Mestna občina je ustanoviteljica in 100% lastnica družbe X d.o.o.. Funkcijo poslovodenja v družbi opravlja mestni svetnik, za katerega ni podana nezdružljivost opravljanja funkcije. Na seznamu omejitev poslovanja, ki je objavljen na spletni strani komisije, je med družbami, s katerimi ima mestna občina absolutno prepoved poslovanja po 35. členu Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, tudi X d.o.o.. Ob zapisanem, se vam postavlja vprašanje kako/zakaj, na seznamu absolutne prepovedi poslovanja ni še katerega drugega javno pravnega subjekta (npr. javni zavod), katerega ustanoviteljica in financerka je prav tako mestna občina in v katerem je poslovodja/ravnatelj prav tako občinski funkcionar (mestni svetnik). Ali za javne zavode veljajo druga določila in je dovoljeno pogojno sodelovanje.

Sporočamo vam, da Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija) vodi na svoji spletni strani www.kpk-rs.si seznam subjektov, s katerimi veljajo omejitve poslovanja, ki je informativne narave. Seznam vsebuje podatke, ki jih komisija prejme od zavezanih organov (v konkretnem primeru torej od vaše občine). Objavljen seznam ni »seznam absolutne prepovedi poslovanja«, kot navajate v vašem vprašanju, temveč so nanj uvrščeni subjekti skladno s 35. členom ZIntPK, od vrste konkretnega posla pa je odvisno ali je omejitev poslovanja absolutna ali relativna. Peti odstavek 35. člena ZIntPK določa, da funkcionarji sami v enem mesecu po nastopu funkcije, nato pa najkasneje v osmih dneh po vsaki spremembi, posredujejo organu, v katerem opravljajo funkcijo (in torej ne več komisiji) naziv, matično številko in sedež subjektov, s katerimi so oni in njihovi družinski člani v razmerju iz prvega odstavka tega člena. Organ (vaša občina) seznam subjektov iz prejšnjega stavka tega člena posreduje komisiji najkasneje v 15 dneh od prejema podatkov oziroma obvestila o spremembi subjektov.
Z navedeno določbo je bila torej na novo določena obveznost funkcionarjev, da posredujejo celovite podatke o povezanih subjektih organu, v katerem opravljajo svojo funkcijo, in ne neposredno Komisiji, organ pa posreduje podatke komisiji. Namen te določbe je predvsem v tem, da je organ, v katerem funkcionar opravlja funkcijo, seznanjen o vseh poslovnih subjektih, v katerih je funkcionar ali njegov družinski član udeležen pri poslovodenju, ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu in ki ne smejo poslovati z organom v smislu prvega odstavka 35. člena. V kolikor na seznamu ni navedenega javnega zavoda vas prosimo, da opozorite občinskega svetnika, ki je s subjektom povezan, da vam posreduje podatke, vi pa v skladu s petim odstavkom 35. člena ZIntPK podatke posredujete komisiji najkasneje v 15 dneh od prejema podatkov (to storite preko elektronskega obrazca dostopnega na spletnih straneh komisije).
Za sklepanje pogodb na področju naročanja blaga, storitev in gradenj med občino in javnimi podjetji oziroma drugimi gospodarskimi subjekti (med te spada tudi javni zavod), nad poslovanjem katerih ima občina nadzor (in-house pogodbe), se uporablja določba 8. točke 17. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 in sprem., v nadaljevanju ZJN-2). Po navedeni določbi štejejo pod zakonsko določenimi pogoji pogodbe, sklenjene med naročnikom in gospodarskimi subjekti, nad poslovanjem katerih ima naročnik nadzor, primerljiv nadzoru nad notranjimi organizacijskimi enotami, med izjeme, ki niso predmet javnega naročila. Omejitve poslovanja skladno s tretjim odstavkom 35. člena ZIntPK po mnenju komisije niso podane pod pogojem, da se člani mestnega sveta, ki so poslovodne osebe navedenih poslovnih subjektov, izločijo iz vseh postopkov dodeljevanja sredstev občine oziroma iz obravnave tistega dela proračuna, ki se nanaša na poslovni subjekt kot samostojnega proračunskega uporabnika, katerega poslovodne osebe so (če ima ta poslovni subjekt samostojno proračunsko postavko).

(odgovor z dne 5.4.2012, pod št. 06241-1/2012,130)