Ali je funkcija direktorja občinske uprave in funkcija v.d. direktorja javnega zavoda v isti občini na podlagi obstoječe zakonodaje združljiva. Ob imenovanju in kasneje nastopu mandata direktorja občinske uprave je bila ista oseba še vedno na poziciji direktorja javnega zavoda, hkrati pa razpis za zasedbo prostega delovnega mesta direktorja javnega zavoda sploh še ni izšel. Ob tem je dejstvo tudi, da je ista oseba, ki izvršuje tako funkcijo direktorja občinske uprave, kot tudi v.d. direktorja javnega zavoda, istočasno še občinski svetnik v tej isti občini.

Sporočamo vam, da se določbe ZIntPK, ki urejajo nezdružljivost opravljanja funkcije, uporabljajo samo za funkcionarje, ki so opredeljeni v 6. točki 4. člena ZIntPK. Skladno z določbami Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB, 76/2008, 79/2009 in 51/2010, v nadaljevanju ZLS) so občinski funkcionarji: župan, podžupan in občinski svetniki. Nezdružljivost funkcije občinskega svetnika z drugimi funkcijami in dejavnostmi primarno ureja 37. b člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB, 76/2008, 79/2009 in 51/2010, v nadaljevanju: ZLS), ki v drugem odstavku določa, da funkcija člana občinskega sveta in podžupana ni združljiva s funkcijo župana, članstvom v nadzornem odboru in z delom v občinski upravi ali službi ožjega dela občine ter z drugimi funkcijami, za katere tako določa zakon. Te druge funkcije oziroma dejavnosti so opredeljene v drugem odstavku 27. člena ZIntPK, ki določa, da nepoklicni funkcionar (občinski svetnik) ne sme biti član oziroma opravljati dejavnosti upravljanja, nadzora ali zastopanja v gospodarskih družbah, gospodarskih interesnih združenjih, zadrugah, javnih zavodih, javnih skladih, javnih agencijah in drugih osebah javnega ali zasebnega prava (z izjemo društev, ustanov in političnih strank), če po svoji funkciji opravlja neposredni nadzor nad njihovim delom.
Skladno z določbami ZLS občinski svetnik ne more hkrati opravljati dela direktorja občinske uprave, zato mora v 30 dneh po imenovanju na položaj direktorja občinske uprave odstopiti s funkcije občinskega svetnika. Lahko pa bi občinski svetnik skladno z določbo drugega odstavka 27. člena ZIntPK (ob predpostavki, da ni hkrati tudi direktor občinske uprave) opravljal funkcijo v.d. direktorja javnega zavoda.
Direktor občinske uprave in v.d. direktorja javnega zavoda skladno z določbami ZIntPK nimata statusa funkcionarja, zato se določbe ZIntPK v zvezi z nezdružljivostjo funkcij za njiju ne uporabljajo. Presojanje (ne)združljivosti funkcij direktorja občinske uprave in v.d. direktorja javnega zavoda je v pristojnosti Ministrstva za pravosodje in javno upravo, ki je pristojen organ za tolmačenje Zakona o javnih uslužbencih. V prilogi vam posredujemo tabelo nezdružljivosti za javne uslužbence, ki je usklajena s tem ministrstvom.

(odgovor z dne 16.5.2012 št. 06240-1/2012-79)