V zavodu ste se srečali s primerom, ko ste po pošti prejeli bankovec za 100 EUR, kot zahvalo za dobro opravljeno storitev. V zvezi s tem želite pojasnilo, ali ste v konkretnem primeru ravnali pravilno, oziroma kako ravnati v takem primeru. – Zanima vas tudi, kako je v primeru, ko kot organ v preteklem letu ne prejmete nobenega darila, in ali je potrebno Komisiji posredovati prazen seznam, kljub temu, da prejetih daril ni bilo.

Skladno s 30. in 34. členom ZIntPK Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija) vodi evidenco daril za funkcionarje in državne organe, lokalne skupnosti in nosilce javnih pooblastil. 6. točka 4. člena ZIntPK podrobneje določa, kdo so funkcionarji skladno z ZIntPK. Javni zavod opravlja javno službo. Direktor javnega zavoda po ZIntPK ni funkcionar, zato po ZIntPK komisiji ni dolžan poročati o prejetih darilih, enako velja za druge zaposlene, ki imajo status javnih uslužbencev. Zanje veljajo določbe Zakona o javnih uslužbencih, ki ga je pristojno tolmačiti in razlagati Ministrstvo za javno upravo. Iz vašega dopisa ni razvidno, ali je javni zavod nosilec javnega pooblastila. Če je vaš zavod nosilec javnega pooblastila, za vas veljajo določbe ZIntPK v delu, ki zahteva, da komisiji poročate o darilih, ki jih je prejel zavod kot tak, se pravi o darilih, ki so dana zavodu kot instituciji in ne posameznim javnim uslužbencem ali poslovodnim osebam zavoda.
Iz vašega dopisa tudi ni razvidno, ali je bilo darilo dano zavodu ali konkretnemu javnemu uslužbencu. Omejitve in dolžnosti v zvezi s sprejemanjem daril javnih uslužbencev podrobneje ureja 11. člen Zakona o javnih uslužbencih in na njegovi podlagi Uredba o omejitvah in dolžnostih javnih uslužbencev v zvezi z darili. Podrobneje ravnanje z darili urejata 3. In 7. člen Uredbe o omejitvah in dolžnostih javnih uslužbencev. Kot rečeno, teh predpisov komisija ni pristojna razlagati in tolmačiti, zato vam svetujemo, da se za ustrezna pojasnila obrnete na Ministrstvo za javno upravo.
– Komisija na podlagi zbranih podatkov, ki jih komisiji poročajo državni in drugi organi ter organizacije, ki so dolžne voditi sezname daril, pripravi javni katalog daril sprejetih v preteklem letu. ZIntPK izrecne pravne podlage, ki bi organom nalagala obveznost, da komisiji sporočijo, da v preteklem letu ni bilo prejetih daril, sicer ne vsebuje, vendar v primeru, da od posameznega organa nismo dobili nobene informacije v zvezi z darili, ne moremo vedeti, ali je organ dolžnost sporočanja opustil ali pa nima za poročati nobenih podatkov o prejetih darilih. V vašem primeru ni potrebno pošiljati praznega seznama, je pa potrebno obvestiti komisijo, da niste prejeli nobenega darila, s tem, da ponovno poudarjamo, da ste zavezani sporočati le seznam daril, ki jih je prejel zavod, in sicer pod pogojem, da je zavod nosilec javnega pooblastila.

(odgovor z dne 22.9.2011 št. 001-1/2011-786)