Splošna predstavitev za vse skupine

Ministrstva in organi v sestavi, vladne službe:

Občine:

Upravne enote:

Tožilstva in sodišča:

Neodvisni državni organi, javni skladi, inšpektorati:

Osnovne in srednje šole:

Vrtci:

Glasbene šole:

Zdravstveni domovi in bolnišnice:

Lekarne:

Univerze, inštituti, visokošolski zavodi, ljudske univerze:

Javni zavodi s področja kulture:

Dijaški in študentski domovi, domovi za ostarele:

Centri za socialno delo in socialno-varstveni zavodi:

Zavodi za šport: