Navajate, da morajo občine v skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja ustanoviti razvojne svete. Občine Koroške regije ste to že naredile, morajo pa vse občine predlagati v svet po enega voljenega občinskega funkcionarja. Regionalna razvojna agencija, zaradi poznavanja področja in tesnega sodelovanja z občino predlaga, da se imenuje župana. Zanima vas, ali je ta funkcija župana združljiva s funkcijo člana razvojnega sveta. Poleg tega še navajate, da Razvojni svet ni pravna oseba.

Komisija je pri odgovoru izhajala iz določb veljavnega Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/2011, v nadaljevanju: ZSRR-2).
11. člen ZSRR-2 v četrtem odstavku določa, da so člani razvojnega sveta predstavniki občin, predstavniki gospodarstva v regiji in predstavniki nevladnih organizacij. Četrti odstavek tega istega člena določa tudi, da se predstavnike občin voli izmed izvoljenih občinskih funkcionarjev, med katere sodi tudi župan. Da je župan lahko član razvojnega sveta, torej izhaja iz 11. člena ZSRR-2. To ob upoštevanju določbe prvega odstavka 3. člena ZIntPK, po kateri ta zakon velja za javni sektor le, če drug zakon vprašanj, ki so urejena s tem zakonom, ne ureja drugače, pomeni, da je funkcija župana združljiva s funkcijo člana razvojnega sveta. Tudi sicer se določbe ZIntPK, ki urejajo nezdružljivost funkcij z dejavnostjo upravljanja, nadzora in zastopanja (27. člen ZIntPK) v osnovi nanašajo na pravne osebe.

(odgovor z dne 10.5.2012 št. 06240-1/2012-75)