Sporazumi

 

Zap. št.

ORGAN

VRSTA SPORAZUMA

BESEDILO SPORAZUMA (ime.pdf)

1.

VRHOVNO DRŽAVNO TOŽILSTVO

 

 (ni sklenjenih sporazumov)

2.

POLICIJA

dvostranski

Sporazum_Policija_ATVP_20-6-2003.pdf

dvostranski

Sporazum_CURS_Policija_12-3-2008.pdf

dvostranski

Sporazum_Policija_UPPD_18-12-2009.pdf

večstranski

Sporazum_KPK_MNZ_Policija_inspektorat_6-1-2010.pdf

dvostranski

Sporazum_DURS_Policija_24-9-2010.pdf

dvostranski

Dogovor_AJPES_Policija_17-12-2010.pdf

3.

MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE

 

 (ni sklenjenih sporazumov)

4.

MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE IN JAVNO UPRAVO

 

 (ni sklenjenih sporazumov)

5.

DAVČNA UPRAVA RS

dvostranski

Sporazum_DURS_Policija_24-9-2010.pdf

6.

CARINSKA UPRAVA RS

 

dvostranski

Sporazum_CURS_Policija_12-3-2008.pdf

 

Dogovor_CURS-SZeleznice_sodel_v_boju_proti_goljufijam.pdf

 

Memorandum_DHL_CURS.pdf

 

Dogovor_CURS_Global_Refund_15-10-2003.pdf

 

Dogovor_Posta_Slovenije_CURS.pdf

 

Sporazum_CURS_IRSKGH_5-9-2007.pdf

7.

MINISTRSTVO ZA FINANCE

/

(ni sklenjenih sporazumov)

8.

URAD ZA PREPREČEVANJE PRANJA DENARJA IN FINANCIRANJA TERORIZMA

dvostranski

Sporazum_Policija_UPPD_18-12-2009.pdf

dvostranski

Protokol_UPPD_Policija_18-12-2009.pdf

9.

JAVNA AGENCIJA ZA VARSTVO KONKURENCE

/

(Obveščajo, da so z delom pričeli šele 1.1.2013 in bodo takoj ko bo mogoče vzpostavili potrebne evidence in jih posredovali. Prav tako bodo čim prej aktivno pristopili k sklenitvi sporazumov oz. dogovorov)

10.

AGENCIJA ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV

dvostranski

Sporazum_DURS_ATVP_10-7-2009.pdf

dvostranski

Dogovor_ATVP_DURS_8-7-2009.pdf

dvostranski

Sporazum_ATVP_UPPD_30-6-2010.pdf

dvostranski

Sporazum_Banka Slovenije_ATVP_6-12-2011.pdf

dvostranski

Sporazum_Policija_ATVP_20-6-2003.pdf

11.

KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE

večstranski

Sporazum_KPK_MNZ_Policija_inspektorat_6-1-2010.pdf

dvostranski

Sporazum_KPK_Javna_agencija_za_javno_narocanje_19-7-2011.pdf

dvostranski

Sporazum_UPJ_KPK_3-5-2011.pdf

mednarodni

Memorandum_UNDP_Bratislava_KPK_14-1-2008.pdf

mednarodni

Memorandum_Romunija_KPK_17-10-2008.pdf

mednarodni

Memorandum_OGE_KPK_12-4-2005.pdf

mednarodni

Memorandum_KPK_Komisija_Hrvaska_9-9-2011.pdf

mednarodni

Memorandum_KPK_DACI_Crna_Gora_29-4-2008.pdf

mednarodni

Memorandum_Komisija_Crna_Gora_KPK_29-4-2007.pdf

mednarodni

Memorandum_KPK_Albanija_29-5-2009.pdf

 

 

Podatki o evidencah

 

Zap. št.

ORGAN

PODATKI O EVIDENCAH

1.

VRHOVNO DRŽAVNO TOŽILSTVO

/ (ni podatka)

2.

POLICIJA

Evidenca kaznivih dejanj

Evidenca iskanih oseb

3.

MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE

Ni posebnih evidenc za navedeno področje dela

4.

MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE IN JAVNO UPRAVO

Kazenska evidenca

5.

DAVČNA UPRAVA RS

Evidenca davčnega nadzora (inšpekcija)

Evidenca davčnih preiskav

6.

CARINSKA UPRAVA RS

(Zaradi združitve z DURS 1. 7. 2013, bodo te podatke zaradi sprememb pravne podlage naknadno popravili)

Evidenca pisnih carinskih deklaracij

Evidenca o kršitvah carinskih, trošarinskih in drugih predpisov za nadzor nad izvajanjem katerih je pristojna služba

Evidenca pridobljenih in posredovanih informacij

Evidenca carinskih, trošarinskih in okoljskih davčnih kontrol, carinskih preiskav ter inšpekcijskih nadzorov

7.

MINISTRSTVO ZA FINANCE

/ (obveščajo, da ne vodijo tovrstnih evidenc)

8.

URAD ZA PREPREČEVANJE PRANJA DENARJA IN FINANCIRANJA TERORIZMA

Evidenca podatkov o osebah in transakcijah iz 38. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, ki jih posredujejo organizacije iz 4. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (gotovinske transakcije, sumljive transakcije)

Evidenca podatkov o strankah in transakcijah v zvezi s katerimi obstajajo razlogi za sum pranja denarja in financiranja terorizma, ki jih uradu sporočajo odvetniki, odvetniške družbe in notarji

Evidenca obvestil in informacij iz 61. in 62. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma

Evidenca o kaznivih dejanjih in prekrških iz 75. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma

9.

JAVNA AGENCIJA ZA VARSTVO KONKURENCE

(Obveščajo, da so z delom pričeli šele 1. 1. 2013 in bodo takoj ko bo mogoče vzpostavili potrebne evidence in jih posredovali)

10.

AGENCIJA ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV

Register dovoljenj za opravljanje investicijskih storitev in poslov

Register dovoljenj za opravljanje storitev upravljanja investicijskih skladov (družbe za upravljanje, krovni skladi s podskladi, vzajemni skladi in investicijske družbe)

Register odvisnih borznoposredniških zastopnikov

11.

KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE

Evidenca prijav o sumih korupcije in kršitev Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije

Evidenca zadev s področja mednarodne korupcije

Evidenca zadev s področja nesorazmerno povečanega premoženja

Evidenca zavezancev za poročanje o premoženjskem stanju iz prvega odstavka 41. člena ZIntPK