Projekti s področja preprečevanja korupcije

Preprečevanje korupcije je pomemben dejavnik boja proti korupciji, saj se na dolgi rok le z aktivnostmi za preprečevanje korupcije dejansko vzpostavi ničelna toleranca družbe do koruptivnih ravnanj. Represivni ukrepi odprave korupcije so učinkoviti in imajo delno tudi preprečevalni učinek, a resnično spremembo odnosa ljudi do korupcije se lahko doseže le, če represivne ukrepe spremljajo aktivnosti osveščanja o razlogih in mehanizmih, kako se boriti proti korupciji – torej aktivnosti za preprečevanje korupcije.

Krepitev integritete političnega sistema in sistema pravosodja

Ker je nekje treba začeti in ker je bistvo krepitve integritete družbe v krepitvi zaupanja ljudi v državne institucije, se je komisija v svojih načrtih za preprečevanje korupcije za leto 2011 ter 2012 osredotočila predvsem na naslednji dve področji:

  • politični sistem, vključno z Državnim zborom in Državnim svetom kot tudi Vlado RS, ter
  • sistem pravosodja, predvsem sodišča in tožilstva.

Področji sta bili izbrani predvsem zato, ker bi morali poslanci in državni svetniki kot neposredni predstavniki ljudstva izkazovati kar največjo mero integritete in zastopati interese, ki so ne samo v korist interesne skupine, ki jo predstavljajo, ampak tudi v širšo družbeno korist. Dejansko pa se skozi zakonodajni postopek v sprejeti zakonodaji pogosto uveljavljajo tudi parcialni, zasebni, torej ne splošni interesi.

Po drugi strani morajo sodniki in tožilci svojo integriteto izkazovati skozi dosledno opravljanje svojih funkcij, saj predstavljajo korektiv zakonodajne in tudi izvršilne veje oblasti. Kadar nalog ne opravljajo dobro, ljudje izgubljajo zaupanje v pravičnost prava in v enakost pred zakonom. S tem se ruši temeljno načelo, na katerem stojita vsaka država in družba – to je načelo pravne države.

Komisija bo svoje preventivne aktivnosti na teh področjih usmerila predvsem v osveščevalne projekte, s katerimi bo odpirala vprašanja transparentnosti postopkov na teh področjih ter krepila integriteto posameznikov. Med drugim bo komisija pripravila priročnik za poslance, državne svetnike in člane vlade, ki bo v ospredje postavil integriteto posameznika pri opravljanju njegove funkcije, ki je omejena z različnimi pravnimi instituti kot so nezdružljivost funkcij, omejitve poslovanja, prepovedi nedovoljenega lobiranja in evidentiranje takšnih oblik lobiranja. Za sodnike in tožilce pa bo komisija izvedla izobraževanja, kjer namerava osvetliti nekatera kritična področja, kjer je pritisk zasebnih interesov na sodnike in tožilce pri njihovem opravljanju funkcij še posebej velik in kjer glede na izkušnje komisije prihaja do največjih pomanjkljivosti v delovanju sodstva in tožilstva pri obravnavi koruptivnih ravnanj.

Omenjena projekta predstavljata začetek preventivnih aktivnosti po vzpostavitvi Centra za integriteto in preprečevanje korupcije. Komisija bo seznam redno dopolnjevala, tako z idejami projektov kot z ugotovitvami oziroma poročili o njihovi realizaciji.