Delo KPK

Vpisani so podatki za obdobje od 1. 1. 2018 do 28. 2. 2018 (in jih sproti dopolnjujemo). 

Prijave

Število prejetih prijav

87

Število prijav, ki so prestale predhodni preizkus

66

 

Pravna mnenja, ugotovitve, pojasnila, pobude in odgovori

Področje nasprotja interesov

22

Področje nezdružljivosti funkcij

10

Področje omejitev poslovanja 8
Področje premoženjskega stanja 29
Področje lobiranja  18
Področje preventive in načrtov integritete 18
Število ocenjenih predlogov zakonov in drugih pravnih aktov z vidika korupcijskih tveganj in tveganj za kršitev integritete* 1
Število ocen korupcijskih tveganj in tveganj za kršitev integritete 0

*Predlog Zakona o znanstveno-raziskovalni dejavnosti

Področje nezdružljivosti funkcij

Število opozoril funkcionarjem
glede nezdružljivosti funkcij

2

Število odločb poklicnim funkcionarjem za opravljanje dodatne pridobitne dejavnosti

0

 

Področje premoženjskega stanja  (število prejetih in pregledanih obrazcev)

Odjava premoženjskega stanja

63

Odjava iz registra zavezancev

81

Prijava spremembe premoženjskega stanja 607
Prijava v register zavezancev 717
Prijava premoženjskega stanja 2.983

 

Zahteve za dostop do informacij javnega značaja

Število vseh prejetih vlog*

10

Število vseh v celoti zavrnjenih zahtev iz posamezne vloge

2

Število vseh delno ugodenih zahtev iz posamezne vloge 4
Število vseh ugodenih zahtev iz posamezne vloge 7
Število vlog v postopku reševanja 1
Število zadev v pritožbenem postopku 0

*posamezna vloga lahko vsebuje več kot eno zahtevo

 

Izvedena izobraževanja in usposabljanja za javni sektor

Število izvedenih usposabljanj

6

Število udeležencev usposabljanj 244

 

Področje protikorupcijske klavzule

Število izdanih dovoljenj za izvzetje iz dolžnosti vključitve protikorupcijske klavzule v pogodbe

1

 

Prekrškovni postopki zoper fizične osebe, pravne osebe in odgovorne osebe pravnih oseb

Število uvedenih prekrškovnih postopkov/ukrepov

1

Število pravnomočno zaključenih postopkov/ukrepov 0