323. Javni zavod je objavil javno naročilo. Ob odpiranju ponudb ste ugotovili, da je popolno ponudbo med drugimi ponudniki oddal tudi ponudnik, v katerem je posredno preko dveh gospodarskih družb udeležen pri kapitalu eden izmed članov strokovnega (programskega) sveta javnega zavoda. Iz dopisa izhajajo tudi pristojnosti programskega sveta javnega zavoda, ki je strokovni organ zavoda in je pristojen, da daje soglasje k merilom, kriterijem ter metodologiji za izbor kulturnih programov in projektov, daje soglasje k letnemu programu dela in finančnemu načrtu, daje strokovne in druge pobude in predloge v zvezi z umetniškimi in kulturnimi programi, daje mnenje k imenovanju direktorja zavoda in opravlja druge naloge po Odloku o ustanovitvi javnega zavoda. Komisijo sprašujete, ali lahko posredniška lastniška udeležba enega izmed članov programskega sveta zavoda glede na pristojnosti programskega sveta, predstavlja omejitev poslovanja z navedenim ponudnikom, če bi bil kot najugodnejši izbran v postopku javnega naročanja.  
 • 324. Občina podeli koncesijo za izvajanje zobozdravstvene dejavnosti nekomu, ki je zobni tehnik a ima registriran d.o.o. za zobozdravstveno dejavnost. Ta oseba je hkrati predsednik krajevne skupnosti ter s strani občine postavljen, da sedi v svetu zavoda zdravstvenega doma sosednje občine. Zanima vas, ali je tu kaj spornega.
 • 325. Na mestni občini ste v okviru izvajanja javnega razpisa naleteli na vprašanje uporabe določbe o omejitvi poslovanja (35. in 36. člen ZIntPK). Na javni razpis, ki ga izvajate vsako leto v okviru določb Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo, se je prijavilo društvo, katerega odgovorna oseba je bivši mestni svetnik (mandat je svetniku potekel jeseni 2010). Komisija za odpiranje vlog je vlogo do pridobitve mnenja Komisije za preprečevanje korupcije zadržala v smislu odločanja o zavrženju oz. pozivu k dopolnitvi vloge, zato komisijo prosite za urgentno obravnavo in mnenje, ali lahko in pod kakšnimi pogoji, vlogo obravnavate v nadaljnjem postopku javnega razpisa. V zvezi s tem podajate še naslednje obrazložitve: Prejšnja leta je bila predsednica društva druga oseba, za katero ni veljala omejitev poslovanja, do spremembe odgovorne osebe je prišlo v letošnjem letu; Postopek javnega razpisa je dvostopenjski: vloge, prispela na javni razpis, najprej odpre komisija za odpiranje vlog, ki preveri pravočasnost, popolnost vloge ter presodi, ali je vlogo vložila upravičena oseba. Po zaključenem odpiranju vlog se vloge, ki niso izločene iz nadaljnjega postopka preda v obravnavo neodvisni strokovni komisiji, ki je sestavljena iz strokovnjakov na področju kulture in ki presoja kvaliteto prijavljenih programov glede na merila in kriterije v javnem razpisu. V zvezi z navedenim vas zanima, ali je s stališča namena zakona in določbe 35. in 36. člena ZIntPK možen naslednji postopek: Komisija za odpiranje vlog pozove vlagatelja, da skladno z določbami ZIntPK iz celotne prijavne dokumentacije umakne ime odgovorne osebe (t.j. bivšega mestnega svetnika) in imenuje osebo, ki bo vlagatelja zastopala namesto odgovorne osebe v postopku predmetnega javnega razpisa. Komisija za odpiranje vlog preda strokovni komisiji dopolnjeno vlogo, v kateri je namesto odgovorne osebe prijavitelja navedena oseba, ki bo zastopala društvo za potrebe javnega razpisa. Na tak način strokovna komisija, ki bo odločala o prijavah in predlagala županu odločitev o sofinanciranju programov, ne bo prišla v stik z imenom bivšega mestnega svetnika. Morebitni podpisnik pogodbe o sofinanciranju bi bil v takšnem primeru pooblaščenec društva.  
 • 326. Kje bi lahko v veljavni zakonodaji našli določilo, da na javnem naročilu za področje zdravstva ne morejo sodelovati in biti v primeru najugodnejše popolne ponudbe tudi izbrane takšne pravne osebe (npr. d.o.o. in s.p.-ji), katerih lastniki oz. solastniki so: a) osebe, ki so sicer redno zaposlene pri naročniku javnega naročila b) osebe, ki so bližnji sorodniki redno zaposlenih oseb pri naročniku javnega naročila? Primer: naročnik javnega naročila ima v kadrovski službi redno zaposleno osebo, ki je hkrati tudi 50% lastnik d.o.o.-ja, ki je na javnem razpisu ponudil najugodnejšo ponudbo. Smemo izbrati takšno ponudbo ali ne?  
 • 327. Ali zadostuje, da direktor gospodarske družbe, ki je bil pred nastopom funkcije direktorja član občinskega sveta, pooblasti drugega delavca, da podpisuje vso dokumentacijo z občino še dve leti po prenehanju funkcije občinskega svetnika? Ali mora določiti prokurista, ker pooblastilo ne zadostuje?
 • 328. Občina ima namen v letošnjem letu prodajati dve manjši nepremičnini in sicer bo v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin zbirala ponudbe. Zanima vas, ali lahko kot ponudnik (torej morebitni kasnejši kupec, v kolikor bo njegova ponudba najugodnejša) v tem postopku sodeluje tudi (sedanji) občinski svetnik? Ali bi bila s sklenitvijo prodajne pogodbe v tem primeru kršena določila 36. člena ZIntPK? Sami menite, da se prepoved poslovanja nanaša bolj na postopke javnih naročil, ne pa tudi na postopke, ki se peljejo na osnovi Zakona o stvarnem premoženju in torej svetnik v teh postopkih lahko kandidira za nakup nepremičnine.
 • 329. Kaj storiti v primeru javnega naročila, kjer ponudnik nastopa s podizvajalcem (že v ponudbi), za katerega ste ugotovili, da velja omejitev poslovanja? Po vaši oceni je ponudba v skladu z ZJN-2 popolna in je ne morete izločiti iz razlogov po ZJN-2, prav tako pa ni mogoča sklenitev pogodbe s ponudnikom, saj velja prepoved poslovanja s podizvajalcem (po ZIntPK).  
 • 330. Mestni svetnik je solastnik poslovne stavbe, v kateri je drug solastnik občini ponudil oddajo poslovnega prostora v najem (na stavbi ni vzpostavljena etažna lastnina). Poslovni prostor je namenjen pisarniški dejavnosti in bi bil primeren za delovanje ene izmed svetniških skupin. Funkcionar je solastnik omenjene stavbe v deležu cca. 14%. Poleg tega imate še eno podobno zadevo, in sicer dve veljavni najemni pogodbi z družbo oziroma stranko, katerih zastopnika sta mestna svetnika, zato vas zanima splošno mnenje, ali 35. člen ZIntPK prepoveduje tudi sklepanje pogodb po obligacijskem zakoniku (najemne pogodbe).
 • 331. Določena oseba x je predsednik KS, kateremu bo v postopku nadomestitve člana občinskega sveta potrjen mandat za člana OS, torej bo postal občinski funkcionar. KS je samostojna pravna oseba. X je stopil v pogodbeno razmerje (najem prostora v lasti KS) kot fizična oseba na eni strani in KS na drugi strani. X se je izločil iz postopka odločanja pri postopku oddaje v najem (sicer sklenjena neposredna najemna pogodba na podlagi Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Uradni list RS, št. 84/07). Podpisnik najemne pogodbe na strani KS je bil podpredsednik KS. Najemno razmerje je bilo sklenjeno za obdobje treh let in poteče konec oktobra 2013. Naše vprašanje se glasi, ali je dopustno oz. ali se bo morala najemna pogodba med osebo x, ki bo postala občinski funkcionar, prekiniti po nastopu funkcije občinskega svetnika? Ali se smiselno uporabi določba zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (4. odst. 83. člen), da obstoječe pogodbe ostanejo v veljavi do poteka veljavnosti pogodbe?
 • 332. Ali lahko zakonski partner uslužbenke občinske uprave na uradniškem delovnem mestu opravlja storitve za občino v kateri je uslužbenka zaposlena? Ali je lahko občinski funkcionar (član občinskega sveta) zaposlen v občinski upravi? Ali lahko član občinskega sveta kot samostojni podjetnik opravlja storitve za občino? Ali lahko občinski svetnik, ki je zaposlen pri s.p. opravlja dela za občino?  
 • 333. Imate podjetje. ki ga je ustanovil tast, ki je sedaj v vaši občini župan. Takoj, ko je nastopil funkcijo ste odprli novo podjetje. Že vrsto let imate stranke kot so osnovne šole, vrtci in podobno, ki jim prodajate svoje blago in storitve. Zanima vas, ali gre za korupcijo, saj vam tast, ko dajete ponudbe za nove stroje noče podpisati, ker naj bi se to smatralo za korupcijo.
 • 334. Mestna občina je ustanoviteljica in 100% lastnica družbe X d.o.o.. Funkcijo poslovodenja v družbi opravlja mestni svetnik, za katerega ni podana nezdružljivost opravljanja funkcije. Na seznamu omejitev poslovanja, ki je objavljen na spletni strani komisije, je med družbami, s katerimi ima mestna občina absolutno prepoved poslovanja po 35. členu Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, tudi X d.o.o.. Ob zapisanem, se vam postavlja vprašanje kako/zakaj, na seznamu absolutne prepovedi poslovanja ni še katerega drugega javno pravnega subjekta (npr. javni zavod), katerega ustanoviteljica in financerka je prav tako mestna občina in v katerem je poslovodja/ravnatelj prav tako občinski funkcionar (mestni svetnik). Ali za javne zavode veljajo druga določila in je dovoljeno pogojno sodelovanje.
 • 335. V lanskem letu ste prejeli različna mnenja glede 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Pravite, da razumete, da omejitev poslovanja velja v primerih javnega naročanja, ste pa imeli malce drugačno interpretacijo glede javnih razpisov za društva. Mnenja ste bili, da je lahko predsednik društva, ki kot zakoniti zastopnik podpiše in odda vlogo za javni razpis za delovanje društva, tudi mestni svetnik, saj ni vpleten v faze odločanja o sklenitvi in izvedbi postopka. Imate nekaj primerov, kjer sta svetnika tudi predsednika društva oziroma krajevnih organizacij tega društva, ki sta v imenu društva podala vlogo za sofinanciranje delovanja tovrstnih organizacij. Ker ste ravnali po tolmačenju, da v takšnih primerih ni sporno, da je svetnik tudi zakoniti zastopnik društva, ste zadeve odobrili oziroma jih niste opozorili, da bi se morali v društvu o tem pogovoriti in na novo izvoliti predsednike, v primeru, da bi še želeli kandidirati za sredstva. Sprašujete ali imate pravo tolmačenje 35. člena glede situacije svetnikov in njihovih funkcij kot predsedniki društev, če se prijavljajo na razpise za katere v fazah odločanja niso vpleteni.
