V lanskem letu ste prejeli različna mnenja glede 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Pravite, da razumete, da omejitev poslovanja velja v primerih javnega naročanja, ste pa imeli malce drugačno interpretacijo glede javnih razpisov za društva. Mnenja ste bili, da je lahko predsednik društva, ki kot zakoniti zastopnik podpiše in odda vlogo za javni razpis za delovanje društva, tudi mestni svetnik, saj ni vpleten v faze odločanja o sklenitvi in izvedbi postopka. Imate nekaj primerov, kjer sta svetnika tudi predsednika društva oziroma krajevnih organizacij tega društva, ki sta v imenu društva podala vlogo za sofinanciranje delovanja tovrstnih organizacij. Ker ste ravnali po tolmačenju, da v takšnih primerih ni sporno, da je svetnik tudi zakoniti zastopnik društva, ste zadeve odobrili oziroma jih niste opozorili, da bi se morali v društvu o tem pogovoriti in na novo izvoliti predsednike, v primeru, da bi še želeli kandidirati za sredstva. Sprašujete ali imate pravo tolmačenje 35. člena glede situacije svetnikov in njihovih funkcij kot predsedniki društev, če se prijavljajo na razpise za katere v fazah odločanja niso vpleteni.

Prvi odstavek 35. člena ZIntPK, ki ureja omejitve poslovanja, določa, da so vsi posli, sklenjeni na podlagi postopkov oziroma vsako pridobivanje sredstev, ki pomeni javno naročanje, javno-zasebno partnerstvo, podeljevanje koncesij, podeljevanje posebnih in izključnih pravic, med občino in njenim funkcionarjem ali njegovim družinskim članom prepovedani, če je funkcionar ali njegov družinski član v subjektu udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali je neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.
Nadaljnje tretji odstavek določa, da prepoved poslovanja v obsegu, ki ga določa prvi odstavek 35. člena ZIntPK, ne velja za postopke oziroma druge načine pridobivanja sredstev, ki niso zajeti v prvem odstavku tega člena, pod pogojem, da so ob tem dosledno spoštovane določbe ZIntPK ali drugega zakona o nasprotju interesov in dolžnosti izogibanja temu nasprotju. V skladu z navedenimi določbami ni zakonskih omejitev, ki bi društvu prepovedovale kandidirati na javnem razpisu za dodelitev finančnih sredstev, pri čemer je potrebno poudariti, da je potrebno dosledno spoštovati določbe o dolžnem izogibanju nasprotju interesov, saj je v nasprotnem primeru pogodba/pridobivanje sredstev, nična.
Mestni svetnik, kot uradna oseba, mora ves čas paziti na dolžnost izogibanja nasprotju interesov, ki je določeno v 12. točki 4. člena ZIntPK. Nasprotje interesov so okoliščine, v katerih zasebni interes uradne osebe vpliva ali ustvarja videz, da vpliva na nepristransko in objektivno opravljanje njenih javnih nalog. Zasebni interes uradne osebe pomeni premoženjsko ali nepremoženjsko korist zanjo, za njene družinske člane ali za osebe, s katerimi ima ali je imela osebne, poslovne ali politične stike (13. točka 4. člena ZIntPK). Skladno s tem, se mora mestni svetnik (ki je zakoniti zastopnik društva) izločiti iz vseh faz postopka javnega razpisa dodeljevanja finančnih sredstev občine, oziroma se vzdržati vsakršnega formalnega ali neformalnega vplivanja na potek postopka (priprava vsebine razpisa, obravnava vlog,…) oziroma odločitve o dodelitvi finančnih sredstev, v društvu pa ni potrebno iz navedenih razlogov izvoliti drugih predsednikov za namen kandidiranja društva na javnem razpisu za dodelitev sredstev.

(odgovor z dne 5.4.2012, pod št. 06241-1/2012,131)