Mestni svetnik je solastnik poslovne stavbe, v kateri je drug solastnik občini ponudil oddajo poslovnega prostora v najem (na stavbi ni vzpostavljena etažna lastnina). Poslovni prostor je namenjen pisarniški dejavnosti in bi bil primeren za delovanje ene izmed svetniških skupin. Funkcionar je solastnik omenjene stavbe v deležu cca. 14%. Poleg tega imate še eno podobno zadevo, in sicer dve veljavni najemni pogodbi z družbo oziroma stranko, katerih zastopnika sta mestna svetnika, zato vas zanima splošno mnenje, ali 35. člen ZIntPK prepoveduje tudi sklepanje pogodb po obligacijskem zakoniku (najemne pogodbe).

35. člen ZIntPK, ki ureja omejitve poslovanja, v prvem odstavku določa prepoved naročanja blaga, storitev ali gradenj, sklepanja javno-zasebnih partnerstev ali podeljevanja koncesij med organom ali organizacijo javnega sektorja, ki je zavezan postopek javnega naročanja voditi skladno s predpisi, ki urejajo javno naročanje, ali izvaja postopek podeljevanja koncesij ali drugih oblik javno-zasebnega partnerstva in subjekti, v katerih je funkcionar, ki pri tem organu ali organizaciji opravlja funkcijo, ali njegov družinski član udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik, ali je neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu. Po drugem odstavku 35. člena velja prepoved iz prvega odstavka tudi za poslovanje organa ali organizacije javnega sektorja s funkcionarjem ali njegovim družinskim članom kot fizično osebo.
Iz navedenih zakonskih določb izhaja absolutna prepoved poslovanja v postopkih naročanja blaga, storitev ali gradenj med naročnikom, v katerem funkcionar opravlja funkcijo (v vašem primeru občina) in funkcionarjem oziroma poslovnim subjektom, v katerem je funkcionar ali njegov družinski član udeležen kot poslovodja, zakoniti zastopnik ali v več kot pet odstotnem deležu pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.
V skladu z navedenimi določbami je potrebno najem poslovnih prostorov presojati po določbah ZIntPK, ki urejajo omejitve poslovanja. Najem poslovnih prostorov je potrebno presojati po prvem odstavku 35. člena ZIntPK kot naročanje storitev, zato občina ne sme skleniti najemne pogodbe z občinskim svetnikom. Ne glede na to, da Zakon o javnih naročilih (ZJN-2) v 18. členu izrecno določa, da se za pridobitev ali najem zemljišča, obstoječih objektov ali drugih nepremičnin določbe ZJN-2 ne uporabljajo, zakon tovrstno pridobitev oziroma najem opredeljuje kot javno naročilo storitev, zato se tudi za te posle uporablja 35. člen ZIntPK. Če obstaja interes nad najemom teh prostorov, komisija svetuje, da lastniki čim prej uredijo oziroma vzpostavijo etažno lastnino, s čemer bo občini omogočeno, da bo lahko najela del stavbe, ki bo v lasti posameznikov, ki niso občinski funkcionarji ali njihovi družinski člani.
Glede drugega vprašanja, ki se nanaša na že sklenjeni najemni pogodbi, vam pojasnjujemo, da šesti odstavek 35. člena ZIntPK določa, da omejitve po določbah tega člena ne veljajo za poslovanje na podlagi pogodb, ki so bile sklenjene pred funkcionarjevim nastopom funkcije. V kolikor sta bili veljavni najemni pogodbi sklenjeni z občino pred nastopom funkcije občinskih svetnikov, sta ti najemni pogodbi veljavni do izteka.

(odgovor z dne 22.3.2012, pod št. 06241-1/2012,116)