Član nadzornega sveta javnega podjetja, ki zagotavlja plinovod svojim občanom, je hkrati tudi samostojni podjetnik posameznik, ki ima registrirano dejavnost na področju proizvodnje električne energije, inštalacije električnih napeljav in naprav. Ali je takšna oseba v konfliktu interesov v smislu Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije? Samostojni podjetnik v okviru svoje registrirne dejavnosti lahko ponuja tudi dobavo električne energije preko javnega podjetja, v katerem je ta oseba v nadzorni funkciji.

Nasprotje interesov ureja ZIntPK v 12. točki 4. člena, ki nasprotje interesov opredeljuje kot okoliščine, v katerih zasebni interes uradne osebe vpliva ali ustvarja videz, da vpliva na nepristransko in objektivno opravljanje njenih javnih nalog. Zasebni interes uradne osebe po 13. točki 4. člena ZIntPK pomeni premoženjsko ali nepremoženjsko korist zanjo, za njene družinske člane in za druge fizične ali pravne osebe, s katerimi ima ali je imela osebne, poslovne ali politične stike.
Iz navedenih določb izhaja, da se nasprotje interesov ugotavlja za uradne osebe, med katere po 10. točki 4. člena sodijo funkcionarji, uradniki na položaju in drugi javni uslužbenci, poslovodne osebe in člani organov upravljanja, vodenja in nadzora v subjektih javnega sektorja (med te sodi tudi član nadzornega sveta javnega podjetja) in nastane tedaj, ko je izkazan zasebni interes te osebe, ki vpliva ali ustvarja videz, da vpliva na nepristransko in objektivno opravljanje njenih javnih nalog.
Ob upoštevanju navedenih določb komisija meni, da samo dejstvo, da član nadzornega sveta javnega podjetja opravlja zasebno dejavnost na področju prodaje električne energije, inštalacije električnih napeljav in naprav, pri članu nadzornega sveta ne povzroča avtomatično nasprotja interesov v smislu določb ZIntPK. Nasprotje interesov pa lahko nastane v primeru, ko član nadzornega sveta kot uradna oseba sprejema ali odloča o zadevah, v katerih nastopa tudi njegov poslovni subjekt oziroma on kot samostojni podjetnik ali če bi kot samostojni podjetnik sodeloval v postopkih javnih naročil ali v drugih postopkih pridobivanja sredstev javnega podjetja, v katerem opravlja funkcijo člana nadzornega sveta. V takem primeru bi nastale okoliščine, v katerih bi se najmanj ustvaril videz, da njegov zasebni interes vpliva na objektivno in nepristransko opravljene njegove javne naloge. Ob nastopu okoliščin, ki lahko povzročijo nasprotje interesov, je član nadzornega sveta javnega podjetja v smislu 38. člena ZIntPK dolžan obvestiti ostale člane nadzornega sveta in prenehati z delom v zadevi, ki povzroča nasprotje interesov oziroma se izločiti iz vseh postopkov in razprav na nadzornem svetu, na katerem se pojavlja njegov poslovni subjekt ali on kot samostojni podjetnik.
Komisija pa opozarja na določbo o prepovedi konkurence, vsebovano v Zakonu o gospodarskih družbah. Komisija ni pristojna za tolmačenje oziroma presojo teh določb, zato vam svetujemo, da v pravni službi javnega podjetja preverite, ali so takšna pravila določena v zakonodaji s področja gospodarskih družb oziroma v njihovih splošnih aktih oziroma statutu.

(odgovor z dne 18.10.2011 št. 001-1/2011-835)