V občini je zaposlena javna uslužbenka, ki izvaja javna naročila. Trenutno pripravlja javno naročilo. Javna uslužbenka je lastnica manjšega števila delnic v vrednosti 1000 do 1200 EUR enega izmed podjetij, ki se bo prijavilo za izvajalca navedenega javnega naročila. Ali je lahko javna uslužbenka v primeru, da se to podjetje prijavi na javni natečaj, članica strokovne komisije za oddajo javnega naročila? Ali je lahko skrbnik pogodbe v primeru, da je podjetje izbrano za izvajalca? Ali gre v tem primeru za nasprotje interesov?

Nasprotje interesov ZIntPK v 12. točki 4. člena opredeljuje kot okoliščine, v katerih zasebni interes uradne osebe vpliva ali ustvarja videz, da vpliva na nepristransko in objektivno opravljanje njenih javnih nalog. Zasebni interes uradne osebe po 13. točki 4. člena ZIntPK pomeni premoženjsko ali nepremoženjsko korist zanjo, za njene družinske člane in za druge fizične ali pravne osebe, s katerimi ima ali je imela osebne, poslovne ali politične stike. Uradna oseba svoje funkcije v smislu drugega odstavka 37. člena ZIntPK ne sme uporabiti zato, da bi sebi ali komu drugemu uresničila kakšen nedovoljen zasebni interes.
Iz navedenih določb izhaja, da se nasprotje interesov ugotavlja za uradne osebe, med katere po 10. točki 4. člena sodijo tudi javni uslužbenci in nastane tedaj, ko je izkazan zasebni interes te osebe, ki kaže na to, da uradna oseba zaradi svojih zasebnih interesov pristransko in neobjektivno opravlja svoje javne naloge.
Ob nastopu okoliščin, ki lahko povzročijo nasprotje interesov, je članica strokovne komisije za oddajo javnega naročila v smislu 38. člena ZIntPK dolžna obvestiti svojega predstojnika in prenehati z delom članice strokovne komisije za oddajo javnega naročila ter počakati na odločitev predstojnika o obstoju nasprotja interesov, ki jo mora ta sprejeti v 15 dneh in z njo seznaniti uradno osebo.
Predstojnik mora pri odločanju upoštevati definicije in določbe ZIntPK o nasprotju interesov. Komisija ob tem izraža neobvezujoče mnenje, da v primeru, ko je uradna oseba članica strokovne komisije za oddajo javnega naročila, ta pa odloča o vsebini razpisne dokumentacije, ocenjuje ponudbe in predlaga izbor ponudnika, v postopku javnega naročanja pa kot ponudnik sodeluje poslovni subjekt, v katerem ima ta uradna oseba lastniški delež, obstajajo okoliščine, v katerih se ustvarja najmanj videz, da njen zasebni interes vpliva na objektivno in nepristransko opravljanje njenih javnih nalog kot članice strokovne komisije.

(odgovor z dne 7.11.2011 št. 001-1/2011-866)