Po prevzemu vodenja javnega zavoda ste kot v.d. direktorja javnega zavoda ugotovili, da je hči sedanjega v.d. ravnatelja v vašem zavodu kot zunanja revizorka zaposlena v revizijski hiši, ki že nekaj let opravlja notranjo revizijo vašega zavoda s tem, da hči v.d. ravnatelja ne opravlja nobene revizije za vaš zavod. Komisijo sprašujete, ali gre v tem primeru za nasprotje interesov v smislu 12. točke 4. člena ZIntPK.

Nasprotje interesov ureja ZIntPK v 12. točki 4. člena, ki nasprotje interesov opredeljuje kot okoliščine, v katerih zasebni interes uradne osebe vpliva ali ustvarja videz, da vpliva na nepristransko in objektivno opravljanje njenih javnih nalog. Zasebni interes uradne osebe po 13. točki 4. člena ZIntPK pomeni premoženjsko ali nepremoženjsko korist zanjo, za njene družinske člane in za druge fizične osebe ali pravne osebe, s katerimi ima ali je imela osebne, poslovne ali politične stike.
Iz navedenih določb izhaja, da se nasprotje interesov ugotavlja za uradne osebe, med katere po 10. točki 4. člena sodijo funkcionarji, uradniki na položaju in drugi javni uslužbenci, poslovodne osebe in člani organov upravljanja, vodenja in nadzora v subjektih javnega sektorja in nastane tedaj, ko je izkazan zasebni interes te osebe, ki vpliva ali ustvarja videz, da vpliva na nepristransko in objektivno opravljanje njenih javnih nalog. V.d. ravnatelja je uradna oseba v smislu 10. točke 4. člena ZIntPK. Pri ugotavljanju nasprotja interesov je potrebno upoštevati okoliščine konkretnega primera, ki kažejo na to, da uradna oseba zaradi svojih zasebnih interesov pristransko in neobjektivno opravlja svoje javne naloge.
Ob upoštevanju navedenih določb komisija meni, da samo dejstvo, da je družinski član (hči) v.d. ravnatelja javnega zavoda zaposlena v revizijski družbi, ki izvaja notranjo revizijo pri tem javnem zavodu, pri v.d. ravnatelja ne povzroča avtomatično nasprotja interesov. Nasprotje interesov pa bi lahko nastalo v primeru, ko bi v.d. ravnatelja sodeloval, odločal ali celo vplival na izbiro notranje revizije javnega zavoda, v kateri bi sodelovala njegova hči oziroma če bi sodeloval v postopkih, v katerih obstaja možnost, da svoje funkcije v.d. ravnatelja ne bo opravljal objektivno in nepristransko, ampak bo pri tem na kakršenkoli način deloval v korist revizijske družbe, v kateri je zaposlena njegova hči.
Ob nastopu okoliščin, ki lahko povzročijo nasprotje interesov, je v.d. ravnatelja javnega zavoda v smislu 38. člena ZIntPK dolžan obvestiti svojega predstojnika (direktorja javnega zavoda) in prenehati z delom v zadevi, ki povzroča nasprotje interesov oziroma se izločiti iz vseh faz odločanja, povezanih z izbiro notranje revizije v javnem zavodu.

(odgovor z dne 6.10.2011 št. 001-1/2011-816)