Uradnik, pooblaščen za vodenje postopkov za odmero nadomestila za uzurpacijo prostora, je izvajal kot zapriseženi cenilec cenitve nepremičnin za fizične in pravne osebe in v skladu s 100. členom ZJU ni seznanil svojega predstojnika. Komisijo sprašujete, ali obstaja verjetnost, da pri uradnih dejanjih uradne osebe obstaja nasprotje interesov in če, kako postopati.

Komisija je ob presoji vašega vprašanja ugotovila, da se za opisani primer, ko je uradnik poleg svojih uradnih dejanj opravljal še cenitve nepremičnin za fizične in pravne osebe, glede (ne)združljivosti njegove službe z opravljanjem dodatne dejavnosti ne uporabljajo določbe ZIntPK, ampak 100. člen Zakona o javnih uslužbencih (Ur.l. RS, št. 63/07-UPB3 in 65/2008, v nadaljevanju ZJU), za razlago katerega je pristojno Ministrstvo za javno upravo, nadzor nad spoštovanjem tega zakona pa izvaja Inšpektorat za javno upravo. Kakšne so možnosti ukrepanja zoper uradnika, ki predstojniku v nasprotju z ZJU ni sporočil, da poleg službe opravlja še dodatno dejavnost, vam bosta znala svetovati navedena organa.
Kar se tiče nasprotja interesov, ima navedeni uradnik status uradne osebe po ZIntPK (prim. 10. točko 4. člena ZIntPK). Na komisiji stojimo na stališču, da tudi uradnike zavezujejo določbe ZIntPK v zvezi z dolžnim izogibanjem nasprotju interesov, saj 100. člen ZJU teh vprašanj ne ureja drugače (ampak enako) kot ZIntPK. To pomeni, da mora biti uradna oseba pozorna na vsako dejansko ali možno nasprotje interesov in storiti vse, da se mu izogne. To stori tako, da se izloči iz postopka, v katerem je prisotno nasprotje interesov ali vsaj videz tega nasprotja oziroma da o tem obvesti svojega predstojnika (če predstojnika nima, pa komisijo), ki mora odločiti o obstoju nasprotja interesov in s tem prevzeti odgovornost za zakonito, objektivno in nepristransko izvedbo javne naloge oziroma postopka.
Nasprotje interesov ZIntPK opredeljuje kot okoliščine, v katerih zasebni interes uradne osebe vpliva ali ustvarja videz, da vpliva na objektivno in nepristransko opravljanje njenih javnih nalog (zasebni interes uradne osebe pomeni premoženjsko korist zanjo, za njene družinske člane ali osebe, s katerimi uradna oseba ima ali je imela osebne, poslovne ali politične stike). V vašem primeru bi se uradnik (lahko) znašel v nasprotju interesov, če bi v okviru opravljanja svojih javnih nalog odločal o zadevah, ki bi se po vsebini in/ali udeleženih subjektih prekrivale z njegovo dodatno dejavnostjo (v tem primeru bi se lahko vsaj ustvaril videz, da pri opravljanju javnih nalog ni objektiven in nepristranski, ampak deluje v dobro svojih »popoldanskih« strank in/ali v svoje dobro).

(odgovor z dne 7.7.2011 št. 001-1/2011-617)