Ali je član obrtne zadruge lahko tudi član nadzornega odbora občine oziroma ali je to nezdružljivo?

Sporočamo vam, da se določbe Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/2010, 26/2011 in 43/2011, v nadaljevanju: ZIntPK), ki urejajo nezdružljivost opravljanja funkcije, uporabljajo samo za funkcionarje, ki so opredeljeni v 6. točki 4. člena ZIntPK. Skladno z določbami Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB, 76/2008, 79/2009 in 51/2010, v nadaljevanju ZLS) so občinski funkcionarji: župan, podžupan in občinski svetniki. Član obrtne zadruge in član nadzornega odbora občine, skladno z določbami ZIntPK, nista funkcionarja.
Za tolmačenje in razlago ZLS, ki ureja nezdružljivost za člane nadzornih odborov občine, je pristojna Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, zato vam predlagamo, da se za razlago obrnete na pristojno službo.

(odgovor z dne 15.9.2011 št. 001-1/2011- 779)