Ali je možno, da nepoklicni podžupan opravlja funkcijo predsednika sveta zavoda, katerega edini ustanovitelj in financer je občina?

299.  Nezdružljivost funkcije nepoklicnega podžupana z drugimi dejavnostmi ali članstvom v organih upravljanja, nadzora ali zastopanja ureja tretji odstavek 27. člena ZIntPK. Iz tretjega odstavka 27. člena ZIntPK izhaja, da velja prepoved iz prvega odstavka tega člena glede članstva oziroma opravljanja dejavnosti upravljanja, nadzora ali zastopanja v javnih zavodih, javnih skladih, javnih agencijah in drugih osebah javnega ali zasebnega prava, če je oseba javnega prava nosilec javnega pooblastila ali izvajalec javne službe, tudi za nepoklicne župane in podžupane, ki opravljajo funkcijo v občini, ki je s subjekti iz tega odstavka ustanoviteljsko, lastniško, nadzorstveno ali finančno povezana.
Iz navedene določbe izhaja, da funkcija nepoklicnega župana ali podžupana ni združljiva s članstvom v organu upravljanja v javnih zavodih in drugih osebah javnega prava ali osebah zasebnega prava, ki je nosilec javnega pooblastila ali izvajalec javne službe in je občina z njo ustanoviteljsko, lastniško, nadzorstveno ali finančno povezana.
Vaša občina je ustanoviteljica zavoda, v katerem naj bi bil nepoklicni podžupan predsednik sveta tega zavoda. Svet zavoda je organ upravljanja zavoda. Ob upoštevanju tretjega odstavka 27. člena ZIntPK je v navedenem primeru podana nezdružljivost funkcije nepoklicnega podžupana s članstvom v svetu zavoda, kar pomeni, da nepoklicni podžupan ne sme biti hkrati član (in s tem tudi ne predsednik) sveta zavoda, katerega edina ustanoviteljica je občina, v kateri opravlja podžupansko funkcijo.
Glede na to, da sta funkcija nepoklicnega podžupana in članstvo v svetu zavoda, katerega ustanoviteljica je občina, medsebojno nezdružljivi, je dolžan podžupan, ki opravlja funkcijo predsednika sveta zavoda, nemudoma podati odstopno izjavo oziroma zahtevo za razrešitev članstva v svetu javnega zavoda.

(odgovor z dne 17.8.2011 št. 001-1/2011-718)