Zaposleni ste kot uradnik v upravni enoti. Na županskih volitvah bi želeli kandidirati za župana občine z območja krajevne pristojnosti druge upravne enote. Ali gre za nezdružljivost funkcij?

ZIntPK ureja nezdružljivost funkcij funkcionarjev (poklicnih in nepoklicnih) z opravljanjem drugih dejavnosti oziroma s članstvom v organih upravljanja, nadzora ali zastopanja v pravnih osebah javnega ali zasebnega prava, ne vsebuje pa določb o nezdružljivosti funkcije župana z opravljanjem uradniškega dela v upravni enoti. Nezdružljivost funkcije župana z delom v organih državne uprave oziroma upravne enote ureja Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo, 79/09, 51/10, v nadaljevanju ZLS v 37.a in 37. b členu.
Glede na to, da je komisija pristojna tolmačiti in razlagati le določbe ZIntPK, medtem ko je razlaga določb ZLS v pristojnosti Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, vam predlagamo, da se z vašim vprašanjem obrnete na navedeno službo (sedaj pristojno ministrstvo).

(odgovor z dne 1.9.2011 št. 001-1/2011-754)