Državni organi

KATERI DRŽAVNI ORGANI?

Državni organi so vsi organi državne uprave: ministrstva, organi v sestavi ministrstev, vladne službe, upravne enote; Državni zbor RS, Državni svet RS, Ustavno sodišče RS, Računsko sodišče, Varuh človekovih pravic, Komisija za preprečevanje korupcije, pravosodni organi in drugo.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

Organi in organizacije javnega sektorja so dolžni v pogodbe, ki jih sklepajo s ponudniki blaga in storitev ali z izvajalci del, in presegajo vrednost 10.000 evrov, vključiti protikorupcijsko klavzulo, kot je opredeljena v prvem odstavku 14. člena ZIntPK. V pogodbo lahko vključijo tudi dodatne določbe za preprečevanje korupcije ali preprečevanja drugih poslovnih praks, ki so v nasprotju z moralo ali javnim redom.

NAČRTI INTEGRITETE

Državni organi, organi lokalnih skupnosti, javne agencije, javni zavodi, javni gospodarski zavodi in javni skladi morajo skladno z ZintPK oblikovati in sprejeti načrt integritete in o tem obvestiti komisijo.

SEZNAM DARIL

Državni in drugi organi ter organizacije, ki so dolžne voditi sezname daril, morajo kopije teh seznamov za preteklo leto posredovati komisiji do 31. marca tekočega leta.

URESNIČEVANJE UKREPOV AKCIJSKEGA NAČRTA ZA URESNIČEVANJE RESOLUCIJE O PREPREČEČVANJU KORUPCIJE V RS

Organi in organizacije, ki so z akcijskim načrtom za uresničevanje resolucije določeni kot izvajalci ukrepov za dosego ciljev resolucije, so dolžni komisiji do konca meseca februarja vsako leto poročati o dejavnostih za uresničitev teh ukrepov v preteklem letu.

MEDNARODNA KORUPCIJA

Policija, državno tožilstvo ter sodišča so dolžni komisijo obveščati o zaključeni obravnavi kaznivih dejanj korupcije, v katerih so istočasno osumljeni, ovadeni, obtoženi ali obsojeni slovenski in tuji državljani oziroma pravne osebe s sedežem v RS in tujini, v roku 30 dni po zaključku zadev, in sicer policija z obvestilom o načinu zaključka zadeve, državno tožilstvo z aktom o zavrženju ovadbe ali odstopu od pregona ter sodišče s sodbo ali s sklepom.

OBVEZNOSTI POSREDOVANJA PODATKOV IN DOKUMENTOV KOMISIJI

Državni organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil ter druge pravne osebe javnega in zasebnega prava morajo komisiji na njeno obrazloženo zahtevo, ne glede na določbe drugih zakonov in obliko podatkov, najkasneje v roku 15 dni od prejema poziva komisije brezplačno posredovati vse podatke, tudi osebne, in dokumente, ki so potrebni za opravljanje zakonskih nalog komisije.

Obvestili o dolžnostih organov ob zamenjavi oziroma spremembi funkcionarjev, ki ju je Komisija za preprečevanje korupcije ob razpustu parlamenta posredovala Vladi in Državnemu zboru RS: