Izdelava načrtov integritete

ROK ZA POROČANJE O IZVAJANJU NAČRTA INTEGRITETE JE 5. JUNIJ.

Obvestilo zavezancem, ki še niso oddali načrta integritete!

ZAKAJ JE POMEMBNO, DA NAČRT INTEGRITETE IZDELAMO SAMI?

Konfucij je dejal:

»Slišim in pozabim.
Vidim in si zapomnim.
Naredim in razumem.«

Torej – le če bomo sami izdelali, izpolnjevali in razvijali načrt integritete, se bomo naučili identificirati korupcijska in tveganja drugih protipravnih ter neetičnih ravnanj, ki nas ogrožajo pri izvajanju naših javnih nalog, ter se naučili izbrati, uvesti in izvesti ustrezne ter učinkovite ukrepe za njihovo obvladovanje. Tako si bomo izostrili pozornost za te pojave in izkoristili svojo pravico, da aktivno sodelujemo pri obvladovanju teh tveganj, ter kot posamezniki prevzeli v okviru svojih možnosti in zmožnosti tisti del odgovornosti, o katerem govori definicija integritete v ZIntPK. Torej odgovornost za preprečevanje in odpravljanje tveganj, da bi bila oblast, funkcija, pooblastilo ali druga pristojnost za odločanje uporabljena v nasprotju z zakonom, pravno dopustnimi cilji in etičnimi kodeksi.

Poleg tega zaposleni v instituciji najbolje poznamo njeno delovanje in pomanjkljivosti, čutimo in izražamo pripadnost, zvestobo in spoštovanje vrednot, zato je pomembno, da ga izdelamo sami, in ne zunanji izvajalci. S tem zavezanci – zaposleni – kažemo ne samo spoštovanje zakonskih določb, pač pa tudi svojo pripadnost in etično zavezo, da javne naloge, ki so nam zaupane, izpolnjujemo sami in da za njihovo izvajanje (kar je naša zakonska naloga) ne porabljamo dodatnih javnih sredstev. Javni funkcionarji in uslužbenci so pri uporabi javnih sredstev dolžni spoštovati in upoštevati načela učinkovitega, gospodarnega in smotrnega upravljanja. Sredstva nam namreč niso dana v last, ampak so nam s strani državljanov zaupana v dobro upravljanje, zaradi česar je naša odgovornost pri tem še toliko večja.

Izdelujete in uvajate načrt integritete prvič?

Smernice za izdelavo, uvedbo in izvajanje načrtov integritete sprejete na seji Komisije za preprečevanje korupcije dne 27.2.2014, veljavne od 7.3.2014.

Navodila, pojasnila in usmeritve za oblikovanje načrta integritete

Vzorec načrta integritete - obvezen

Navodila kako k načrtu integritete pristopijo majhni zavezanci - po številu zaposlenih

Vzorec izjave o priključitvi k načrtu integritete ustanovitelja

Načrt integritete lahko posredujete v fizični obliki ali po elektronski pošti:

Komisija za preprečevanje korupcije
Dunajska 56
1000 Ljubljana
e-mail

Če ne razpolagate z elektronskim podpisom, je stran s podpisom predstojnika oziroma odgovorne osebe institucije lahko skenirana.

Preko spodnje povezave je mogoč dostop do elektronskega registra, v katerega skrbniki načrtov integritete vpisujejo podatke iz registrov tveganj ter oddajo elektronsko poročilo o izvedenih ukrepih iz načrta integritete.

V register vpisujete samo podatke o neobvladanih tveganjih, o ukrepih za njihovo obvladovanje, stopnje tveganja, nosilce in roke za uvedbo ukrepov za obvladovanje in preprečevanje identificiranih tveganj.

 

 Video navodila:

Druga gradiva v pomoč:

Obvestilo zaposlenim je namenjeno temu, da vodstvo posameznega zavezanca svoje zaposlene seznani z namenom in cilji izdelave načrta integritete, vlogi zaposlenih pri njegovi izdelavi in pomenu načrta integritete za institucijo.

Definicije uporabljenih pojmov pomagajo zavezancem pri razumevanju terminologije v gradivih.

Trditve lahko uporabite kot kontrolni mehanizem za identificiranje tveganj, lahko pa jih preoblikujete tudi v vprašalnik za zaposlene.

Več o nasprotju interesov, kjer najdete tudi sistemska načelna mnenja.

Več o omejitvah poslovanja, kjer najdete tudi sistemski pojasnili.

Več o nezdružljivosti funkcij, kjer najdete tudi sistemsko pojasnilo.

Več o lobiranju, kjer najdete tudi sistemsko pojasnilo.

Več o darilihUredba o omejitvah in dolžnostih javnih uslužbencev v zvezi s sprejemanjem daril

Več o protikorupcijski klavzuli, kjer najdete tudi sistemski pojasnili.

Več o zaščiti prijaviteljev.

Publikacije s področja preventive, kjer najdete tudi informativne zloženke o posameznih institutih ZIntPK.

Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije

Zakon o javnih uslužbencih.

Projekt Transparentnost (Supervizor, lobistični stiki itd.)

Pogosta vprašanja in odgovori o institutih Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije.

 

MISELNA VZORCA: Prijava neetičnega in koruptivnega ravnanja ter zaščita prijaviteljev

Pomoč!

Za vsa dodatna vprašanja smo vam na voljo v Centru za integriteto in preventivo (01 400 57 10) ali na elektronskem naslovu e-mail