 • 336. Mestna občina je dne 26.7.2010 sklenila pogodbo z društvom v zvezi z upravljanjem prostorov, namenjenih izvajanju kulturne dejavnosti. To društvo je, skladno z določilom pogodbe, da lahko za prostore sklepa najemne in druge pogodbe s pisnim soglasjem mestne občine, nadalje v oktobru 2010 sklenilo pogodbo z zasebnim zavodom, h kateri je mestna občina dala soglasje (ni pa mestna občina pogodbena stranka), po katerem je ta zavod prevzel del obveznosti, ki jih društvo samo ni moglo izvajati. Društvo je v letošnjem letu prenehalo obstajati, zaradi česar je prenehala veljati tudi pogodba z zavodom. Ker je interes mestne občine vsekakor ohranitev kulturne dejavnosti v navedenih prostorih in ker je zasebni zavod v te prostore vnesel svojo opremo, je želela mestna občina z zavodom skleniti novo pogodbo in urediti pogodbeno razmerje, po katerem bi celotno obveznost po prvotni pogodbi z društvom prenesli na zavod. Direktor zavoda je sin funkcionarke-svetnice v Svetu mestne občine. Svet mestne občine o zadevi ni odločal (posamični program je sprejel župan), niti niso prostori kakorkoli financirani iz proračuna (o katerem bi npr. svetnica lahko glasovala), niti do sedaj svetnica ni sodelovala v katerikoli fazi postopka, skratka dosledno so bila upoštevana določila ZIntPK. Ali lahko mestna občina sklene kakršnokoli pogodbo z zavodom, katerega direktor je sin funkcionarke, v kolikor so upoštevana določila o dolžnem izogibanju nasprotju interesov?
 • 337. Občina vodi postopek podelitve koncesije za opravljanje zdravstvene službe na področju zobozdravstvenega varstva odraslih. A je predsednik krajevne skupnosti ter hkrati tudi zakoniti zastopnik in lastnik podjetja X d.o.o., ki tudi kandidira za podelitev zgoraj navedene koncesije. Iz pravnih aktov, ki urejajo delovanje občine in krajevne skupnosti izhaja, da je krajevna skupnost sicer ožji del občine, ki pa ima status samostojne pravne osebe. Krajevna skupnost v pravnem prometu samostojno nastopa kot naročnik blaga in storitev ter samostojno sklepa pravne posle. Glede na navedeno in ob upoštevanju določb 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ki ureja institut omejitve poslovanja, ste mnenja, da za občino in A ne velja prepoved poslovanja in zato lahko podjetje X enakovredno sodeluje v postopku podeljevanja koncesije na področju zobozdravstvenega varstva odraslih. Zanima vas, ali velja med navedenima pravnima subjektoma omejitev poslovanja oziroma kakršnakoli druga omejitev za morebitno podelitev koncesije družbi X. A je bil kot predstavnik soustanoviteljice občine imenovan za člana v Svet zavoda, s strani občinskega sveta občine. Nalogo predstavnika občine opravlja na prostovoljni bazi. Ne glede na dejstvo, da ne obstaja zakonska podlaga, ki bi določala, da je potrebno v postopku pridobiti mnenje zavoda, se v praksi v postopku podelitve koncesije mnenja pridobivajo. V kolikor bi torej občina iskala mnenje zavoda pred podelitvijo koncesije, ste mnenja, da se mora v postopku, po katerem bi bilo mnenje izdano, občina zaradi konflikta interesov v vsakem primeru izločiti iz sodelovanja in odločanja v takšnem postopku. Ker bi se morala občina po vašem mnenju v vsakem primeru izločiti iz obravnave ali odločanja, menite tudi, da stališče direktorja, ki meni da pozitivnega soglasja oziroma mnenja družbi X d.o.o. ne bo izdal, v kolikor bo njen zakoniti zastopnik takrat še član sveta zavoda, ni pravilno, zato prosite za mnenje ali je vaše stališče z vidika zakonodaje pravilno oziroma ali obstaja kakšna druga omejitev za sodelovanje A v zgoraj navedenih situacijah.
 • 338. Občina je objavila razpis za odgovornega urednika javnega glasila občine, po katerem odgovorni urednik delo opravlja kot zunanji sodelavec občine. Po odloku o javnem glasilu odgovornega urednika imenuje župan na predlog programskega sveta. Ker obstaja možnost, da se na razpis prijavi tudi brat direktorja občinske uprave, sprašujete ali glede na predhodno navedeno sorodstveno razmerje obstajajo kakršnekoli zakonske omejitve, po katerih brat direktorja občinske uprave ne bi smel biti imenovan za odgovornega urednika javnega glasila občine.
 • 339.
 • 340. Ste organ skupne občinske uprave več občin. Kot tak ste proračunski uporabnik občinskega proračuna sedežne občine. Med drugim opravljate tudi naloge upravljanja z vstopno izstopnimi mesti, kar ima podlago v občinskih splošnih aktih. Na tem področju je bilo že v preteklosti potrebno sodelovanje določenih poslovnih subjektov. Med njimi tudi svetnik sedežne občine in svetnik druge občine. Gre za dva samostojna podjetnika, ki sta v preteklih letih na tem področju že sodelovala, le da je takrat z vstopno izstopnimi mesti upravljal javni zavod, katerega ustanovitelj je sedežna občina. Zanima vas, ali smete s samostojnim podjetnikom svetnikom v sedežni občini oziroma s svetnikom v drugi občini skleniti pogodbe: - o prodaji dovolilnic za uporabo vstopno izstopnih mest; - o vzdrževanju vstopno izstopnih mest; - o vzdrževanju določenega vstopno izstopnega mesta.  
 • 341. Občina je objavila razpis za dodeljevanje subvencij, na katerega se je prijavila tudi žena člana občinskega sveta občine in v zvezi s tem sprašujete ali glede na 35. člen Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije lahko nadaljujete z obravnavanjem vloge, ali skladno s tem členom velja prepoved poslovanja za funkcionarje in njihove družinske člane.
 • 342. Na javni razpis se je prijavil tudi funkcionar občine in v zvezi s tem sprašujete, ali omejitve poslovanja po 35. členu Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije še vedno veljajo.
