Ali je funkcija predsednika Državnega zbora RS združljiva s funkcijo člana občinskega sveta?

Vprašanje nezdružljivosti funkcije poslancev, med katere sodi tudi predsednik Državnega zbora, z drugimi funkcijami ureja specialen zakon, to je Zakon o poslancih (Uradni list RS, št. 24/2005 – UPB, 109/2008, 38/2011, dalje ZPos), zato zanje ne veljajo določbe o nezdružljivosti, opredeljene v 26. in 27. členu ZIntPK (ZIntPK se namreč v javnem sektorju po izrecni določbi prvega odstavka 3. člena uporablja le, če drug zakon istih vprašanj ne ureja drugače). Komisija za preprečevanje korupcije je pristojna tolmačiti in razlagati le določbe ZIntPK, ne pa tudi določb ZPos.
Glede na navedeno predlagamo, da se za razlago nezdružljivosti obrnete na Državni zbor oziroma njegovo pristojno delovno telo; zgolj na splošni ravni pa lahko zapišemo, da ZPos v 10. členu določa, da poslanec ne sme biti hkrati član državnega sveta niti ne sme opravljati druge funkcije ali dela v državnih organih ter funkcije župana in podžupana v občini.

(odgovor z dne 13.9.2011 št. 001-1/2011-774)