Delo KPK

Vpisani so podatki za obdobje od 1. 1. 2017 do 30. 11. 2017 (in jih sproti dopolnjujemo). 

Prijave

Število prejetih prijav

665

Število prijav, ki so prestale predhodni preizkus

512

 

Pravna mnenja, ugotovitve, pojasnila, pobude in odgovori

Področje nasprotja interesov

124

Področje nezdružljivosti funkcij

30

Področje omejitev poslovanja 24
Področje premoženjskega stanja 60
Področje lobiranja  43
Področje preventive in načrtov integritete 99
Število ocenjenih predlogov zakonov in drugih pravnih aktov z vidika korupcijskih tveganj in tveganj za kršitev integritete 19
Število ocen korupcijskih tveganj in tveganj za kršitev integritete 3

*Komentarji podani na: Predlog Gradbenega zakona, Predlog Zakona o pooblaščenih arhitektih in inženirjih, Predlog Zakona o urejanju prostora, predlogi na Resolucijo o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete, Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Predlog Zakona o ureditvi določenih vprašanj v zvezi z izvedbo investicije v izgradnjo drugega tira železniške proge na odseku Divača-Koper, Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih, Predlog Zakona o Fundaciji za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji in o Fundaciji za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji, Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti, Predlog Zakona o sistemskih preiskavah projektov državnega pomena, Predlog zakona o demografskem rezervnem skladu, Osnutek zakona o varstvu okolja, Predlog zakona o javnih financah, Predlog zakona o spremembi Zakona o Vladi Republike Slovenije. 

Področje nezdružljivosti funkcij

Število opozoril funkcionarjem
glede nezdružljivosti funkcij

0

Število odločb poklicnim funkcionarjem za opravljanje dodatne pridobitne dejavnosti

1

 

Področje premoženjskega stanja  (število prejetih in pregledanih obrazcev)

Odjava premoženjskega stanja

221

Odjava iz registra zavezancev

231

Prijava spremembe premoženjskega stanja 791
Prijava v register zavezancev 1.426
Prijava premoženjskega stanja 3.101

 

Zahteve za dostop do informacij javnega značaja

Število vseh prejetih vlog*

34

Število vseh v celoti zavrnjenih zahtev iz posamezne vloge

8

Število vseh delno ugodenih zahtev iz posamezne vloge 12
Število vseh ugodenih zahtev iz posamezne vloge 19
Število vlog v postopku reševanja 2
Število zadev v pritožbenem postopku 0

*posamezna vloga lahko vsebuje več kot eno zahtevo

 

Izvedena izobraževanja in usposabljanja za javni sektor

Število izvedenih usposabljanj

36

Število udeležencev usposabljanj 1.717

 

Področje protikorupcijske klavzule

Število izdanih dovoljenj za izvzetje iz dolžnosti vključitve protikorupcijske klavzule v pogodbe

1

 

Prekrškovni postopki zoper fizične osebe, pravne osebe in odgovorne osebe pravnih oseb

Število uvedenih prekrškovnih postopkov/ukrepov

46

Število pravnomočno zaključenih postopkov/ukrepov 26