Direktor je po nastopu funkcije prijavil premoženjsko stanje kot poslovodna oseba. V tem letu pa je kot oseba, odgovorna za javna naročila, sodeloval tudi v postopkih javnih naročil. Kakšen je pravilen način poročanja o premoženjskem stanju?

Ureditev poročanja podatkov o premoženjskem stanju je za poslovodne osebe drugačna kot za osebe, odgovorne za javna naročila, zato poslovodne osebe skladno z ZIntPK poročajo komisiji podatke o premoženjskem stanju v enem mesecu po nastopu funkcije, v enem mesecu po prenehanju funkcije, leto dni po prenehanju funkcije in tekom svoje funkcije vsako tekoče leto do 31. januarja spremembe v premoženjskem stanju za preteklo koledarsko leto. V primeru, da sprememb ni, jim ni potrebno nič poročati. Spremembe premoženjskega stanja pa vključujejo tudi spremembe funkcije, kar pomeni, da v primeru, ko poslovodna oseba sodeluje tudi pri postopkih javnih naročil, ne poroča premoženjskega stanja komisiji ponovno v celoti do 31. januarja, če je v preteklem letu sodelovala v postopkih javnih naročil, ampak sporoči samo spremembe, in sicer v konkretnem primeru navede, da je v preteklem letu poleg poslovodne funkcije opravljala tudi funkcijo oz. delo osebe, odgovorne za javna naročila.