 • 343. Ste redno zaposlen učitelj športne vzgoje v osnovni šoli in hkrati tudi predsednik in odgovorni član športnega društva, ki se ukvarja z vzgojo in izobraževanjem otrok in mladine na športnem področju. Zanima vas, ali lahko to športno društvo sodeluje z vašo matično šolo, oziroma ali lahko društvo organizira dan dejavnosti (športni dan) na vaši matični šoli. Društvo svoje storitve zaračuna šoli po tržni ceni.
 • 344. Ali se člani nadzornega odbora občine tudi štejejo za funkcionarje in ali je treba tudi za njih poročati podatke o subjektih, s katerimi veljajo omejitve poslovanja do vašega organa?
 • 345. Ali lahko občinski funkcionar z računom prodaja blago občini (reprezentanca), kjer je zaposlen, in samostojnim podjetnikom in pravnim osebam, ki v isti občini sodelujejo v postopkih javnih naročil.
 • 346. Direktor podjetja X d.o.o. in hkrati član občinskega sveta občine, pri kateri želi pridobiti podjetje koncesijsko pogodbo za izvajanje občinske gospodarske javne službe, pri čemer se izvajanje občinske javne gospodarske službe ne bo financiralo iz občinskega proračuna. Zanima vas, ali se navedeno podjetje lahko prijavi in sklene koncesijsko pogodbo, ali se morate pri dodeljevanju koncesije izločiti iz kakšne faze odločanja.
 • 347. Dolgoletni lastnik zemljišča v poslovno-industrijski coni je podjetje, katerega lastnik je član občinskega sveta. Občina želi zaradi širitve industrijske cone to zemljišče zamenjati z drugim zemljiščem, primernejšim za stanovanjsko gradnjo v razmerju 1:1 in z navedenim subjektom skleniti menjalno pogodbo. Glede na dejstvo, da je lastnik zemljišča, ki je predmet menjave, podjetje člana občinskega sveta, komisijo sprašujete ali iz tega naslova izhajajo v smislu ZIntPK kakršnekoli ovire za sklenitev menjalne pogodbe.
 • 348. Katere podatke je potrebno pridobiti od funkcionarja za poročanje podatkov o omejitvah poslovanja?
 • 349. Ali lahko člani komisij oziroma njihovih družinskih članov (komisija ima nalogo razdelitve sredstev iz proračuna društvom, ki se prijavijo na razpis), ki so hkrati tudi člani društev, ki so se na ta razpis prijavila, kandidirajo oz. pridobivajo sredstva iz tega razpisa?
 • 350. Kot poslanec in občinski svetnik ste zavezanec v skladu s 35. členom ZIntPK za poročanje subjektov, za katere veljajo omejitve poslovanja. V nadaljevanju navajate, da ste v preteklosti komisiji prijavili podjetje O d.o.o., ki je v lasti vaše žene. Po ženini upokojitvi je podjetje v stanju mirovanja, formalni direktor podjetja pa je sin, ki je pa redno zaposlen pri drugem delodajalcu. Glede na navedeno vas zanima, ali ste omenjeno podjetje dolžni prijaviti v skladu z ZIntPK.
 • 351. Sin podžupana in občasno tudi sam podžupan opravlja za občino storitve. Komisijo sprašujete, ali je to zakonito in kako se tukaj izvaja nadzor nad učinkovito rabo sredstev.
 • 352. Ali lahko funkcionarjev sin, ki vodi odvetniško družbo, z občino sklene dogovor, da bo zanjo izvedel postopek javnega naročanja?
 • 353. Ugotavljate, da sta podžupan in njegov sin s tem, ko sta opravljala storitve za občino, kršila 35. člen Zakona o integriteti in preprečevanju korupcija korupcije. Komisijo sprašujete, kakšne sankcije sledijo.
 • 354. Kako naj občinski svetniki navedejo subjekte, v katerih so na primer njihovi bratje, sestre, starši in otroci, s katerimi ne živijo v skupnem gospodinjstvu in živijo v tujini ali pa z njimi nimajo stikov, v razmerju iz prvega odstavka 35. člena ZIntPK? V zvezi z navedenim prav tako sprašujete, ali je možno pojem družinski član razlagati samo za osebe, ki s funkcionarjem živijo v skupnem gospodinjstvu. V nadaljevanju dopisa navajate, da prvi odstavek 35. člena ZIntPK določa, da »organ, ki je dolžan voditi postopek javnega naročanja skladno s predpisi, ki ureja javno naročanje…«. Glede na navedeno sprašujete ali to pomeni, da prepoved omejitev poslovanja ne velja za javna naročila pod pragom do katerega se ZJN-2 ne uporablja, oziroma pod pragom 10.000 EUR, ko ni potrebno pridobiti izjave od ponudnika, skladno s šestim odstavkom 14. člena ZIntPK.
 • 355. Zaposleni ste v družbi X d.o.o. in niste poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik, niti niste neposredno ali prek drugih pravnih oseb v več kot 5% udeleženi pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu. V nadaljevanju navajate, da ste predsednik društva. To društvo pa je skupaj še z drugimi društvi ustanovitelj družbe B. Vaša žena je zaposlena v gospodarski družbi D v lasti občine. Poleg redne službe opravlja še funkcijo predsednice nadzornega sveta javnega zavoda E. Funkcijo je prevzela na podlagi imenovanja občinskega sveta. Glede na navedeno v nadaljevanju sprašujete, kakšno izjavo morate posredovati občini, v kateri opravljate funkcijo občinskega svetnika.
 • 356. Vse svoje funkcionarje ste pozvali k poročanju glede omejitev poslovanja. Ker vam do 1.7.2011 niso oddali zahtevanih podatkov, ste jih ponovno pozvali. Kljub ponovnemu pozivu nekateri ne želijo posredovati zahtevanega obrazca. Komisijo sprašujete, kako postopati v tem primeru.
