Vpišite nekaj iskanih besed:

 • 477. Ali sta predsednik in sekretar državnega sveta zavezanca za prijavo premoženjskega stanja? 
 • 462. Sem: - član uprave SDH, - član uprave gospodarske družbe, v kateri ima država večinski delež, - član uprave gospodarske družbe, v kateri ima država prevladujoč vpliv. Ali moram po Zakonu o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 25/14) ponovno prijaviti premoženjsko stanje do 26. 8. 2014?  
 • 1. Kako je z osebami, odgovornimi za javno naročanje, ki so začele s funkcijo že pred uveljavitvijo novele zakona in tudi prijavile premoženjsko stanje po začetku funkcije, sedaj pa se je že po uveljavitvi novele zakona postopek javnega naročanja končal? Primer: javno naročilo se je začelo 30.4.2011 (premoženje je bilo javljeno) končalo pa se je 4. 6. 2011. V nadaljevanju sprašujete, ali mora bivši član komisije za javna naročila, ki je od 1.12.2010 upokojen in je svojo »funkcijo« v komisiji zaključil 8.11.2010 in takrat v roku enega meseca tudi poslal podatke o premoženjskem stanju, tudi poslati podatke v elektronski obliki do 31.1.2012.
 • 4. Direktorica je bila ponovno imenovana za direktorico za naslednjih pet let. Ker ni drugih sprememb vas zanima, ali morate ponovno opraviti prijavo ali ne?
 • 14. Ali morajo novo imenovane osebe odgovorne za javna naročila podatke o svojem premoženjskem stanju poročati v roku 30 dni od imenovanja ali do 31. januarja naslednje leto, če so v preteklem letu sodelovale v postopku javnega naročila? V spremembi ZIntPK (Ur.l.RS, št. 43/11) je zapisano, da se izvede sporočanje podatkov o premoženjskem stanju preko elektronskega obrazca dostopnega na spletni strani Komisije. Ali se ta obrazec izpolni, natisne in po klasični pošlje na naslov Komisije ali je zato predviden kakšen drug način neposrednega pošiljanja po elektronski poti? Ali oseba, ki sodeluje kot odgovorna oseba v postopkih javnega naročanja sporoči podatke o premoženjskem stanju do 31. januarja za preteklo leto v celoti ali samo, če se je premoženjsko stanje spremenilo? 3. odstavek 41. člena ZIntPK po novem pravi, da se za osebe odgovorne za javna naročila ne uporablja drugi odstavek 43. člena ZIntPK. Ali to pomeni, da jim ni potrebno potem sporočati sprememb glede funkcije, delnic in vrednostnih papirjev?  
 • 15. Razmišljate o vključitvi tudi zunanjega sodelavca v postopek javnega naročila (iz drugega zavoda). Ali v tem primeru vi sporočite njegove podatke ali mora njegove podatke sporočiti njegov delodajalec?
 • 16. V mesecu avgustu 2010 ste kot zavezanec po ZIntPK sporočili podatke o svojem premoženjskem stanju, in sicer kot v.d. direktorja sodišča. V nadaljevanju navajate, da ste v vmesnem času spremenili zaposlitev, in sicer ste se zaposlili kot direktor drugega sodišča. Formalno sicer gre za spremembo zaposlitve v smislu 41. člena ZIntPK, dejansko pa gre za nadaljevanje dela na drugem sodišču na delovnem mestu, ki je po svoji vsebini in funkciji enako. Ali morate ponovno sporočiti podatke o premoženjskem stanju, ter nadalje izpolniti obrazec za spremembo opravljanja funkcije.
 • 18. Na portalu javnih naročil ste prejeli obvestilo o zavezanosti oseb, odgovornih za javna naročila. Zanima vas, ali poročate o premoženjskem stanju oseb, ki so odgovorne za javno naročilo, ki se bo izvedlo po odprtem postopku.
 • 19. Ali mora oseba, odgovorna za javna naročila, ki sodeluje le pri opredelitvi predmeta javnega naročila in njegovi kalkulaciji tudi prijaviti podatke o premoženjskem stanju, ali morajo to storiti le osebe, ki so imenovane v komisijo? V nadaljevanju navajate, da ustanova izvaja veliko javno naročilo z več sklopi, eden izmed sklopov je javno naročilo za projekt v okviru te ustanove. Vodja tega projekta sodeluje pri opredelitvi predmeta javnega naročila in njegovi kalkulaciji, medtem ko razpisno dokumentacijo in sodelovanje v komisiji izvede služba za javna naročila. Sprašujete, ali mora tudi vodja projekta oddati podatke o premoženjskem stanju.
