Ali gre za nasprotje interesov, če oseba opravlja geodetsko dejavnost (s.p.) in je zaposlena kot občinski urbanist?

Vprašanje, ki ga zastavljate, se nanaša na prvi odstavek 100. člena Zakona o javnih uslužbencih (v nadaljevanju: ZJU) in sicer gre za vprašanje dovoljenosti opravljanja druge dejavnosti, ki ga za uradnike (kar občinski urbanist predvidoma je) ureja ZJU. Prvi odstavek 100. člena ZJU določa, da uradnik ne sme opravljati dejavnosti, če je dejavnost v nasprotju s konkurenčno prepovedjo ali konkurenčno klavzulo po zakonu, ki ureja delovna razmerja, če bi opravljanje dejavnosti lahko vplivalo na nepristransko opravljanje dela, če bi pri opravljanju dejavnosti lahko zlorabil informacije, do katerih ima dostop pri opravljanju nalog v službi in ki niso javno dostopne ali je opravljanje dejavnosti v škodo ugledu organa. Nadalje drugi odstavek določa, da mora uradnik preden začne opravljati dejavnost, za katero meni, da bi bila ali bi utegnila biti v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, to sporočiti predstojniku. Opravljanje dejavnosti iz prvega odstavka prepove uradniku predstojnik s sklepom, kar pomeni, da je presoja dovoljenosti hkratnega opravljanja dela uradnika in geodetske dejavnosti v svojstvu s.p. v pristojnosti predstojnika.
Določbe v zvezi z nasprotjem interesov bi se v konkretnih okoliščinah uporabile takrat, ko bi uradna oseba oz. v konkretnem primeru uradnik smel hkrati opravljati delo uradnika in drugo dejavnost (dejavnost ne bi bila v nasprotju s prvim odstavkom 100. člena ZJU) in bi se znašel v okoliščinah, v katerih bi njegov osebni interes lahko vplival na nepristransko in objektivno opravljanje njegovih nalog oziroma v katerem okoliščine vzbujajo dvom o njegovi nepristranskosti in objektivnosti. Uradnik bi moral o teh okoliščinah takoj, ko je glede na okoliščine mogoče obvestiti predstojnika in ravnati v skladu z njegovimi navodili. Predstojnik mora v tem primeru zagotoviti, da se naloge opravijo zakonito, nepristransko in objektivno oziroma preveriti ali so bile tako opravljene.
Razlaga določb ZJU in presoja dovoljenosti opravljanja druge dejavnosti za uradnike ni v pristojnosti Komisije, zato vam svetujemo, da se za morebitna ustrezna pojasnila glede dovoljenosti opravljanja druge dejavnosti obrnete na predstojnika konkretnega uradnika oziroma na Ministrstvo za javno upravo.

(odgovor z dne 18.11.2011 št. 001-1/2011, 906)