 • 357. G. A je prenehal mandat v občinskem svetu. V seznamu poslovnih subjektov, s katerimi občina ne sme poslovati, je tudi njegov s.p. Komisijo sprašujete, ali je g. A dolžan sam obvestiti komisijo o prenehanju funkcije in izbrisu poslovnega subjekta ali to stori občina.
 • 358. Oseba A je član nadzornega odbora občine, oseba B je njegova hčerka in hkrati lastnica in direktorica podjetja, ki želi poslovati preko javnega naročila z občino. Prav tako je oseba C zet člana nadzornega odbora, ki ima svoj s.p. in želi poslovati z občino. Komisijo sprašujete, ali smeta osebi B in C, ki sta v sorodstvenem razmerju s članom nadzornega odbora in ne živita z njim v skupnem gospodinjstvu, poslovati z občino.
 • 359. Ali lahko občinski svetnik kot samostojni podjetnik opravlja dela za občino?
 • 360. Ste član občinskega sveta in lastnik družbe X d.o.o.. Družba X d.o.o. ima sklenjeno pogodbo s petimi občinami, med drugim tudi z občino, katere član je omenjeni občinski svetnik. Komisijo sprašujete: - ali lahko sklenete aneks k pogodbi z občino in - ali lahko sklenete aneks z upravljavcem v občini, javnim podjetjem. Zanima vas tudi, ali ste dolžni prijaviti komisiji svoje premoženjsko stanje, če sodelujete v kateri komisiji za izbor izvajalcev.  
 • 361. Predsednik nadzornega odbora občine je hkrati tudi samostojni podjetnik. Občina namerava izpeljati postopek oddaje strehe v najem s postopkom zbiranja ponudb z namenom postavitve sončnih elektrarn na strehi OŠ. Komisijo sprašujete, ali je sporno, če se kot ponudnik prijavi predsednik nadzornega sveta občine s svojim s.p.?
 • 362. Ali se omejitev poslovanja nanaša na vse posle dobave blaga, storitev in gradenj ali samo na posle, ki presegajo mejne vrednosti 10. 000 evrov oziroma 20. 000 evrov, ki spadajo v javna naročila po ZJN-2?
 • 363. Kako je z začasno prepovedjo poslovanja po prenehanju funkcije po 36. členu ZIntPK v povezavi z drugim odstavkom 35. člena ZIntPK in sicer ali velja prepoved poslovanja z bivšim funkcionarjem, kot fizično osebo tudi v določenem obdobju po prenehanju funkcije?
 • 364. Župan želi pred izvedbo postopka oddaje poslovnega prostora v najem, na spletni strani objaviti poziv, s katerim bi občane ali druge osebe pozvali, da predstavijo ideje, katere dejavnosti bi lahko umestili v poslovni prostor. V primeru, da bi prejeli za občino ustrezno idejo, bi jo uvrstili v merila pri postopku izbire najugodnejšega ponudnika. Ker pa bi ideje lahko posredovali tudi potencialni ponudniki vas zanima, ali je takšno ravnanje dopustno in na kaj je potrebno biti pozoren, da ne bi ravnali koruptivno.
 • 365. Ste župan in z ženo sta solastnika posesti, do katere ste z lastnimi sredstvi zgradili asfaltni cestni priključek v vrednosti cca. 50.000,00 EUR. V nadaljevanju sprašujete, ali bi bila odobritev občine za delno povrnitev stroškov zakonsko čista.
 • 366. Zanima vas, ali gre za omejitve poslovanja pri občinskem svetniku, ki ima tudi svoj podjem in je zastopnik za podjetje, pri katerem občina naroča in kupuje pisarniški material. Zanima vas tudi, kako je v primeru, da material pri njemu fizično naročite, račun pa izda podjetje, katerega zastopnik je občinski svetnik.
 • 367. Ali obstajajo kakršnekoli ovire, da bi občina s podjetjem, v katerem je neposredno udeležen svetnik vaše občine, sklenila pogodbo o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja, na osnovi katere bi nepremičnina, ki je zemljiškoknjižno last občine, prešla v last tega podjetja.
 • 368. Ali lahko občinski svet zaradi odstopa občinskega svetnika na njegovo mesto imenuje drugega občinskega svetnika, katerega žena je samostojna podjetnica, ki ima sklenjeno pogodbo o poslovnem sodelovanju s podjetjem, katerega solastnik je tudi občina.
 • 369. Ali lahko društvo kandidira na javnem razpisu občine za dodelitev finančnih sredstev, če je član upravnega odbora društva občinski svetnik občine?
 • 370. Ali lahko občinski svetnik da ponudbo za koordinatorstvo v okviru medobčinskega projekta v znesku 19.900,00 EUR + DDV (skupna cena za 5 občin) oziroma ali lahko občina kot ena izmed naročnikov sklene pogodbo s svojim funkcionarjem, upoštevajoč, da gre za storitev pod mejno vrednostjo po ZJN-2.
 • 371. Opisujete naloge, organiziranost in organe upravljanja zadruge X. Naloge predsednika zadruge je doslej opravljal nepoklicni župan ene izmed občin ustanoviteljic, ki je funkcijo predsednika zadruge opravljal nepridobitno, brez honorarja in brez sejnin. Zadrugo so ustanovili z namenom vodenja aktivnosti, ki so potrebne za uspešno realizacijo Lokalne razvojne strategije in zaradi pogojev črpanja sredstev. Ključne naloge predsednika zadruge so sklic in vodenje sej predsedstva, občnega zbora in upravnega odbora ter skupaj z ostalimi organi sodeluje pri pripravi dokumentov zadruge. Zadrugo zastopa predsednik oz. po potrebi podpredsednik. Zadruga ni izvajalec javne službe, niti nosilec javnega pooblastila. Ustanovljena je zato, da vodi razvoj podeželja kot je zapisan v Lokalni razvojni strategiji in upravlja s sredstvi za ta namen. Komisijo prosite za pojasnilo, ali sme nepoklicni župan z vidika ZIntPK in glede na značilnosti zadruge za razvoj podeželja opravljati funkcijo predsednika te zadruge (nezdružljivost funkcij, omejitev poslovanja, nasprotje interesov).  
