Član občinskega sveta je hkrati predsednik nadzornega sveta javnega podjetja, zaposlen pa je na Zavarovalnici x in je vodja enote. Javno podjetje ima pri omenjeni zavarovalnici zavarovane vse svoje objekte. Ali gre v tem primeru za konflikt interesov? Član občinskega sveta bo kandidiral na nadomestnih volitvah za župana občine. Občina ima tudi nekaj objektov zavarovanih pri Zavarovalnici x. -Ali gre tudi v tem primeru za konflikt interesov, če bo kandidat izvoljen za župana.

Nasprotje interesov je v 12. točki 4. člena ZIntPK opredeljeno kot okoliščine, v katerih zasebni interes uradne osebe vpliva ali ustvarja videz, da vpliva na nepristransko in objektivno opravljanje javnih nalog. Zasebni interes uradne osebe po 13. točki 4. člena ZIntPK pomeni premoženjsko ali nepremoženjsko korist zanjo, za njene družinske člane in za druge fizične ali pravne osebe, s katerimi ima ali je imela osebne, poslovne ali politične stike.
Nasprotje interesov se ugotavlja za uradne osebe, med katere po 10. točki 4. člena sodijo funkcionarji, uradniki na položaju in drugi javni uslužbenci, poslovodne osebe in člani organov upravljanja, vodenja in nadzora v subjektih javnega sektorja in nastane tedaj, ko je izkazan zasebni interes te osebe, ki vpliva ali ustvarja videz, da vpliva na nepristransko in objektivno opravljanje njenih javnih nalog. Pri ugotavljanju nasprotja interesov je potrebno upoštevati okoliščine konkretnega primera, ki kažejo na to, da uradna oseba zaradi svojih zasebnih interesov pristransko in neobjektivno opravlja svoje javne naloge.
Zgolj situacija, v kateri je predsednik nadzornega sveta javnega podjetja, ki ima status uradne osebe, zaposlen v Zavarovalnici X, pri kateri ima javno podjetje zavarovane svoje objekte, avtomatično še ne povzroča nasprotja interesov. Nasprotje interesov pa bi lahko nastalo pri uradni osebi (predsedniku nadzornega sveta javnega podjetja) v primeru, če ta kakorkoli sodeluje ali odloča v postopku sklepanja zavarovanj ali drugih poslov med javnim podjetjem in zavarovalnico, v kateri je zaposlen, oziroma če sodeluje pri morebitnem nadzoru nad temi posli. Ob nastopu takšnih okoliščin, ki povzročijo nasprotje interesov, se je predsednik nadzornega sveta javnega podjetja dolžan izločiti iz vseh faz odločanja o sklenitvi in izvedbi posla, med katere sodi tudi sklenitev zavarovalne pogodbe med javnim podjetjem in zavarovalnico, v kateri je zaposlen, ter iz postopka morebitnega nadzora nad tem posli.
Tudi dejstvo, da ima občina, katere član občinskega sveta ali (nepoklicni) župan je zaposlen v Zavarovalnici X, sklenjeno zavarovanje objektov pri tej zavarovalnici, samo po sebi ne povzroča nasprotja interesa. Do nasprotja interesov lahko pride, če nepoklicni župan ali član občinskega sveta kakorkoli sodeluje pri sklepanju poslov ali zavarovanj z zavarovalnico, v kateri je zaposlen. Ob nastopu takšnega primera, ki povzroča nasprotje interesov, se je župan ali član občinskega sveta kot uradna oseba (funkcionar) dolžan dosledno izločiti iz vseh faz odločanja o sklenitvi in izvedbi posla (vključno s fazo podpisa pogodbe) v zvezi s sklenitvijo zavarovanj pri zavarovalnici, v kateri je zaposlen.

(odgovor z dne 23.12.2011 št. 001-1/2011-986)