Kaj je načrt integritete?

Načrt integritete opredeljuje Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) in je metoda oziroma orodje, katerega namen in cilj je:

o krepitev delovanja pravne države
o krepitev integritete in transparentnosti
o preprečevanje in odpravljanje korupcije in nasprotja interesov

Gre za dokumentiran proces identificiranja tveganj, katerih spregled lahko povzroči, da bi:

o bila oblast, funkcija, pooblastilo ali druga pristojnost uporabljena v nasprotju z zakonom, pravno dopustnimi cilji ali etičnimi kodeksi
o nastale okoliščine, v katerih bi zasebni interes uradne osebe vplival ali ustvarjal videz, da vpliva na nepristransko in objektivno opravljanje njenih javnih nalog
o prišlo do kršitev dolžnega ravnanja uradnih in odgovornih oseb v javnem ali zasebnem sektorju
o se ob tem kršitelji in/ali pobudniki takih kršitev okoristili, zlorabili javna sredstva in podobno.

Z načrtom integritete se določi ukrepe, s katerimi se pravočasno odpravi in preprečuje nastanek novih tveganj – s tem pa se ohranja in povečuje integriteta institucij javnega sektorja. Integriteta se mora odražati v vseh aktivnostih, postopkih in organizacijskih pogojih, tako v notranjem kot v zunanjem okolju institucije.

Načrt integritete temelji na ugotavljanju tveganj koruptivnih, protipravnih in drugih neetičnih ravnanj, ki se lahko pojavijo na naslednjih področjih oziroma virih tveganj:

o Organizacijski pogoji: predpisi in politike v smislu dobrega upravljanja, odločanja in usmerjanja, da lahko neka organizacijska oblika sploh obstaja, deluje in uresničuje zadane cilje.
o Ljudje/zaposleni: izvajalci politik in procesov, ki predstavljajo operativno raven organizacije – uresničevanje zadanih ciljev.
o Procesi: predvideno delovanje pod vnaprej določenimi pogoji in standardi, urejenimi s predpisi in politikami (organizacijski pogoji), ki z največjo možno mero predvidljivosti (gotovosti) in uspešnosti uresničuje zastavljene cilje.

Kar na nacionalnem nivoju predstavlja Akcijski načrt o uresničevanju Resolucije o preprečevanju korupcije v RS, na nivoju posamezne institucije javnega sektorja predstavlja načrt integritete. Zaposleni v javnem sektorju smo v službi državljanov in smo zavezani delovati v javnem interesu in pri tem spoštovati ustavo, zakone in kodekse, ki usmerjajo naše delo.

ZAKAJ NAČRT INTEGRITETE?

Ker se bomo posamezniki in institucije s svojo aktivno vlogo pri njegovi izdelavi, skozi razvoj in uporabo naučili prepoznavati/identificirati okoliščine, ki lahko sicer privedejo do korupcijskih tveganj. S tem znanjem bomo dosegli višjo raven integritete in transparentnosti ter zavedanja o odgovornosti posameznikov in organizacij.

Ker v javnem sektorju nimamo orodja, ki bi načrtno in sistematično povezalo poslanstvo, cilje, strategijo, kodekse in že izdelane registre tveganj ter jih usmerilo k skupnemu cilju – krepitvi integritete zaposlenih in prek njih h krepitvi integritete institucije.

Ker bomo v vlogi ocenjevalca proučili, kaj počnemo, zakaj in kako dobro to počnemo ter ali bi vse počeli enako kot doslej, če bi imeli možnost začeti znova (miselnost z ničelne točke – ali bi naredil enako, če bi tedaj vedel to, kar vem danes).

Da bi dosegli, da bi vsak zaposleni prepoznal svojo vlogo pri krepitvi svoje integritete in integritete institucije, s tem pa tudi integritete države.

Ker težimo k idealu, da bo minimalni standard delovanja javnega sektorja predstavljala definicija integritete po ZIntPK.

Ker bomo z njegovim uresničevanjem ponotranjili postopek identifikacije in obvladovanja korupcijskih tveganj do te mere, da samega načrta integritete kot orodja za dosego omenjenega cilja ne bomo več potrebovali.

ZAVEZANCI ZA NAČRT INTEGRITETE

Zavezanci za načrte integritete so vse institucije javnega sektorja:

o državni organi
o organi lokalnih skupnosti
o javne agencije
o javni zavodi
o javni gospodarski zavodi
o javni skladi

V primeru, da Komisija za preprečevanje korupcije ugotovi, da je izvajanje dejavnosti posamezne institucije v javnem interesu in da je razpolaganje z javnim premoženjem izrazito izpostavljeno tveganjem za korupcijo ali drugim oblikam protipravnega ravnanja, lahko izda sklep, s katerim javnemu subjektu, ki ni zajet med navedenimi zavezanci, odredi, da v sodelovanju z njo izdela, uresničuje in dopolnjuje načrt integritete. Za izdelavo načrta integritete se lahko (na lastne stroške) odločijo tudi druge organizacije, ki želijo okrepiti integriteto in transparentnost svojega delovanja.

VLOGA KOMISIJE ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE PRI IZDELAVI NAČRTOV INTEGRITETE

V okviru svojih nalog in pristojnosti komisija:

o pripravlja strokovne podlage in programe usposabljanja za krepitev integritete
o usposablja osebe, ki so odgovorne za načrte integritete
o s predstavniki oseb javnega prava ali njihovih združenj pripravi vzorce načrtov integritete
o svetuje pri krepitvi integritete in preprečevanju ter odpravljanju tveganj za korupcijo v javnem in zasebnem sektorju

Komisija je zavezancem v pomoč pri izdelavi načrta integritete na svoji spletni strani objavila Smernice za izdelavo načrta integritete in Enoten vzorec načrta integritete. Vsebina načrta integritete mora biti prilagojena naravi institucije, njeni dejavnosti, pristojnostim, zunanjemu in notranjemu okolju ter poslanstvu in ciljem.

ZLOŽENKA- Načrt integritete