 • 372. Občinski svetnik preko svojega podjetja izdaja časopis, kjer ima več občin v regiji možnost zakupa ene strani. Časopis je brezplačnik in razposlan v vsa gospodinjstva v občini. Komisijo sprašujete, ali gre za korupcijo, če je med temi občinami, ki zakupijo prostor, tudi občina, v kateri je ta oseba občinski svetnik in ali to pomeni, da se edino ena občina ne more predstavljati v brezplačniku zaradi njihovega enega občinskega svetnika.
 • 373. Krajevna skupnost (KS) ima v lasti otroško igrišče. V finančnem planu ima rezervirana sredstva za vzdrževanje tega igrišča. Zanima vas, ali lahko predsednik KS sklene pogodbo o delu za vzdrževanje igrišča, katere vrednost znaša 400 EUR. Svet KS bo sprejel sklep o sklenitvi pogodbe, podpisnik pogodbe za KS pa bi bil podpredsednik.
 • 374. Ali lahko občina sklene pogodbo s sinom občinskega svetnika, ki opravlja geodetske storitve in je najcenejši ponudnik. Navajate tudi, da svetnik nima nobenega vpliva na razpis in sinovo poslovanje z vami.
 • 375. Ali lahko občina posluje z javnim zavodom, katerega direktor je bivši občinski svetnik. Poleg tega vas zanima tudi ali omejitev poslovanja iz 35. člena ZIntPK velja samo za krajevne skupnosti, ki imajo lastno pravno subjektiviteto in v katerih je občinski funkcionar član sveta ožjega dela občine ali pa se posamezen posel lahko sklene le z njegovim soglasjem ali omejitev poslovanja velja za vse krajevne skupnosti pri poslovanju s subjekti iz seznama po 35. členu ZIntPK.
 • 376. Ali med družinske člane po 7. točki 4. člena ZIntPK, za katere veljajo omejitve poslovanja, sodijo zakonec, otroci, posvojenci, starši, posvojitelji, bratje, sestre, če te osebe živijo s posameznikom v skupnem gospodinjstvu ali v zunajzakonski skupnosti. Navajate primer, ko je vaša sestra (sestra župana) predsednica društva. Sprašujete, ali kot župan lahko podpišete pogodbo o sofinanciranju društva, glede na to, da se je društvo prijavilo na občinski razpis in jim je komisija dodelila določena sredstva. Ali gre v tem primeru za ožjega družinskega člana, glede na to, da sestra ne živi v skupnem gospodinjstvu, temveč živi na drugi lokaciji v svojem gospodinjstvu. - Turistično društvo (v nadaljevanju TD) gradi prizidek k turističnemu domu, ki bo namenjen za manjšo dvorano in muzejsko dejavnost društva. Predsednik TD je tudi občinski svetnik. To društvo prosi občino za 25.000 EUR za financiranje projekta. To financiranje naj bi se izvedlo iz proračuna za leto 2012. Sprašujete ali lahko občina nakaže sredstva temu društvu za dograditev objekta. - Navedeno Turistično društvo se je tudi prijavilo na razpis za delovanje društev v občini. Predsednik društva, ki je hkrati tudi občinski svetnik je tudi član komisije, ki je odločala o točkovanju in razdelitvi razpoložljivih sredstev. Iz komisije se ni izločil, ko se je odločalo o društvu, katerega predsednik je. Sprašujete, ali se lahko z navedenim društvom podpiše pogodba o sofinanciranju društva.  
 • 377. Ali je občinski svetnik lahko nadzorni organ na gradbeni investiciji, ki jo je odobril občinski svet, investitor pa je občina.
 • 378. Občina je kot investitor sklenila pogodbo o izvajanju nadzora z gospodarsko družbo, ta pa je za izvedbo nadzora nad investicijo določila osebo, ki je zaposlena v tej družbi in je hkrati tudi član občinskega sveta. Navedena oseba nima lastniškega deleža v družbi in tudi ni zastopnik družbe, s katero je občina sklenila pogodbo. Komisijo sprašujete, ali občinski svetnik lahko opravlja nadzor kot zaposleni v družbi, ki je sklenila pogodbo z investitorjem.
 • 379. Ali lahko uradnik, ki je redno zaposlen na občini, opravlja razna dela za isto občino tudi preko svojega podjetja oziroma podjema?
 • 380. Pred časom ste na občino prejeli vlogo solastnikov večstanovanjskega objekta za odkup 31m2 zemljišča, na katerem se nahajajo parkirni prostori. Med solastniki objekta je v določenem deležu tudi žena župana. Zanima vas, ali občina oziroma župan, kot zakoniti zastopnik občine, lahko sklene posel (proda zemljišče), z omenjenimi solastniki večstanovanjskega objekta.
 • 381. Župan občine je hkrati 50% lastnik trgovine, ki je pogorela, škoda pa se ocenjuje na 200.000 EUR. V občini je praksa, da ob elementarni ali naravni nesreči občina pomaga z delom sredstev iz občinskih rezerv. Komisijo prosite za mnenje, kaj lahko storite v primeru, ko je oškodovanec po elementarni nesreči istočasno župan, da ne bi kršili Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije.
 • 382. Ali je v skladu z določbami ZIntPK izplačilo sredstev iz občinskega proračuna, če se sredstva izplačujejo iz proračuna osebi, ki je član delovnega telesa občinskega sveta. Gre za subvencije, ki jih na podlagi javnega razpisa dodeljuje posebna komisija, ki jo imenuje župan. Ta oseba ni član posebne komisije in tudi ni član občinskega sveta, je pa predsednik sveta Krajevne skupnosti kot ožjega dela občine, ki je pravna oseba.
