Vpišite nekaj iskanih besed:

 • 475. Kako mora ravnati organ ali organizacija javnega sektorja, če se pojavi sum, da je pri sklepanju pogodbe prišlo do koruptivnega ravnanja? Kaj je "ugotavljanje pogojev ničnosti" iz 3. odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK)?
 • 454. Ali je potrebno pred sklenitvijo aneksa k obstoječi pogodbi pridobiti izjavo o lastniški strukturi ponudnika, tudi če se aneks sklepa izključno zaradi spremenjene višine DDV?
 • 143. Ali ima (ne)povzemanje prvega odstavka 14. člena ZIntPK v pogodbah kakšen vpliv na možnost uveljavljanja ničnosti pogodb?
 • 144. Ali je potrebno protikorupcijsko klavzulo vnesti tudi v druge pogodbe, kot na primer zakupne, prodajne, menjalne pogodbe, o ustanovitvi služnosti, kreditne, posojilne in druge pogodbe?
 • 145. Ali je potrebno protikorupcijsko klavzulo vključiti tudi v tipske pogodbe?
 • 201. Kaj je namen protikorupcijske klavzule?
 • 202. Ali je potrebno protikorupcijsko klavzulo vnesti tudi v pogodbe, ki jih organ ali organizacija javnega sektorja sklepa s subjekti, kateri ustanovitelj/lastnik je?
 • 203. Kaj pomeni »ob upoštevanju posameznega primera« v drugem odstavku 14. člena ZIntPK?
 • 204. Kako je s protikorupcijsko klavzulo v zvezi s podizvajalcem, ki opravi dela v vrednosti nad 10.000 evrov brez DDV?
 • 205. Ali morajo pogodbe, katerih vrednost ob sklenitvi (še) ni znana, vsebovati protikorupcijsko klavzulo?
 • 206. Kaj lahko storimo, če se tuji partner ne strinja z vključitvijo protikorupcijske klavzule v pogodbo ali če vključitev iz objektivnih razlogov ni možna ali primerna?
 • 207. Kaj je namen dolžnosti razkritja lastništva ponudnika, ki sklepa posel s subjektom javnega sektorja?
 • 208. Kdo so zavezanci za pridobitev izjave o lastništvu?
 • 209. Ali je potrebno izjavo pridobiti tudi od subjektov kot je Republika Slovenija ali od občin, kadar so ti subjekti ponudniki?
 • 210. Ali je komisija pripravila/objavila obrazec izjave o lastniški strukturi?
 • 211. Ali je potrebno pridobiti izjavo o lastniški strukturi tudi v primeru, ko je ponudnik občina (občina A ponuja storitev občini B – najem gasilske opreme)?
 • 212. Ali je potrebno v zvezi s pogodbami, ki so bile sklenjene po 4. 6. 2011, pridobiti izjavo oziroma podatke o lastniški strukturi za nazaj (za pogodbe, za katere je takšna izjava obvezna)?
 • 213. Ali je potrebno pred sklenitvijo pogodb, ki se ne financirajo iz sredstev proračuna RS (razpisi NATO, EU …), ampak se projekti financirajo skladno s pravili mednarodne organizacije, pridobiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom (izjava o lastniški strukturi)?
 • 214. Kaj naj naročnik stori, če dobi kot izjavo o lastniški strukturi dokumente, ki vsebinsko niso ustrezni, in ali ima kakšne obveznosti glede vsebinske analize podatkov v izjavi?
 • 215. Kako dolgo je veljavna izjava oziroma podatki v njej?
 • 216. Kdaj je potrebno pridobiti izjavo (časovno)?
 • 217. Kaj storiti, če ponudnik ne želi posredovati izjave oziroma podatkov?
 • 218. Ali je odgovor ponudnika na zahtevo po predložitvi izjave, v kateri predlaga, da si podatke pridobite iz javnih evidenc sami (kot to določa ZJN-2C), upravičen?
 • 219. Ali zadostite določbam 14. člena ZIntPK, če v pogodbo vnesete določilo, po katerem bo izbrani ponudnik posredoval zahtevane podatke o lastniški strukturi v osmih dneh od prejema vašega poziva?
 • 220. Ali je potrebno pred sklenitvijo pogodbe z izvajalcem del pridobiti tudi izjavo o lastniški strukturi podizvajalca in ali je potrebno izjavo od podizvajalca pridobiti tudi pred sklenitvijo aneksa k osnovni pogodbi o izvedbi gradbenih del, s katerim se nominira podizvajalca?