 • 20. Ravnateljica vas je imenovala za člana komisije v postopku javnega naročila. Sprašujete, kaj morate pod točko 2 v obrazcu za prijavo premoženjskega stanja izpolniti, in sicer, ali izberete, da ste oseba odgovorna za javna naročila ali kaj drugega, glede nato, da boste prisotni samo pri odpiranju ponudb. V nadaljevanju sprašujete, ali izberete, da opravljate svojo funkcijo poklicno ali nepoklicno.
 • 21. Na šoliste zaposleni kot ravnateljica organizacijske enote. V nadaljevanju navajate, da zavod vodi direktor, ki je tudi ravnatelj. Sprašujete, ali morate tudi vi - kot ravnateljica organizacijske enote prijaviti podatke o premoženjskem stanju.
 • 22. Na vaši šoli zelo pazite, da ne prekoračite meje, ki bi vas obvezovala, k javnim razpisom. Glede na navedeno vas zanima, ali morate Komisiji prijaviti tudi delavce, ki so v komisijah za obravnavo ponudb za beljenje šole, dobavo papirja ipd.
 • 24. Ali je likvidacijski upravitelj zavezanec za poročanje podatkov o premoženjskem stanju in ali ste zavezanci za poročanje seznamov zavezancev?
 • 25. Ali je vaše delo na področju javnih naročil (priprava razpisne dokumentacije, sodelovanje pri pogajanjih, sestavljanje pogodb, pisanje končnega poročila o javnem poročilu,…) takšne narave, da je potrebna prijava premoženjskega stanja?
 • 26. Ali je delodajalec Komisiji dolžan posredovati seznam zavezancev-oseb, imenovanih za izvedbo konkretnega javnega naročila tudi, če so le-ti zunanji sodelavci?
 • 27. V letu 2010 ste prijavili premoženjsko stanje Komisiji za preprečevanje korupcije, ker ste kot član strokovne komisije sodelovali pri izvedbi enkratnega javnega naročila v vrednosti 22. 000 z DDV. Zanima vas, ali morate zaradi sodelovanja pri lanskem naročilu tudi letos prijaviti premoženje.
 • 28. Ali poročajo premoženjsko stanje le osebe, odgovorne za javna naročila, ki so sodelovale v postopku javnega naročanja, ki se je v preteklem letu tudi pravnomočno končal oziroma ali za vzpostavitev dolžnosti sporočanja premoženjskega stanja zadostuje že, da je oseba imenovana v strokovno komisijo in je izdan sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila?
 • 29. Utemeljujete, da delniška družba ni gospodarska družba, v kateri ima država ali samoupravna lokalna skupnost večinski delež ali prevladujoč vpliv, in da zato po vašem mnenju poslovodne osebe vaše družbe niso zavezane k sporočanju premoženjskega stanja Komisiji za preprečevanje korupcije, kot to določa Zakon o integriteti in preprečevanju (ZIntPK; Ur.l. RS, št. 69/2011-UPB2).
 • 30. Ali je potrebno v skladu z drugim odstavkom 43. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije posredovati obrazec do 31.1.2012, kljub temu, da ni prišlo do nikakršnih sprememb (v lastništvu, funkciji,…)?
 • 31. Prosite za mnenje v zvezi z določilom 11. točke 4. člena ZIntPK, ki se glasi: »v skladu z zakonom, ki ureja javno naročanje …«. V dopisu navajate, da področje javnega naročanja urejata dva zakona, ZJN-2 in ZJNVETPS in da je določbo iz 11. točke 4. člena ZIntPK razumeti tako, da so zavezanci le tiste osebe, ki sodelujejo v postopkih, ki se izvajajo po ZJN-2 in se pri tem upošteva vrednost 40.000 EUR za blago in storitve ter 80.000 EUR za gradnje ali tudi tiste osebe, ki sodelujejo v postopkih, ki se izvajajo po ZJNVETPS in se pri tem upoštevajo vrednosti iz 32. člena tega zakona, ki določa mejo nad katero je potrebno izvesti postopke zbiranja ponudb po predhodni objavi in sicer 80.000 EUR za blago in storitve ter 160.000 EUR za gradnje. Sprašujete, ali je mogoče 11. točko 4. člena ZIntPk razumeti, da osebe, ki sodelujejo v postopkih, ki se izvajajo po ZJNVETPS sploh niso zavezanci po tej točki, in če so zavezanci, ali se pri tem upošteva vrednosti, ki veljajo po ZJN-2 ali po ZJNVETPS.  
 • 32. Funkcijo sodnice ste nastopili v letu 2007, vaše premoženjsko stanje pa v večjem delu izvira iz časa pred nastopom funkcije. V nadaljevanju navajate, da ste podatke o premoženjskem stanju že poročali, a vam je bilo sedaj rečeno, da morate prijavo ponoviti, tokrat v elektronski obliki. Glede na to, da v obrazcu za prijavo podatkov o premoženjskem stanju ni podatka o času pridobitve premoženja vas zanima, kako bo Komisija zagotovila varstvo osebnih podatkov, glede premoženja, ki izvira iz časa pred začetkom opravljanja funkcije.