 • 383. Član občinskega sveta občine je zaposlen v družbi X d.o.o. V družbi ni udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik niti ni udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu. Zanima vas, ali lahko navedena družba po predhodno zakonito izvedenem načinu izbire, nastopa kot gradbeni nadzornik pri investicijah, ki jih vodi občina.
 • 384. Gospodarska družba Y d.o.o. posluje na področju gradbenih del z občino. Eden od direktorjev in prokurist družbe Y d.o.o. g. A je brat podžupana občine. Po podatkih iz Supervizorja je podjetje poslovalo tudi z občino, kar naj bi bilo v neskladju z zakonom. Komisijo prosite za mnenje, ali gre v navedenem primeru za kršitev zakonodaje.
 • 385. Ali lahko glede na določbe 35. člena ZIntPK občinski svetnik občine X ali zasebno podjetje (d.o.o.) njegovega družinskega člana (brata, ki je 100% družbenik in direktor tega podjetja) sklene pogodbo za opravo storitev z javnim zavodom, ki je zavezan k postopkom javnega naročanja in katerega 100% ustanovitelj je občina X.
 • 7. Ena izmed občin ima sprejet Pravilnik o dodelitvi denarnih nagrad zlatim maturantom, dijakom in študentom. Ali bi bil lahko glede na veljavno zakonodajo občinski svetnik upravičen do take nagrade?
 • 8. Ali drži, da podjetje katerega solastnik je občinski svetnik, ne sme kandidirati na javnih razpisih občine, kljub temu, da le-ta več let ni prejel nobenega dobička od podjetja? Ali lahko svoj delež ta občinski svetnik, kot oče prenese na hčerko, ki živi v drugem gospodinjstvu in tudi v drugi občini in se s tem izogne preprečitvi kandidature na javnem razpisu občine za dodelitev sredstev? V kolikor to drži, ali je mogoča zamrznitev lastniškega deleža oziroma ali lahko komu svoj delež začasno zaupa, če seveda ne želi prodati svojega deleža.  
 • 37. V dosedanji seznam je vključenih cel kup društev, kjer so predsednik oziroma osebe udeležene pri opravljanju društev vaši občinski svetniki. Zanima vas, ali je potrebno v seznam subjektov, za katere veljajo omejitve poslovanja vključiti tudi društva, ali za njih veljajo omejitve poslovanja? Ali je potrebno društva izbrisati iz seznama in kakšen je postopek izbrisa?
 • 39. Navajate, da je občinski svetnik hkrati tudi direktor d.o.o., ki ga je občina ustanovila z namenom spodbujanja razvoja podjetništva (občina je večinski lastnik). Podjetje pridobiva sredstva za delovanje iz občinskega proračuna. Sprašujete, ali v tem primeru veljajo omejitve poslovanja.
 • 40. Ste članica občinskega sveta občine in hkrati tudi pisateljica in scenaristka kot samostojna kulturna delavka oziroma samozaposlena v kulturi. V dopisu navajate, da boste sodelovali v okviru posebnega projekta in sicer ob treh različnih priložnostih na literarnih večerih kot gostja, niste pa nosilka nobenega samostojnega projekta. Navajate, da ste v letu 2010 podpisali pogodbo za dve knjigi, ki jih je sofinanciral Zavod, toda takrat še niste bili članica občinskega sveta. Glede na to, da župan meni, da ste zaradi sodelovanja pri projektih v navzkrižju interesov, ker bo gostovanje v okviru projekta financirano iz občinskega proračuna, prosite komisijo za mnenje o morebitnem nasprotju interesov.  
 • 53. Kot turistična organizacija med drugim skrbite tudi za turistično informacijsko dejavnost. Dejavnost se opravlja na več lokacijah (info centri). Ena izmed lokacij se nahaja v prostorih turistične agencije, zato imate z agencijo sklenjeno pogodbo za opravljanje te dejavnosti. Lastnica agencije pa je tudi svetnica v občinskem svetu Občine x. Sprašujete, ali je to skladno z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije.
 • 77. Mestna občina v nadaljevanju: (MO) in druge občine so ustanoviteljice javnega zavoda x, direktorica javnega zavoda pa je članica občinskega sveta MO, - Mestna občina je edina ustanoviteljica javnega zavoda y, katerega direktor je član občinskega sveta MO, - Mestna občina ima večinski poslovni delež v podjetju z d.o.o., javno podjetje, katerega direktor je član občinskega sveta MO, družba pa je bila ustanovljena za opravljanje javne službe in tržne dejavnosti, - Mestna občina ima večinski poslovni delež v podjetju a d.o.o., javno podjetje, katerega direktor je član občinskega sveta MO, družba pa je bila ustanovljena za opravljanje javne službe in tržne dejavnosti, - Mestna občina ima večinski poslovni delež v podjetju b d.o.o., katerega direktorica je članica občinskega sveta MO in podžupanja, družba pa opravlja izključno tržno dejavnost. Komisijo prosite za stališče ali obstojijo omejitve poslovanja po ZIntPK, oziroma ali gre v navedenih primerih za t.i. »in-house« naročila ter kako veljajo določbe o omejitvah poslovanja za in-house naročila.  
 • 90. Ste solastnik (skupni delež 40 %) družinskega podjetja, katerega dejavnost je v veliki meri povezana z javnim sektorjem (šolski in pisarniški material, računovodski servis, računalniški inženiring). Dejavnost podjetja je pretežno odvisna od teritorialne realizacije v matični občini. Na nadomestnih volitvah želite kandidirati za župana, zato vas zanima, ali obstajajo na podlagi Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije kakšne omejitve. Pri sprejemanju kandidature imate pomisleke glede opravljanja vaše dejavnosti – to je opravljanja računovodstva za nekatere javne ustanove. Pravite, da zaradi funkcije ne želite izgubiti poslov v matičnem okolju. Navajate tudi, da ste član Odbora za gospodarjenje v občinskem svetu in predsednik območne obrtno podjetniške zbornice.
