Ali je funkcija nepoklicnega podžupana in člana občinskega sveta združljiva s članstvom v nadzornem svetu družbe X d.d., v katerem ima občina 8,4 % delež delnic?

Prvi odstavek 27. člena ZIntPK, določa, da poklicni funkcionar ne sme biti član oziroma opravljati dejavnosti upravljanja, nadzora ali zastopanja v gospodarskih družbah, gospodarskih interesnih združenjih, zadrugah, javnih zavodih, javnih skladih, javnih agencijah in drugih osebah javnega ali zasebnega prava, razen v društvih, ustanovah ali političnih strankah.
V primeru, ko podžupan opravlja svojo funkcijo nepoklicno, je zanj relevanten tretji odstavek 27. člena ZIntPK, ki določa, da prepoved iz prvega odstavka tega člena glede članstva oziroma opravljanja dejavnosti upravljanja, nadzora ali zastopanja v javnih zavodih, javnih skladih, javnih agencijah in drugih osebah javnega ali zasebnega prava, če je oseba zasebnega prava nosilec javnega pooblastila ali izvajalec javne službe, velja tudi za nepoklicne župane in podžupane, ki opravljajo funkcijo v občini, ki je s subjekti iz tega odstavka ustanoviteljsko, lastniško, nadzorstveno ali finančno povezana. V primeru, da družba X d.d. ni nosilec javnega pooblastila oziroma izvajalec javne službe, je funkcija nepoklicnega podžupana združljiva s članstvom v nadzornem svetu družbe.

(odgovor z dne 24.4.2012 št. 06240-1/2012,65)