Nosilci javnih pooblastil

Nosilec javnega pooblastila je pravna oseba zasebnega ali javnega prava ali fizična oseba, ki na podlagi zakona pridobi javno pooblastilo za opravljanje nekaterih funkcij državne uprave.

Med pravne osebe zasebnega prava spadajo gospodarske družbe, društva, združenja društev, zavodi, sindikati, ustanove, gospodarske zbornice in poklicna združenja. Osebe javnega prava so najpogostejši nosilci javnih pooblastil (zlasti agencije in zbornice); ustanovi jih država, lokalna skupnost ali druga oseba javnega prava z aktom na podlagi zakona. Mnoge so ustanovljene kot posebne institucije, na primer  zdravniška, odvetniška, obrtna, kmetijska, gozdarska zbornica ali pa jim status določi država (na primer javni zavod, javno podjetje).

Ustava RS loči položaj, ko fizična oseba izvaja javna pooblastila kot zaposlena v pravni osebi. V tem primeru je nosilec javnega pooblastila še vedno pravna oseba. Fizične osebe, ki imajo same javna pooblastila, pa so na primer notarji in samostojni podjetniki, ki so koncesionarji. Nosilci javnih pooblastil tako ne morejo biti država, lokalna skupnost (prenos pooblastil z države na lokalno skupnost je namreč urejen s posebnim institutom – prenesene naloge), organizacije, ki niso pravne osebe ali politične stranke.

Po ZIntPK so nosilci javnega pooblastila zavezanci za spoštovanje določb glede omejitev pri sprejemu daril.