Občina podeli koncesijo za izvajanje zobozdravstvene dejavnosti nekomu, ki je zobni tehnik a ima registriran d.o.o. za zobozdravstveno dejavnost. Ta oseba je hkrati predsednik krajevne skupnosti ter s strani občine postavljen, da sedi v svetu zavoda zdravstvenega doma sosednje občine. Zanima vas, ali je tu kaj spornega.

Prvi odstavek 35. člena ZIntPK, ki ureja omejitve poslovanja, določa, da organ ali organizacija javnega sektorja, ki je zavezan postopek javnega naročanja voditi skladno s predpisi, ki urejajo javno naročanje, ali izvaja postopek podeljevanja koncesij ali drugih oblik javno-zasebnega partnerstva, ne sme naročati blaga, storitev ali gradenj, sklepati javno-zasebnih partnerstev ali podeliti posebnih ali izključnih pravic subjektom, v katerih je funkcionar (na lokalni ravni so to župan, podžupan, občinski svetnik), ki pri tem organu ali organizaciji opravlja funkcijo, ali njegov družinski član v subjektu udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali je neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu. Prepoved velja tudi za poslovanje organa oziroma organizacije javnega sektorja s funkcionarjem ali njegovim družinskim članom kot fizično osebo. Nadalje četrti odstavek 35. člena ZIntPK določa, da prepoved poslovanja iz prvega odstavka in prepoved iz tretjega odstavka 35. člena ZIntPK veljata tudi za ožje dele občine (vaške, krajevne ali četrtne skupnosti), ki imajo lastno pravno subjektiviteto, če je občinski funkcionar član sveta ožjega dela občine ali če se posamezen posel lahko sklene le z njegovim soglasjem.
V skladu z navedenimi določbami, v kolikor predsednik krajevne skupnosti, ni hkrati tudi funkcionar občine, ki podeljuje koncesijo (ali družinski član katerega od občinskih funkcionarjev) ni omejitev z vidika 35. člena ZIntPK za podelitev koncesije. Po oceni komisije na podelitev koncesije ne vpliva dejstvo, da je predsednik krajevne skupnosti, ki naj bi mu občina podelila koncesijo, član sveta zavoda zdravstvenega doma sosednje občine.

(odgovor z dne 6.3.2012, pod št. 06241-1/2012,98)