 • 33. Kaj se šteje pod pojem uradne osebe po 10. točki 4. člena ZIntPK, vezano na 99/1 člen KZ-1 in v povezavi s 37.-40. členom ZIntPK v povezavi z 9. točko 4. člena ZIntPK in glede na opredelitev 10. člena ZGD-1?
 • 34. Navajate, da ste kot član komisije sodelovali v javnem naročilu, ki je bilo ovrednoteno na več kot 40.000 EUR brez DDV. Po izbiri je bil znesek manjši od 40.000 EUR z DDV. Zanima vas, ali ste dolžni posredovati obrazec o premoženjskem stanju.
 • 41. Navajate, da osebam, odgovornim za javna naročila pred spremembo ZIntPK ni bilo potrebno poročati o nepremičninah v Republiki Sloveniji, saj so ti podatki dostopni iz uradnih evidenc. Zanima vas, zakaj novi obrazec določa, da je potrebno izpolniti tudi točko o nepremičninah v Republiki Sloveniji in kje je zakonska podlaga za to.
 • 42. Navajate, da morajo do 31.1.2012 oddati poročilo o premoženjskem stanju tudi osebe, ki so bile v preteklem letu odgovorne za javna naročila, ki so presegla vrednosti 40.000 EUR za blago in storitev oziroma 80.000 EUR za gradnje. V zvezi s tem prosite za mnenje: - Ali mora o svojem premoženjskem stanju poročati tudi oseba, ki ni bila član strokovnih komisij, je pa sodelovala v projektni skupini, ki je izvedla strokovni dialog zaradi pridobitve podatkov in priprave predloga specifikacije javnega naročila. Kaj je v primeru, da oseba ni imenovana za člana strokovne komisije, je pa v strokovnem dialogu sodelovala pri pripravi predloga specifikacije predmeta naročila, glede na določbo 11. točke 4. člena ZIntPK in v naročilu ni sodelovala ne kot član strokovne komisije ne kot zunanji pomočnik. - Ali so zavezanci tudi osebe, ki so imenovane za člane strokovnih komisij, vendar se je postopek zaključil tako, da naročnik ni oddal naročila nobenemu ponudniku (vse ponudbe so bile nepopolne)? Ali je kaj drugače, če naročnik ne odda naročila na podlagi 2., 3., in 5. odstavka 80. člena ZJN-2?  
 • 43. Ali morajo člani Sveta zavoda, glede nato, da je Svet zavoda po določilih Zakona o zavodih organ upravljanja, tudi podati prijavo podatkov o premoženjskem stanju?
 • 45. Navajate, da je vaš direktor poslovodna oseba in hkrati tudi oseba, odgovorna za javna naročila, ker podpisuje odločitve glede izbire ponudnikov v postopkih javnih naročil. Za ti dve funkciji je različen način poročanja premoženjskega stanja. Poslovodnim osebam premoženjskega stanja ni potrebno poročati vsako leto, osebam, odgovornim za javna naročila pa ja. Zanima vas, kakšna je njegova obveznost poročanja. - Pravite pa tudi, da bi bilo obrazec dobro ponovno proučiti tudi v delu, kjer se vpisuje funkcija zavezancev. Pravite, da je pri vas večina zavezancev v postopke javnih naročil vključena s strokovnega vidika predmeta naročila, zato v postopkih sodelujejo zaposleni, ki imajo različna delovna mesta, ki z javnimi naročili nimajo ničesar skupnega. Imajo težavo, kaj vpisati v rubriko datum nastopa funkcije in funkcija, ki ste jo opravljali pred tem.  
 • 48. Navajate, da ste v letu 2011 sodelovali samo pri eni oddaji javnega naročila, ki pa ni zaključena, ker se je pričela v drugi polovici decembra in bo zaključena v letu 2012.
 • 49. Nekateri sodniki poleg sodniške funkcije opravljajo tudi delo mediatorjev. Zanima vas, ali je potrebno tako delo vpisati na obrazcu za poročanje podatkov o premoženjskem stanju pod točko 4 ali 2. Zanima vas, ali zavezanci v zvezi s podatki o nepremičninah v Republiki Sloveniji lahko podajo komisiji le pooblastilo, da te podatke pridobi iz uradnih evidenc. Vsi ti podatki se namreč nahajajo v zemljiški knjigi. V nadaljevanju navajate, da kljub objavljenim razlagam še vedno obstajajo dileme v zvezi s prijavo vrednostnih papirjev, naložbenih zavarovanj, življenjskih naložbenih zavarovanj oziroma deležev v vzajemnih skladih, in sicer kdaj se le te navede na obrazcu za poročanje podatkov o premoženjskem stanju pod točko 11 in kdaj pod točko 13. Poleg tega vas zanima, ali zadostuje, da v primeru deleža v vzajemnih skladih navedete: ime sklada in njegova ISIN koda, število točk in skupno vrednost premoženja. V nadaljevanju vas zanima, ali v primeru naložbenega oziroma življenjskega naložbenega zavarovanja zadostuje, da navedete: ime zavarovalne družbe, številko police in kaj v konkretnem primeru se navede, kot vrednost – predvidene donose po zaključku zavarovanja ali trenutno naložbeno vrednost v času poročanja.  