 • 221. Ali smo, glede na to, da v našem javnem zavodu ni funkcionarja, za katerega bi veljale omejitve poslovanja, pred sklenitvijo pogodbe dolžni pridobiti izjavo o lastniški strukturi ponudnika?
 • 222. Ali zadostite obveznosti, določeni v šestem odstavku 14. člena ZIntPK (izjava o lastniški strukturi), če podatke oziroma izjavo pridobi organ ali organizacija javnega sektorja pred podpisom krovnega okvirnega sporazuma in izjavo oziroma podatke posreduje vsem neposrednim naročnikom pri konkretnem naročilu?
 • 223. Kako ravnati, ko ima naročnik že sklenjeno pogodbo in je že pridobil izjavo po šestem odstavku 14. člena ZIntPK ter izvede postopek javnega naročanja s pogajanji brez predhodne objave za dodatne nabave blaga ali storitev z istim dobaviteljem ali izvajalcem? Ali je potrebno pred podpisom aneksa ponovno pridobivati podatke ali zadostuje že pridobljena izjava, pridobljena pred podpisom osnovne pogodbe?
 • 12. Kako postopati v primeru, ko nad 10.000 evrov brez DDV ni pogodbe, ampak le naročilnica – ali je obvezna uporaba protikorupcijske klavzule, kot to določa 14. člen ZIntPK?
 • 74. Ali se uporablja protikorupcijska klavzula z vrednostjo 10.000 evrov z DDV ali brez DDV?
 • 78. Naš organ javnega sektorja ima z zasebnim podjetjem sklenjeno pogodbo o najemu, katere vrednost je nad 10.000 evrov. Zaradi spremembe določenih pogojev imamo namen podpisati aneks k obstoječi najemni pogodbi. Zanima nas, ali mora aneks vsebovati tudi protikorupcijsko klavzulo, kot jo predvideva 14. člen Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije?
 • 86. Kot javni zavod s področja kulture sklepamo pogodbe z znanimi gostujočimi ansambli in umetniki, od katerih mnoge presegajo vrednost 10.000 evrov. Nekateri ansambli sklepajo pogodbe le pod lastnimi pogoji in besedila pogodb niso pripravljeni spreminjati. Ali je potrebno tudi v te pogodbe vključiti protikorupcijsko klavzulo v skladu s 14. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije?
 • 88. Ali moramo v pogodbe, pri katerih smo mi (organ ali organizacija javnega sektorja) ponudniki ali izvajalci del, tudi vključiti protikorupcijsko klavzulo?
 • 89. Ali je glede na drugi odstavek 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije in glede na določbe prvega odstavka 12., prvega in drugega odstavka 13. in prvega odstavka 14. člena Zakona o javnem naročanju ter ob uporabi načela lex specialis derogat legi generali utemeljeno sklepati, da vrednost, navedena v drugem odstavku 14. člena ZIntPK (10.000 evrov), ne vsebuje DDV-ja?
 • 134. Ali je potrebno protikorupcijsko klavzulo vnesti tudi v pogodbe, ki so bile sklenjene pred uveljavitvijo Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK)?
 • 135. Ali je potrebno pogodbe, ki so bile sklenjene po uveljavitvi ZIntPK in so že izpolnjene, dopolniti z aneksi, ki vsebujejo protikorupcijsko klavzulo?
 • 136. Ali je potrebno v pogodbo, s katero lokalna skupnost sofinancira izvajanje obvezne javne službe ali financira program dejavnosti javnega interesa, vnesti protikorupcijsko klavzulo?
 • 137. Ali je potrebno protikorupcijsko klavzulo vključiti tudi v avtorske in podjemne pogodbe?
 • 138. Ali je izbrani ponudnik tudi prekrškovno odgovoren in oglobljen, če naročnik v pogodbo »pozabi« vnesti protikorupcijsko klavzulo?
 • 139. Kakšen je tekst protikorupcijske klavzule v angleškem jeziku?
 • 140. Ali je potrebno pogodbam iz lanskega leta, katerih vrednost presega 10.000 evrov brez DDV, naknadno dodati protikorupcijsko klavzulo?
 • 141. Ali je potrebno protikorupcijsko klavzulo vključevati tudi v tiste pogodbe, pri katerih je organizacija javnega sektorja izvajalec za naročnika iz zasebnega sektorja?
 • 142. Ali je potrebno uporabiti protikorupcijsko klavzulo tudi v pogodbah o vezanem depozitu med banko in organom ali organizacijo javnega sektorja?