 • 92. Predsednik komisije javnega razpisa za dodeljevanje občinskih sredstev organizacijam je hkrati član upravnega odbora (tajnik) enega izmed društev, ki je prejelo sredstva iz tega razpisa. Ali je to dovoljeno? Ali društvo, v katerem v upravnih organih sodelujejo zaposleni v občinski upravi, lahko prejema sredstva iz občinskega proračuna? Ali društvo, katerega predsednik je župan, lahko pridobiva sredstva iz javnih razpisov občine? Ali društvo, ki organizira dogodek in za organizacijo tega dogodka pooblasti organizacijski odbor, v katerem sedijo župan in zaposleni v občinski upravi, lahko pridobi sredstva iz občinskega proračuna za organizacijo tega dogodka? Ali lahko občinski svet imenuje ožje družinske člane župana v svet zavoda, katerega ustanoviteljica je občina? Ali občina v tem primeru še lahko posluje z zavodom? Ali je v svet zavoda Centra za socialno delo s strani lokalne skupnosti lahko imenovan rejnik, kateremu je isti CSD dodelil otroke v rejo?  
 • 93. Ali so člani občinskega sveta oziroma svetniki upravičeni do subvencij v kmetijstvu, do sofinanciranja obresti pri najetih kreditih v okviru pospeševanja podjetništva in do pomoči ob rojstvu otroka?
 • 94. Občina vsako leto objavi javni razpis o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja. Te pomoči sodijo pod državne pomoči in so priglašene na Ministrstvu za kmetijstvo in Ministrstvu za finance. Komisijo sprašujete, ali lahko občinski svetnik kandidira na ta javni razpis oziroma ali je upravičen do pomoči v skladu z ZIntPK.  
 • 95. Direktor Gasilsko reševalnega centra (GRC) je tudi občinski svetnik. Ob zbiranju ponudb za opravljanje storitev s področja varstva pri delu in požarne varnosti se je kot ponudnik prijavil tudi GRC. Sprašujete ali pri sklenitvi pogodbe lahko zapadete nasprotju interesov.
 • 96. Podžupan občine je predsednik uprave enega podjetja, to podjetje pa je 100% lastnik drugega podjetja. Ali omejitev poslovanja velja tudi za drugo podjetje? Ali omejitev poslovanja velja tudi za javne zavode, katerih ustanovitelj je občina?
 • 97. Ali je sporno, - če direktor javnega zavoda, ki je hkrati občinski svetnik, napiše avtorsko delo (scenarij za določeno občinsko prireditev) po naročilu občinske uprave in za avtorsko delo prejme honorar, izplačan fizični osebi preko avtorske agencije, - če avtorsko delo napiše direktor občinske uprave, ki pisanja scenarijev in drugih umetniških stvaritev nima v opisu del, ali se mu za to lahko izplača avtorski honorar s strani občine.  
 • 98. Ali za mestnega svetnika veljajo omejitve poslovanja, ker je manj kot 5% lastnik v delniški družbi ter hkrati predsednik nadzornega odbora?
 • 99. V delniški družbi, katere solastnica je tudi občina, se bo kot direktor zaposlil član občinskega sveta. Zanima vas, ali se mora bodoči direktor odpovedati funkciji člana občinskega sveta in ali bo lahko sklepal posle in podpisoval dokumentacijo za družbo v zvezi z občino.
 • 102. Pojasnjujete potek postopka in vsebino Javnega razpisa ki ga je objavil organ, na katerega se je prijavila gospodarska družba A, ki je v 100% lasti družbe B, ta pa v solastništvu C, katere solastnik je bivši funkcionar. Fukcionar je podal odstopno izjavo, v kateri je navedel, da nepreklicno odstopa s funkcije, bil pa je še vedno podpisnik objavljenega razpisa. Iz dopisa tudi izhaja, da navedeni javni razpis ne sodi med posle, za katere velja absolutna omejitev poslovanja, temveč med posle, ki predstavljajo drugo obliko dodeljevanja sredstev in so dovoljeni pod pogojem, da se funkcionar izloči iz vseh postopkov dodeljevanja sredstev. V navedenem primeru je bil bivši funkcionar izključen iz celotnega postopka odločanja. Glede na navedeno komisijo prosite za mnenje o skladnosti prijave podjetja A na Javni razpis.  
 • 127. Ste občinski svetnik v občini, ki je ustanoviteljica zadruge A, član upravnega odbora v zadrugi A in nosilec osnovne ter dopolnilne dejavnosti na družinski kmetiji. Zadruga ima vzpostavljeno in delujočo trgovino z izdelki iz okoliških kmetij. Ker imate doma že trgovino z izdelki s kmetije, imate namen prevzeti trgovino od zadruge, ki išče prevzemnika za to tržno dejavnost. V zvezi z navedenim komisijo prosite za odgovor, ali kot občinski svetnik in član upravnega odbora zadruge lahko z zadrugo sklenete pogodbo o prevzemu izvajanja tržne dejavnosti oz. trgovine.
 • 128. Ali lahko oseba (mož/žena), katerega partner je zaposlen v javnem sektorju (lokalni samoupravi) opravlja dela za dotično ustanovo? Kako je v primeru javnih razpisov, ali se lahko taka oseba prijavi na javni razpis?
 • 129. Ali gre v primeru, ko občina sklene z županom ali pooblaščeno osebo pogodbo o opravljenem delu – gre za primer javne in svečane sklenitve zlate poroke, ki je v skladu s Pravilnikom občine županova protokolarna obveznost – za potrebe izplačila nadomestila oziroma nagrade, za omejitev poslovanja po ZIntPK.