 • 50. Ali sem kot mestna svetnica zavezana za oddajo obrazca za prijavo premoženjskega stanja?
 • 51. Ali so naslednje osebe zavezanci za prijavo premoženjskega stanja: - prodekan, ki vodi zastopa in predstavlja fakulteto na podlagi pisnega pooblastila dekana v njegovi odsotnosti, - člani upravnega odbora fakultete in - tajnik fakultete in če da, kakšen je njegov tip funkcije v prijavi.  
 • 52. Pri nekaterih pogodbah ste bili vpleteni v izvajanje določil pri nabavi storitev. Ker pri nastopu delovnega mesta to ni bilo navedeno kot opis del in nalog, ampak so vam delo nekako vrinili, sistematizacija delovnega mesta pa o tem nič ne pove, se čudite, da ste sedaj postali zavezanec za prijavo premoženjskega stanja.
 • 54. Ali so člani Sodnega sveta dolžni poročati o svojem premoženjskem stanju?
 • 57. Ali obveznost prijave premoženjskega stanja velja tudi za namestnike generalnih direktorjev?
 • 61. Ali ste kot prokurist družbe v večinski državni lasti dolžni poročati Komisiji o svojem premoženjskem stanju?
 • 62. Navajate, da v javnem zavodu oseba A pripravlja javne razpise, poleg nje pa v razpisih sodelujejo še druge osebe. Nekatere pripravljajo vsebino razpisa (cene, količine, tehnične zahteve, predmet javnega razpisa) in pregledujejo ponudbe, druge pa sodelujejo zgolj v postopku odpiranja ponudb. Komisijo sprašujete, katere izmed navedenih oseb mora javni zavod sporočiti komisiji in katere so dolžne komisiji posredovati podatke o premoženjskem stanju.
 • 63. Ali so člani občinskega sveta lahko člani komisij za vodenje postopkov javnih naročil?
 • 64. Navajate, da v strokovne komisije za vodenje postopkov javnih naročil in ocenitev ponudb za javna naročila imenujete tudi zunanje strokovnjake, ne le zaposlene. V nadaljevanju navajate, da ko ste zaprosili zunanje sodelavce za potrebne podatke, ste dobili odgovor, da so že člani strokovnih komisij v okviru drugih javnih naročil in jih komisija že ima v svoji evidenci. Zanima vas, ali je potrebno z vaše strani, kot naročnik, tudi prijaviti zunanje strokovnjake, ali bi bilo v konkretnem primeru dovolj, da v tem primeru sporočite samo imena, saj druge podatke komisija že ima.
 • 65. Bili ste sodnik, glede na navedeno ste tudi poslali prijavo premoženjskega stanja v elektornski obliki. V nadaljevanju navajate, da ste se upokojili in, da ste zato želeli izpolniti na elektornskem obrazcu le spremembe premoženjskega stanja, kar pa vam ni uspelo, ker vas obrazec ni spustil skozi. Glede na navedeno vas zanima, kako naj sporočite spremembe podatkov o premoženjskem stanju ob prenehanju funkcije in pa premoženjsko stanje v letu dni po prenehanju funkcije.
 • 68. Navajate, da ZIntPK šteje za funkcionarje tudi bivše funkcionarje, dokler prejemajo nadomestilo plače v skladu z zakonom. V nadaljevanju vas zanima, kakšne obveznosti imajo funkcionarji, ki prejemajo nadomestilo plače, glede poročanja premoženjskega stanja.
 • 69. Navajate, da niste več oseba, odgovorna za javna naročila, zato vas zanima ali je pravilen obrazec, ki ga morate izpolniti Obrazec za odjavo premoženjskega stanja. Poleg tega vas zanima tudi, ali je potrebno izpolniti točko 2. podatek o trenutnih funkcijah oziroma delu, če dela povezanega z javnimi naročili ne opravljate več.
 • 70. Ali je direktor javnega zavoda dolžan javiti spremembo premoženjskega stanja, če nastopi funkcijo v.d. direktorja zbornice, glede na to, da mandat traja le tri mesece?
 • 71. Ali mora generalni direktor, ki je na novo nastopil funkcijo, izpolniti obrazec za prijavo zavezancev in ali mora generalni direktor še tekom leta opraviti kakršnokoli drugo prijavo ali prijavo premoženja?