Državljanka RS z zaključenim štiriletnim programom prijavila na prosto delovno mesto v javnem zavodu. Po uspešno opravljenih testih in razgovoru se je uvrstila v najožji izbor kandidatov, na delovno mesto pa ni bila sprejeta. Sprejeta je bila kandidatka, hčerka članice sveta javnega zavoda, ki ima zaključeno izobrazbo po triletnem univerzitetnem bolonjskem programu. Ali je takšno ravnanje, ko starši, člani sveta javnega zavoda, namestijo svojega otroka na delovno mesto javnega zavoda zakonito? V omenjenem primeru se vzbuja dvom v ustreznost ocenjevanja kandidatke in njeno dejansko znanje.

Komisija vam na postavljeno vprašanje poda svoje mnenje le v tistem delu, ki se nanaša na nasprotje interesov, ki ga ureja ZIntPK, ne more pa odgovoriti na vaše pomisleke, ki se nanašajo na ustreznost ocenjevanja kandidatke in njeno dejansko znanje, ker za to ni pristojna. O ustreznosti ocenjevanja in izbire kandidatke lahko presoja pritožbeni organ javnega zavoda oziroma delovno sodišče, v kolikor je v zadevi sprožen sodni spor.
Nasprotje interesov je v 12. točki 4. člena opredeljeno kot okoliščine, v katerih zasebni interes uradne osebe vpliva ali ustvarja videz, da vpliva na nepristransko in objektivno opravljanje njenih javnih nalog. Zasebni interes uradne osebe po 13. točki 4. člena ZIntPK pomeni premoženjsko ali nepremoženjsko korist zanjo, za njene družinske člane in za druge fizične ali pravne osebe, s katerimi ima ali je imela osebne, poslovne ali politične stike.
Nasprotje interesov se ugotavlja za uradne osebe, med katere sodijo tudi člani organov upravljanja (svet javnega zavoda) in nastane tedaj, ko je izkazan zasebni interes uradne osebe, ki vpliva ali ustvarja videz, da vpliva na nepristransko in objektivno opravljanje njenih javnih nalog. Navedeno pomeni, da je pri ugotavljanju nasprotja interesov treba upoštevati okoliščine konkretnega primera, ki kažejo na to, da uradna oseba zaradi svojih zasebnih interesov pristransko in neobjektivno opravlja svoje javne naloge.
Ob upoštevanju navedenih določb komisija meni, da samo dejstvo, da je javni zavod zaposlil hčerko članice sveta javnega zavoda, še ne povzroča avtomatičnega nasprotja interesov. Nasprotje interesov je v navedenem primeru lahko nastalo pri članici sveta javnega zavoda, če je ta kakorkoli sodelovala v postopku izbire kandidatov za zasedbo razpisanega delovnega mesta v javnem zavodu, v katerem je bila izbrana njena hčerka. V primeru, da je prišlo do takšne situacije, se je uradna oseba bila dolžna izločiti iz vseh faz postopka odločanja o sklenitvi in izvedbi postopka izbire kandidatov, v katerem je sodelovala tudi njena hčerka.
Ali je v konkretnem primeru prišlo do situacije, ki pomeni nasprotje interesov, iz vašega vprašanja ni razvidno. Če dokazano razpolagate s podatkom, da je članica sveta javnega zavoda sodelovala v postopku izbire kandidatov za zasedbo delovnega mesta, v katerem je bila izbrana njena hčerka (v tem primeru je namreč prišlo do nasprotja interesov) o tem obvestite javni zavod ali komisijo.

(odgovor z dne 5.12.2011 št. 001-1/2011-941)