Izdana dovoljenja

Na podlagi petega odstavka 14. člena in prvega odstavka 15. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/2010, 26/2011 in 43/2011, v nadaljevanju ZIntPK) in 207. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/2006-UPB2, 126/2007. 65/2008 in 8/2010, v nadaljevanju ZUP), Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju komisija) izdaja naslednja dovoljenja: