Član Sveta Nacionalne agencije RS za kakovost v visokem šolstvu (v nadaljevanju: agencija), ki je najvišji organ odločanja agencije, je ustanovil dopolnilni s.p. za opravljanje iste dejavnosti kot agencija (kakovost in s tem povezani postopki kot tudi drugo svetovanje). Ali obstaja nasprotje interesov, če ista oseba opravlja obe dejavnosti? V zvezi s tem navajate, da se oseba pri vseh zadevah, kjer poslovno sodeluje z vlagateljem oziroma stranko v postopku na agenciji, izloči iz obravnave na Svetu agencije in ne vpliva na odločitve ostalih članov organa. Razen tega še navajate, da do dejavnosti omenjenega s.p. še ni prišlo, je pa bila poslana ena ponudba stranki, kjer pa ni prišlo do realizacije. Komisijo prosite za mnenje, kako ravnati v takem primeru.

Vaše vprašanje se v osnovi nanaša na (ne)združljivost hkratnega opravljanja večih služb oziroma funkcij. V zvezi s tem se določbe ZIntPK nanašajo le na funkcionarje, zato v vašem primeru niso relevantne; v nadaljevanju pa pojasnjujemo, kakšna je ureditev na področju nasprotja interesov.
Nasprotje interesov je v 12. točki 4. člena ZIntPK opredeljeno kot okoliščine, v katerih zasebni interes uradne osebe vpliva ali ustvarja videz, da vpliva na nepristransko in objektivno opravljanje javnih nalog. Zasebni interes uradne osebe po 13. točki 4. člena ZIntPK pomeni premoženjsko ali nepremoženjsko korist zanjo, za njene družinske člane in za druge fizične ali pravne osebe, s katerimi ima ali je imela osebne, poslovne ali politične stike.
Nasprotje interesov se ugotavlja za uradne osebe, med katere sodijo funkcionarji, uradniki na položaju in drugi javni uslužbenci, poslovodne osebe in člani organov upravljanja, vodenja in nadzora v subjektih javnega sektorja in nastane tedaj, ko je izkazan zasebni interes te osebe, ki vpliva ali ustvarja videz, da vpliva na nepristransko in objektivno opravljanje njenih javnih nalog. Pri ugotavljanju nasprotja interesov je potrebno upoštevati okoliščine konkretnega primera, ki kažejo na to, da uradna oseba zaradi svojih zasebnih interesov pristransko in neobjektivno opravlja svoje javne naloge.
Organi Nacionalne agencija RS za kakovost v visokem šolstvu (v nadaljevanju: agencija), ki je bila ustanovljena na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06-uradno prečiščeno besedilo, 59/07, 64/08, 86/09, 78/11, v nadaljevanju: ZViS), so: svet agencije, direktor in pritožbena komisija. Svet agencije je najvišji organ odločanja agencije. Svet agencije opravlja naslednje naloge: imenuje in razrešuje direktorja agencije in člane pritožbene komisije in njihove namestnike, določi postopke in merila za zunanje evalvacije in akreditacije, odloča o akreditacijah visokošolskih zavodov, študijskih programov, določa merila za uvrstitev strokovnjakov v register strokovnjakov, imenuje skupine strokovnjakov za zunanje evalvacije, določi postopke in merila za zagotavljanje kakovosti delovanja agencije, sodeluje pri pripravi predloga finančnega načrta agencije in daje soglasje k načrtu dela ter poročilu o delu poslovanja agencije, sprejme cenik storitev agencije in opravlja druge naloge v skladu z zakonom o osnovnem šolstvu in letnim delovnim načrtom dela. Člani sveta agencije v smislu 51.h člena ZViS delujejo strokovno, samostojno in neodvisno. Pri izvajanju nalog in sprejemanju odločitev upoštevajo načela preprečevanja konflikta interesov in izjavo, s katero se zavežejo k spoštovanju načel iz tega člena.
Ob upoštevanju navedenih določb in nalog sveta agencije Komisija meni, da dejstvo, da je član sveta agencije hkrati nosilec poslovnega subjekta (s.p.), ki opravlja enake naloge kot agencija, pri članu sveta ne povzroča avtomatičnega nasprotja interesov. Nasprotje interesov lahko nastane v primeru, ko član sveta sprejema in odloča o zadevah, povezanih z opravljanjem nalog agencije, ki jih tudi sam opravlja kot samostojni podjetnik ali če bi kot član sveta agencije sodeloval oziroma odločal v postopkih javnega naročanja agencije, na katerega bi se prijavil tudi njegov poslovni subjekt (s.p.). Ob nastopu okoliščin, ki lahko povzročijo nasprotje interesov, je član sveta agencije v smislu 38. člena ZIntPK dolžan obvestiti svojega predstojnika, to je predsednika sveta oziroma se (samo) izločiti iz vseh faz odločanja, povezanih z zadevo, v kateri lahko nastane nasprotje interesov.

(odgovor z dne 26.1.2012 št. 06262-1/2012-9)